Raadsvergadering

Jaarstukken, P-nota, Investeringsagenda

donderdag 2 juli 2020 19:00 - 23:00
Locatie:
Raadszaal
Voorzitter:
T.J. van der Zwan

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Besluit
  De voorzitter opent de vergadering om 19:00 uur en heet aanwezigen en kijkers welkom in deze digitale videoraadsvergadering.

  Stemming vindt plaats conform artikel 32 lid 3 van de Gemeentewet. Hoofdelijke stemming vindt online digitaal plaats.

  Burgemeester T. van der Zwan bedankt de heer R. Tromp voor zijn voorzitterschap bij de digitale commissievergaderingen en de digitale ondersteuning van de voorzitter bij de raadsvergaderingen. Hij ontvangt namens de gemeenteraad als dank bloemen en een attentie.

  Vicevoorzitter van de raad de heer R. van der Woude geeft aan dat nu de intelligente lockdown periode is beëindigd hij namens de gemeenteraad burgemeester Van der Zwan bedankt voor de adequate werkwijze in deze Coronaperiode.
  Burgemeester T. van der Zwan merkt op dat de werkzaamheden met het hele college als team is opgepakt en ook de intensieve samenwerking met het presidium heeft bijgedragen tot een goed verloop van deze bijzondere periode.

  E. de Swart (FNP) voegt zich 19:05 uur in de vergadering.
  A. Eijer (FNP) voegt zich 19:08 uur in de vergadering.

  Namens de werkgeverscommissie bedankt R. van der Woude ook de griffier en haar medewerkers voor alle werkzaamheden in deze periode met vele (digitale) ontwikkelingen en biedt hen een etentje aan.

 • 2

  Voorgesteld besluit
  Vaststellen van de agenda.  Besluit
  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
 • 3

  Besluit
  .

  ++Overlast Wederik, wijk de Greiden
  ++
  D. van Ruth (SP) vraagt of het college op de hoogte is van de onrust in de wijk de Greiden en vraagt voor meer veiligheid naar de mogelijkheden van aanpassing van het verlichtingsplan en controle en handhaving in de deze wijk.

  A. Hartsuiker (GBH) bevestigt deze signalen van onrust en vraagt het college met de buurt in overleg te gaan.

  Burgemeester T. van der Zwan geeft aan dat er bij de politie weinig klachten uit de wijk bekend zijn en vraagt aan iedereen dat als er klachten zijn, deze graag bij de politie te melden. Binnenkort wordt er een wijkschouw voor de verlichting gehouden en de komende periode zal de politie meer surveilleren in de wijk.

 • 4

  Voorgesteld besluit
  Vaststellen van de besluitenlijst van 22 juni 2020.  Besluit
  De besluitenlijst van 22 juni 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Naar aanleiding van merkt D. van Ruth (SP) op dat zij door technische problemen bij agendapunt 14 Herstelplan Thialf voor heeft gestemd, maar tegen het herstelplan wilde stemmen.
  Hier wordt kennis van genomen.

 • 5

  Hamerstuk


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met een overschrijding van de 10-jaars termijn voor de grondexploitaties Tjalleberd de Eide, Stadiongebied, Bedrijventerrein IBF en Skoatterwâld fase 1 & 2.
  2. Daarbij in te stemmen met de getroffen beheersmaatregelen voor de overschrijding van de 10-jaars termijn.


  Besluit
  1. In te stemmen met een overschrijding van de 10-jaars termijn voor de grondexploitaties Tjalleberd de Eide, Stadiongebied, Bedrijventerrein IBF en Skoatterwâld fase 1 & 2. 2. Daarbij in te stemmen met de getroffen beheersmaatregelen voor de overschrijding van de 10-jaars termijn.

  De raad besluit met algemene stemmen.

 • 6

  Hamerstuk


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  De jaarrekening 2019 vast te stellen, waarin is verwerkt de bestemming van het rekeningresultaat.


  Besluit
  De jaarrekening 2019 vast te stellen, waarin is verwerkt de bestemming van het rekeningresultaat.

  De raad besluit met algemene stemmen

  Stemverklaring
  - O. de Vries (D66) - de fractie stemt in met de themarekening waarin een overschot van ruim 1 miljoen euro zit zonder verantwoordingsdebat, omdat zij weten dat er een post Coronarekening is, waarvan zij de hoogte niet kennen.
  - G. Rozema (GL) geeft aan dat de jaarrekening de verantwoording is van het college over het beleid en vraagt voor volgend jaar serieuzer hier mee om te gaan, er zitten nu veel grote minnen en grote plussen in.

 • 7

  Bespreekstuk


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. Het verzamelbesluit financiële mutaties 2020-2 met bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen.
  2. Het positieve resultaat ad. € 275.000 ten gunste te brengen van het product onvoorziene uitgaven in het thema Financiën en Organisatie van de begroting 2020.


  Besluit
  1\. Het verzamelbesluit financiële mutaties 2020\-2 met bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen\. 2\. Het positieve resultaat ad\. € 275\.000 ten gunste te brengen van het product onvoorziene uitgaven in het thema Financiën en Organisatie van de begroting 2020\.

  De raad besluit met algemene stemmen

 • 8

  Bespreekstuk


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. De perspectiefnota 2020 vast te stellen met voorgestelde mutaties, zowel ombuigingen als uitzettingen.
  2. De investeringsnota 2020 vast te stellen en de voorgestelde investeringen en beleidsambities vertalen in de begroting 2021.
  3. De strategische agenda 2020 voor kennisgeving aan te nemen en door te ontwikkelen.


  Besluit
  1. De perspectiefnota 2020 vast te stellen met voorgestelde ombuigingen en omzettingen. 2. De investeringsagenda 2020 vast te stellen met uitzondering van 2 Exploitatie Thialf B.V. 14 Fietsplan/fietsgemeente 27 Voortzetten economisch beleid. Deze onderwerpen opnieuw te bekijken bij de besluitvorming over de begroting in november 2020. 1. Voor Fietsplan/fietsgemeente incidenteel 50.000 euro uit te trekken om deze ontwikkeling verder uit te werken en de middelen te dekken uit de algemene reserve. 2. De overgebleven voorgestelde investeringen en beleidsambities te vertalen in de Begroting 2021: 5 Huur extra onderwijsruimte de Burcht en Slingertouw in Skoatterwâld 13 Toegankelijke haltes 25 Veenweidegebied 41 Energie Informatie Punt 42 Lokaal Energie Experimenten Fonds 44 Zwerfafvalbeloningssysteem. 3. De strategische agenda 2020 voor kennisgeving aan te nemen en door te ontwikkelen. Het besluit wordt aangenomen met 29 stemmen voor en 2 stemmen tegen. Stemverhouding: Fractie(s) voor: PvdA, VVD, CDA, FNP, GL GBH, D66, CU, HL Fractie(s) tegen: SP

  Iedere fractievoorzitter houdt een kort en krachtig betoog van 2 minuten.
  Vervolgens worden de moties en amendementen ingediend.

  In de eerste termijn voegen zich in de vergadering:
  E. Bijlsma (GBH) om 19:28 uur, R. van der Honing (GL) om 20:04 uur en
  T. van der Ven (GBH) om 20:53 uur.

  Er is een schorsing zodat het college kan overleggen voor reactie.
  Het college reageert kort.

  Er volgt een tweede termijn waarin de raadsleden amendementen intrekken en hun stemming over moties / amendementen duiden.

  Stemverklaring
  J. van der Veen (SP) - de fractie stemt tegen de perspectiefnota want ziet geen perspectief voor het Sociaal Domein en vindt de versobering te fors.
  A. Hartsuiker (HL) – de fractie stemt voor de perspectiefnota omdat er voorstellen instaan die rechtstreeks vanuit de inwoners zijn gekomen en ook investeringen in de dorpen zijn meegenomen.
  G. Rozema (GL) – de fractie vindt de perspectiefnota weloverwogen en stemt voor, maar heeft moeite met ombuigingen in het sociaal domein

  Wethouder Broekhuizen doet een mededeling van persoonlijke aard. Hij deelt met een lach en een traan mee dat hij de gemeente per september 2020 verlaat omdat hij is voorgedragen tot burgemeester van Twenterand. Hij wordt door burgemeester en raadsleden van harte gefeliciteerd met deze voordracht.

 • 8.a

  Beslút:
  • Punt 2 foar it foarstel te feroarjen yn: De Ynfestearringsaginda 2020 foar kundskip oan te nimmen en foarôf by it fêststellen fan de begrutting foar 2021 de eventueel oanpaste ynfestearringsaginda op`e nij oan de ried oan te bieden.
  • Taheakje punt 2 A

  By it foar kundskip oannimmen fan de ynfestearringsaginda ûndersteande foarstelde ynfestearringen en ambysjes mei te nimmen by it opstellen fan de begrutting foar 2021:
  o 5 Huur extra onderwijsruimte de Burcht en Slingertouw in Skoatterwâld
  o 13 Toegankelijke haltes
  o 14 Fietsplan/fietsgemeente en Fietssnelwegen en Regionale Fietsagenda in en tussen kernen
  o 25 Veenweidegebied
  o 27 Voortzetten Economisch beleid algemeen
  o 41 Energie Informatie Punt
  o 42 Lokaal Energie Experimenten Fonds
  o 44 Zwerfafvalbeloningssysteem  Besluit
  Nei de skorsing ljochtet A. Eijer ta dat de twa amendeminten, ID 99 FNP en ID 94 VVD, ticht by elkoar lizze en lukt dit amendemint yn.

  Amendementen
  Onderwerp
  Ynfestearingsaginda 2.0
 • 8.b

  Resultaat stemming:


  Besluiten
  -

  Stemverklaring A. Eijer (FNP):

  Het amendement wordt aangenomen met 25 stemmen voor en 5 stemmen tegen. Stemverhouding: Fractie(s) voor: PvdA, VVD, CDA, FNP 2 stemmen (A. Eijer, A, de Jong), GL GBH, D66 1 stem (R. de Jong), SP, HL. Fractie(s) tegen: FNP 1 stem (E. de Swart), GL 2 stemmen (G. van Dijk, R. van der Honing), D66 1 stem (O. de Vries), CU, G. Rozema (GL) is afwezig bij de stemming over het amendement vanwege geen verbinding.

  Amendementen
  Onderwerp
  Investeringsagenda gewijzigd vaststellen
 • 8.c

  Besluit:
  • Punt 2 van het besluit aan te vullen met:
  De investeringen voortvloeiend uit het duurzaamheidsprogramma te vertalen in de begroting 2021, zodanig dat de tussentijdse resultaten en de doelstellingen worden bereikt.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Het amendement wordt verworpen met 7 stemmen voor en 24 stemmen tegen. Stemverhouding: Fractie(s) voor: PvdA 1 stem (A. Ouahim), GL D66, CU, Fractie(s) tegen: PvdA 5 stemmen (J. Buwalda, W. Ottens, S. Sijtsma, B. van der Ven, G. van der Wal, VVD, CDA, FNP, GBH, SP, HL.

  Stemverklaring
  W. Ottens (PvdA) de fractie vindt het amendement sympathiek maar de beantwoording van het college om dit is voor dit moment voldoende.


  Amendementen
  Onderwerp
  Bloedheet, Kletsnat en gortdroog
 • 8.d

  Besluit:
  • In de Investeringsagenda bij Fietsplan/fietsgemeente voor het onderwerp ‘Fietsen buitengebied’ punt ‘verbeteren zichtbaarheid door verlichting’ het ambitieniveau ‘goud’ op te nemen en ambitieniveau ‘zilver’ voor de overige onderdelen.
  • Het bedrag (€ 500.000) hiervoor te dekken uit een extra ombuiging: Subsidie CTO te verminderen met € 50.000 per jaar (dit is dekkend voor de kapitaallasten), (pagina’s 51 52 Investeringsagenda) en deze wijziging te verwerken in de investeringsagenda en Perspectiefnota.  Besluit
  Na de schorsing geeft E. de Swart aan dat de amendementen ID 96, 97 en 98 worden ingetrokken, maar de amendementen zijn een duidelijk signaal naar het college over de goudenranden bij de uitwerking van het fietsplan.

  Amendementen
  Onderwerp
  Fietsplan fietsen buitengebied
 • 8.e

  Besluit:
  • In de Investeringsagenda bij Fietsplan/fietsgemeente voor het onderwerp ‘stallingsvoorzieningen’ het ambitieniveau ‘goud’ op te nemen.
  • ombuiging: voor de helft te dekken uit het G1000 deel van het Fonds Vitale Kernen (pagina’s 32,33 Investeringsagenda) en voor de helft te dekken uit de vrije investeringsruimte (Perspectiefnota) en deze wijziging te verwerken in de investeringsagenda en Perspectiefnota.  Besluit
  Na de schorsing geeft E. de Swart aan dat de amendementen ID 96, 97 en 98 worden ingetrokken, maar de amendementen zijn een duidelijk signaal naar het college over de goudenranden bij de uitwerking van het fietsplan.

  Amendementen
  Onderwerp
  Fietsplan stallingsvoorzieningen
 • 8.f

  Besluit:
  • In de Investeringsagenda bij Fietsplan/fietsgemeente voor het onderwerp ‘Voorrang’ het ambitieniveau ‘goud’ op te nemen.
  • Hiervoor 500.000 euro (kapitaallasten van € 50.000) te dekken uit de vrije investeringsruimte en deze wijziging te verwerken in de investeringsagenda en Perspectiefnota.  Besluit
  Na de schorsing geeft E. de Swart aan dat de amendementen ID 96, 97 en 98 worden ingetrokken, maar de amendementen zijn een duidelijk signaal naar het college over de goudenranden bij de uitwerking van het fietsplan.

  Amendementen
  Onderwerp
  Fietsplan voorrang
 • 8.g

  Verzoekt het college/ draagt het college op:
  De verordening individuele inkomenstoeslag aan de raad voor te leggen met:
  o Verhoging van de minimumnorm van de inkomenstoeslag (onder de geldende voorwaarden) naar 130 % van het sociaal minimum.
  o Invoering van de inkomenstoeslag voor mensen met een AOW-uitkering (zonder of met een klein pensioen) tot 130 % van het sociaal minimum inkomen.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De motie wordt verworpen met 9 stemmen voor en 22 stemmen tegen. Stemverhouding: Fractie(s) voor: SP, FNP, GL, CU Fractie(s) tegen: PvdA, VVD, CDA, GBH, D66, SP, HL

  Stemverklaring
  W. Ottens (PvdA) - de fractie vindt het een sympathiek motie, maar stemt tegen want wil dit bij de uitvoeringsplannen bespreken en een afweging maken.
  A. Eijer (FNP) - de fractie vindt het sympathiek signaal en stemt daarom in met de motie, maar vraagt zich wel af het wel realistisch is.


  Moties
  Toelichting
  inkomenstoeslag 130 procent
 • 8.h

  Verzoekt het college/ draagt het college op:
  • De inwoners van de gemeente Heerenveen niet meer verplicht worden de bewindvoering te laten uitvoeren door een toegewezen marktpartij, wanneer het niet gaat over WSNP.
  • In het geval van vrijwillig bewind (budgetbeheer) het aan de inwoners gelaten kan worden om te kiezen voor een marktpartij of voor bewind bij de gemeente.  Besluit
  J. van der Veen trekt de motie in omdat enkele fracties voor dit onderwerp met een initiatiefvoorstel komen.

  A. de Jong (FNP) licht toe dat in oktober de fractie samen met SP, PvdA, en HL met een initiatiefvoorstel over bewindvoering komen.


  Moties
  Toelichting
  Bewindvoering in eigen beheer
 • 8.i

  Verzoekt het college/ draagt het college op:
  • Om bij de komende prestatiegesprekken/afspraken met de woningbouwverenigingen, de Huurdersbelangenvereniging Heerenveen en de Bewonersraad afspraken te maken voor het realiseren van minimaal twintig woningen met een maximum huur van € 500,00;
  • om daarvoor bij nieuwbouw eventueel een niet marktconforme grondprijs te hanteren;
  • hierbij ook in overweging te nemen goedkope (levensloopbestendige) woningen te realiseren door het aanpassen van nu leegstaande kantoorpanden.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De motie wordt verworpen met 6 stemmen voor en 25 stemmen tegen. Stemverhouding: Fractie(s) voor: SP, FNP, HL Fractie(s) tegen: PvdA, VVD, CDA, GL, GBH, D66, CU

  Toezegging ID:
  Wethouder Van der Veen zal de hele scoop van sociale huurwoningen toelichten. Het gaat dan over de bevoegdheden raad/college (gemeente), mogelijkheden, maximeren van de huur.

  Stemverklaring
  G. Rozema (GL) - de fractie kan zich vinden in de strekking van de motie, maar stemt tegen omdat ze dit eerst willen bespreken in de commissie.
  A. Hartsuiker (HL) – de fractie stemt voor de motie omdat zij het een belangrijk signaal vinden.
  W. Ottens (PvdA) – de fractie vindt de motie zeer sympathiek, maar bespreken dit graag eerst in de commissie.


  Moties
  Toelichting
  Betaalbare huurwoningen
 • 8.j

  Verzoekt het college/ draagt het college op:
  • Bij het opstellen van de begroting rekening te houden met de gevolgen van de COVID-19 crisis voor de culturele sector en dit terug te laten komen in de begroting.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De motie wordt unaniem aangenomen.

  Stemverklaring
  J. Abma (CDA) – de fractie zie deze motie als een ondersteuning van het beleid van het college en stemt voor de motie.
  T. Waterlander (VVD) – de fractie vond de motie een beetje vaag, maar vindt de strekking rijk om de cultuur overeind te houden en stemt voor de motie.


  Moties
  Toelichting
  Cultuursector
 • 8.k

  Verzoekt het college/ draagt het college op:
  • Bij het opstellen van de begroting minimaal uit te gaan van het instandhouden van het huidige voorzieningenniveau van het Sociaal Domein.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De motie wordt unaniem aangenomen.

  Stemverklaring
  T. Waterlander (VVD) – de fractie wil ook graag de voorzieningen op niveau houden en zijn voor als dit slimmer en goedkoper kan en stemmen voor, maar willen wel de handen vrij houden om eventueel te bezuinigen.
  W. Ottens (PvdA – de fractie steunt de motie omdat het college aangeeft dat met transformeren en slimmer werken de motie uitvoerbaar is.
  J. Abma (CDA) – de fractie vindt de instandhouding van het Sociaal Domein belangrijk. Als, zoals de wethouder aangeeft, dit slimmer en goedkoper kan om de instandhouding te garanderen, stemt de fractie in met de motie.

  Aan het eind van de vergadering heeft de heer R. Tromp een mededeling van persoonlijke aard. Hij bedankt de commissieleden, raadsleden en griffie voor de woorden van dank gericht aan hem en voor de bloemen en attenties.


  Moties
  Toelichting
  Sociaal Domein
 • 9

  Besluit
  .

  De voorzitter sluit de vergadering om 22:30 uur en wenst een ieder een fijne en gezonde vakantie toe.