Gemeenteraad

maandag 29 maart 2021 19:30 - 21:30
Locatie:
Digitaal
Voorzitter:
Marina van der Velde - Menting

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  00:00:12 - 00:00:46 - Marina van der Velde - Menting
  00:00:46 - 00:00:55 - Ruud van der Star
  00:00:55 - 00:01:00 - Hans Klink
  00:01:00 - 00:01:06 - Thijs Brambach
  00:01:06 - 00:01:17 - Sandra de Wagenaar
  00:01:17 - 00:01:27 - Tanja van Klink
  00:01:27 - 00:01:42 - Ger van Emmerik
  00:01:42 - 00:01:47 - Kelly Straver - van der Wereld
  00:01:47 - 00:01:53 - Fred Zoetendaal
  00:01:53 - 00:01:57 - Hilde Bax
  00:01:57 - 00:02:04 - Sandra van Emmerik
  00:02:04 - 00:02:08 - Ronald van Beurden
  00:02:08 - 00:02:19 - Johan Hoogendoorn
  00:02:19 - 00:02:23 - Ronald Wesselink
  00:02:23 - 00:02:29 - Thijs Mooren
  00:02:29 - 00:02:34 - Nick van Egmond
  00:02:34 - 00:03:16 - Conny Punt
  00:03:16 - 00:03:35 - Gino Wesselman
  00:03:35 - 00:03:49 - Jan van der Geest
  00:03:49 - 00:03:53 - Peter van Dijk
  00:03:53 - 00:05:11 - Marina van der Velde - Menting
 • 2

  00:05:11 - 00:06:01 - Ruud van der Star
  00:06:01 - 00:06:21 - Marina van der Velde - Menting
  00:06:21 - 00:06:30 - Ronald van Beurden
  00:06:30 - 00:06:46 - Marina van der Velde - Menting
  00:06:46 - 00:07:53 - Ruud van der Star
  00:07:53 - 00:07:58 - Marina van der Velde - Menting
  00:07:58 - 00:08:25 - Ronald Wesselink
  00:08:25 - 00:08:39 - Marina van der Velde - Menting
  00:08:39 - 00:08:59 - Nick van Egmond
  00:08:59 - 00:09:09 - Marina van der Velde - Menting
  00:09:09 - 00:09:34 - Peter van Dijk
  00:09:34 - 00:09:55 - Marina van der Velde - Menting
 • 3

  00:09:55 - 00:10:12 - Nick van Egmond
  00:10:12 - 00:10:59 - Marina van der Velde - Menting
 • 4

  Reglement van Orde artikel 15, lid 3: "Een voorstel tot verandering dient ten minste 24 uur voor de betreffende vergadering schriftelijk bij de griffier te worden ingediend.".  Besluit
  De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.
 • 5

  De raad stelt het overzicht van de moties en de toezeggingenlijst vast.

  Om de raad op de hoogte te houden welke moties zijn afgedaan en welke moties door het college nog niet zijn afgedaan zal er elke raadsvergadering een overzicht aan de raad ter instemming worden voorgelegd. Het college is gevraagd in een raadsvoorstel of in een collegebrief expliciet aan te geven wanneer een motie is afgedaan. Dit zal dan op de lijst komen te staan met een verwijzing naar het raadsvoorstel of collegebrief. De motie zal van de lijst gehaald worden, zodra ook de raad deze opvatting met het college deelt dat de motie is afgedaan. Op deze manier houdt de raad overzicht wat er nog in de pipeline zit om te worden afgedaan en is er bij voorbaat consensus over of een motie al dan niet is afgedaan.  Besluit
  Ongewijzigd vastgesteld.
 • 6

  De lijst van ingekomen stukken heeft een iets andere vorm gekregen dan de raadsleden de afgelopen jaren gewend zijn. Het is nu vormgegeven als één raadsbesluit waarbij de ingekomen stukken in drie subgroepen staan weergegeven. De ingekomen stukken staan niet meer allemaal op de agenda van de raadsvergadering, dit is overzichtelijker en zijn via de "overzichten" (linker kolom in iBabs) te raadplegen.

  Reglement van Orde, Artikel 16 Ingekomen stukken

  1. Bij de raad ingekomen stukken, waaronder schriftelijke mededelingen van het college aan de raad, worden met een voorstel tot afdoening op een lijst geplaatst. Deze lijst wordt aan de leden van de raad toegezonden en ter inzage gelegd.
  2. Na de vaststelling van de besluitenlijst stelt de raad op voorstel van de voorzitter de wijze van afdoening van de ingekomen stukken vast.  Besluit
  Mw. Bax (SvKB) vraagt de brieven met de nummers 746 en 758 te verplaatsen naar categorie II. Mw. De Rijk (CDA) vraagt alle brieven die verstuurd zijn aan de raad en te maken hebben met snippergroen (740 t/m 744, 750 en 751) te verplaatsen naar categorie IV. De heer Van Egmond (D66) vraagt de brief met nummer 756 te verplaatsen naar categorie IV. De heer Brambach (PRO) vraagt de brief met nummer 706 te verplaatsen naar categorie IV. De raad stemt in met al deze voorstellen.

  Ingekomen stukken
  Onderwerp
  Aanbieding onderzoeksrapport over de financiële en beleidsvrije ruimte van gemeenten in Zuid-Holland
  Actiecomité Raden in Verzet Uitnodiging Congres 'Gemeenten in Nood' op 26 maart 2021
  Beantwoording schriftelijke vragen CDA - Ruiterpaden en Huifkarren
  Beantwoording schriftelijke vragen CDA - Verkoop snippergroen en wandelpad
  Beantwoording schriftelijke vragen SVKB - huisvesting statushouders
  Beantwoording schriftelijke vragen VVD - financiele gevolgen Covid-19
  Beantwoording schriftelijke vragen VVD - Focus met Ambitie en herverdeling gemeentefonds
  Beëindiging raadslidmaatschap Jan van der Geest
  Brief college inzake Aanpak TransitieCommissie
  Brief college inzake Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)
  Brief college inzake Dorpshart Leimuiden
  Brief college inzake exploitatie veerpont Kaag
  Brief college inzake inkoop opdracht ondersteuning - Dichtbij in de Rijnstreek
  Brief college inzake prestatieafspraken 2021-2024
  Brief college inzake project huisvesting bijzondere doelgroepen op locatie Rijnsaterwoude
  Brief college inzake uitbreiding elektriciteitsnetwerk regio Leiden stand van zaken
  Brief college inzake verkoop voormalig Bonaventuracollege Schoolbaan Roelofarendsveen
  Brief college inzake zienswijzen Nota Luchtruimherziening inclusief bijlagen
  Brief van het college stand van zaken ontwikkeling bestemmingsplan Polderhof Rijpwetering
  Dorpsraad Hoogmade inzake verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een zendmast
  Geld dat bedoeld is voor Kunst en Cultuur brief van Beroeps Organisatie Kunstenaars (BOK) inclusief bijlagen
  Memo college Grietpolderweg Leimuiden
  Memo college inzake Communicatie Skaeve Huse
  Memo college inzake Skaeve Huse update rondom realisatie
  Motie Minimumloon naar 14 euro aangenomen gemeente Eindhoven
  Reactie inwoner gebruik gemeentegrond (snippergroen) Rembrandt van Rijnsingel in Roelofarendsveen
  Reactie inwoner gebruik gemeentegrond (snippergroen) Rembrandt van Rijnsingel in Roelofarendsveen
  Reactie inwoner gebruik gemeentegrond (snippergroen) Rembrandt van Rijnsingel in Roelofarendsveen inclusief bijlagen
  Reactie inwoner inzake bezwaar tegen het plaatsen van zendmasten in-aan de kerk van Hoogmade inclusief bijlage
  Reactie inwoner inzake Inzameling oud papier en karton
  Reactie inwoner Oproep tot Kleurkeur en zo meer biodiversiteit in het openbaar groen
  Reactie inwoner verzoek tot verjaring (snippergroen) Rembrandt van Rijnsingel Roelofarendsveen
  Reactie inwoner verzoek tot verjaring (snippergroen) Rembrandt van Rijnsingel Roelofarendsveen
  Reactie inwoner verzoek tot verjaring (snippergroen) Rembrandt van Rijnsingel Roelofarendsveen
  Reactie inwoner verzoek tot verjaring (snippergroen) Rembrandt van Rijnsingel Roelofarendsveen
  Reactie inwoners aandacht voor het groen in het Braassemerland
  Rekenkamercommissie Kaag en Braassem Jaarverslag 2020
  Schriftelijke vragen CDA - verkoop snippergroen
  Schriftelijke vragen CDA Ruiterpaden
  Schriftelijke vragen PRO - Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen
  Schriftelijke vragen SvKB - Aanpak Transitiecommissie
  Schriftelijke vragen SvKB - PHO+ van Holland Rijnland
  Schriftelijke vragen VVD - Focus met Ambitie en herverdeling gemeentefonds
  Situatierapportage 20 inzake Covid-19 Regionaal Beleidsteam
  Situatierapportage 21 inzake Covid-19 Regionaal Beleidsteam
  Vereniging Eigen Huis (VEH) - Betrek bewoners bij de RES
  VNG ledenbrief Arbitrage over tekorten jeugdzorg
  VNG ledenbrief Opensteling vacatures in VNG bestuur en-commissies
  VNG nieuwsledenbrief coronacrisis nr.26
  VNG nieuwsledenbrief coronacrisis nr.27
  Voortgang Sportvisserij Loodvrij
  VRHM Aanbieding Begrotingsuitgangspunten 2022
  Werkgroep geluidshinder Kaag en Braassem Noord en Stichting Omgeving Zonder Vlieghinder inzake overleg bewonersorganisatie met het provinciaal bestuur over de luchtvaart

  00:10:59 - 00:12:16 - Hilde Bax
  00:12:16 - 00:12:43 - Marina van der Velde - Menting
  00:12:43 - 00:13:24 - Anja de Rijk - de Jong
  00:13:24 - 00:13:42 - Marina van der Velde - Menting
  00:13:42 - 00:13:55 - Anja de Rijk - de Jong
  00:13:55 - 00:14:05 - Marina van der Velde - Menting
  00:14:05 - 00:14:35 - Peter van Dijk
  00:14:35 - 00:14:49 - Marina van der Velde - Menting
  00:14:49 - 00:15:24 - Thijs Brambach
  00:15:24 - 00:15:38 - Marina van der Velde - Menting
  00:15:38 - 00:16:10 - Nick van Egmond
  00:16:10 - 00:17:05 - Marina van der Velde - Menting
  00:17:05 - 00:17:26 - Nick van Egmond
  00:17:26 - 00:17:48 - Marina van der Velde - Menting
  00:17:48 - 00:18:37 - Anja de Rijk - de Jong
  00:18:37 - 00:21:20 - Marina van der Velde - Menting
 • 7
 • 8

  Reglement van Orde, Artikel 22 Hamerstukken en beraadslaging

  1. De voorzitter stelt de hamerstukken tegelijk aan de orde.
  2. Over een hamerstuk vindt geen beraadslaging plaats, tenzij een lid uiterlijk de vrijdag 12.00 uur voorafgaande aan de raadsvergadering een verzoek bij de griffier heeft ingediend, voorzien van een duidelijke motivatie om er een bespreekstuk van te maken. De griffie stuurt dit verzoek door naar alle raadsleden. De voorzitter stelt het verzoek vervolgens aan de orde bij de vaststelling van de agenda. De raad beslist over het verzoek.
   3.Een stemverklaring kan worden afgelegd indien een lid aangeeft bij het aan de orde stellen van de hamerstukken tegen het voorstel geacht wil worden te hebben gestemd.
   4.De raad kan op voorstel van de voorzitter of een lid van de raad beslissen over één of meer onderdelen van een onderwerp of voorstel afzonderlijk te beraadslagen.
   5.Op verzoek van een lid van de raad of op voorstel van de voorzitter kan de raad besluiten de beraadslaging voor een door hem te bepalen tijd te schorsen teneinde het college of de leden de gelegenheid te geven tot onderling nader beraad. De beraadslagingen worden hervat nadat de schorsingsperiode verstreken is.

 • 8.a

  Tegen het besluit van de gemeenteraad van 29 juni 2020 om de Wet voorkeursrecht gemeenten toe te passen voor diverse agrarische gronden nabij de Korte Dwarsweg/Ripselaan/N445 zijn drie bezwaarschriften ingediend. De commissie bezwaarschriften heeft een hoorzitting gehouden en een advies over de bezwaren uitgebracht. Geadviseerd wordt de bezwaarschriften niet-ontvankelijk dan wel ongegrond te verklaren.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. het bezwaarschrift van de Stichting Groen Licht niet-ontvankelijk te verklaren;
  2. de overige bezwaarschriften ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
  3. het bestreden besluit in stand te laten, met dien verstande dat in plaats van het perceel Alkemade D 3112, het perceel Alkemade D 3312 moet zijn aangewezen als bedoeld in artikel 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg.


  Besluit
  1. het bezwaarschrift van de Stichting Groen Licht niet-ontvankelijk te verklaren; 2. de overige bezwaarschriften ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 3. het bestreden besluit in stand te laten, met dien verstande dat in plaats van het perceel Alkemade D 3112, het perceel Alkemade D 3312 moet zijn aangewezen als bedoeld in artikel 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg.
 • 9

  In de Samenwerkingsagenda 2018-2022 ‘Maak meedoen mogelijk’ zijn onderwerpen die nog nadere uitwerking vergden op inhoud en/of proces weergegeven in paarse blokken. Twee van die paarse blokken betroffen de onderwerpen ‘hoogbouw’ en ‘inbreiden/uitbreiden’. Het visiedocument dat is opgesteld geeft uitwerking aan bovenstaande twee thema’s. Het college wordt geadviseerd het voorstel voor de raad vast te stellen.

  Vanwege het staken der stemmen over dit agendapunt in de raadsvergadering van 1 maart 2021 en ingevolge het artikel 32, lid 4 en 5,  van de Gemeentewet staat dit agendapunt wederom op de raadsagenda.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  De visie op hoogbouw en inbreiden/uitbreiden vast te stellen, waarin wordt voorgesteld:
  1. alle bouwplannen hoger dan 12/13 meter in de gemeente Kaag en Braassem te bestempelen als ‘hoogbouw’;
  2. hoogbouw op voorhand niet uit te sluiten en de beoordeling of een hoogbouwinitiatief passend is in de omgeving over te laten aan een stedenbouwkundige;
  3. te eisen dat een toelichting op een hoogbouwplan minimaal in gaat op de aspecten openbare ruimte, verkeer en parkeren, straatprofiel, type bebouwing omliggende omgeving, architectuur, zichtlijnen, schaduwwerking en windstructuren, Luchthavenindelingbesluit (LIB), peil/hoogteverschillen en de aan-/afwezigheid ramen;
  4. uitbreidingen buiten bestaand stedelijk gebied op voorhand niet uit te sluiten en de beoordeling of een hoogbouwinitiatief passend is in de omgeving over te laten aan een stedenbouwkundige;
  5. te eisen dat een toelichting op een uitbreidingsplan minimaal in gaat op de aspecten landschappelijke inpassing, openbare ruimte, verkeer en parkeren, type bebouwing en natuurinclusief bouwen.


  Besluit
  De visie op hoogbouw en inbreiden/uitbreiden vast te stellen, waarin wordt voorgesteld: 1. alle bouwplannen hoger dan 12/13 meter in de gemeente Kaag en Braassem te bestempelen als ‘hoogbouw’; 2. hoogbouw op voorhand niet uit te sluiten en de beoordeling of een hoogbouwinitiatief passend is in de omgeving over te laten aan een stedenbouwkundige; 3. te eisen dat een toelichting op een hoogbouwplan minimaal in gaat op de aspecten openbare ruimte, verkeer en parkeren, straatprofiel, type bebouwing omliggende omgeving, architectuur, zichtlijnen, schaduwwerking en windstructuren, Luchthavenindelingbesluit (LIB), peil/hoogteverschillen en de aan-/afwezigheid ramen; 4. uitbreidingen buiten bestaand stedelijk gebied op voorhand niet uit te sluiten en de beoordeling of een hoogbouwinitiatief passend is in de omgeving over te laten aan een stedenbouwkundige; 5. te eisen dat een toelichting op een een hoogbouw of uitbreidingsplan minimaal in gaat op de aspecten landschappelijke inpassing, openbare ruimte, verkeer en parkeren, type bebouwing, natuurinclusief bouwen én minimaal op één van onderstaande behoeftes: • sociale huur- of koopwoningen; • middeldure huur- en betaalbare koopwoningen (t.b.v. Starters/middeninkomens); • zorg-/senioren-/levensloopbestendige woningen 6\. Met dien verstande dat\, op pagina 8\, “bijvoorbeeld als landmark \(o\.a\. waterfront\)”\, op pagina 10 “Als landmark\.” en op pagina 17 “Als landmark” komt te vervallen\.

  Amendementen
  Titel
  Amendement D66 Visie hoogbouw geen landmark AANGENOMEN
  Amendement PRO-D66 Kaag en Braassem Visie hoogbouw en inbreiden-uitbreiden AANGENOMEN

  00:21:20 - 00:21:32 - Nick van Egmond
  00:21:32 - 00:21:38 - Hans Klink
  00:21:38 - 00:21:56 - Jan van der Geest
  00:21:56 - 00:21:59 - Ronald Wesselink
  00:21:59 - 00:22:05 - Fred Zoetendaal
  00:22:05 - 00:22:29 - Marina van der Velde - Menting
  00:22:29 - 00:22:37 - Nick van Egmond
  00:22:37 - 00:22:44 - Hans Klink
  00:22:44 - 00:22:48 - Jan van der Geest
  00:22:48 - 00:22:53 - Ronald Wesselink
  00:22:53 - 00:23:12 - Fred Zoetendaal
  00:23:12 - 00:23:47 - Marina van der Velde - Menting
  00:23:47 - 00:23:49 - Nick van Egmond
  00:23:49 - 00:23:54 - Hans Klink
  00:23:54 - 00:23:57 - Jan van der Geest
  00:24:01 - 00:24:08 - Ronald Wesselink
  00:24:08 - 00:24:18 - Fred Zoetendaal
  00:24:18 - 00:24:56 - Marina van der Velde - Menting
 • 10

  Kort na de vaststelling van het bestemmingsplan Oud Ade-Rijpwetering in 2017 is gestart met een eerste herziening. Hierin worden een viertal particuliere initiatieven gebundeld. Inmiddels heeft het ontwerpbestemmingsplan zes weken ter inzage gelegen. Het college wordt geadviseerd het voorstel voor de raad vast te stellen.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  a. Het bestemmingsplan ‘1e herziening Oud Ade-Rijpwetering’ (NL.IMRO.1884.BP1EHEROUDADERIJPW-VAS1) vast te stellen.
  b. Geen exploitatieplan voor dit plangebied vast te stellen.


  Besluit
  a. Het bestemmingsplan ‘1e herziening Oud Ade-Rijpwetering’ (NL.IMRO.1884.BP1EHEROUDADERIJPW-VAS1) vast te stellen. b. Geen exploitatieplan voor dit plangebied vast te stellen.

  Amendementen
  Titel
  Amendement CDA Bestemmingsplan 1e herziening Oud Ade - Rijpwetering INGETROKKEN

  00:24:56 - 00:28:51 - Thijs Mooren
  00:28:51 - 00:28:57 - Marina van der Velde - Menting
  00:28:57 - 00:29:12 - Thijs Mooren
  00:29:12 - 00:29:28 - Marina van der Velde - Menting
  00:29:28 - 00:29:53 - Thijs Mooren
  00:29:53 - 00:30:00 - Marina van der Velde - Menting
  00:30:00 - 00:31:33 - Jan van der Geest
  00:31:33 - 00:32:41 - Marina van der Velde - Menting
  00:32:41 - 00:33:30 - Hilde Bax
  00:33:30 - 00:36:00 - Marina van der Velde - Menting
  00:36:00 - 00:37:46 - Thijs Mooren
  00:37:46 - 00:37:50 - Marina van der Velde - Menting
  00:37:50 - 00:38:29 - Jan van der Geest
  00:38:29 - 00:39:01 - Inspreker
  00:39:01 - 00:39:36 - Thijs Mooren
  00:39:36 - 00:39:45 - Marina van der Velde - Menting
  00:39:45 - 00:39:53 - Inspreker
  00:39:53 - 00:39:58 - Marina van der Velde - Menting
  00:39:58 - 00:40:06 - Thijs Mooren
  00:40:06 - 00:40:14 - Marina van der Velde - Menting
  00:40:14 - 00:40:17 - Thijs Mooren
  00:40:17 - 00:40:19 - Marina van der Velde - Menting
  00:40:19 - 00:40:37 - Hilde Bax
  00:40:37 - 00:40:42 - Marina van der Velde - Menting
  00:40:42 - 00:42:22 - Nick van Egmond
  00:42:22 - 00:42:41 - Thijs Mooren
  00:42:41 - 00:43:20 - Marina van der Velde - Menting
  00:43:20 - 00:43:26 - Hilde Bax
  00:43:26 - 00:43:35 - Marina van der Velde - Menting
  00:43:35 - 00:43:42 - Thijs Mooren
  00:43:42 - 00:43:50 - Marina van der Velde - Menting
  00:43:50 - 00:43:55 - Thijs Mooren
  00:43:55 - 00:48:08 - Marina van der Velde - Menting
 • 11

  De heer Van der Geest heeft in goed overleg met zijn fractie besloten zijn raadslidmaatschap te willen beëindigen. Roy Möllers is  zijn beoogd opvolger. De heer Van der Geest wil nog een jaar burgerlid blijven om de fractie indien nodig te ondersteunen.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1.    Het onderzoeken van de geloofsbrieven laten uitvoeren door een commissie van drie personen, door de voorzitter uit de raad te benoemen;
  2.    Toelating van de heer R. Möllers als lid van de raad.


  Besluit
  1.    Het onderzoeken van de geloofsbrieven laten uitvoeren door een commissie van drie personen, door de voorzitter uit de raad te benoemen; 2.    Toelating van de heer R. Möllers als lid van de raad.

  00:48:08 - 00:54:45 - Peter van Dijk
  00:54:45 - 00:55:09 - Roy Mollers
  00:55:09 - 00:55:17 - Jan van der Geest
  00:55:17 - 00:55:37 - Marina van der Velde - Menting
  00:55:37 - 01:01:10 - Ruud van der Star
  01:01:10 - 01:04:07 - Marina van der Velde - Menting
  01:04:07 - 01:08:26 - Jan van der Geest
  01:08:26 - 01:12:13 - Marina van der Velde - Menting
  01:12:27 - 01:12:44 - Jan van der Geest
  01:12:44 - 01:13:07 - Marina van der Velde - Menting
  01:13:07 - 01:13:47 - Nick van Egmond
  01:13:47 - 01:14:17 - Marina van der Velde - Menting
  01:14:17 - 01:14:43 - Roy Mollers
  01:15:21 - 01:15:25 - Marina van der Velde - Menting
 • 12

  De heer Van der Geest heeft aangegeven met zijn raadslidmaatschap te stoppen maar wel voor een jaar nog te willen aanblijven als burgerlid om zijn fractie te ondersteunen.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  Te benoemen als burgerlid namens de fractie van de VVD:
  De heer J.J.F. (Jan) van der Geest


  Besluit
  Te benoemen als burgerlid namens de fractie van de VVD: De heer J.J.F. (Jan) van der Geest

  01:18:10 - 01:18:16 - Jan van der Geest
  01:18:16 - 01:19:14 - Marina van der Velde - Menting
 • 12.a

  Van het raadslid de heer Van Beurden (SvKB) is het verzoek ontvangen om de motie inzake antennemasten toe te voegen aan deze raadsvergadering. Het reglement van orde zegt hierover:

  Artikel 32 Moties
  1. Ieder lid van de raad kan ter vergadering een motie indienen.
  2. Een motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend.
  3. De behandeling van een motie over een aanhangig onderwerp of voorstel vindt tegelijk met de beraadslaging over dat onderwerp of voorstel plaats.
  4.De behandeling van een motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp vindt plaats nadat alle op de agenda voorkomende onderwerpen zijn behandeld.

  Derhalve zou het op de agenda komen als agendapunt 13, gezien het afscheid van het raadslid de heer Van der Geest (VVD) acht de raad het wellicht beter het op de agenda te zetten tussen de agendapunten 10 en 11. De voorzitter zal ter vergadering met een voorstel komen.


  Resultaat stemming:


  Moties
  Titel
  Motie Vreemd aan de orde van de Dag SvKB Antennemasten VERWORPEN
 • 13

  01:19:14 - 01:22:09 - Ronald van Beurden
  01:22:09 - 01:22:21 - Marina van der Velde - Menting
  01:22:21 - 01:24:09 - Hans Klink
  01:24:09 - 01:24:12 - Marina van der Velde - Menting
  01:24:12 - 01:25:00 - Hans Klink
  01:25:00 - 01:25:10 - Marina van der Velde - Menting
  01:25:10 - 01:27:07 - Anja de Rijk - de Jong
  01:27:07 - 01:27:10 - Marina van der Velde - Menting
  01:27:10 - 01:29:19 - Nick van Egmond
  01:29:19 - 01:29:25 - Marina van der Velde - Menting
  01:29:25 - 01:30:01 - Ronald van Beurden
  01:30:01 - 01:30:07 - Marina van der Velde - Menting
  01:30:07 - 01:30:25 - Nick van Egmond
  01:30:25 - 01:30:28 - Marina van der Velde - Menting
  01:30:28 - 01:32:40 - Peter van Dijk
  01:32:40 - 01:32:46 - Marina van der Velde - Menting
  01:32:46 - 01:32:52 - Ronald van Beurden
  01:32:52 - 01:33:35 - Marina van der Velde - Menting
  01:33:35 - 01:35:26 - Inspreker
  01:35:26 - 01:35:31 - Marina van der Velde - Menting
  01:35:31 - 01:37:32 - Ronald van Beurden
  01:37:32 - 01:37:42 - Marina van der Velde - Menting
  01:37:42 - 01:38:26 - Anja de Rijk - de Jong
  01:38:26 - 01:38:55 - Marina van der Velde - Menting
  01:38:55 - 01:40:03 - Anja de Rijk - de Jong
  01:40:03 - 01:40:05 - Marina van der Velde - Menting
  01:40:05 - 01:41:53 - Hans Klink
  01:41:53 - 01:41:57 - Marina van der Velde - Menting
  01:41:57 - 01:43:42 - Nick van Egmond
  01:43:42 - 01:43:48 - Marina van der Velde - Menting
  01:43:48 - 01:44:26 - Ronald van Beurden
  01:44:26 - 01:44:37 - Marina van der Velde - Menting
  01:44:37 - 01:44:54 - Ronald van Beurden
  01:45:02 - 01:45:08 - Marina van der Velde - Menting
  01:45:08 - 01:45:21 - Peter van Dijk
  01:45:21 - 01:45:24 - Marina van der Velde - Menting
  01:45:24 - 01:45:32 - Ronald van Beurden
  01:45:37 - 01:46:46 - Inspreker
  01:46:46 - 01:46:49 - Ronald van Beurden
  01:46:49 - 01:46:59 - Inspreker
  01:46:59 - 01:47:09 - Marina van der Velde - Menting
  01:47:09 - 01:48:36 - Peter van Dijk
  01:48:36 - 01:48:42 - Marina van der Velde - Menting
  01:48:42 - 01:48:57 - Anja de Rijk - de Jong
  01:52:48 - 01:52:55 - Marina van der Velde - Menting
  01:52:55 - 01:52:59 - Anja de Rijk - de Jong
  01:53:37 - 01:53:52 - Marina van der Velde - Menting
  01:53:52 - 01:54:01 - Hans Klink
  01:54:01 - 01:54:12 - Nick van Egmond
  01:54:12 - 01:54:16 - Peter van Dijk
  01:54:16 - 01:54:34 - Marina van der Velde - Menting
  01:54:34 - 01:54:41 - Ronald van Beurden
  01:54:41 - 01:54:58 - Marina van der Velde - Menting
  01:54:58 - 01:55:15 - Ronald van Beurden
  01:55:15 - 01:55:20 - Marina van der Velde - Menting
  01:55:20 - 01:55:23 - Anja de Rijk - de Jong
  01:55:35 - 01:56:01 - Marina van der Velde - Menting