Visie en Advies

woensdag 14 april 2021 19:30 - 22:00
Locatie:
Digitaal
Voorzitter:
Sandra de Wagenaar
Toelichting:

Anja de Rijk neemt het voorzitterschap over indien de vergadering langer duurt.

Uitzending

Agendapunten

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

  Met dit Masterplan Sportpad zetten we de stip op de horizon en leggen we de hoofdlijnen van de ruimtelijke indeling en uitgangspunten voor het gebied vast. Dit biedt betrokken partijen houvast om verder te kunnen met de uitwerking van de plannen en de benodigde zekerheid om processen op te starten (en kosten te gaan maken) die daarvoor nodig zijn. Op basis van deze koers gaat ook de gemeente aan de slag met verschillende onderzoeken en doorrekeningen. Zo kunnen we samen op blijven trekken en de integrale plannen ook daadwerkelijk (integraal) tot uitvoer brengen. Met dit voorstel geven we inzicht in de plannen,
  hoe deze aansluiten bij de eerder meegegeven kaders van de raad, hoe de samenhang en synergie wordt gerealiseerd en welke randvoorwaarden en uitgangspunten hierbij gelden.  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met het Masterplan Sportpad, inclusief de bijbehorende financiële uitwerking zoals opgenomen in het raadsbesluit en in de bijlage ‘Technische uitwerking financiële consequenties’.
  .

 • 8

  Naar aanleiding van de vijfjaarlijkse inspectie in 2018, de situatie met de Langebrug is er een uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar de omvang van het areaal, de technische staat van het areaal en de prioritering van het onderzoek naar de constructieve veiligheid. Het beheerplan 2021-2024 gaat in op het beheer van het areaal, de te nemen onderhoudsmaatregelen, vervangingen en onderzoeken naar de constructieve staat van m.n. bruggen en duikers.  Voorgesteld besluit

  1. Het beheerplan civiele kunstwerken 2021-2024, inclusief de financiële consequenties zoals opgenomen in het raadsbesluit vast te stellen.
  2. Het college te verzoeken in het 3e kwartaal van 2021 een separaat voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen voor de opgave bruggen Noorderhemweg;

 • 9

  Landelijk is er een fors tekort geconstateerd aan sociale woningbouw. Om te bezien of dit ook voor de gemeente Kaag en Braassem geldt, hebben wij een woningbouwbehoefteonderzoek uit laten voeren door Companen. Uit dit onderzoek blijkt ook in Kaag en Braassem een concrete behoefte aan betaalbare woningen te bestaan, in het bijzonder sociale huurwoningen. Het eerder ingestelde Vereveningsfonds sociale woningbouw betreft een bestemmingsreserve en is onderdeel van de Reserve Bouwgrondexploitatie. Het is de bevoegdheid van de raad om een bestemmingsreserve in te stellen en gelden daaruit te bestemmen. Het college wordt vervolgens bevoegd tot het toepassen van de verevening binnen de kaders die de raad daarvoor heeft gesteld in bijgevoegde uitvoeringsregels.

  Naar aanleiding van de vragen van de VVD is het raadsvoorstel aangepast, maar dit heeft geen invloed op de beslispunten (en daarmee op het raadsbesluit).  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de uitgangspunten voor de bijdrageregeling sociale woningbouw vanuit het Vereveningsfonds.
  2. In te stemmen met de door het college vast te stellen uitvoeringsregels sociale woningbouw Kaag en Braassem 2021.
  3. Op grond van artikel 12 van de Financiële Verordening Kaag en Braassem 2020 het college te mandateren om uitgaven te doen vanuit de bestemmingsreserve sociale woningbouw (Vereveningsfonds) binnen de kaders van de Omgevingsvisie, alsmede de genoemde uitvoeringsregels.
  4. De Nota Reserves en Voorzieningen in die zin te wijzigen.

 • 10

  Eén van de opgaven uit de Omgevingswet is aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) per datum inwerkingtreding van de wet. Samen met Alphen aan den Rijn hebben wij een proces doorlopen voor een geschikte applicatie. Via het DSO kunnen aanvragen vergunningen worden gedaan en kunnen initiatiefnemers zien welke regels gelden op een locatie. In de toekomst komt er op het DSO ook informatie over de kwaliteit van de leefomgeving en zal de digitale uitwisseling en toegankelijkheid verder worden vergroot.  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de benodigde middelen voor aanschaf van de software voor aansluiting op het Digitale Stelsel Omgevingswet per 1 januari 2022;
  2. In te stemmen met een onttrekking uit de algemene reserve in 2021 van € 33.292.
  3. In te stemmen met het opnemen van een structureel budget in de Richtnota 2022 en Begroting 2022 e.v. van € 24.942 per jaar.

 • 11

  In het team buitendienst is nagedacht over een aantal noodzakelijke impulsen aan de dienstverlening, zoals het verbeteren van het proces rondom meldingen en klachten over de openbare ruimte, de openingstijden van het afvalbrengstation, de uitbreiding van het areaal groen en het versterken van de 24-7 storingsdienst. Er ligt een plan om deze impulsen daadwerkelijk te realiseren.  Voorgesteld besluit

  1. Vanaf 2022 voor drie jaar incidenteel € 55.000 (1 FTE) op te nemen in staat B salarislasten in verband met langdurige ziekte (bovenformatief) waarvoor geen dekking is via het UWV;
  2. Vanuit de meeropbrengst degeneratiekosten een bedrag van € 55.000 over te hevelen naar de Staat B salarislasten voor de uitvoering van deze werkzaamheden.

 • 12