Commissie

dinsdag 3 juli 2018 20:00 - 21:30
Locatie:
Raadszaal
Voorzitter:
Bert van Dijkhuizen
Toelichting:

NB:

 • Eventuele verduidelijkende/technische vragen over de agendapunten graag uiterlijk donderdag 28 juni voor 12.00 uur indienen bij de behandelend ambtenaar (steller) met een afschrift aan de griffie (griffie@hoorn.nl)
 • Rondvragen algemeen graag uiterlijk 6 uur voor aanvang van de vergadering aanmelden bij de griffie (griffie@hoorn.nl).

Wilt u inspreken?
Inwoners en andere direct belanghebbenden kunnen inspreken bij de commissievergadering.

 • wilt u inspreken op een agendapunt? Neem dan uiterlijk 3 uur voor de start van de vergadering contact op met de griffie.
 • wilt u inspreken over zaken die niet op de agenda staan? Dan kunt u aan het begin van de vergadering de commissie toespreken in de publieksrondvraag. Neem dan uiterlijk een kwartier voor de vergadering contact op met de griffie.

U kunt de griffie bereiken via griffie@hoorn.nl.

Uitzending

Agendapunten

 • 1
 • 2

  NB: Indien u B-agendapunt wenst te bespreken dient u dit bij het vaststellen van de agenda beargumenteerd kenbaar te maken.
  Het is ook raadzaam om de overige fracties hierover voorafgaand aan de fractieoverleggen te informeren, zodat zij zich daarop kunnen voorbereiden.


  00:01:46 - 00:01:50 - Rob Droste
  00:02:04 - 00:02:12 - Aart Ruppert
  00:02:12 - 00:02:18 - Bert van Dijkhuizen
 • 3
 • 4

  00:05:31 - 00:06:58 - Vera Truijens
  00:07:17 - 00:08:24 - Patrick Hoefman
  00:08:33 - 00:09:15 - Marieke Rijk
  00:09:22 - 00:09:48 - Arnold Wegner
  00:09:53 - 00:10:59 - Arwin Rood
  00:11:08 - 00:11:37 - Dirk van der Duin
  00:11:43 - 00:11:43 - Aart Ruppert
  00:11:59 - 00:13:20 - Alex Smit
  00:13:29 - 00:14:01 - Nico Oudheusden
  00:14:05 - 00:15:14 - René Assendelft
  00:15:20 - 00:16:00 - Nancy Evers
  00:16:29 - 00:17:24 - Carin Ritsema
  00:17:33 - 00:17:34 - Rob Droste
  00:18:04 - 00:18:18 - Bert van Dijkhuizen
  00:18:39 - 00:18:41 - Carin Ritsema
  00:18:58 - 00:19:00 - René Assendelft
  00:19:09 - 00:19:10 - Carin Ritsema
  00:19:14 - 00:19:27 - Bert van Dijkhuizen
 • 4.a

  Toelichting:
  Het betreft een regionale visie die in opdracht van achttien regiogemeenten uit Noord-Holland Noord (waaronder Hoorn) en het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord is opgesteld. Hierbij heeft afstemming heeft plaatsgevonden met verblijfsrecreatiebedrijven en (belangen)organisaties en de RECRON was vertegenwoordigd in de begeleidingsgroep van de visie.

  In 2016 is in opdracht van de gemeenten in Noord-Holland Noord en het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord een onderzoek uitgevoerd naar de totale vitaliteit van de verblijfsrecreatie in de regio.
  De conclusie van onderzoek was dat de regio forse vitaliteitsproblemen kent. De sector staat voor een uitdaging doordat vraag en aanbod deels niet (meer) op elkaar aansluiten. Tegelijkertijd kent de sector een hoge ontwikkeldynamiek, er zijn veel nieuwe plannen. Zonder gezamenlijk beleid dreigt een groot deel van de recreatiebedrijven in de toekomst af te glijden. Daarom is de nu voorliggende regionale visie opgesteld (bijlage 1).
  De visie geeft richting aan de verbetering van de vitaliteit van het bestaande en het toekomstige aanbod. Op regionaal niveau moeten gemeenten, ondernemers en belangenorganisaties in Noord-Holland Noord met elkaar slimme keuzes maken om een vitale sector te zijn en te blijven. Met de visie en het ontwikkelkader wordt duidelijkheid gegeven aan ondernemers over de wijze waarop de gemeenten de sector faciliteren en ondersteunen bij nieuwe ontwikkelingen en uitbreidingen. Aanvullend op de visie heeft de regio een werkwijze van regionale afstemming ontwikkeld voor verblijfsinitiatieven die niet passend zijn in het bestemmingsplan (bijlage 4).

  NB: in de regionale raadsledenbijeenkomst van 13 juni jl. is de visie toegelicht (bijlage 6). Via de raadsinformatiebrief van 3 april 2018 (bijlage 3) heeft u al inzage gekregen in de visie. De komst van de visie werd ook aangekondigd in de voortgangsrapportage Regionale Economische Agenda West-Friesland, die aan de orde was in de regionale raadsledenbijeenkomst van 24 januari jl.

  Indeling spreektijden:
  Per fractie een eerste reactie: (max.) 1 minuut
  Aansluitend debat: (max.) 10 minuten
  Reactie college op debat: (max.) 5 minuten
  Afronding debat en conclusie advies commissie: (max.) 5 minuten  Voorgesteld besluit

  De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over het voorstel om:
  De Regionale Visie op de Verblijfsrecreatie Noord-Holland Noord 2030 en het bijbehorend Ontwikkelkader vast te stellen waarvan de kernpunten zijn:

  • Streefbeeld op verblijfsrecreatie NHN in 2030, met daarbij een vertaalslag van dit streefbeeld op
   het niveau van zeven marktgerichte deelregio's.
  • Een uitnodigend ontwikkelkader dat bestaat uit een inhoudelijke checklist met samenhangende
   componenten op basis waarvan nieuwe initiatieven worden getoetst.
  • Input voor de programmatische aanpak ten aanzien van het verbeteren van de vitaliteit van verblijfsrecreatie.


  Toezeggingen
  Onderwerp
  Regionale Visie Verblijfsrecreatie Noord-Holland Noord , maatschappelijke meerwaarde
  Uitbreiding camperplaatsen, gesprek over mogelijkheid

  00:19:31 - 00:19:34 - Ben Tap
  00:36:14 - 00:36:19 - Bert van Dijkhuizen
  00:36:19 - 00:36:41 - Alex Smit
  00:36:59 - 00:37:23 - Aart Ruppert
  00:37:29 - 00:37:30 - René Assendelft
  00:38:34 - 00:43:02 - Ben Tap
  00:43:03 - 00:44:08 - Bert van Dijkhuizen
  00:44:10 - 00:48:22 - SCHORSING
 • 4.b

  Toelichting:
  Op grond van de Wet op het Primair Onderwijs, de Wet op de ExpertiseCentra en de Wet op het Voortgezet Onderwijs moet iedere gemeente een verordening Voorzieningen huisvesting onderwijs hebben. In zo’n verordening zijn de procedures opgenomen voor het bekostigen van de voorzieningen voor onderwijshuisvesting. De verordening die de raad heeft vastgesteld in 2004 voldoet niet meer, omdat er een aantal wetswijzigingen heeft plaatsgevonden. Het college stelt daarom voor om een nieuwe verordening vast te stellen. De oude verordening moet gelijktijdig worden ingetrokken*.

  De nieuwe modelverordening van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) is voor de nu aangeboden gemeentelijke verordening uitgangspunt geweest. Op twee punten is een afwijking gemaakt van de modelverordening:

  • om meer spelelementen met kinderen te kunnen ondernemen zijn de minimale maatvoering van de netto vloeroppervlakte van een lokaal voor bewegingsonderwijs van 252 verhoogd naar 336 vierkante meter. De vergoeding is verhoogd van € 740.843,62 naar € 909.903,73.
  • optrekken conditiescore als argument om een schoolgebouw te vervangen. Door de conditiescore op te trekken komen onderwijsgebouwen eerder voor vervanging in aanmerking.
   Deze aanpassingen ten opzichte van de modelverordening hebben op termijn financiële gevolgen. Omdat de toekomstige financiële consequenties op dit moment nog niet zijn te kwantificeren, wordt voorgesteld om die als PM-ruimtevrager op te nemen in de lijst met ruimtevragers van de primitieve begroting 2019. Voor het vastgestelde Uitvoeringsplan (2016) heeft dit vooralsnog geen consequenties.
  • Noot griffie: het intrekken van de oude verordening is geregeld in artikel 32 van de vast te stellen nieuwe verordening. Hierdoor vormt het intrekken van de oude verordening geen apart besluitpunt.

  Indeling spreektijden:
  Per fractie een eerste reactie: (max.) 1 minuut
  Aansluitend debat: (max.) 10 minuten
  Reactie college op debat: (max.) 5 minuten
  Afronding debat en conclusie advies commissie: (max.) 5 minuten  Voorgesteld besluit

  De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over het voorstel om:

  1. De verordening ‘Voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Hoorn 2018’ vast te stellen.
  2. de toekomstige financiële consequenties van deze verordening (nu nog niet te kwantificeren) als PM-ruimtevrager op te nemen in de lijst met ruimtevragers van de primitieve begroting 2019.


  00:49:38 - 00:49:51 - Bert van Dijkhuizen
  00:51:39 - 00:52:40 - Arwin Rood
  00:52:47 - 00:52:49 - Norbert de Vries
  00:56:10 - 00:56:51 - Guido Breuker
  00:56:59 - 00:57:00 - Jaco Jan Kooyman van Guldener
  00:59:34 - 01:00:46 - Vera Truijens
  01:01:34 - 01:02:13 - Rob Droste
  01:02:18 - 01:02:36 - Arnold Wegner
  01:02:40 - 01:02:40 - Menno Jas
  01:02:57 - 01:03:50 - Dinant Perotti
  01:03:58 - 01:04:27 - Linda Krijnzen-Koekkoek
  01:04:35 - 01:04:38 - Aart Ruppert
  01:04:44 - 01:04:47 - Bert van Dijkhuizen
  01:04:56 - 01:05:58 - Samir Bashara
  01:06:06 - 01:06:10 - Bert van Dijkhuizen
  01:06:14 - 01:06:46 - René Assendelft
  01:06:49 - 01:07:28 - Samir Bashara
  01:07:36 - 01:07:52 - Jaco Jan Kooyman van Guldener
  01:07:55 - 01:08:08 - Samir Bashara
  01:08:13 - 01:08:35 - Bert van Dijkhuizen
 • 5

  Voorstel van agendacommissie: dit agendapunt niet bespreken en direct met positief advies doorgeleiden naar de raad van 10 juli 2018.

  NB: Indien het agendapunt wel wenst te bespreken dient u dit bij het vaststellen van de agenda (agendapunt 2) beargumenteerd kenbaar te maken.
  Het is ook raadzaam om de overige fracties hierover voorafgaand aan de fractieoverleggen te informeren, zodat zij zich daarop kunnen voorbereiden.

 • 5.a

  Toelichting:
  Betreft wijziging van de verordening als gevolg van wetswijziging en een aantal redactionele wijzigingen.

  Op 29 november 2017 is de Woningwet aangepast met de inwerkingtreding van de Reparatiewet BZK 2014. Dit heeft onder meer tot gevolg dat de stedenbouwkundige bepalingen uit de Bouwverordening van rechtswege per 1 juli 2018 komen te vervallen. Om misverstanden over de geldigheid van de stedenbouwkundige bepalingen in de Bouwverordening bij inwoners en bedrijven te voorkomen moeten de vervallen bepalingen uit de Bouwverordening worden verwijderd. Daarnaast zijn een aantal redactionele wijzigingen doorgevoerd.  Voorgesteld besluit

  De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over het voorstel om:
  De Bouwverordening Hoorn vast te stellen.

 • 6