Gemeenteraad

dinsdag 3 november 2020 19:00 - 21:00
Locatie:
Digitaal via iBabs Connect
Voorzitter:
J. Nieuwenburg
Toelichting:

Deze vergadering staat in het teken van de behandeling van de Programmabegroting 2021.

Uitzending

Agendapunten

 • 0.1


  00:00:02 - 00:17:31 - Jan Nieuwenburg
  00:17:31 - 00:18:42 - Danny Verdonk
  00:18:42 - 00:22:37 - Jan Nieuwenburg
  00:22:37 - 00:24:20 - Linda Koekkoek
  00:24:20 - 00:24:28 - Jan Nieuwenburg
  00:24:28 - 00:30:07 - Menno Jas
  00:30:07 - 00:30:16 - Jan Nieuwenburg
  00:30:16 - 00:34:44 - Roy Drommel
  00:34:44 - 00:34:54 - Menno Jas
  00:34:54 - 00:39:09 - Roger Tonnaer
  00:39:09 - 00:39:16 - Jan Nieuwenburg
  00:39:16 - 00:43:13 - Robert Vinkenborg
  00:43:13 - 00:43:38 - René Assendelft
  00:43:38 - 00:44:44 - Dick Bennis
  00:44:44 - 00:44:49 - Jan Nieuwenburg
  00:44:49 - 00:47:02 - Arnica Gortzak
  00:47:02 - 01:00:18 - Kees Maas
  01:00:18 - 01:05:27 - Arnica Gortzak
  01:05:27 - 01:05:35 - Jan Nieuwenburg
  01:05:35 - 01:09:01 - Kees Maas
  01:09:01 - 01:09:23 - Jan Nieuwenburg
  01:09:23 - 01:13:18 - Robert Vinkenborg
  01:13:18 - 01:13:36 - Jan Nieuwenburg
  01:13:36 - 01:16:02 - Arwin Rood
  01:16:02 - 01:16:11 - Jan Nieuwenburg
  01:16:11 - 01:39:10 - Chris de Meij
  01:39:10 - 01:40:47 - Danny Verdonk
 • 1
 • 2
 • 3
 • 3.1

  Resultaat stemming:


  Besluit
  De raad van de gemeente Hoorn besluit: 1. De Begroting 2021 vast te stellen, waarvan de belangrijkste besluiten zijn: a. Het dekkingsplan vaststellen, waarbij de bezuiniging op mantelzorg en verhoging sportvelden wordt teruggedraaid en de lasten daarvan in 2021 worden gedekt door de inzet van de Egalisatiereserve Stimuleringsmaatregelen Coronacrisis en de jaren erna ten laste van het begrotingsresultaat worden gebracht; b. Het rente-omslagpercentage vast te stellen op 0,3% en de stortingen in en de onttrekkingen aan verschillende reserves hierop aan te passen, zoals beschreven in de paragraaf Financiering. c. Het investeringsplafond 2021 (385.000 euro) en de voorgestelde invulling daarvan vast te stellen. d. De financiële gevolgen van de septembercirculaire 2020 te verwerken. e. De ambitie op te nemen dat er bij de behandeling van de Kadernota 2021 een mobiliteitsvisie ligt met hieraan gekoppeld een concreet uitvoeringsprogramma inclusief financiële consequenties. f. Voor het vergroten van de veiligheid in de wijken structureel 100.000 euro in de begroting vanaf 2021 op te nemen, dat in 2021 wordt gedekt uit de algemene reserve en de jaren erna uit het begrotingsresultaat, en zo snel mogelijk doch uiterlijk bij de Kadernota 2021 met een gericht plan te komen om de veiligheid in de wijken te verbeteren inclusief financiële paragraaf. Hierin mee te nemen op welke wijze ouders van raddraaiers kunnen opdraaien voor de overlast, vernielingen en andere overtredingen van de Algemene Plaatselijke Verordening. g. Vanaf het jaar 2022 een budget van 50.000 euro in de Begroting op te nemen voor de kapitaallasten van een te realiseren fietsparkeerfaciliteit in de binnenstad en dit bedrag te dekken door een verhoging van de parkeertarieven in de haven (Korenmarkt, Oude Doelenkade, Bierkade, Nieuwendam) naar het niveau van het centrumgebied. 2. De bijbehorende begrotingswijzigingen vast te stellen.

  Amendementen
  Onderwerp
  Amendement B - Start aanleg wijkpark Bangert Oosterpolder
  Amendement C - Mantelzorg en huurverhoging sportvelden
  Amendement D - Uitvoeringsplan mobiliteistvisie
  Amendement E - Vergroten veiligheid wijken
  Amendement F - Vergroten verkeersveiligheid w.o. met innovatieve maatregelen
  Amendement G - VVD CDA DRP 120% inkomensondersteuning
  Amendement H - Terugdraaien bezuiniging sportevenementen
  Amendement I - D66 VOCH Fietsparkeren binnenstad
  Amendement J - Aanpassen beleidsregel
  Moties
  Onderwerp
  Motie 01 - Aanpakken wapenbezit d.m.v. APV wijziging
  Motie 02 - Voorkomen wateroverlast
  Motie 03 - Onderzoek Joods vastgoed WO II
  Motie 04 - Start renovatie stadhuis
  Motie 05 - Gebouw C stadhuis
  Motie 06 - Olga Commandeurplein
  Motie 07 - Onderzoek JZPlus
  Motie 08 - MKB aanbestedingen
  Motie 09 - Helder Hoorns 2.0
  Motie 10 - Virus vrij festival
  Motie 11 - 30-30-40 verdeling woningen
  Motie A - Externe inhuur
  Toezeggingen
  Onderwerp
  120% inkomensondersteuning (ingetrokken amendement G)
  Aanpakken wapenbezit d.m.v. APV-wijziging
  Beschikbare capaciteit voor opvang van dak- en thuislozen en corona
  Gebouw C stadhuis (niet aangenomen motie)
  Informatiesessie Jeugdzorgplus
  Informatiesessie met Jeugdzorgplus en de gemeenteraad (motie 7)
  Onderzoek Joods vastgoed WO II
  Start renovatie stadhuis (niet aangenomen motie)
  Vergroten veiligheid wijken
  Verlagen budget externe inhuur en verbeteren positie ambtenaren
  Verlagen budget externe inhuur en verbeteren positie ambtenaren (was amendement A, is motie A geworden)

  01:40:47 - 01:45:43 - Jeroen van der Veer
  01:45:43 - 01:46:50 - Rob Droste
  01:46:50 - 01:47:43 - Jeroen van der Veer
  01:47:43 - 01:48:24 - Robert Vinkenborg
  01:48:24 - 01:49:18 - Jeroen van der Veer
  01:49:18 - 01:49:31 - Jan Nieuwenburg
  01:49:31 - 01:53:34 - Dick Bennis
  01:53:34 - 01:53:40 - Jan Nieuwenburg
  01:53:40 - 01:54:14 - Roger Tonnaer
  01:54:14 - 01:55:47 - Dick Bennis
  01:55:47 - 01:56:36 - Menno Jas
  01:56:36 - 01:57:41 - Aart Ruppert
  01:57:41 - 01:59:16 - Dick Bennis
  01:59:16 - 01:59:54 - Kees Maas
  01:59:54 - 02:00:49 - Dick Bennis
  02:00:49 - 02:01:42 - Arwin Rood
  02:01:42 - 02:03:11 - Dick Bennis
  02:03:11 - 02:03:50 - Arwin Rood
  02:03:50 - 02:04:48 - Roy Drommel
  02:04:48 - 02:05:22 - Dick Bennis
  02:05:22 - 02:05:31 - Jan Nieuwenburg
  02:05:31 - 02:11:51 - Aart Ruppert
  02:11:51 - 02:11:59 - Jan Nieuwenburg
  02:11:59 - 02:12:56 - Jeroen van der Veer
  02:12:56 - 02:14:04 - Aart Ruppert
  02:14:04 - 02:14:34 - Rob Droste
  02:14:34 - 02:15:26 - Aart Ruppert
  02:15:26 - 02:16:09 - Jan Nieuwenburg
  02:16:09 - 02:40:49 - SCHORSING
  02:40:49 - 02:41:59 - Jan Nieuwenburg
  02:41:59 - 02:48:09 - Marjon van der Ven
  02:48:09 - 02:49:43 - Patricia Kusters
  02:49:43 - 02:51:27 - Marjon van der Ven
  02:51:27 - 02:52:06 - Roger Tonnaer
  02:52:06 - 02:56:02 - Marjon van der Ven
  02:56:02 - 02:57:51 - Arnica Gortzak
  02:57:51 - 02:59:27 - Marjon van der Ven
  02:59:27 - 03:00:07 - Arnica Gortzak
  03:00:07 - 03:00:37 - Marjon van der Ven
  03:00:37 - 03:02:47 - Aart Ruppert
  03:02:47 - 03:04:03 - Niek Heijne
  03:04:03 - 03:05:30 - Marjon van der Ven
  03:05:30 - 03:05:37 - Danny Verdonk
  03:05:37 - 03:06:58 - Marjon van der Ven
  03:06:58 - 03:07:18 - Danny Verdonk
  03:07:18 - 03:08:42 - Jan Nieuwenburg
  03:08:42 - 03:18:24 - Samir Bashara
  03:18:24 - 03:18:33 - Jan Nieuwenburg
  03:18:33 - 03:19:01 - Elsbeth Broerse
  03:19:01 - 03:20:45 - Roger Tonnaer
  03:20:45 - 03:21:42 - Samir Bashara
  03:21:42 - 03:23:42 - Chris de Meij
  03:23:42 - 03:25:08 - Samir Bashara
  03:25:08 - 03:25:20 - Jan Nieuwenburg
  03:25:20 - 03:25:27 - Simon Broersma
  03:25:27 - 03:26:04 - Danny Verdonk
  03:26:04 - 03:26:26 - Samir Bashara
  03:26:26 - 03:28:13 - Simon Broersma
  03:28:13 - 03:28:19 - Jan Nieuwenburg
  03:28:19 - 03:28:45 - Dick Bennis
  03:28:45 - 03:29:21 - Simon Broersma
  03:29:21 - 03:29:29 - Jan Nieuwenburg
  03:29:29 - 03:30:32 - Aart Ruppert
  03:30:32 - 03:30:49 - Simon Broersma
  03:30:49 - 03:30:55 - Jan Nieuwenburg
  03:30:55 - 03:37:51 - Arthur Helling
  03:37:51 - 03:40:04 - Roger Tonnaer
  03:40:04 - 03:40:22 - Jan Nieuwenburg
  03:40:22 - 03:42:15 - Chris de Meij
  03:42:15 - 03:42:23 - Arthur Helling
  03:42:23 - 03:42:34 - Jan Nieuwenburg
  03:42:34 - 03:43:40 - Aart Ruppert
  03:43:40 - 03:44:39 - Patricia Kusters
  03:44:39 - 03:45:42 - Arthur Helling
  03:45:42 - 03:45:58 - Patricia Kusters
  03:45:58 - 03:50:45 - Kholoud al Mobayed
  03:50:45 - 03:50:51 - Jan Nieuwenburg
  03:50:51 - 03:52:07 - Roger Tonnaer
  03:52:07 - 03:53:14 - Kholoud al Mobayed
  03:53:14 - 03:53:47 - Roger Tonnaer
  03:53:47 - 03:54:08 - Kholoud al Mobayed
  03:54:08 - 03:54:57 - Rob Droste
  03:54:57 - 03:55:18 - Kholoud al Mobayed
  03:55:18 - 03:55:22 - Jan Nieuwenburg
  03:55:22 - 03:55:50 - Rob Droste
  03:55:50 - 03:56:38 - Aart Ruppert
  03:56:38 - 03:57:31 - Kholoud al Mobayed
  03:57:31 - 03:57:34 - Jan Nieuwenburg
  03:57:34 - 03:58:15 - Dick Bennis
  03:58:15 - 04:01:37 - Kholoud al Mobayed
  04:01:37 - 04:03:34 - Jan Nieuwenburg
  04:03:34 - 04:03:40 - Chris de Meij
  04:03:40 - 04:04:40 - Roger Tonnaer
  04:04:40 - 04:06:12 - Jan Nieuwenburg
  04:06:12 - 04:06:38 - Chris de Meij
  04:06:38 - 04:07:10 - Menno Jas
  04:07:10 - 04:08:06 - Jan Nieuwenburg
  04:08:06 - 04:18:40 - SCHORSING
  04:18:40 - 04:22:36 - Jan Nieuwenburg
  04:22:36 - 04:23:26 - Chris de Meij
  04:23:26 - 04:23:36 - Jan Nieuwenburg
  04:23:36 - 04:25:10 - Chris de Meij
  04:25:10 - 04:26:49 - Jan Nieuwenburg
  04:26:49 - 04:28:35 - Menno Horjus
  04:28:35 - 04:28:41 - Jan Nieuwenburg
  04:28:41 - 04:29:00 - Aart Ruppert
  04:29:00 - 04:29:16 - Jan Nieuwenburg
  04:29:16 - 04:29:44 - Robert Vinkenborg
  04:29:44 - 04:34:42 - Menno Horjus
  04:34:42 - 04:34:47 - Jan Nieuwenburg
  04:34:47 - 04:34:50 - Menno Horjus
  04:34:50 - 04:37:50 - Jan Nieuwenburg
  04:37:50 - 04:37:57 - Menno Horjus
  04:37:57 - 04:38:07 - Jan Nieuwenburg
  04:38:07 - 04:39:49 - Menno Horjus
  04:39:49 - 04:40:54 - Jan Nieuwenburg
  04:40:54 - 04:46:59 - Menno Horjus
  04:46:59 - 04:48:43 - Jan Nieuwenburg
  04:48:43 - 05:07:25 - Menno Horjus
  05:07:25 - 05:07:40 - Jan Nieuwenburg
  05:07:40 - 05:09:44 - Danny Verdonk
  05:09:44 - 05:09:49 - Jan Nieuwenburg
  05:09:49 - 05:23:50 - Menno Horjus
  05:23:50 - 05:24:13 - Jan Nieuwenburg
  05:24:13 - 05:24:20 - Aart Ruppert
  05:24:20 - 05:24:29 - Jan Nieuwenburg
  05:24:29 - 05:24:46 - Patricia Kusters
  05:24:46 - 05:28:01 - Jan Nieuwenburg
  05:28:01 - 05:29:20 - Menno Horjus
  05:29:20 - 05:30:01 - Jan Nieuwenburg