Gemeenteraad

dinsdag 5 november 2019 19:00 - 23:00
Locatie:
Raadszaal
Voorzitter:
J. Nieuwenburg
Toelichting:

Programmabegroting behandeling deel 2

Uitzending

Agendapunten

 • 0.1
 • 1

  00:02:18 - 00:06:09 - Jan Nieuwenburg
 • 2
 • 2.1
 • 2.2

  Resultaat stemming:


  Besluit
  De Raad van de gemeente Hoorn besluit: 1. de Begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 vast te stellen; 2. de eerste begrotingswijziging 2020 vast te stellen, waarin de gevolgen van de septembercirculaire voor 2020 en verder zijn verwerkt. 3. het college opdracht te geven om de volgende beheersmaatregelen van de projectopdracht terugdringen tekorten sociaal domein uit te voeren: a. maatregel 1 Zorg voor juiste monitoringsgegevens; hiervoor is structureel 195.000 euro budget nodig vanaf 2020, deels gedekt uit bestaand budget ICT-sociaal domein en deels uit budgetten sociaal domein waarop de verwachte besparingen wordt gerealiseerd. b. maatregel 9 Triagemedewerker; afhankelijk van de inzet is hier maximaal 270.000 euro budget voor nodig vanaf 2020, gedekt uit budgetten Jeugd en Wmo waarop de verwachte besparing van 1.200.000 euro worden gerealiseerd. c. maatregel 15 Versterken relatie huisartsen: hier is maximaal 180.000 euro budget voor nodig vanaf 2020, in het eerste jaar gedekt uit het innovatiebudget en daarna uit budgetten Jeugd en Wmo waarop de verwachte besparing van 850.000 euro op worden gerealiseerd. d. maatregel 28 Inzetten op digitalisering (bijzondere bijstand): dit vraagt om een eenmalige investering van 30.000 euro en structureel 50.000 euro budget, waarvan de investering wordt gedekt uit bestaand budget ICT-sociaal domein en het structurele budget uit de verwachte opbrengsten van 125.000 euro. 4. de tweede begrotingswijziging 2020 vast te stellen, waarin de maatregelen voor het terugdringen van de tekorten sociaal domein (raadsvoorstel 24 september 2019) zijn verwerkt. 5. Voegt toe aan het budget Beleidsveld 5.5 Groen een structureel bedrag van 250.000 euro en dit deels te dekken vanuit beleidsveld 7.2 Duurzaamheid en milieu en de rest taakstellend vanuit andere beleidsvelden te dekken. 6. Bij het onderwerp ruimtevragers 2019: jaarlijks budget voor grote (sport) evenementen in 2020 is 25.000 euro. Omdat er in 2019 een bedrag van 50.000 euro is overgehouden op dit budget en het wenselijk is om hiervan 25.000 euro mee te nemen naar 2020.

  Moties
  Onderwerp
  Motie 1 Het Westfriese Woud / GRL-PvdA-DRP-FDV
  Motie 10 Stop verkoop sociale huurwoningen/ SH-FT-PvdA-FDV
  Motie 11 Geen protesten tussen de kinderen tijdens de Sinterklaasintocht/ DRP-HOP
  Motie 12 Organisatie van sociale binding arbeidsmigranten / DRP
  Motie 13 Stop belonen illegale huisvesting arbeidsmigranten / HOP-CU-VOCH-CDA-HL
  Motie 14 Organisatiestrategie/ VVD-SH-HOP-D66-DRP-HL-CU-FT-VOCH
  Motie 15 Duurzaam Westfries Energiebedrijf / VVD-GRL-D66-VOCH-FT-SH-
  Motie 16 Handhavingsmogelijkheden overlast verhuur/ VVD-HOP-CU-D66-HL-VOCH-SH
  Motie 17 Gelden Couleur Locale - een leerwerkbedrijf in oprichting
  Motie 2 Zandbak op de Rode Steen / PvdA-FDV
  Motie 3 The Passion/ FT-CU-HOP
  Motie 4 Dubbel parkeren door vergunninghouder met een parkeerkaart niet toegestaan/ FT-VVD-HL-CU-VOCH-DRP
  Motie 5 Afschaffen hondenbelasting / HL-CU-VOCH-DRP
  Motie 7 Kringloopwinkels / CU-PvdA-GRL-DRp-FDV
  Motie 8 Circulaire Economie - R model/ FDV-FK-PvdA-GRL
  Motie 9 Dekking handhaving regelgeving / D66-FT-GRL
  Toezeggingen
  Onderwerp
  Aanbesteden kleine projecten, informatieve sessie.
  Arbeidsmigranten in Hoorn
  Beheersmaatregelen tekorten Sociaal Domein, terugkoppeling monitoring effecten.
  Bomen Westerdijk, terugkoppeling gesprek met bestuur Hoogheemraadschap.
  Bundeling sportaccommodaties
  Clean2Antarctica (C2A), leerwerkbedrijf
  Dekking Groenvisie (nav aangenomen amendement B Programmabegroting 2020):
  Dossier Zevenhuis agenderen in raad
  Eenzaamheid, stand van zaken
  Evaluatie van de Toeristen- en waterbelasting/Bruine Vloot
  Fietsenstalling binnenstad (nav ingetrokken amendement G)
  Handhaving, nagaan prioritering
  Het Westfriese Woud (n.a.v. ingetrokken motie 1, PB2020)
  Hondenbeleid en daarmee samenhangend de hondenbelasting:
  Lachgasverbod Arnhem
  Lageweg, woningbouw
  Leegstand binnenstad, beleid ontwikkelen
  Motie The Passion (Programmabegroting 2020, nummer 3)
  Ondertekening DVO met de HVC
  Onderzoek naar armoede
  Penitentiaire inrichting Zwaag, voortgang
  Prioritering 23 PM-posten voorafgaand aan Kadernota
  Stand van zaken pilot Uitstroom bijzondere doelgroepen
  Stand van zaken uitvoering verkeersmaatregelen binnenstad
  Subsidiebeleid, raadsvoorstel
  Uitbreiding camperplaatsen
  Verbeterpunten dienstverlening
  Vertaling Nationaal Sportakkoord naar lokaal sportakkoord Hoorn
  Voorstel bundeling Sportaccommodaties:
  Westfries Museum
  Wet arbeidsmarkt in balans, gevolgen
  Woonproject Amsterdam Noord

  00:06:09 - 00:06:23 - Dick Bennis
  00:06:36 - 00:06:47 - Aart Ruppert
  00:07:10 - 00:07:18 - Chris de Meij
  00:11:39 - 00:11:44 - Jan Nieuwenburg
  00:14:26 - 00:14:37 - René Assendelft
  00:15:18 - 00:15:20 - Jan Nieuwenburg
  00:15:20 - 00:15:28 - Arnold Wegner
  00:15:43 - 00:16:12 - Chris de Meij
  00:16:12 - 00:16:13 - Jan Nieuwenburg
  00:16:15 - 00:16:46 - Aart Ruppert
  00:16:46 - 00:16:54 - Jan Nieuwenburg
  00:16:59 - 00:17:10 - Chris de Meij
  00:17:10 - 00:17:11 - Jan Nieuwenburg
  00:17:11 - 00:17:14 - Roger Tonnaer
  00:17:41 - 00:17:42 - Jan Nieuwenburg
  00:18:20 - 00:18:21 - Menno Jas
  00:18:47 - 00:18:48 - Jan Nieuwenburg
  00:18:52 - 00:19:36 - Chris de Meij
  00:19:36 - 00:19:38 - Jan Nieuwenburg
  00:19:39 - 00:20:07 - René Assendelft
  00:20:07 - 00:20:07 - Jan Nieuwenburg
  00:20:10 - 00:20:11 - Kees Maas
  00:20:42 - 00:20:53 - Chris de Meij
  00:20:53 - 00:20:55 - Jan Nieuwenburg
  00:21:02 - 00:21:07 - Aart Ruppert
  00:21:12 - 00:21:17 - Jan Nieuwenburg
  00:26:25 - 00:26:28 - Rob Brandhoff
  00:26:45 - 00:26:46 - Jan Nieuwenburg
  00:26:49 - 00:26:51 - Aart Ruppert
  00:27:34 - 00:27:38 - Jan Nieuwenburg
  00:27:39 - 00:27:50 - Arnica Gortzak
  00:27:53 - 00:27:54 - Aart Ruppert
  00:27:54 - 00:27:56 - Jan Nieuwenburg
  00:28:32 - 00:28:56 - Roy Drommel
  00:28:56 - 00:28:59 - Jan Nieuwenburg
  00:29:06 - 00:29:41 - Aart Ruppert
  00:29:41 - 00:29:43 - Jan Nieuwenburg
  00:29:44 - 00:30:08 - Jeroen van der Veer
  00:30:15 - 00:30:23 - Aart Ruppert
  00:30:31 - 00:30:34 - Jan Nieuwenburg
  00:30:37 - 00:30:44 - Aart Ruppert
  00:30:44 - 00:30:45 - Jan Nieuwenburg
  00:31:13 - 00:31:14 - Aart Ruppert
  00:31:58 - 00:32:00 - Jan Nieuwenburg
  00:32:16 - 00:32:27 - Robert Vinkenborg
  00:36:51 - 00:36:52 - Jan Nieuwenburg
  00:38:28 - 00:38:31 - Menno Jas
  00:43:11 - 00:43:15 - Jan Nieuwenburg
  00:44:36 - 00:44:38 - Jeroen van der Veer
  00:49:06 - 00:49:08 - Jan Nieuwenburg
  00:49:11 - 00:49:11 - Robert Vinkenborg
  00:49:39 - 00:49:40 - Jan Nieuwenburg
  00:49:46 - 00:50:06 - Jeroen van der Veer
  00:50:06 - 00:50:11 - Jan Nieuwenburg
  00:51:06 - 00:51:08 - Karin Hakhoff
  00:51:08 - 00:51:15 - Jan Nieuwenburg
  00:51:17 - 00:51:20 - Jeroen van der Veer
  00:51:20 - 00:51:24 - Karin Hakhoff
  00:52:06 - 00:52:08 - Rob Brandhoff
  00:52:38 - 00:52:41 - Jan Nieuwenburg
  00:52:48 - 00:53:51 - Jeroen van der Veer
  00:53:51 - 00:53:52 - Jan Nieuwenburg
  00:53:55 - 00:53:57 - Guido Breuker
  00:54:33 - 00:55:34 - Jeroen van der Veer
  00:55:34 - 00:55:34 - Jan Nieuwenburg
  00:55:35 - 00:55:36 - Chris de Meij
  00:56:17 - 00:56:19 - Jan Nieuwenburg
  00:58:34 - 00:58:36 - Aart Ruppert
  00:59:08 - 00:59:09 - Jan Nieuwenburg
  00:59:36 - 01:00:08 - Jeroen van der Veer
  01:00:08 - 01:00:13 - Jan Nieuwenburg
  01:00:14 - 01:00:15 - Aart Ruppert
  01:00:40 - 01:00:44 - Jan Nieuwenburg
  01:01:25 - 01:06:23 - Arwin Rood
  01:06:23 - 01:06:28 - Jan Nieuwenburg
  01:06:31 - 01:06:32 - Karin Hakhoff
  01:06:54 - 01:06:54 - Jan Nieuwenburg
  01:07:23 - 01:07:24 - Karin Hakhoff
  01:07:36 - 01:07:41 - Jan Nieuwenburg
  01:07:43 - 01:07:54 - Arwin Rood
  01:07:54 - 01:07:55 - Jan Nieuwenburg
  01:07:58 - 01:08:30 - Robert Vinkenborg
  01:08:30 - 01:08:31 - Jan Nieuwenburg
  01:08:35 - 01:09:05 - Arwin Rood
  01:09:06 - 01:09:08 - Jan Nieuwenburg
  01:09:08 - 01:09:09 - Dick Bennis
  01:09:37 - 01:09:38 - Jan Nieuwenburg
  01:10:25 - 01:10:26 - Dick Bennis
  01:10:26 - 01:10:31 - Jan Nieuwenburg
  01:10:41 - 01:10:48 - Arwin Rood
  01:10:48 - 01:10:51 - Jan Nieuwenburg
  01:10:51 - 01:10:53 - Kees Maas
  01:11:12 - 01:11:16 - Jan Nieuwenburg
  01:11:20 - 01:11:50 - Arwin Rood
  01:11:50 - 01:11:57 - Jan Nieuwenburg
  01:12:21 - 01:12:58 - René Assendelft
  01:12:58 - 01:12:59 - Jan Nieuwenburg
  01:13:20 - 01:13:54 - Arwin Rood
  01:13:54 - 01:13:56 - Jan Nieuwenburg
  01:14:26 - 01:15:00 - Arwin Rood
  01:15:00 - 01:15:05 - Jan Nieuwenburg
  01:15:06 - 01:15:07 - Danny Verdonk
  01:15:32 - 01:15:35 - Arwin Rood
  01:15:52 - 01:15:54 - Jan Nieuwenburg
  01:15:55 - 01:16:31 - Guido Breuker
  01:16:31 - 01:16:32 - Jan Nieuwenburg
  01:16:34 - 01:16:53 - Arwin Rood
  01:16:53 - 01:16:56 - Jan Nieuwenburg
  01:16:56 - 01:16:59 - Karin Hakhoff
  01:17:29 - 01:17:35 - Jan Nieuwenburg
  01:17:39 - 01:17:43 - Arwin Rood
  01:20:24 - 01:20:26 - Jan Nieuwenburg
  01:20:40 - 01:20:44 - Kees Maas
  01:24:08 - 01:24:09 - Jan Nieuwenburg
  01:25:49 - 01:25:51 - René Assendelft
  01:30:42 - 01:30:48 - Jan Nieuwenburg
  01:31:15 - 01:31:28 - Niek Heijne
  01:31:28 - 01:31:35 - Jan Nieuwenburg
  01:31:40 - 01:32:15 - René Assendelft
  01:32:15 - 01:32:16 - Jan Nieuwenburg
  01:32:17 - 01:32:56 - Chris de Meij
  01:33:34 - 01:33:36 - Jan Nieuwenburg
  01:33:56 - 01:34:01 - Roger Tonnaer
  01:38:48 - 01:38:49 - Jan Nieuwenburg
  01:39:45 - 01:40:05 - Roger Tonnaer
  01:40:05 - 01:40:09 - Jan Nieuwenburg
  01:40:56 - 01:40:59 - Nico Oudheusden
  01:41:27 - 01:41:54 - Aart Ruppert
  01:42:32 - 01:42:33 - Jan Nieuwenburg
  01:43:13 - 01:43:17 - Arnica Gortzak
  01:43:19 - 01:43:46 - Robert Vinkenborg
  01:43:46 - 01:43:47 - Jan Nieuwenburg
  01:43:50 - 01:44:27 - Roger Tonnaer
  01:44:44 - 01:44:52 - Jan Nieuwenburg
  01:44:59 - 01:45:07 - Roger Tonnaer
  01:45:07 - 01:45:12 - Jan Nieuwenburg
  01:45:12 - 01:45:15 - Rob Droste
  01:45:15 - 01:45:17 - Jan Nieuwenburg
  01:46:43 - 01:50:35 - Dick Bennis
  01:50:35 - 01:50:43 - Jan Nieuwenburg
  01:51:15 - 01:51:33 - Chris de Meij
  01:51:33 - 01:51:34 - Jan Nieuwenburg
  01:51:42 - 01:51:45 - Chris de Meij
  01:52:04 - 01:52:05 - Jan Nieuwenburg
  01:52:48 - 01:53:13 - Dick Bennis
  01:53:13 - 01:53:16 - Roy Drommel
  01:56:20 - 01:56:21 - Jan Nieuwenburg
  01:56:34 - 01:56:36 - Roy Drommel
  01:58:29 - 01:58:39 - Jan Nieuwenburg
  01:58:39 - 01:59:46 - Roy Drommel
  02:01:16 - 02:01:28 - Jan Nieuwenburg
  02:01:28 - 02:02:03 - Aart Ruppert
  02:02:04 - 02:02:05 - Jan Nieuwenburg
  02:02:09 - 02:02:49 - Roy Drommel
  02:02:49 - 02:02:51 - Jan Nieuwenburg
  02:03:37 - 02:03:53 - Robert Vinkenborg
  02:03:53 - 02:03:57 - Jan Nieuwenburg
  02:04:42 - 02:05:28 - Roy Drommel
  02:05:28 - 02:05:32 - Jan Nieuwenburg
  02:05:32 - 02:05:48 - Karin Hakhoff
  02:05:48 - 02:05:56 - Jan Nieuwenburg
  02:06:27 - 02:06:30 - Karin Hakhoff
  02:06:39 - 02:06:43 - Jan Nieuwenburg
  02:29:28 - 02:29:29 - Marjon van der Ven
  02:32:45 - 02:32:51 - Jan Nieuwenburg
  02:32:52 - 02:33:39 - René Assendelft
  02:33:39 - 02:33:40 - Jan Nieuwenburg
  02:33:56 - 02:34:07 - Marjon van der Ven
  02:34:07 - 02:34:08 - Jan Nieuwenburg
  02:34:10 - 02:34:30 - Roger Tonnaer
  02:34:30 - 02:34:37 - Jan Nieuwenburg
  02:34:44 - 02:35:03 - Robert Vinkenborg
  02:35:03 - 02:35:03 - Jan Nieuwenburg
  02:36:45 - 02:37:04 - Aart Ruppert
  02:37:31 - 02:37:32 - Jan Nieuwenburg
  02:38:40 - 02:38:46 - Chris de Meij
  02:38:51 - 02:39:02 - Jan Nieuwenburg
  02:39:05 - 02:39:06 - Roger Tonnaer
  02:39:26 - 02:39:32 - Jan Nieuwenburg
  02:39:42 - 02:39:53 - Marjon van der Ven
  02:39:53 - 02:39:55 - Jan Nieuwenburg
  02:39:57 - 02:40:00 - Arnica Gortzak
  02:40:05 - 02:40:08 - Jan Nieuwenburg
  02:40:11 - 02:40:16 - Arnica Gortzak
  02:40:44 - 02:45:15 - Samir Bashara
  02:45:15 - 02:45:18 - Jan Nieuwenburg
  02:45:20 - 02:45:21 - Aart Ruppert
  02:45:50 - 02:46:03 - Jan Nieuwenburg
  02:46:54 - 02:47:23 - Roger Tonnaer
  02:47:23 - 02:47:27 - Jan Nieuwenburg
  02:47:55 - 02:48:14 - Guido Breuker
  02:48:14 - 02:48:15 - Jan Nieuwenburg
  02:48:23 - 02:49:06 - Samir Bashara
  02:49:07 - 02:49:49 - René Assendelft
  02:49:49 - 02:49:49 - Jan Nieuwenburg
  02:49:53 - 02:51:14 - Samir Bashara
  02:51:14 - 02:51:15 - Jan Nieuwenburg
  02:51:16 - 02:51:17 - René Assendelft
  02:51:39 - 02:51:40 - Jan Nieuwenburg
  02:51:47 - 02:51:51 - Samir Bashara
  02:51:51 - 02:51:57 - Jan Nieuwenburg
  02:52:06 - 02:52:13 - Rob Brandhoff
  02:52:36 - 02:52:36 - Jan Nieuwenburg
  02:52:49 - 02:53:17 - Samir Bashara
  02:53:17 - 02:53:17 - Jan Nieuwenburg
  02:53:25 - 02:53:29 - Simon Broersma
  02:59:15 - 02:59:16 - Jan Nieuwenburg
  03:01:36 - 03:01:50 - Simon Broersma
  03:01:50 - 03:01:54 - Jan Nieuwenburg
  03:01:55 - 03:01:57 - Roger Tonnaer
  03:02:04 - 03:02:08 - Jan Nieuwenburg
  03:02:26 - 03:02:26 - Roy Drommel
  03:02:37 - 03:02:41 - Jan Nieuwenburg
  03:02:50 - 03:02:51 - Simon Broersma
  03:02:51 - 03:02:53 - Jan Nieuwenburg
  03:02:54 - 03:03:27 - Kees Maas
  03:03:27 - 03:03:29 - Jan Nieuwenburg
  03:03:36 - 03:03:38 - Simon Broersma
  03:03:38 - 03:03:42 - Jan Nieuwenburg
  03:03:52 - 03:03:57 - Aart Ruppert
  03:04:13 - 03:04:22 - Jan Nieuwenburg
  03:04:26 - 03:04:27 - Bert van Dijkhuizen
  03:04:27 - 03:04:35 - Simon Broersma
  03:04:35 - 03:04:36 - Jan Nieuwenburg
  03:04:37 - 03:04:44 - Guido Breuker
  03:04:44 - 03:04:47 - Jan Nieuwenburg
  03:05:06 - 03:05:07 - Arnold Wegner
  03:05:25 - 03:05:26 - Jan Nieuwenburg
  03:05:32 - 03:05:56 - René Assendelft
  03:05:56 - 03:06:00 - Jan Nieuwenburg
  03:06:06 - 03:06:12 - Simon Broersma
  03:06:39 - 03:06:41 - Jan Nieuwenburg
  03:06:41 - 03:06:44 - René Assendelft
  03:07:15 - 03:07:16 - Jan Nieuwenburg
  03:07:58 - 03:09:12 - Arthur Helling
  03:09:12 - 03:09:13 - Jan Nieuwenburg
  03:09:16 - 03:09:17 - Roger Tonnaer
  03:09:31 - 03:09:32 - Jan Nieuwenburg
  03:10:57 - 03:11:07 - Arthur Helling
  03:11:07 - 03:11:08 - Jan Nieuwenburg
  03:11:47 - 03:11:48 - Kees Maas
  03:12:03 - 03:12:06 - Jan Nieuwenburg
  03:12:40 - 03:19:31 - Kholoud al Mobayed
  03:19:31 - 03:19:35 - Jan Nieuwenburg
  03:20:11 - 03:20:35 - Kholoud al Mobayed
  03:20:35 - 03:20:37 - Jan Nieuwenburg
  03:20:39 - 03:20:50 - Marieke Rijk
  03:20:50 - 03:20:51 - Jan Nieuwenburg
  03:21:52 - 03:22:40 - Karin Hakhoff
  03:22:40 - 03:22:48 - Jan Nieuwenburg
  03:23:54 - 03:24:34 - Kholoud al Mobayed
  03:24:34 - 03:24:34 - Jan Nieuwenburg
  03:25:45 - 03:26:27 - René Assendelft
  03:26:27 - 03:26:29 - Jan Nieuwenburg
  03:26:47 - 03:27:30 - Kholoud al Mobayed
  03:27:30 - 03:27:31 - Jan Nieuwenburg
  03:27:44 - 03:27:45 - Chris de Meij
  03:28:12 - 03:28:13 - Danny Verdonk
  03:28:13 - 03:28:15 - Jan Nieuwenburg
  03:28:15 - 03:28:20 - Danny Verdonk
  03:28:35 - 03:28:39 - Jan Nieuwenburg
  03:30:11 - 03:30:54 - Kholoud al Mobayed
  03:31:14 - 03:31:15 - Jan Nieuwenburg
  03:31:15 - 03:31:17 - Dick Bennis
  03:31:21 - 03:31:29 - Jan Nieuwenburg
  03:32:04 - 03:32:25 - Kholoud al Mobayed
  03:32:25 - 03:32:42 - Jan Nieuwenburg
  03:32:49 - 03:32:54 - Kholoud al Mobayed
  03:32:54 - 03:32:55 - Jan Nieuwenburg
  03:32:55 - 03:33:00 - Dick Bennis
  03:33:06 - 03:33:09 - Karin Hakhoff
  03:33:18 - 03:33:19 - Jan Nieuwenburg
  03:33:31 - 03:33:38 - Karin Hakhoff
  03:34:09 - 03:34:27 - Roger Tonnaer
  03:34:33 - 03:34:35 - Jan Nieuwenburg
  03:34:35 - 03:34:39 - Dick Bennis
  03:34:53 - 03:35:01 - Jan Nieuwenburg
  03:35:11 - 03:35:13 - René Assendelft
  03:35:41 - 03:35:47 - Jan Nieuwenburg
  03:39:18 - 03:39:39 - Menno Jas
  03:39:41 - 03:39:43 - Jan Nieuwenburg
  03:39:57 - 03:40:14 - Nico Oudheusden
  03:40:18 - 03:40:23 - Jan Nieuwenburg
  03:42:57 - 03:42:59 - Robert Vinkenborg
  03:43:23 - 03:43:28 - Jan Nieuwenburg
  03:44:11 - 03:44:46 - Rob Droste
  03:44:50 - 03:45:37 - Jan Nieuwenburg
  03:46:43 - 03:46:45 - Arwin Rood
  03:47:46 - 03:49:46 - Jan Nieuwenburg
  03:50:19 - 03:50:20 - Jeroen van der Veer
  03:55:10 - 03:56:47 - Jan Nieuwenburg
  03:57:35 - 03:58:17 - Jeroen van der Veer
  03:58:19 - 03:58:23 - Roger Tonnaer
  04:00:16 - 04:00:29 - Guido Breuker
  04:01:29 - 04:01:42 - Dick Bennis
  04:01:46 - 04:02:14 - Roger Tonnaer
  04:02:15 - 04:02:17 - Menno Jas
  04:03:26 - 04:03:50 - Aart Ruppert
  04:03:56 - 04:04:05 - Menno Jas
  04:04:20 - 04:04:41 - Robert Vinkenborg
  04:04:49 - 04:04:50 - Arnica Gortzak
  04:05:53 - 04:05:55 - Roger Tonnaer
  04:06:17 - 04:06:26 - Jan Nieuwenburg
  04:06:26 - 04:06:27 - Roy Drommel
  04:06:33 - 04:06:34 - Jan Nieuwenburg
  04:06:37 - 04:06:38 - Arnold Wegner
  04:07:01 - 04:07:02 - Jan Nieuwenburg
  04:07:09 - 04:07:31 - René Assendelft
  04:07:31 - 04:07:32 - Arnold Wegner
  04:07:32 - 04:07:41 - Jan Nieuwenburg
  04:07:44 - 04:07:45 - Aart Ruppert
  04:07:49 - 04:07:55 - Jan Nieuwenburg
  04:07:55 - 04:08:01 - Kees Maas
  04:08:01 - 04:08:02 - Jan Nieuwenburg
  04:10:08 - 04:10:10 - René Assendelft
  04:10:19 - 04:10:22 - Jan Nieuwenburg
  04:10:31 - 04:10:32 - Roger Tonnaer
  04:11:08 - 04:11:11 - Jan Nieuwenburg
  04:11:11 - 04:11:12 - Chris de Meij
  04:12:23 - 04:12:32 - Linda Koekkoek
  04:16:57 - 04:17:18 - Danny Verdonk