00 Collegevergadering

dinsdag 29 september 2020 09:30 - 15:00
Locatie:
Capucijner, Vlijmen
Voorzitter:
mevrouw drs. W. van Hees

Agendapunten

 • 1

  Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 22 september vastgesteld.  Besluit
  College akkoord met de besluitenlijst.
 • 2

  Het college heeft besloten de begroting 2021 aan te bieden aan de raad. In de begroting staan de plannen voor 2021 tot en met 2024. Het college stelt de raad voor om de hiervoor benodigde budgetten voor 2021 beschikbaar te stellen en om de tarieven voor de gemeentelijke belastingen voor de burgers in 2021 vast te stellen. In de raadsvergadering van 12 november 2020 wordt hierover een besluit genomen.  Voorgesteld besluit

  • de uitvoeringsinformatie 2021 vast te stellen;
  • de raad voor te stellen om:
      • de begroting van baten en lasten van 2021 vast te stellen;
      • in te stemmen met de meerjarenramingen 2022-2024;
      • in te stemmen met de volgende formatie-uitbreiding als onderdeel van de invulling van de ambities:
        • een beleidsmedeweker integrale veiligheid (0,6 fte structureel);
        • procesbegeleider zorg en veiligheid (0,78 fte structureel);
      • de budgetten en voorgenomen investeringen, zoals vermeld in de financiële begroting onder ‘nieuw beleid en in gang gezet beleid per programma’ en         onder ‘vervangingsinvesteringen per programma’, voor zover het betreft het begrotingsjaar 2021 vast te stellen;
  en vast te stellen:
      • de Verordening op de heffing en invordering van onroerende zaakbelastingen 2021;
      • de Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2021;
      • de Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2021;
      • de Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2021;
      • de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2021;
      • de Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting 2021;
      • de Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2021;
      • de Verordening op de heffing en invordering van watertoeristenbelasting 2021;
      • de Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2021;
      • de Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2021.


  Besluit
  • de uitvoeringsinformatie 2021 vast te stellen; • de raad voor te stellen om:     • de begroting van baten en lasten van 2021 vast te stellen;     • in te stemmen met de meerjarenramingen 2022-2024;     • in te stemmen met de volgende formatie-uitbreiding als onderdeel van de invulling van de ambities:       • een beleidsmedeweker integrale veiligheid (0,6 fte structureel);       • procesbegeleider zorg en veiligheid (0,78 fte structureel);     • de budgetten en voorgenomen investeringen, zoals vermeld in de financiële begroting onder ‘nieuw beleid en in gang gezet beleid per programma’ en         onder ‘vervangingsinvesteringen per programma’, voor zover het betreft het begrotingsjaar 2021 vast te stellen; en vast te stellen:     • de Verordening op de heffing en invordering van onroerende zaakbelastingen 2021;     • de Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2021;     • de Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2021;     • de Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2021;     • de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2021;     • de Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting 2021;     • de Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2021;     • de Verordening op de heffing en invordering van watertoeristenbelasting 2021;     • de Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2021;     • de Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2021.
 • 3

  Samenvatting
  Het college heeft besloten dat verrekening van neveninkomsten van de burgemeester en de wethouders van de gemeente Heusden over het jaar 2019 niet aan de orde is. Dit besluit is deels in overeenstemming met, deels in afwijking van de adviezen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties hierover.  Voorgesteld besluit

  • dat, overeenkomstig de bijgevoegde adviezen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en

  Koninkrijkrelaties over de verrekening van neveninkomsten politieke ambtsdragers, over 2019
  met de bezoldiging van de burgemeester W. van Hees en de wethouders de heer M. G.M. van
  der Poel, en de heer P.L.S. van Steen geen verrekening hoeft plaats te vinden;

  •  in het geval van de heer T.A.H.M. Blankers en heer C.A.M. van Bokhoven een van het advies

  afwijkend besluit te nemen dat geen verrekening hoeft plaats te vinden.


  Besluit
  * dat, overeenkomstig de bijgevoegde adviezen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties over de verrekening van neveninkomsten politieke ambtsdragers, over 2019 met de bezoldiging van de burgemeester W. van Hees en de wethouders de heer M. G.M. van der Poel, en de heer P.L.S. van Steen geen verrekening hoeft plaats te vinden; * in het geval van de heer T.A.H.M. Blankers en heer C.A.M. van Bokhoven een van het advies afwijkend besluit te nemen dat geen verrekening hoeft plaats te vinden.
 • 4

  Samenvatting
  Het college heeft besloten om voor de aanbesteding van het Heusdens aandeel in het Programma Ondermijning gebruik te maken van de mogelijkheid in het gemeentelijk inkoopbeleid om daarvan af te wijken en de opdracht hiervoor enkelvoudig te gunnen. De gemeenten Heusden, Loon op Zand, Waalwijk en de provincie Noord-Brabant zijn de gezamenlijke opdrachtgevers voor het Programma Ondermijning De Langstraat dat onder leiding van de Universiteit van Tilburg wordt uitgevoerd. Gegeven de unieke omstandigheden waaronder het programma op maat en in samenspraak met alle partijen is opgesteld, ligt het niet in de lijn om hiervoor meerdere offertes op te vragen.  Voorgesteld besluit

  Voor de aanbesteding van het Heusdens aandeel in het Programma Ondermijning gebruik te maken van de mogelijkheid in het gemeentelijk inkoopbeleid om daarvan af te wijken en de opdracht hiervoor enkelvoudig te gunnen.


  Besluit
  Voor de aanbesteding van het Heusdens aandeel in het Programma Ondermijning gebruik te maken van de mogelijkheid in het gemeentelijk inkoopbeleid om daarvan af te wijken en de opdracht hiervoor enkelvoudig te gunnen.
 • 5

  Samenvatting
  Het college heeft besloten om de frontoffice van het gemeentehuis Vlijmen opnieuw in te richten met het oog op de 1,5 meter afstand volgens de landelijke richtlijnen over het coronavirus.  Voorgesteld besluit

  De frontoffice van het gemeentehuis Vlijmen opnieuw in te richten met het oog op de 1,5 meter afstand volgens de landelijke richtlijnen over het coronavirus.


  Besluit
  De frontoffice van het gemeentehuis Vlijmen opnieuw in te richten met het oog op de 1,5 meter afstand volgens de landelijke richtlijnen over het coronavirus.
 • 6

  Samenvatting
  Het college heeft besloten om onder voorwaarden toestemming te verlenen voor de uitvoering van
  een tijdelijk Street Art ontwerp op de locatie van de Innoseedshallen, nabij woonwijk De Grassen in
  Vlijmen.  Voorgesteld besluit

  • schriftelijke toestemming te verlenen voor de uitvoering van het Street Art ontwerp op de locatie van de Innoseedshallen in Vlijmen onder de volgende voorwaarden:
   • de toestemming is tijdelijk van aard is en eindigt wanneer de gemeente aangeeft dat de genoemde hallen worden gesloopt;
   • de gemeente is op dat moment vrij om de hallen te slopen en het kunstwerk te vernietigen zonder enige vorm van schadeloosstelling;
  • de materialen (met name de spuitbussen met verf) die nodig zijn voor het maken van het kunstwerk te faciliteren.


  Besluit
  * schriftelijke toestemming te verlenen voor de uitvoering van het Street Art ontwerp op de locatie van de Innoseedshallen in Vlijmen onder de volgende voorwaarden: * de toestemming is tijdelijk van aard is en eindigt wanneer de gemeente aangeeft dat de genoemde hallen worden gesloopt; * de gemeente is op dat moment vrij om de hallen te slopen en het kunstwerk te vernietigen zonder enige vorm van schadeloosstelling; * de materialen (met name de spuitbussen met verf) die nodig zijn voor het maken van het kunstwerk te faciliteren.
 • 7

  Samenvatting
  Het college heeft de ‘Subsidieregeling isolatiemaatregelen particuliere woningen’ vastgesteld.
  Particuliere woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren binnen de gemeente Heusden kunnen hierdoor een subsidie krijgen voor isolatiemaatregelen die bijdragen aan de duurzaamheid van hun woning. De subsidieregeling geldt tot en met 31 december 2021. Er is een totaalbedrag beschikbaar van € 62.500, waarbij een minimum van € 75 en een maximum van € 500 per adres geldt.  Voorgesteld besluit

  • de ‘Subsidieregeling isolatiemaatregelen particuliere woningen’ vast te stellen;
  • tot 31 december 2021 een bedrag van € 62.500 beschikbaar te stellen voor aanvragen op grond van de ‘Subsidieregeling isolatiemaatregelen particuliere woningen’;
  • de kosten van ca. € 13.000 voor tijdelijke uitbreiding van de formatie voor het uitvoeren van de regeling, te dekken uit het duurzaamheidsbudget;
  • mandaat te verlenen aan de clustermanager voor de uitvoering van deze regeling.


  Besluit
  • de ‘Subsidieregeling isolatiemaatregelen particuliere woningen’ vast te stellen; • tot 31 december 2021 een bedrag van € 62.500 beschikbaar te stellen voor aanvragen op grond van de ‘Subsidieregeling isolatiemaatregelen particuliere woningen’; • de kosten van ca. € 13.000 voor tijdelijke uitbreiding van de formatie voor het uitvoeren van de regeling, te dekken uit het duurzaamheidsbudget; • mandaat te verlenen aan de clustermanager voor de uitvoering van deze regeling.
 • 8

  Het college heeft besloten om een kavel van 5.657 vierkante meter op Het Hoog I te verkopen aan
  drie ondernemers uit de gemeente Heusden: Agrostruc, Ludec en A. Dekker Plantenexport. Het is hun
  bedoeling om er gezamenlijk een pand te bouwen.  Voorgesteld besluit

  om conform de voorwaarden zoals vermeld in de betrokken koopovereenkomst bedrijfsgrond ter
  grootte van 5.657 m2
  op bedrijvenpark Het Hoog I te verkopen aan Agrostruc B.V, Shalys Holding BV
  en A. Dekker Plantenexport B.V.


  Besluit
  om conform de voorwaarden zoals vermeld in de betrokken koopovereenkomst bedrijfsgrond ter grootte van 5.657 m2 op bedrijvenpark Het Hoog I te verkopen aan Agrostruc B.V, Shalys Holding BV en A. Dekker Plantenexport B.V.
 • 9

  Samenvatting
  Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid H. van den Dungen (Heusden één) over vervuiling van het Van Greunsvenpark.  Voorgesteld besluit

  de vragen ex artikel 43 van raadslid H. van den Dungen (Heusden één) over vervuiling van het Van Greunsvenpark te beantwoorden met de bijgaande brief .


  Besluit
  de vragen ex artikel 43 van raadslid H. van den Dungen (Heusden één) over vervuiling van het Van Greunsvenpark te beantwoorden met de bijgaande brief .
 • 10


  Voorgesteld besluit

  De raadsinformatiebrief met de bijlage toe te sturen aan de raadsleden.


  Besluit
  De raadsinformatiebrief met de bijlage toe te sturen aan de raadsleden.