Presidium

maandag 7 juni 2021 18:00 - 19:25
Locatie:
Digitaal
Voorzitter:
Marina van der Velde - Menting

Agendapunten

 • 1

  Besluit
  nvt

  De voorzitter opent de vergadering om 18.00 uur

  Nick geeft een update over de gezondheidssituatie van Gino Wesseling. Gino zal bij de volgende raadsvergadering vervangen worden voor 16 weken door de eerste opvolger van de lijst van D66.

 • 2

  De leden wordt gevraagd om hun opmerkingen over het verslag uiterlijk maandag 7 juni voor 12 uur aan de griffie te sturen.  Besluit
  De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

  De afspraak ten aanzien van de gewijzigde procedure om ingekomen brieven naar categorie IV te verplaatsen zal in het Reglement van Orde worden opgenomen.

 • 3

  Bijgevoegde planning geldt als overzicht/onderligger voor de volgende  planningsvragen.

  Behandeling:
  EERST planningsvragen (3a1 t/m 3a4) bespreken en besluiten
  DAN de agenda's van Mei 2021 (3b1 t/m 3b6) en/of de 3-maanden planning doornemen om te kijken of er nog opmerkingen zijn en die ter kennisgeving aannemen.

  Mutaties t.o.v. planning 10 mei 2021:
  Behandeling krediet IKC Woubrugge verplaatst van juni-ronde naar juli-ronde i.v.m. de vele input uit de bewonersavond.


 • 3.a.1

  Op 15 oktober 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met de beleidsregel huisvesting arbeidsmigranten. In deze beleidsregel is opgenomen dat de beleidsregel jaarlijks wordt geëvalueerd. Gevraagd is de evaluatie einde 2021 plaats te laten vinden. Op de vraag van het presidium welke onderwerpen er momenteel spelen en waarom nu nog niet geëvalueerd kan worden, is bijgevoegde memo opgesteld.
  Het presidium wordt gevraagd op basis van de informatie in het memo in te stemmen met het voorstel van het college om eerst eind 2021 de evaluatie te agenderen.  Besluit
  Het presidium stemt in met de voorstel van het college.
 • 3.a.2

  Bijgaand treft u het procesvoorstel van het college aan inzake Geestweg-Floraweg. Het presidium wordt gevraagd in te stemmen met dit voorstel.

  Opmerkingen griffie:
  Uit het procesvoorstel wordt niet helemaal duidelijk of er tijdens de voorgestelde V&A-avond een raadvoorstel als onderligger voor het kaderstellend debat beschikbaar zal zijn. Wanneer dat niet het geval is ligt het meer voor de hand dat het kaderstellend debat tijdens een C&K-avond wordt gehouden. Er staan geen data-voorstellen in, wel is de ambitie om de twee expertmeetings voor het zomerreces te hebben. Omdat we voor het zomerreces nog slechts ZEER beperkte ruimte hebben extra onderwerpen tijdens de C&K avonden, zal het presidium moeten bespreken op welke data eventueel de expertmeeting kunnen worden ingepland. Ook kan het handig zijn nu alvast een streefdatum voor de V&A (cq C&K)-avond voor het kaderstellend debat.

  Intussen is er wat aanvullende informatie beschikbaar over dit pocesvoorstel. De expertmeetings worden niet tijdens een C&K-avond georganiseerd. Raadsleden die dat wensen kunnen een uitnodiging krijgen om aan te sluiten en deze avonden te volgen. De genoemde V&A-avond voor het kaderstellende debat die wordt genoemd is een vergissing, er ligt namelijk op dat moment nog geen raadsvoorstel, dus dit moet een C&K-avond worden. Hierbij is het voortel deze te houden op maandag 13 september 2021, waarbij het in de plaats zal komen van het onderwerp Financiën Regiozaken Ruimte.  Voorgesteld besluit

  C&K met kaderstellend debat over Geestweg/Floraweg plannen op 13 september 2021 i.p.v. Financiën Regiozaken Ruimte..


  Besluit
  Het presidium vraagt naar de mogelijkheden om zowel de expertmeetings als het kaderstellende debat met de raad tot na het zomerreces uit te stellen.

  GS en griffier treden over dit onderwerp in gesprek om data te vinden voor de verschillende voorgestelde gesprekken, meetings en debatten. Het volgend presidium wordt hierop teruggekomen.

 • 3.a.3

  Het college heeft verzocht om in het presidium de mogelijkheid te bespreken om de C&K-bespreking over de Omgevingswet op 5 juli 2021 fysiek te laten plaatsvinden, daar het college wil dat er in kleinere groepen uiteengegaan wordt om onderdelen van de wet te bespreken.

  Opmerkingen griffie:
  De vraag van het college is duidelijk. Er is wel een kanttekening te maken bij de openbaarheid van de verschillende deelsessies. Wanneer de deelsessies fysiek plaatsvinden is het mogelijk één sessie, die in de raadszaal, rechtstreeks uit te zenden en een tweede sessie op te nemen en later het geluid bij de vergadering te plaatsen. Wanneer de deelsessies digitaal plaats vinden kunnen er meer dan twee sessies bij de vergadering worden geplaatst, ook hierbij kan er eentje rechtstreeks worden uitgezonden.

  Tijdens het maken van de definitieve planning is duidelijk geworden, vanwege de combinatie van een hoorzitting (met waarschijnlijk 4 BP's), een V&A (Richtnota, Krediet IKC Woubrugge en Prikkelarme Woonvormen) en een C&K (Omgevingswet), dat het een drukke avond wordt met veel "overlappende" woordvoering. Daarom is het voorstel om de C&K over de omgevingswet te verschuiven naar woensdag 7 juli 2021.


  Besluit
  Voor de omgevingswet zal een nieuwe datum moeten worden gezocht, omdat de week van 7 juni voor enkele leden een erg drukke week is met andere vergaderingen en overleggen.

  De volgende data zullen worden onderzocht: 28 juni, 30 juni en 12 juli. Mochten deze date toch op belemmeringen stuiten dat zal het uiteindelijk tot 7 juli worden.

 • 3.a.4

  Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar het volgende presidium omdat, door omstandigheden, het behandelvoorstel nog niet gereed is.

  Naar aanleiding van het vorige presidium is de fractie van het CDA gevraagd op wijze ze de collegebrieven (bijgevoegd) met de nummers 784 en 795 behandeld willen zien. Wat verwacht men van de behandeling, hoe kunnen de andere fractie zich voorbereiden op de bespreking en is het de bedoeling dat er bijvoorbeeld een raadsbesluit uit voort gaat komen. Met deze informatie kunnen de brieven op een agenda worden gezet.

  Aan het presidium is het te bepalen op welke termijn en tijdens welke vergadering het beste deze brieven geagendeerd kunnen worden.

  784 naar cat IV, Brief college inzake Kruisweg 18 Woubrugge
  795 naar cat IV, Brief college inzake Parkeren grote voertuigen (+ bijlage)


 • 3.a.5

  Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar het volgende presidium omdat, door omstandigheden, het behandelvoorstel nog niet gereed is.

  Tijdens de hoorzitting inzake de behandeling van het Bestemmingsplan Waterloospolder op 17 mei 2021 heeft Dhr. Hoogendoorn een vraag gesteld inzake de categorisering van recreatiewoningen. De portefeuillehouder gaf aan dat de richtlijn nu 60 m2 is en dat indien dat naar 90 m2 moet dit in het beleid gewijzigd moet worden. Graag zou het CDA zien dat er over dit beleid wordt gesproken om te bezien of deze richtlijnen aangepast dienen te worden.

 • 3.a.6

  Het college stelt het presidium voor om in het kader van Financiën Regiozaken Ruimte over de ODWH met de raad bij te praten. Daarnaast wordt het presidium gevraagd of er bepaalde onderwerpen zijn die in het brede kader (Financiën Regiozaken Ruimte) of meer in het kader van de ODHW aan de orde moeten komen.

  De directeur van de ODWH is gevraagd tussen 19.30 en 20.30 uur op deze avond aanwezig te zijn. De directeur zal een korte presentatie houden.


  Besluit
  Het presidium stemt in met deze invulling voor de C&K-avond van 21 juni 2021. Er wordt daarnaast afgesproken dat ook nog in de fractie gevraagd zal worden of er aanvullende onderwerpen zijn waarover gesproken moet worden. Dit zal op dinsdag 8 juni 2021 aan de griffie worden doorgegeven. De meerderheid (zetelaantal) besluit uiteindelijk of de aangedragen onderwerpen op de agenda komen.
 • 3.b.1


  Besluit
  Gezien de beperkte voorbereidingstijd die nog rest wordt deze vergadering geannuleerd. Het college zal met een brief de raad op de hoogte stellen van de laatste ontwikkelingen zo die er al zijn.
 • 3.b.2
 • 3.b.3
 • 3.b.4

  Deze agenda staat nog niet, met onderwerpen, in iBabs. Volgens de planning zijn de onderwerpen:

  1. Bijpraten Sociaal Domein
  2. Financiën Regiozaken Ruimte

  Er ligt nog geen voorstel op welke wijze de avond precies wordt ingevuld. Ten aanzien van Financiën Regiozaken Ruimte is het ook de vraag of er voldoende onderwerpen zijn die bespreking behoeven.


  Besluit
  Ter kennisgeving aangenomen, Er wordt nog een programma voor deze avond opgesteld.
 • 3.b.5
 • 4

  Hoorzitting 14 juni 2021, (Dhr. Mooren is reeds benaderd).
  V&A 14 juni 2021. (Mw. De Rijk is reeds benaderd)


  Besluit
  Anja de Rijk zal de hoorzitting voorzitten Thijs Mooren zal de V&A voorzitten
 • 5

  Volgen onder voorbehoud.

 • 5.a

  Graag breng ik onderstaand (en bijlage) onder de aandacht, mocht u interesse hebben kan de griffie met vertegenwoordigers vanuit de fractie een teamgesprek organiseren om meer informatie te verkijgen.

  Ter info:
  Natuurlijk wil uw gemeente dat op woensdag 16 maart 2022 zoveel mogelijk inwoners hun stem uitbrengen, en dat ze daarbij goed op de hoogte zijn van wat er speelt. Met een eigen StemWijzer van ProDemos zijn de inwoners van uw gemeente gegarandeerd voorzien van toegang tot laagdrempelige informatie. En dat helpt!

  Objectieve informatie
  Gebrek aan kennis over lokale onderwerpen, standpunten en partijen is voor veel mensen een reden om niet te gaan stemmen. Met een gemeentelijke StemWijzer zorg je ervoor dat die informatie wél voor hen beschikbaar is. We organiseren een workshop met de politieke partijen en duiken in de verkiezingsprogramma’s om onderwerpen op te halen. Vervolgens zorgen we voor de vertaalslag naar concrete, begrijpelijke stellingen. De antwoorden en toelichtingen van de partijen worden door ons gecheckt.

  StemWijzer is de bekendste, toegankelijkste en meest gebruikte stemhulp
  In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 werd de StemWijzer ruim 7,8 miljoen keer volledig ingevuld. Ook bij lokale verkiezingen rekenen mensen er vaak op dat er een StemWijzer voor hen is. Het is de bekendste en meest gebruikte stemhulp, en bovendien volledig toegankelijk. Voor een impressie, zie www.stemwijzer.nl.

  Nieuw: gratis speciale verkiezingswebsite
  Dit jaar krijgen gemeenten die de StemWijzer aanschaffen er gratis een verkiezingswebsite bij, met informatie over het verkiezingsproces en een tool om stembureaus in de buurt te vinden. We vertellen u er graag meer over.  Besluit
  Een definitief besluit zal later in het jaar worden genomen. Eerst wil het presidium dat er een standpunt wordt bepaald over het initiatief dat Ruud van de Star  in aanloop naar de verkiezingen heeft genomen.
 • 5.b

  Ter kennisneming.  Besluit
  Presidium neemt kennis van deze ontwikkeling.
 • 6

  De leden worden verzocht om uiterlijk maandagmorgen 7 juni2021 vóór 9.00 uur aan de griffie aan te geven voor welke vergadering een terugblik nuttig is.

  Van Dhr. Van Egmond (D66) is het verzoek gekomen om terug te blikken op de inspraakavond inzake de RES 1.0 op maandag 17 mei 2021


  Besluit
  n.v.t.

  Het presidium spreekt over de 17de mei en maakt de complimenten aan de voorzitter die deze avond in geode banen heeft geleid.

 • 7

  De leden worden verzocht om uiterlijk maandagmorgen 7 juni 2021 vóór 9.00 uur aan de griffie aan te geven voor welke vragen er zijn voor de rondvraag.


  Besluit
  n.v.t.

  Er waren geen punten voor de rondvraag.

 • 8

  Besluit
  n.v.t

  De voorzitter sluit de vergadering om 19:20 uur.