Raadsvergadering

Begroting 2022

donderdag 11 november 2021 19:00 - 23:00
Locatie:
Raadszaal
Voorzitter:
T.J. van der Zwan
Toelichting:

In deze raadsvergadering nam de raad besluiten over de begroting 2022.

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Besluit
  De voorzitter opent de vergadering om 19.00 uur. Afwezig zijn mw. R. de Jong (D66), dhr. B. Hoekstra (CDA), dhr. E. de Swart (FNP). Mw. D. van Ruth (SP) sluit om 20.00 uur aan.

  00:01:45 - 00:05:13 - burg. Tjeerd van der Zwan
 • 2

  Voorgesteld besluit:
  Vaststellen van de agenda.


  Besluit
  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
 • 2.a

  Voorgesteld besluit:
  De heer R.P.J. Meijerink aan te wijzen als waarnemend griffier bij afwezigheid van de griffier tijdens raadsvergaderingen voor de periode 11 november 2021 tot en met 31 maart 2022.


  Besluit
  De heer R.P.J. Meijerink aan te wijzen als waarnemend griffier bij afwezigheid van de griffier tijdens raadsvergaderingen voor de periode 11 november 2021 tot en met 31 maart 2022.

  Griffier L. Roest is afwezig vanwege ziekte en wordt vervangen door waarnemend griffier R. Meijerink.

 • 3

  Voorgesteld besluit:
  Vaststellen van de besluitenlijst van 26 oktober 2021  Besluit
  De besluitenlijst van 26 oktober 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld.
 • 4

  Bespreekstuk
  Het college stelt de raad voor in te stemmen met de begroting voor 2022

  In 2022 heeft de gemeente met deze begroting een positief saldo van € 0,3 miljoen, maar er moet wel bezuinigd worden. Ondanks die bezuinigingen verwachten we toch nog € 2,7 miljoen te kort te hebben in 2025. Dit overblijvende tekort kan worden opgevangen met eenmalige inkomsten en met spaargeld, de algemene reserve.

  Bezuinigingen
  De bezuinigingen zijn: maatregelen in de zorg en openbare ruimte, verlaging van subsidies en verhoging van belastingen op ozb, parkeren en toerisme. Het college stelt juist deze bezuinigingen voor omdat de raad op advies van de inwoners heeft aangegeven belangrijke maatschappelijke voorzieningen te willen behouden en de collectieve ziektekostenverzekering in stand houden. Ook wil de raad blijven investeren in de samenleving, zoals in de kernen van Heerenveen, Akkrum en Jubbega en in het onderhoud van wegen, bruggen en gebouwen.

  Komende jaren waarschijnlijk extra inkomen
  In 2022 komt het Rijk met extra geld voor jeugdhulp. Mogelijk wordt deze € 3,9 miljoen van een eenmalig bedrag omgezet naar een jaarlijkse bijdrage. Daarnaast zijn de uitkeringen die gemeenten ontvangen uit het Gemeentefonds opnieuw berekend. Het staat nog niet vast, maar de uitkering voor Heerenveen lijkt hoger uit te vallen.
  In de begroting zijn deze bedragen nog niet meegenomen.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. De begroting 2022 vast stellen en kennis te nemen van het meerjarenperspectief;
  2. De kredieten voor 2022 beschikbaar te stellen voor de investeringen zoals opgenomen in de investeringsplanning van deze begroting;
  3. De algemene reserve onbeklemd en de reserve weerstandsvermogen op te heffen en het saldo toe te voegen aan de algemene reserve
  4. Instemmen om de reserve Sociaal Cultureel Aengwirden op te heffen en het saldo toe te voegen aan de algemene reserve


  Besluit
  1. De begroting 2022 vast stellen met de volgende wijzigingen: De extra middelen jeugd conform de afspraak tussen het Rijk en de VNG als structurele baten te verwerken in de meerjarenbegroting. De uitkomsten van de septembercirculaire zoals gepresenteerd in de raadsbrief van 2-11-2021 structureel te verwerken in de primaire begroting. De taakstelling Jeugd vanaf 2024 niet door te voeren. De voorgestelde verhoging van de OZB opbrengst met 7,5% voor woningen en 2,5% voor niet woningen vanaf 2022 te verlagen naar een voorgestelde verhoging van de OZB opbrengst van 2,5% voor woningen en niet woningen. De verlaging van het budget voor de collectieve ziektekostenverzekering vanaf 2023 niet door te voeren in de begroting en hiermee de begroting aan te passen. De voorgestelde ombuiging bewonersvergunningen niet door te voeren en hiermee de begroting aan te passen. De tekst op pagina 19 van de begroting 2022 als volgt aan te vullen: Ontwerpen en uitvoeren van de aanpak om te voorkomen dat de covid-maatregelen blijvend negatieve gevolgen hebben voor de ontwikkeling van jeugdigen. In samenwerking met **jongeren**, het onderwijs en de zorgpartners (heel 2022). 2. Kennis te nemen van het meerjarenperspectief. 3. De kredieten beschikbaar te stellen voor de investeringen zoals opgenomen in de investeringsplanning van de begroting voor het jaar 2022. 4. De algemene reserve onbeklemd en de reserve weerstandsvermogen op te heffen het restant budget toe te voegen aan de algemene reserve. 5. In te stemmen om de reserve Sociaal Cultureel Aengwirden op te heffen en het restant budget toe te voegen aan de algemene reserve.

  Het agendapunt wordt behandeld op de volgende manier:
  • Iedere fractievoorzitter houdt een kort en krachtig betoog van 3 minuten zonder interrupties namens de fractie:

  • Mw. Ottens/PvdA
  • Dhr. Waterlander/VVD
  • Dhr. Abma/CDA
  • Dhr. Eijer/FNP
  • Mw. Rozema/GL
  • Dhr. Van de Ven/GBH
  • Mw. De Vries /D66
  • Dhr. Van der Veen/SP
  • Mw. De Heij/CU
  • Dhr. Hartsuiker/HL

  • Raadsleden dienen amendementen en moties in en bespreken deze, plus aangedragen onderwerpen.
  • Schorsing.
  • Het college reageert kort.
  • Tweede termijn.
  • Schorsing.
  • Stemming


  00:05:16 - 00:09:48 - Wanda Ottens
  00:09:48 - 00:09:48 - burg. Tjeerd van der Zwan
  00:09:53 - 00:09:54 - Tjeerd Waterlander
  00:12:05 - 00:12:13 - burg. Tjeerd van der Zwan
  00:12:23 - 00:16:34 - Jentsje Abma
  00:16:34 - 00:16:35 - burg. Tjeerd van der Zwan
  00:16:41 - 00:19:34 - Ate Eijer
  00:19:34 - 00:19:37 - burg. Tjeerd van der Zwan
  00:19:53 - 00:22:58 - Gerrie Rozema
  00:23:01 - 00:23:09 - burg. Tjeerd van der Zwan
  00:23:15 - 00:27:25 - Tino van der Ven
  00:27:26 - 00:27:38 - burg. Tjeerd van der Zwan
  00:27:40 - 00:29:08 - Ojanne de Vries - Chang
  00:29:10 - 00:29:18 - burg. Tjeerd van der Zwan
  00:29:24 - 00:32:44 - Jan van der Veen
  00:32:49 - 00:33:09 - burg. Tjeerd van der Zwan
  00:33:16 - 00:36:13 - Lia de Heij - Nap
  00:36:13 - 00:36:20 - burg. Tjeerd van der Zwan
  00:36:30 - 00:41:49 - Age Hartsuiker
  00:41:50 - 00:43:33 - burg. Tjeerd van der Zwan
  00:43:39 - 00:45:40 - Wanda Ottens
  00:45:40 - 00:45:59 - Ojanne de Vries - Chang
  00:45:59 - 00:46:43 - Wanda Ottens
  00:46:43 - 00:46:44 - Ojanne de Vries - Chang
  00:46:44 - 00:46:45 - Wanda Ottens
  00:46:45 - 00:47:00 - Ojanne de Vries - Chang
  00:47:00 - 00:47:17 - Wanda Ottens
  00:47:17 - 00:47:39 - Tino van der Ven
  00:47:39 - 00:48:16 - Wanda Ottens
  00:48:16 - 00:48:17 - Ojanne de Vries - Chang
  00:48:18 - 00:48:19 - burg. Tjeerd van der Zwan
  00:48:20 - 00:51:11 - Ojanne de Vries - Chang
  00:51:12 - 00:51:29 - burg. Tjeerd van der Zwan
  00:51:36 - 00:52:16 - Age Hartsuiker
  00:52:20 - 00:52:38 - Tjeerd Waterlander
  00:52:49 - 00:53:00 - Ojanne de Vries - Chang
  00:53:00 - 00:53:22 - burg. Tjeerd van der Zwan
  00:53:22 - 00:53:44 - Tino van der Ven
  00:53:44 - 00:53:50 - burg. Tjeerd van der Zwan
  00:53:53 - 00:54:34 - Gerrie Rozema
  00:54:35 - 00:54:58 - burg. Tjeerd van der Zwan
  00:55:00 - 00:55:37 - Jan van der Veen
  00:55:37 - 00:55:45 - burg. Tjeerd van der Zwan
  00:55:46 - 00:56:12 - Ate Eijer
  00:56:12 - 00:56:12 - burg. Tjeerd van der Zwan
  00:56:14 - 00:56:35 - Jan van der Veen
  00:56:35 - 00:56:38 - burg. Tjeerd van der Zwan
  00:56:38 - 00:56:49 - Ate Eijer
  00:56:49 - 00:56:55 - burg. Tjeerd van der Zwan
  00:56:58 - 00:58:23 - Wanda Ottens
  00:58:23 - 00:59:13 - Jan van der Veen
  00:59:13 - 00:59:41 - Wanda Ottens
  00:59:45 - 01:00:29 - Tjeerd Waterlander
  01:00:29 - 01:01:03 - Jan van der Veen
  01:01:03 - 01:01:18 - Tjeerd Waterlander
  01:01:18 - 01:01:23 - Jan van der Veen
  01:01:23 - 01:01:34 - Tjeerd Waterlander
  01:02:03 - 01:02:12 - burg. Tjeerd van der Zwan
  01:02:12 - 01:03:15 - Lia de Heij - Nap
  01:03:22 - 01:03:46 - Wanda Ottens
  01:03:46 - 01:03:50 - Lia de Heij - Nap
  01:03:50 - 01:04:09 - Wanda Ottens
  01:04:09 - 01:04:15 - Lia de Heij - Nap
  01:04:15 - 01:04:17 - Wanda Ottens
  01:04:17 - 01:04:18 - burg. Tjeerd van der Zwan
  01:04:18 - 01:04:19 - Lia de Heij - Nap
  01:04:19 - 01:04:20 - burg. Tjeerd van der Zwan
  01:04:20 - 01:04:28 - Lia de Heij - Nap
  01:04:28 - 01:04:29 - burg. Tjeerd van der Zwan
  01:04:29 - 01:05:18 - Grietje van Dijk - Nijboer
  01:05:22 - 01:06:00 - Wanda Ottens
  01:06:00 - 01:06:03 - burg. Tjeerd van der Zwan
  01:06:04 - 01:06:49 - Age Hartsuiker
  01:06:49 - 01:08:55 - Wanda Ottens
  01:08:55 - 01:09:20 - burg. Tjeerd van der Zwan
  01:09:20 - 01:10:13 - Ojanne de Vries - Chang
  01:10:13 - 01:10:21 - burg. Tjeerd van der Zwan
  01:10:24 - 01:10:45 - Tjeerd Waterlander
  01:10:48 - 01:10:59 - burg. Tjeerd van der Zwan
  01:10:59 - 01:11:22 - Age Hartsuiker
  01:11:23 - 01:11:55 - burg. Tjeerd van der Zwan
  01:11:55 - 01:15:20 - Grietje van Dijk - Nijboer
  01:15:20 - 01:15:22 - burg. Tjeerd van der Zwan
  01:15:28 - 01:15:48 - Tjeerd Waterlander
  01:15:50 - 01:16:04 - Grietje van Dijk - Nijboer
  01:16:06 - 01:16:07 - burg. Tjeerd van der Zwan
  01:16:07 - 01:16:16 - Tjeerd Waterlander
  01:16:18 - 01:16:20 - burg. Tjeerd van der Zwan
  01:16:20 - 01:16:24 - Grietje van Dijk - Nijboer
  01:16:24 - 01:16:48 - burg. Tjeerd van der Zwan
  01:16:48 - 01:17:30 - Ate Eijer
  01:17:30 - 01:17:50 - burg. Tjeerd van der Zwan
  01:17:50 - 01:17:51 - Ate Eijer
  01:18:35 - 01:18:52 - Ojanne de Vries - Chang
  01:18:52 - 01:19:06 - Ate Eijer
  01:19:07 - 01:19:07 - Ojanne de Vries - Chang
  01:19:07 - 01:19:08 - Ate Eijer
  01:19:08 - 01:19:19 - Ojanne de Vries - Chang
  01:19:19 - 01:19:23 - Ate Eijer
  01:19:23 - 01:19:54 - burg. Tjeerd van der Zwan
  01:19:54 - 01:21:24 - Lia de Heij - Nap
  01:21:24 - 01:21:33 - burg. Tjeerd van der Zwan
  01:21:35 - 01:21:53 - Grietje van Dijk - Nijboer
  01:21:53 - 01:22:35 - Lia de Heij - Nap
  01:22:35 - 01:22:43 - Grietje van Dijk - Nijboer
  01:22:43 - 01:22:48 - burg. Tjeerd van der Zwan
  01:22:48 - 01:23:24 - Ate Eijer
  01:23:24 - 01:23:27 - burg. Tjeerd van der Zwan
  01:23:27 - 01:24:04 - Tino van der Ven
  01:24:04 - 01:24:04 - burg. Tjeerd van der Zwan
  01:24:04 - 01:24:25 - Lia de Heij - Nap
  01:24:25 - 01:24:28 - burg. Tjeerd van der Zwan
  01:24:29 - 01:25:39 - Wanda Ottens
  01:25:39 - 01:25:50 - Lia de Heij - Nap
  01:25:50 - 01:25:52 - Wanda Ottens
  01:25:52 - 01:26:18 - Age Hartsuiker
  01:26:18 - 01:26:47 - Wanda Ottens
  01:26:47 - 01:27:43 - Age Hartsuiker
  01:27:43 - 01:27:45 - Wanda Ottens
  01:27:45 - 01:27:47 - burg. Tjeerd van der Zwan
  01:27:50 - 01:28:19 - Jentsje Abma
  01:28:19 - 01:28:58 - Age Hartsuiker
  01:28:59 - 01:29:28 - burg. Tjeerd van der Zwan
  01:29:28 - 01:34:42 - Ojanne de Vries - Chang
  01:34:42 - 01:34:51 - burg. Tjeerd van der Zwan
  01:34:51 - 01:35:32 - Age Hartsuiker
  01:35:32 - 01:35:36 - burg. Tjeerd van der Zwan
  01:35:36 - 01:35:41 - Age Hartsuiker
  01:35:41 - 01:35:44 - burg. Tjeerd van der Zwan
  01:35:44 - 01:35:58 - Tino van der Ven
  01:35:58 - 01:36:12 - burg. Tjeerd van der Zwan
  01:36:12 - 01:39:26 - Gerrie Rozema
  01:39:26 - 01:40:06 - Jentsje Abma
  01:40:06 - 01:42:42 - Gerrie Rozema
  01:42:42 - 01:42:45 - Jentsje Abma
  01:42:45 - 01:44:10 - Gerrie Rozema
  01:44:10 - 01:44:11 - burg. Tjeerd van der Zwan
  01:44:11 - 01:44:16 - Gerrie Rozema
  01:44:16 - 01:44:21 - burg. Tjeerd van der Zwan
  01:44:24 - 01:45:36 - Lia de Heij - Nap
  01:45:36 - 01:45:39 - burg. Tjeerd van der Zwan
  01:45:42 - 01:46:42 - Gerrie Rozema
  01:46:42 - 01:47:00 - burg. Tjeerd van der Zwan
  01:47:00 - 01:47:35 - Tino van der Ven
  01:47:37 - 01:48:25 - burg. Tjeerd van der Zwan
  01:48:25 - 01:48:58 - Ojanne de Vries - Chang
  01:48:58 - 01:49:22 - burg. Tjeerd van der Zwan
  01:49:32 - 01:51:10 - Ate Eijer
  01:51:10 - 01:51:57 - burg. Tjeerd van der Zwan
  02:30:32 - 02:47:38 - weth. Hedwich Rinkes
  02:47:38 - 02:48:24 - Jan van der Veen
  02:48:25 - 02:49:20 - weth. Hedwich Rinkes
  02:49:20 - 02:49:43 - Jan van der Veen
  02:49:43 - 02:50:40 - weth. Hedwich Rinkes
  02:50:40 - 02:50:51 - Jan van der Veen
  02:50:51 - 02:51:02 - weth. Hedwich Rinkes
  02:51:02 - 02:51:23 - Grietje van Dijk - Nijboer
  02:51:23 - 02:51:43 - weth. Hedwich Rinkes
  02:51:43 - 02:51:45 - Grietje van Dijk - Nijboer
  02:51:45 - 02:51:51 - weth. Hedwich Rinkes
  02:51:51 - 02:52:10 - Grietje van Dijk - Nijboer
  02:52:10 - 02:52:17 - weth. Hedwich Rinkes
  02:52:17 - 02:52:26 - Grietje van Dijk - Nijboer
  02:52:26 - 02:52:27 - weth. Hedwich Rinkes
  02:52:27 - 02:52:36 - Grietje van Dijk - Nijboer
  02:52:36 - 02:52:44 - weth. Hedwich Rinkes
  02:52:44 - 02:53:23 - Gerrie Rozema
  02:53:23 - 02:54:12 - weth. Hedwich Rinkes
  02:54:12 - 02:54:59 - Gerrie Rozema
  02:54:59 - 02:55:43 - weth. Hedwich Rinkes
  02:55:43 - 02:55:45 - Gerrie Rozema
  02:55:45 - 02:56:02 - weth. Hedwich Rinkes
  02:56:02 - 02:56:26 - Gerrie Rozema
  02:56:26 - 02:56:36 - weth. Hedwich Rinkes
  02:56:36 - 02:59:33 - Age Hartsuiker
  02:59:33 - 03:00:09 - weth. Hedwich Rinkes
  03:00:09 - 03:01:15 - Grietje van Dijk - Nijboer
  03:01:15 - 03:01:37 - weth. Hedwich Rinkes
  03:01:37 - 03:02:03 - Grietje van Dijk - Nijboer
  03:02:03 - 03:02:05 - weth. Hedwich Rinkes
  03:02:05 - 03:02:12 - Grietje van Dijk - Nijboer
  03:02:12 - 03:02:20 - weth. Hedwich Rinkes
  03:02:20 - 03:02:22 - Grietje van Dijk - Nijboer
  03:02:22 - 03:02:47 - weth. Hedwich Rinkes
  03:02:47 - 03:03:34 - burg. Tjeerd van der Zwan
  03:11:29 - 03:13:09 - Age Hartsuiker
  03:13:09 - 03:14:29 - burg. Tjeerd van der Zwan
  03:14:29 - 03:14:53 - Ate Eijer
  03:14:53 - 03:16:01 - burg. Tjeerd van der Zwan
  03:16:01 - 03:16:25 - Sybrig Sijtsma
  03:16:26 - 03:16:28 - burg. Tjeerd van der Zwan
  03:16:29 - 03:16:59 - Tino van der Ven
  03:17:00 - 03:17:52 - burg. Tjeerd van der Zwan
  03:17:52 - 03:18:32 - Gerrie Rozema
  03:18:34 - 03:18:36 - burg. Tjeerd van der Zwan
  03:18:40 - 03:18:56 - Jan van der Veen
  03:18:57 - 03:19:00 - burg. Tjeerd van der Zwan
  03:19:01 - 03:19:27 - Ate Eijer
  03:19:27 - 03:19:31 - burg. Tjeerd van der Zwan
  03:19:31 - 03:20:02 - Age Hartsuiker
  03:20:03 - 03:20:07 - burg. Tjeerd van der Zwan
  03:20:08 - 03:20:42 - Ojanne de Vries - Chang
  03:20:43 - 03:21:16 - burg. Tjeerd van der Zwan
 • 4.01

  Voorgesteld besluit:

  • De extra middelen jeugd conform de afspraak tussen het Rijk en de VNG als structurele baten te verwerken in de meerjarenbegroting.
  • De uitkomsten van de septembercirculaire zoals gepresenteerd in de raadsbrief van 2-11-2021 structureel te verwerken in de primaire begroting.
  • De taakstelling Jeugd vanaf 2024 niet door te voeren.
  • De voorgestelde verhoging van de OZB opbrengst met 7,5% voor woningen en 2,5% voor niet woningen vanaf 2022 te verlagen naar een voorgestelde verhoging van de OZB opbrengst van 2,5% voor woningen en niet woningen
  • De verlaging van het budget voor de collectieve ziektekostenverzekering vanaf 2023 niet door te voeren in de begroting en hiermee de begroting aan te passen.
  • De voorgestelde ombuiging bewonersvergunningen niet door te voeren en hiermee de begroting aan te passen.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Het amendement wordt aangenomen.

  Amendementen
  Onderwerp
  Uitvoering motie P-nota
 • 4.02

  Voorgesteld besluit:
  De ombuiging op het budget Wmo huishoudelijke hulp (nr 66a ombuigingsbundel) in te laten gaan met ingang van 2023 (in plaats van 2022) en hiervoor in 2022 € 900.000 en voor 2023 € 100.000 te onttrekken uit de algemene reserve.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Het amendement wordt verworpen.

  Amendementen
  Onderwerp
  Niet bezuinigen op huishoudelijke hulp
 • 4.03

  Voorgesteld besluit:
  Het voorgestelde beslispunt 4 te wijzigen in:
  • In te stemmen om de reserve Sociaal Cultureel Aengwirden op te heffen en het saldo toe te voegen aan het Duurzaamheidsfonds.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Het amendement wordt verworpen.

  Amendementen
  Onderwerp
  Bestemmen geld fonds Oud-Aengwirden voor Duurzaamheidsfonds
 • 4.04

  Voorgesteld besluit:
  Dat het college voorafgaand aan het aangaan van verplichtingen voor het verbeterplan planning en control een onderbouwd raadsvoorstel voorlegt aan de raad.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Het amendement wordt verworpen.

  Amendementen
  Onderwerp
  Amendement raadsbesluit voorafgaand aan het aangaan van verplichtingen verbeterplan planning en control
 • 4.05

  Amendement is gewijzigd in een motie: nr. 314 bij agendapunt 4.12.
  Voorgesteld besluit:
  De 400.000 euro incidenteel Verbeterplan Planning & Control (pagina 10 – budgetwijzigingen na perspectiefnota) in te zetten voor het Duurzaamheidsprogramma.


  Amendementen
  Onderwerp
  GEWIJZIGD IN EEN MOTIE (nr 314) - Spijkers met koppen voor duurzame resultaten
 • 4.06

  Voorgesteld besluit:
  De tekst op pagina 19 van de begroting 2022 als volgt aan te vullen:
  Ontwerpen en uitvoeren van de aanpak om te voorkomen dat de covid-maatregelen blijvend negatieve gevolgen hebben voor de ontwikkeling van jeugdigen. In samenwerking met jongeren, het onderwijs en de zorgpartners (heel 2022).


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Het amendement wordt unaniem aangenomen.

  Amendementen
  Onderwerp
  Een nieuwe generatie écht aan zet
 • 4.07

  Voorgesteld besluit:
  Draagt het college op:
  • De door Follow the Money gevraagde gegevens binnen vier weken aan te leveren.
  • Deze motie toe te sturen aan alle deelnemende gemeenten in Sociaal Domein Fryslân.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De motie wordt verworpen.

  Moties
  Toelichting
  Motie aanleveren gegevens Jeugdhulp

  03:21:18 - 03:21:37 - Ojanne de Vries - Chang
  03:21:39 - 03:21:44 - burg. Tjeerd van der Zwan
  03:21:48 - 03:22:01 - Tjeerd Waterlander
  03:22:03 - 03:23:17 - burg. Tjeerd van der Zwan
 • 4.08

  Voorgesteld besluit:
  Draacht it kolleezje op:

  1. Om by it meitsjen fan plannen om it NPO jild fan it ryk dat beskikber komt foar ûnderwiis om de efterstân troch corona fuort te wurkjen en it ekstra jild dat beskikber is foar inisjativen fan skoallen ek te sjen nei de mooglikheden dy’t der binnen de organisaasje fan de biblioteek binne.
  2. Dit útstel uterlik foar 1 febrewaris 2022 foar te lizzen oan de rie.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De motie wordt verworpen.

  Moties
  Toelichting
  Moasje Bibliotheek belûke by besteging NPO jild
 • 4.09

  Voorgesteld besluit:
  Draacht it kolleezje op:
  om by it opstellen fan de perspektyf nota 2023 te sjen nei in strukturele ferheging fan it subsydzje bedrach foar de biblioteek.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De motie wordt verworpen.

  Moties
  Toelichting
  Moasje Subsydzje bibliotheek
 • 4.10

  Voorgesteld besluit:
  Verzoekt het college:
  Het stimuleren van bewonersinitiatieven voor het inrichten van collectieve buurttuinen en voorstellen hiervoor aan de raad voor te leggen.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De motie wordt verworpen.

  Moties
  Toelichting
  Motie Stimuleren bewonersinitiatieven collectieve buurttuinen
 • 4.11

  Voorgesteld besluit:
  Draagt het college op:
  • In te zetten op een structureel budget dat nodig is om de ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn ook daadwerkelijk te realiseren.
  • Het duurzaamheidsprogramma voor de periode na 2022 met prioriteit en aansluitend op bovengenoemde ambitie uit te werken.
  • Een integraal energiearmoedebeleid en bijbehorende gerichte aanpak te ontwikkelen om energiearmoede te monitoren en te bestrijden.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De motie wordt unaniem aangenomen.

  Moties
  Toelichting
  Motie Actie! Actie! Actie! - structureel budget ambitie klimaatneutraal 2050

  03:23:17 - 03:23:38 - Ate Eijer
  03:23:41 - 03:23:46 - burg. Tjeerd van der Zwan
  03:23:46 - 03:24:09 - Tino van der Ven
  03:24:09 - 03:25:33 - burg. Tjeerd van der Zwan
 • 4.12

  Voorgesteld besluit:
  Verzoekt het college:
  • Alle mogelijke inspanningen te doen om incidenteel geld in te zetten voor het duurzaamheidsprogramma, specifiek Verduurzamen eigen gebouwen.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De motie wordt verworpen.

  Moties
  Toelichting
  Motie spijkers met koppen voor duurzame resultaten
 • 5

  Besluit
  Er worden geen mondelinge vragen gesteld.
 • 6

  Besluit
  De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur.