Raadsvergadering

maandag 16 december 2019 20:00 - 22:00
Locatie:
Raadszaal
Voorzitter:
T.J. van der Zwan

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Besluit
  De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur en heet aanwezigen en kijkers welkom.

  Eventuele hoofdelijke stemming begint bij mevrouw Rinkes.


  00:02:19 - 00:02:22 - Jentsje Abma
  00:02:22 - 00:02:33 - Tjeerd van der Zwan
 • 2

  Voorgesteld besluit
  Vaststellen van de agenda.  Besluit
  De agenda wordt gewijzigd vastgesteld met de volgende wijzigingen: - Agendapunt 10 – Energietransitie, informatie punt en experimenteerruimte wordt aangevuld en opnieuw voorgelegd aan de raad via de commissie ROM. - Agendapunt 18 wordt toegevoegd – Motie vreemd aan de orde van de dag: Live stream op Facebook van de gemeenteraadsvergadering.

  G. Walsweer doet een orde voorstel om agendapunt 10 Energietransitie, informatiepunt en experimenteerruimte van de agenda te halen, het voorstel wordt nog niet besluitrijp geacht.


  00:02:33 - 00:03:08 - Goffe Walsweer
  00:03:08 - 00:03:31 - Tjeerd van der Zwan
  00:03:31 - 00:03:53 - Retze van der Honing
  00:03:53 - 00:07:44 - Tjeerd van der Zwan
 • 3

  Besluit
  Parkeerterrein westkant zuidelijke deel Wijnmakker/McDonald T. Waterlander vraagt naar de begaanbaarheid en veiligheid van het parkeerterrein. Door alle verkeersbewegingen heeft het onverharde deel veel kuilen en is matig verlicht. T. Waterlander vraagt of de gemeente aansprakelijk is voor dit parkeerterrein en verantwoordelijk is voor het onderhoud. Wethouder Van Veen geeft aan bekend te zijn met de toename van gebruik van dit parkeerterrein. Het terrein is een tijdelijke overloop tot de parkeergelegenheid aan de van Helomalaan gereed is. De gemeente is verantwoordelijk voor het terrein en deze week worden de gaten gevuld.

  Mevrouw Rinkes voegt zich in de vergadering 20:13 uur.


  00:07:44 - 00:09:50 - Tjeerd Waterlander
  00:09:50 - 00:12:58 - Jaap van Veen
  00:12:58 - 00:13:10 - Tjeerd Waterlander
  00:13:10 - 00:13:31 - Tjeerd van der Zwan
 • 4.a

  Voorgesteld besluit
  Vaststellen van de besluitenlijst van 25-11-2019.  Besluit
  De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.

  Bij agendapunt 3 Collectieve zorgverzekering minima AV Frieso wordt toegevoegd dat naast A. de Jong ook B. van der Ven vragen heeft gesteld over de daling van korting collectieve zorgverzekering.


  00:13:31 - 00:14:22 - Betty van der Ven
 • 4.b

  Voorgesteld besluit
  Vaststellen van de lijst toezeggingen / moties met de voorgestelde afdoening.  Besluit
  De lijst toezeggingen en moties wordt vastgesteld.

  W. Ottens geeft aan dat toezegging 117 met de behandeling van de economische foto in de raadsvergadering van 25 november jl. is afgedaan


  00:14:22 - 00:14:40 - Wanda Ottens
  00:14:40 - 00:15:55 - Betty van der Ven
 • 5.a

  Voorgesteld besluit
  Vaststellen van de lijst ingekomen stukken met de genoemde wijzen van afdoening.  Besluit
  De lijst ingekomen stukken wordt met de genoemde wijze van afdoening vastgesteld.
 • 5.b

  Voorgesteld besluit
  De Lange Termijn Agenda voor kennisgeving aannemen.  Besluit
  De Lange Termijn Agenda wordt voor kennisgeving aangenomen.
 • 6

  De begeleidingscommissie geeft een toelichting op de voortgang van het thematisch raadsakkoord.


  Besluit
  De heer Van der Woude geeft aan dat met de behandeling van de Quickscan Burgerbesluit - Centrumvisie Heerenveen vandaag dit punt van de lijst thematisch raadsakkoord is afgehandeld. De onderwerpen centra Jubbega, Akkrum en Energietransitie worden binnenkort in behandeling genomen.

  00:15:55 - 00:17:04 - Tjeerd van der Zwan
 • 7

  Bespreekstuk


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. De hoofdlijnen van de integrale centrumvisie vaststellen;
  2. De investeringsagenda voor het centrum voor wat betreft de gemeentelijke inzet als
   leidraad hanteren en betrekken bij de afweging rond de integrale gemeente brede
   investeringsagenda bij de komende Perspectiefnota;
  3. Voor 2020 € 150.000,- beschikbaar stellen voor het voorbereiden van de
   programmaorganisatie en de uitwerking van de gebiedsdeals (opgenomen in
   Verzamelbesluit 4-2019)
  4. De uitvoering en prioritering organiseren door middel van gebiedsdeals;
  5. Het college op te dragen een convenant met betrokken stakeholders te sluiten
   waarin afspraken worden gemaakt over:
   a. een gezamenlijke programmaorganisatie;
   b. het afstemmen van investeringen door gemeente, ondernemers en
   vastgoedeigenaren;
   c. het gezamenlijk zorg dragen voor promotie, marketing, acquisitie en transitie.


  Besluit
  1. De hoofdlijnen van de integrale centrumvisie vast te stellen; 2. De investeringsagenda voor het centrum voor wat betreft de gemeentelijke inzet als leidraad te hanteren en te betrekken bij de afweging rond de integrale gemeente brede investeringsagenda bij de komende Perspectiefnota; 3. Voor 2020 € 150.000,- beschikbaar te stellen voor het voorbereiden van de programmaorganisatie en de uitwerking van de gebiedsdeals (opgenomen in Verzamelbesluit 4-2019) 4. De uitvoering en prioritering te organiseren door middel van gebiedsdeals; 5. Het college op te dragen een convenant met betrokken stakeholders te sluiten waarin afspraken worden gemaakt over: a. een gezamenlijke programmaorganisatie; b. het afstemmen van investeringen door gemeente, ondernemers en vastgoedeigenaren; c. het gezamenlijk zorg dragen voor promotie, marketing, acquisitie en transitie.

  De fracties geven hun mening en visie op het Burgerbesluit.

  Wethouder Zoetendal geeft aan dat begin 2020 het college naar de raad komt met een voorstel hoe het convenant er uit moet zien. De investeringsagenda voor het centrum en daarnaast integraal voor de gehele gemeente wordt een dynamisch document dat bij de Perspectiefnota aan de orde komt. De rol van de raad wordt bij de investeringsagenda aangegeven.

  Amendement ID 72: Centrumvisie Heerenveen
  J. van der Veen dient namens de fracties SP en HL amendement 72 Centrumvisie Heerenveen in:
  Dictum
  • Het bedrag bij het onderdeel ‘Plaatsen van 2 beweegbare bruggen’ niet in de kolom “directe investeringen in vitaliteit centrum” te reserveren maar in de kolom “indirecte investeringen” (p.42).

  Toezegging ID 164: Wethouder Zoetendal zegt toe dat er een uitwerking van het plan, met onderbouwing van de kosten naar de raad komt.
  Na deze toezegging trekt J. van der Veen het amendement in.

  Motie ID 192: Quickscan Burgerbesluit centrum Heerenveen
  G. Rozema dient namens de fractie GL motie 192 in:
  Dictum:
  • Om de kaderstellende en controlerende rol van de raad in het besluitvormingsproces te borgen:
  a. hiervoor een plan voor te leggen aan de raad waarin de kaderstellende en besluitvormende ijkmomenten aangegeven zijn.
  b. in overleg met de raad te komen tot een passende invulling van de rollen van de raad bij elk deeltraject.

  Wethouder Zoetendal geeft aan dat naast de raad ook stakeholders aan zet zijn. Het raadsvoorstel voorziet erin dat vooraf afstemming met diverse partijen wordt gezocht.
  Met deze toelichting trekt G. Rozema de motie in.

  Motie ID 194: Cultuurhuis
  R. de Jong dient namens de fracties D66, FNP en HL motie 194 in:
  Dictum:
  • In gesprek te gaan met het culturele veld van Heerenveen over de mogelijke opties en de gemeenteraad hierin te betrekken. De resultaten hiervan te bespreken in de gemeenteraad.

  Wethouder Zoetendal geeft aan dat de beweging om de bibliotheek naar het centrum te halen positief is ontvangen. Er is een beweging ontstaan en een nieuwe varianten studie te onderzoeken wordt ontraden.

  Na de schorsing geeft R. de Jong aan dat het dictum aangepast wordt voorgelegd.
  Dictum: aangepast
  • In gesprek te gaan met het culturele veld van Heerenveen over de mogelijke opties, en hierover in 2020 een nota met keuzevarianten voor te leggen aan de gemeenteraad.

  De motie wordt verworpen met 12 stemmen voor en stemmen 18 tegen.
  Stemverhouding:
  Fractie(s) voor: FNP, CU, D66, SP, HL, GL
  Fractie(s) tegen: PvdA, VVD, CDA, GBH


  Amendementen
  Onderwerp
  Centrumvisie Heerenveen - beweegbare bruggen
  Moties
  Toelichting
  Cultuurhuis
  Quickscan Burgerbesluit rol raad
  Toezeggingen
  Onderwerp
  Quickscan Burgerbesluit - Centrumvisie Heerenveen

  00:17:04 - 00:17:25 - Betty van der Ven
  00:17:25 - 00:19:46 - Jan van der Veen
  00:19:46 - 00:19:53 - Tjeerd van der Zwan
  00:19:53 - 00:20:26 - Ojanne de Vries
  00:20:26 - 00:20:50 - Jan van der Veen
  00:20:50 - 00:21:13 - Tjeerd van der Zwan
  00:21:13 - 00:25:06 - Gerrie Rozema
  00:25:06 - 00:25:55 - Jentsje Abma
  00:25:55 - 00:26:05 - Tjeerd van der Zwan
  00:26:05 - 00:26:40 - Gerrie Rozema
  00:26:41 - 00:26:44 - Tjeerd van der Zwan
  00:26:44 - 00:27:12 - Jentsje Abma
  00:27:12 - 00:27:17 - Tjeerd van der Zwan
  00:27:17 - 00:28:21 - Gerrie Rozema
  00:28:21 - 00:31:04 - Rixt de Jong
  00:31:04 - 00:31:34 - Roelf van der Woude
  00:31:34 - 00:31:42 - Rixt de Jong
  00:31:42 - 00:31:43 - Ate Eijer
  00:31:43 - 00:32:01 - Roelf van der Woude
  00:32:01 - 00:32:17 - Ate Eijer
  00:32:17 - 00:32:21 - Rixt de Jong
  00:32:21 - 00:32:26 - Tjeerd van der Zwan
  00:32:26 - 00:32:49 - Gerrie Rozema
  00:32:49 - 00:32:59 - Tjeerd van der Zwan
  00:32:59 - 00:33:02 - Rixt de Jong
  00:33:02 - 00:33:18 - Ate Eijer
  00:33:18 - 00:33:35 - Tjeerd van der Zwan
  00:33:35 - 00:34:54 - Jentsje Abma
  00:34:54 - 00:34:57 - Tjeerd van der Zwan
  00:34:57 - 00:35:22 - Rixt de Jong
  00:35:23 - 00:35:24 - Tjeerd van der Zwan
  00:35:24 - 00:36:17 - Jentsje Abma
  00:36:17 - 00:36:21 - Tjeerd van der Zwan
  00:36:21 - 00:36:47 - Rixt de Jong
  00:36:47 - 00:37:04 - Tjeerd van der Zwan
  00:37:04 - 00:37:54 - Gerrie Rozema
  00:37:54 - 00:39:02 - Tjeerd van der Zwan
  00:39:02 - 00:41:38 - Sybrig Sijtsma
  00:41:38 - 00:41:55 - Rixt de Jong
  00:41:55 - 00:42:18 - Sybrig Sijtsma
  00:42:18 - 00:43:02 - Gerrie Rozema
  00:43:02 - 00:43:40 - Sybrig Sijtsma
  00:43:40 - 00:43:42 - Tjeerd van der Zwan
  00:43:42 - 00:44:14 - Gerrie Rozema
  00:44:14 - 00:44:27 - Tjeerd van der Zwan
  00:44:27 - 00:45:17 - Sybrig Sijtsma
  00:45:17 - 00:50:48 - Age Hartsuiker
  00:50:48 - 00:57:46 - Ate Eijer
  00:57:46 - 00:57:48 - Age Hartsuiker
  00:57:48 - 00:57:49 - Tjeerd van der Zwan
  00:57:49 - 00:58:36 - Age Hartsuiker
  00:58:36 - 00:58:53 - Ate Eijer
  00:58:53 - 00:58:55 - Tjeerd van der Zwan
  00:58:55 - 01:00:03 - Gerrie Rozema
  01:00:03 - 01:00:05 - Age Hartsuiker
  01:00:05 - 01:00:09 - Tjeerd van der Zwan
  01:00:09 - 01:00:45 - Age Hartsuiker
  01:00:45 - 01:00:46 - Gerrie Rozema
  01:00:46 - 01:00:57 - Tjeerd van der Zwan
  01:00:57 - 01:02:00 - Gerrie Rozema
  01:02:00 - 01:02:02 - Age Hartsuiker
  01:02:02 - 01:02:22 - Tjeerd van der Zwan
  01:02:22 - 01:02:42 - Ate Eijer
  01:02:42 - 01:02:44 - Retze van der Honing
  01:02:44 - 01:03:08 - Tjeerd van der Zwan
  01:03:08 - 01:11:05 - Jentsje Abma
  01:11:05 - 01:14:33 - Ilona Zwanenburg
  01:14:33 - 01:15:13 - Gerrie Rozema
  01:15:13 - 01:15:16 - Tjeerd van der Zwan
  01:15:16 - 01:15:50 - Ilona Zwanenburg
  01:15:50 - 01:16:40 - Gerrie Rozema
  01:16:40 - 01:17:02 - Tjeerd van der Zwan
  01:17:02 - 01:17:14 - Ilona Zwanenburg
  01:17:14 - 01:17:31 - Gerrie Rozema
  01:17:31 - 01:17:39 - Tjeerd van der Zwan
  01:17:39 - 01:17:53 - Ilona Zwanenburg
  01:17:53 - 01:18:27 - Jentsje Abma
  01:18:27 - 01:18:46 - Tjeerd van der Zwan
  01:18:46 - 01:25:56 - Roelf van der Woude
  01:25:56 - 01:26:18 - Ate Eijer
  01:26:18 - 01:26:52 - Roelf van der Woude
  01:27:14 - 01:27:45 - Tjeerd van der Zwan
  01:27:45 - 01:28:10 - Roelf van der Woude
  01:28:10 - 01:28:28 - Rixt de Jong
  01:28:28 - 01:29:08 - Tjeerd van der Zwan
  01:29:08 - 01:29:20 - Age Hartsuiker
  01:29:20 - 01:29:38 - Tjeerd van der Zwan
  01:29:38 - 01:29:53 - Age Hartsuiker
  01:29:53 - 01:30:03 - Roelf van der Woude
  01:30:03 - 01:30:05 - Tjeerd van der Zwan
  01:30:05 - 01:30:18 - Age Hartsuiker
  01:30:18 - 01:30:20 - Tjeerd van der Zwan
  01:30:20 - 01:30:31 - Age Hartsuiker
  01:30:31 - 01:30:57 - Tjeerd van der Zwan
  01:30:57 - 01:33:11 - Lia de Heij
  01:33:11 - 01:40:37 - Jelle Zoetendal
  01:40:37 - 01:44:25 - Jan van der Veen
  01:44:25 - 01:44:39 - Tjeerd van der Zwan
  01:44:39 - 01:45:44 - Jelle Zoetendal
  01:45:44 - 01:45:47 - Tino van der Ven
  01:45:47 - 01:46:01 - Tjeerd van der Zwan
  01:46:01 - 01:46:11 - Age Hartsuiker
  01:46:11 - 01:46:17 - Tjeerd van der Zwan
  01:46:17 - 01:46:27 - Jan van der Veen
  01:46:27 - 01:46:54 - Tjeerd van der Zwan
  01:46:54 - 01:46:59 - Gerrie Rozema
  01:46:59 - 01:47:15 - Tjeerd van der Zwan
  01:47:15 - 01:47:21 - Rixt de Jong
  01:47:21 - 01:59:34 - Tjeerd van der Zwan
  01:59:34 - 02:00:09 - Gerrie Rozema
  02:00:09 - 02:00:46 - Tjeerd van der Zwan
  02:00:46 - 02:01:15 - Rixt de Jong
  02:01:15 - 02:02:26 - Tjeerd van der Zwan
  02:02:26 - 02:02:32 - Roelf van der Woude
  02:02:32 - 02:06:35 - Tjeerd van der Zwan
 • 8

  Bespreekstuk


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. Te kiezen voor één van de vier genoemde scenario’s;
   • Scenario 1: De volledige eigen bijdrage van € 150.000 - € 31.000 = € 119.000 in een vorm van een lening te verstrekken aan voetbalvereniging Heerenveense Boys.
   • Scenario 2: De volledige eigen bijdrage op € 150.000 - € 31.000 = € 119.000 vast te stellen.
   • Scenario 3: Het beleid op het punt van de eigen bijdrage geheel te herzien en de 1/3 regeling te laten vervallen.
   • Scenario 4: Uitvoeren van het huidige beleid en geen uitzondering maken voor voetbalvereniging Heerenveense Boys.

  2. Het college opdracht te geven het gekozen scenario uit te laten werken.


  Besluit
  1. te kiezen voor scenario 1: de volledige eigen bijdrage van € 150.000 - € 31.000 = € 119.000 in een vorm van een lening te verstrekken aan voetbalvereniging Heerenveense Boys; 2. het college opdracht te geven het gekozen scenario uit te laten werken.

  Heerenveense Boys - eigen bijdrage kunstgrasveld

  De raad besluit:

  1. te kiezen voor scenario 1: de volledige eigen bijdrage van € 150.000 - € 31.000 = € 119.000 in de vorm van een lening te verstrekken aan voetbalvereniging Heerenveense Boys;
  2. het college opdracht te geven het gekozen scenario uit te werken.

  Toelichting:
  Stemming vindt plaats in volgorde van verstrekkendheid van het scenario (scenario 3, 1, 2 en 4). Als een scenario een meerderheid van stemmen heeft gehaald, is dit het gekozen scenario.

  Het meest verstrekkende scenario wordt eerst in stemming gebracht:

  1. Scenario 3: Het beleid op het punt van de eigen bijdrage geheel te herzien en de 1/3 regeling te laten vervallen,
   Dit scenario wordt verworpen met 6 stemmen voor en stemmen 24 tegen.
   Stemverhouding:
   Fractie(s) voor: GL, SP, CU
   Fractie(s) tegen: PvdA, VVD, CDA, FNP, GBH, D66, HL

  Vervolgens wordt scenario 1 in stemming gebracht:
  De volledige eigen bijdrage van € 150.000 - € 31.000 = € 119.000 in een vorm van een lening te verstrekken aan voetbalvereniging Heerenveense Boys.

  Stemverklaring

  • I. Zwanenburg (VVD) geeft aan dat de fractie van mening is dat met de financiële draagkracht van de vereniging Heerenveense een lening niet helpt en daarmee niet passend is.
  • O. de Vries (D66) geeft aan dat er voldoende argumenten zijn voor een lening zonder precedent werking.
  • A. Eijer (FNP) geeft aan voor scenario 1 te gaan, indachtig het besluit met betrekking tot het vrouwenvoetbal.
  • G. van Dijk (GL) geeft aan in combinatie met motie 191 voor scenario 1 te gaan.

  Scenario 1 wordt aangenomen met 17 stemmen voor en stemmen 13 tegen
  Stemverhouding:
  Fractie(s) voor: PVDA 5 stemmen, FNP, GL, D66, SP, CU, HL,
  Fractie(s) tegen: PvdA 1 B. van der Ven, VVD, CDA, GBH

  Scenario 2 (de volledige eigen bijdrage op € 150.000 - € 31.000 = € 119.000 vast te stellen) en scenario 4 (uitvoeren van het huidige beleid en geen uitzondering maken voor voetbalvereniging Heerenveense Boys) worden niet in stemming gebracht.

  Toelichting
  Wethouder Zoetendal licht toe dat door de raad in beleid is vastgesteld dat er bij investering 1/3 eigen bijdrage wordt gevraagd. Aanleg van een kunstgrasveld wordt aanbesteed en mede door de garantie zijn zelfwerkzaamheden hierbij minimaal.

  Amendemint ID 76: Eigen bydrage keunstgersfjild Heerenveense Boys
  wurdt untsjinne troch de A. Eijer namens de fraksjes FNP, CU en HL en fersmiten mei 7 stimmen foar en 23 stimmen tsjin.
  Stimferhâlding
  Fractie(s) foar: FNP, CU, SP, HL
  Fractie(s) tsjin: PvdA, VVD, CDA, GL, GBH, D66

  Motie ID191: Heerenveense Boys – eigen bijdrage kunstgrasveld
  wordt ingediend door G. Dijkstra??? Namens de fracties GL en HL en verworpen met 6 stemmen voor en 24 stemmen tegen.

  Stemverhouding:
  Fractie(s) voor: GL, HL, SP
  Fractie(s) tegen: PvdA, VVD, CDA, FNP, GBH, D66, CU


  Amendementen
  Onderwerp
  Eigen bydrage keunstgersfjild Heerenveense Boys
  Moties
  Toelichting
  Eigen bijdrage sportverenigingen

  02:06:35 - 02:07:16 - Gerrie Rozema
  02:07:16 - 02:11:47 - Tjeerd van der Zwan
  02:11:47 - 02:13:49 - Ate Eijer
  02:13:49 - 02:14:10 - Grietje van Dijk
  02:14:10 - 02:14:14 - Tjeerd van der Zwan
  02:14:14 - 02:14:43 - Jentsje Abma
  02:14:43 - 02:15:23 - Tjeerd van der Zwan
  02:15:23 - 02:18:11 - Grietje van Dijk
  02:18:11 - 02:18:12 - Bernhard Hoekstra
  02:18:12 - 02:18:20 - Tjeerd van der Zwan
  02:18:20 - 02:19:46 - Bernhard Hoekstra
  02:19:46 - 02:19:53 - Tjeerd van der Zwan
  02:19:58 - 02:20:43 - Roelf van der Woude
  02:20:43 - 02:20:52 - Grietje van Dijk
  02:20:52 - 02:20:53 - Tjeerd van der Zwan
  02:20:53 - 02:20:54 - Roelf van der Woude
  02:20:54 - 02:21:19 - Tjeerd van der Zwan
  02:21:19 - 02:25:32 - Jan-Julius Buwalda
  02:25:32 - 02:28:07 - Lia de Heij
  02:28:07 - 02:31:33 - Bernhard Hoekstra
  02:31:33 - 02:31:35 - Ate Eijer
  02:31:35 - 02:31:37 - Tjeerd van der Zwan
  02:31:37 - 02:31:51 - Ate Eijer
  02:31:51 - 02:32:07 - Bernhard Hoekstra
  02:32:07 - 02:32:30 - Tjeerd van der Zwan
  02:32:30 - 02:34:20 - Rixt de Jong
  02:34:20 - 02:36:37 - Age Hartsuiker
  02:36:37 - 02:38:10 - Ilona Zwanenburg
  02:38:10 - 02:38:16 - Jan van der Veen
  02:38:16 - 02:38:27 - Tjeerd van der Zwan
  02:38:27 - 02:38:29 - Grietje van Dijk
  02:38:29 - 02:38:52 - Ilona Zwanenburg
  02:38:52 - 02:38:57 - Tjeerd van der Zwan
  02:38:57 - 02:39:34 - Ilona Zwanenburg
  02:39:34 - 02:39:49 - Grietje van Dijk
  02:39:49 - 02:40:25 - Tjeerd van der Zwan
  02:40:25 - 02:40:55 - Jan van der Veen
  02:40:56 - 02:41:49 - Tjeerd van der Zwan
  02:41:49 - 02:42:23 - Jelle Zoetendal
  02:42:23 - 02:42:28 - Ate Eijer
  02:42:28 - 02:42:48 - Tjeerd van der Zwan
  02:42:48 - 02:47:48 - Jelle Zoetendal
  02:47:48 - 02:48:25 - Grietje van Dijk
  02:48:25 - 02:48:27 - Ate Eijer
  02:48:27 - 02:48:35 - Tjeerd van der Zwan
  02:48:35 - 02:49:00 - Ate Eijer
  02:49:00 - 02:49:15 - Tjeerd van der Zwan
  02:49:15 - 02:49:50 - Jelle Zoetendal
  02:49:50 - 02:49:56 - Ilona Zwanenburg
  02:49:56 - 02:59:37 - Tjeerd van der Zwan
  02:59:37 - 03:01:05 - Ilona Zwanenburg
  03:01:05 - 03:01:08 - Age Hartsuiker
  03:01:08 - 03:01:13 - Tjeerd van der Zwan
  03:01:13 - 03:01:50 - Ate Eijer
  03:01:50 - 03:02:36 - Tjeerd van der Zwan
  03:02:36 - 03:02:41 - Jentsje Abma
  03:02:41 - 03:03:05 - Tjeerd van der Zwan
  03:03:05 - 03:03:14 - Jan van der Veen
  03:03:14 - 03:03:45 - Tjeerd van der Zwan
  03:03:45 - 03:04:07 - Ojanne de Vries
  03:04:07 - 03:04:09 - Tjeerd van der Zwan
  03:04:09 - 03:04:18 - Ate Eijer
  03:04:18 - 03:04:23 - Tjeerd van der Zwan
  03:04:23 - 03:04:35 - Grietje van Dijk
  03:04:35 - 03:05:29 - Tjeerd van der Zwan
  03:05:29 - 03:05:30 - Retze van der Honing
  03:05:30 - 03:06:51 - Tjeerd van der Zwan
  03:06:51 - 03:06:57 - Grietje van Dijk
  03:06:57 - 03:08:19 - Tjeerd van der Zwan
 • 9
 • 10

  Bespreekstuk  Voorgesteld besluit

  1. Instellen van een gemeentelijk informatiepunt energie en energie-experiment LEEF:
   a. Een gemeentelijk informatiepunt energie in te stellen voor delen, luisteren en samen optrekken.
   b. Een energie-experiment LEEF in te stellen volgens het afwegingskader Lokaal Energie Experimentenfonds.
   c. Beide initiatieven te combineren in voorbereiding en uitvoering.
   d. Beide initiatieven in te bedden in het Duurzaamheidsprogramma.

  2. Beschikbaar stellen financiën:
   2.1. Incidenteel voor 2020 een budget van € 560.000 beschikbaar te stellen en te dekken uit de algemene reserve.
   2.2. Incidenteel voor 2021 een budget van € 445.000 beschikbaar te stellen en te dekken uit de algemene reserve.
   2.3.De structurele middelen vanaf 2022, ad. € 96.000, af te wegen bij besluitvorming in de perspectiefnota 2021.
   OF
   Besluitvorming meenemen in de bredere afweging over investeringen in de investeringsagenda medio 2020, die onderdeel uitmaakt van de perspectiefnota.

  3. Monitoren en evalueren:
   a. Voor de komende twee jaar monitoring van beide initiatieven te regelen.
   b. Na 2 jaar beide initiatieven te evalueren.
   c. Op basis van de evaluatie te besluiten over de voortzetting.


  Besluit
  Dit agendapunt is niet in behandeling genomen.

  Zie agendapunt 2.


  Amendementen
  Onderwerp
  Aanscherpen afwegingskader LEEF - AGENDAPUNT NIET IN BEHANDELING GENOMEN!
 • 11

  Hamerstuk.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. de Correctieve herziening beheersverordeningen Centrum met planidentificatie NL.IMRO.0074.PHbhvcentrum-VG01 conform de artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 Besluit ruimtelijke ordening in elektronische vorm vast te stellen
  2. aan te geven dat bij dit bestemmingsplan als de ondergrond behoort de Grootschalige Basisregistratie Topografie (GBT) zoals bestaand ten tijde van de vaststelling en zoals kenbaar uit het elektronisch bestand o_NL.IMRO.0074.PHbhvcentrum-VG01;


  Besluit
  1. de Correctieve herziening beheersverordeningen Centrum met planidentificatie NL.IMRO.0074.PHbhvcentrum-VG01 conform de artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 Besluit ruimtelijke ordening in elektronische vorm vast te stellen 2. aan te geven dat bij dit bestemmingsplan als de ondergrond behoort de Grootschalige Basisregistratie Topografie (GBT) zoals bestaand ten tijde van de vaststelling en zoals kenbaar uit het elektronisch bestand o_NL.IMRO.0074.PHbhvcentrum-VG01;
 • 12

  Bespreekstuk.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  Vaststellen van de financiële verordening 2019, zoals bedoeld in artikel 212 van de Gemeentewet.


  Besluit
  Vaststellen van de financiële verordening 2019, zoals bedoeld in artikel 212 van de Gemeentewet.

  Financiële verordening 2019

  De raad besluit:
  De financiële verordening 2019 vast te stellen.

  Stemverhouding:
  aangenomen
  Fractie(s) voor: PVDA, VVD, CDA, CU
  Fractie(s) tegen: FNP, GL, D66, GBH, SP, HL

  Amendement ID 75: Verzamelbesluiten
  wordt ingediend door GL, HL, FNP en D66 en verworpen met 14 stemmen voor en 16 stemmen tegen.
  Stemverhouding:
  Fractie(s) voor: FNP, GBH, GL, D66, SP, HL
  Fractie(s) tegen: PvdA, VVD, CDA, CU,

  H. Rinkes licht toe, als voorzitter van de auditcommissie, dat in de auditcommissie een procesafspraak is gemaakt om de verzamelbesluiten nader te bespreken en daarna de afspraken te verwerken in de financiële verordening. De raad kan vervolgens een aangepaste financiële verordening vaststellen.

  Stemverklaring
  T. Waterlander (VVD) is van mening dat de tekst kan blijven staan om problemen bij noodscenario’s te voorkomen.
  O. de Vries (D66) steunt het amendement waarin de route voor nieuwe beleid wordt dichtgezet.


  Amendementen
  Onderwerp
  Financiële verordening

  03:08:19 - 03:12:12 - Retze van der Honing
  03:13:41 - 03:14:36 - Hedwich Rinkes
  03:14:36 - 03:14:41 - Tjeerd van der Zwan
  03:14:42 - 03:14:57 - Retze van der Honing
  03:14:57 - 03:14:58 - Tjeerd van der Zwan
  03:14:58 - 03:15:18 - Tino van der Ven
  03:15:18 - 03:15:58 - Tjeerd van der Zwan
  03:15:58 - 03:16:00 - Hedwich Rinkes
  03:16:00 - 03:16:03 - Tjeerd van der Zwan
  03:16:03 - 03:16:36 - Hedwich Rinkes
  03:16:36 - 03:16:44 - Tjeerd van der Zwan
  03:16:44 - 03:16:49 - Retze van der Honing
  03:16:49 - 03:17:24 - Roelf van der Woude
  03:17:25 - 03:18:01 - Hedwich Rinkes
  03:18:01 - 03:18:07 - Retze van der Honing
  03:18:08 - 03:18:10 - Roelf van der Woude
  03:18:10 - 03:18:13 - Retze van der Honing
  03:18:13 - 03:18:15 - Age Hartsuiker
  03:18:15 - 03:18:15 - Tjeerd van der Zwan
  03:18:15 - 03:18:18 - Erik de Swart
  03:18:18 - 03:18:35 - Tjeerd van der Zwan
  03:18:35 - 03:18:41 - Roelf van der Woude
  03:18:41 - 03:18:45 - Tjeerd van der Zwan
  03:18:45 - 03:18:59 - Age Hartsuiker
  03:18:59 - 03:19:20 - Tjeerd van der Zwan
  03:19:20 - 03:19:35 - Retze van der Honing
  03:19:35 - 03:19:56 - Hans Broekhuizen
  03:19:56 - 03:19:59 - Age Hartsuiker
  03:19:59 - 03:20:14 - Tjeerd van der Zwan
  03:20:14 - 03:21:48 - Hans Broekhuizen
  03:21:48 - 03:22:00 - Retze van der Honing
  03:22:00 - 03:22:24 - Hans Broekhuizen
  03:22:24 - 03:22:26 - Tjeerd van der Zwan
  03:22:26 - 03:23:23 - Retze van der Honing
  03:23:24 - 03:23:40 - Tjeerd van der Zwan
  03:23:40 - 03:23:40 - Retze van der Honing
  03:23:40 - 03:23:41 - Tjeerd van der Zwan
  03:23:41 - 03:24:11 - Retze van der Honing
  03:24:11 - 03:24:14 - Tjeerd van der Zwan
  03:24:14 - 03:24:22 - Hans Broekhuizen
  03:24:22 - 03:24:43 - Retze van der Honing
  03:24:43 - 03:24:48 - Tino van der Ven
  03:24:48 - 03:25:20 - Tjeerd van der Zwan
  03:25:20 - 03:25:23 - Tino van der Ven
  03:25:23 - 03:25:33 - Tjeerd van der Zwan
  03:25:33 - 03:25:49 - Tino van der Ven
  03:25:49 - 03:25:52 - Tjeerd van der Zwan
  03:25:52 - 03:25:53 - Ojanne de Vries
  03:25:53 - 03:25:56 - Tino van der Ven
  03:25:56 - 03:26:38 - Ojanne de Vries
  03:26:38 - 03:26:53 - Tjeerd van der Zwan
  03:26:53 - 03:27:46 - Hans Broekhuizen
  03:27:46 - 03:27:55 - Retze van der Honing
  03:27:55 - 03:28:01 - Tjeerd van der Zwan
  03:28:01 - 03:28:24 - Wanda Ottens
  03:28:24 - 03:28:25 - Tjeerd van der Zwan
  03:28:25 - 03:29:07 - Gerrie Rozema
  03:29:07 - 03:30:14 - Tjeerd van der Zwan
  03:30:14 - 03:30:24 - Tjeerd Waterlander
  03:30:24 - 03:30:29 - Tjeerd van der Zwan
  03:30:29 - 03:30:56 - Ojanne de Vries
  03:30:56 - 03:31:03 - Tjeerd van der Zwan
  03:31:03 - 03:31:26 - Retze van der Honing
  03:31:26 - 03:31:28 - Wanda Ottens
  03:31:28 - 03:31:30 - Retze van der Honing
  03:31:30 - 03:31:34 - Wanda Ottens
  03:31:34 - 03:32:17 - Tjeerd van der Zwan
  03:32:17 - 03:32:25 - Age Hartsuiker
  03:32:25 - 03:34:23 - Tjeerd van der Zwan
 • 13

  Hamerstuk.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. Akkoord gaan met de financiële aanpassing van het "Kwaliteitsplan kapitaalgoederen en beheer 2016 - 2020", voor de onderdelen civieltechnische kunstwerken en kade/oeverbescherming.
  2. In te stemmen met een incidentele verhoging van de storting in de voorziening civieltechnische kunstwerken van €41.200,00 in 2019.
  3. In te stemmen met een incidentele verhoging van de storting in de voorziening kade/oeverbescherming van € 53.700,00 in 2019.
  4. In te stemmen met de financiële verwerking van het budget van € 94.900, zoals benoemd in de punten 2 en 3, in het verzamelbesluit 2019-4.


  Besluit
  1. Akkoord te gaan met de financiële aanpassing van het "Kwaliteitsplan kapitaalgoederen en beheer 2016 - 2020", voor de onderdelen civieltechnische kunstwerken en kade/oeverbescherming. 2. In te stemmen met een incidentele verhoging van de storting in de voorziening civieltechnische kunstwerken van €41.200,00 in 2019. 3. In te stemmen met een incidentele verhoging van de storting in de voorziening kade/oeverbescherming van € 53.700,00 in 2019. 4. In te stemmen met de financiële verwerking van het budget van € 94.900, zoals benoemd in de punten 2 en 3, in het verzamelbesluit 2019-4.
 • 14

  Hamerstuk


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  De verordening werkgeverscommissie vast te stellen.


  Besluit
  De verordening werkgeverscommissie vast te stellen.
 • 15

  Hamerstuk.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. Het verzamelbesluit financiële mutaties 2019-4 met bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen.
  2. Het positieve resultaat ad. € 607.473 ten gunste te brengen van het product onvoorziene uitgaven in het thema Financiën en Organisatie van de begroting 2019.
  3. Het saldo van het product onvoorziene uitgaven ad. € 1.896.917 toe te voegen aan de algemene reserve.


  Besluit
  1. Het verzamelbesluit financiële mutaties 2019-4 met bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen. 2. Het positieve resultaat ad. € 607.473 ten gunste te brengen van het product onvoorziene uitgaven in het thema Financiën en Organisatie van de begroting 2019. 3. Het saldo van het product onvoorziene uitgaven ad. € 1.896.917 toe te voegen aan de algemene reserve.
 • 16

  Bespreekstuk.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  Vast te stellen de volgende verordeningen:

  1. Verordening afvalstoffenheffing 2020
  2. Verordening op de heffing en invordering van Forensenbelasting 2020
  3. Verordening op de heffing en invordering van Haven-, kade- en opslaggeld 2020
  4. Verordening op de heffing en invordering van Leges 2020
  5. Verordening op de heffing en invordering van Lijkbezorgingsrechten 2020
  6. Verordening op de heffing en invordering van Onroerende-zaakbelastingen 2020
  7. Verordening op de heffing en invordering van Parkeerbelastingen 2020
  8. Verordening op de heffing en invordering van Precariobelasting 2020
  9. Verordening op de heffing en invordering van Reclamebelasting 2020
  10. Verordening op de heffing en invordering van Rioolheffing 2020
  11. Verordening op de heffing en invordering van Toeristenbelasting 2020
  12. Verordening Kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2020
   In te trekken de volgende verordening:
  13. Verordening op de heffing en invordering van Hondenbelasting 2019 met ingang van 1 januari 2020


  Besluit
  Vast te stellen de volgende verordeningen: 1. Verordening afvalstoffenheffing 2020 2. Verordening op de heffing en invordering van Forensenbelasting 2020 3. Verordening op de heffing en invordering van Haven-, kade- en opslaggeld 2020 4. Verordening op de heffing en invordering van Leges 2020 5. Verordening op de heffing en invordering van Lijkbezorgingsrechten 2020 6. Verordening op de heffing en invordering van Onroerende-zaakbelastingen 2020 7. Verordening op de heffing en invordering van Parkeerbelastingen 2020 8. Verordening op de heffing en invordering van Precariobelasting 2020 9. Verordening op de heffing en invordering van Reclamebelasting 2020 10. Verordening op de heffing en invordering van Rioolheffing 2020 11. Verordening op de heffing en invordering van Toeristenbelasting 2020 12. Verordening Kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2020 In te trekken de volgende verordening: 13. Verordening op de heffing en invordering van Hondenbelasting 2019 met ingang van 1 januari 2020

  Stemverhouding:
  Fracties voor: PVDA, VVD, CDA, FNP, GL, GBH, D66, CU
  Fracties tegen: SP, HL

  Amendement ID 73: Tarieven verordening afvalstoffenheffing
  J. van der Veen dient namens de fracties SP en HL amendement 73 in. Het amendement wordt verworpen met 3 stemmen voor en 27 stemmen tegen

  Stemverhouding:
  Fractie(s) voor: SP, HL
  Fractie(s) tegen: PVDA, VVD, CDA, FNP, GL, GBH, D66, CU


  Amendementen
  Onderwerp
  Tarieven verordening afvalstoffenheffing

  03:34:23 - 03:37:02 - Dimph van Ruth
  03:37:02 - 03:37:05 - Roelf van der Woude
  03:37:05 - 03:37:09 - Tjeerd van der Zwan
  03:37:09 - 03:37:37 - Roelf van der Woude
  03:37:37 - 03:37:43 - Dimph van Ruth
  03:37:43 - 03:37:47 - Tjeerd van der Zwan
  03:37:47 - 03:38:01 - Roelf van der Woude
  03:38:01 - 03:38:17 - Dimph van Ruth
  03:38:17 - 03:38:20 - Tjeerd van der Zwan
  03:38:20 - 03:38:27 - Roelf van der Woude
  03:38:27 - 03:38:37 - Dimph van Ruth
  03:38:37 - 03:39:19 - Tjeerd van der Zwan
  03:39:19 - 03:40:56 - Age Hartsuiker
  03:40:56 - 03:43:52 - Tino van der Ven
  03:43:52 - 03:44:21 - Jan van der Veen
  03:44:21 - 03:44:44 - Tino van der Ven
  03:44:44 - 03:45:03 - Tjeerd van der Zwan
  03:45:03 - 03:48:14 - Jaap van Veen
  03:48:14 - 03:48:23 - Jan van der Veen
  03:48:23 - 03:48:25 - Tino van der Ven
  03:48:25 - 03:48:27 - Tjeerd van der Zwan
  03:48:27 - 03:48:28 - Tino van der Ven
  03:48:28 - 03:48:29 - Tjeerd van der Zwan
  03:48:29 - 03:48:43 - Tino van der Ven
  03:48:43 - 03:49:02 - Jaap van Veen
  03:49:02 - 03:49:49 - Tjeerd van der Zwan
  03:49:49 - 03:49:56 - Age Hartsuiker
  03:49:56 - 03:52:24 - Tjeerd van der Zwan
 • 17

  Hamerstuk


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. Mevrouw L. Roest-Jonkers per 1 januari 2020 te benoemen voor onbepaalde tijd als griffier van de gemeenteraad Heerenveen.
  2. Mevrouw L. Roest-Jonkers met ingang van 1 januari 2020 aan te wijzen als griffier van de gemeente Heerenveen.
  3. Mevrouw J.A. Elzinga met ingang van 1 januari 2020 aan te wijzen als adjunct-griffier van de gemeente Heerenveen.


  Besluit
  1. mevrouw L. Roest-Jonkers per 1 januari 2020 te benoemen voor onbepaalde tijd als griffier van de gemeenteraad Heerenveen. 2. mevrouw L. Roest-Jonkers met ingang van 1 januari 2020 aan te wijzen als griffier van de gemeente Heerenveen. 3. mevrouw J.A. Elzinga met ingang van 1 januari 2020 aan te wijzen als adjunct-griffier van de gemeente Heerenveen.

  03:52:24 - 03:52:37 - Roelf van der Woude
  03:52:37 - 03:52:41 - Tjeerd van der Zwan
  03:52:41 - 03:52:42 - Roelf van der Woude
  03:52:42 - 03:53:12 - Tjeerd van der Zwan
 • 18

  Resultaat stemming:


  Besluit
  R. de Jong dient namens D66 een motie vreemd aan de orde van de dag in, motie ID 193 Live stream op Facebook van de gemeenteraadsvergadering met als dictum: Spreekt de wens uit: om vergaderingen van de gemeenteraad Heerenveen via Facebook live stream uit te willen zenden. De motie wordt aangenomen. Stemverhouding: Fractie(s) voor: PvdA, VVD, CDA, FNP (2 stemmen), D66, GL, GBH, SP, CU, HL Fractie(s) tegen: FNP (de heer De Swart)

  R. de Jong licht toe dat het uitzenden van de vergadering van de Heerenveense gemeenteraad via Facebook live stream kan zorgen voor betere kijkcijfers en daarmee burgers op eenvoudige wijze betrekken bij de door de gemeenteraad besproken onderwerpen.

  De voorzitter zegt namens het college toe dat de griffie in het eerste halfjaar 2020 met een voorstel komt voor uitzending van raadsvergaderingen via Facebook.


  Moties
  Toelichting
  Raadsvergaderingen live stream op Facebook
  Toezeggingen
  Onderwerp
  Live stream op Facebook van de gemeenteraadsvergadering

  03:53:12 - 03:55:34 - Rixt de Jong
  03:55:34 - 03:56:28 - Erik de Swart
  03:56:28 - 03:56:35 - Rixt de Jong
  03:56:35 - 03:56:57 - Tjeerd van der Zwan
  03:56:57 - 03:57:10 - Rixt de Jong
  03:57:10 - 03:57:23 - Age Hartsuiker
  03:57:23 - 03:57:26 - Tjeerd van der Zwan
  03:57:26 - 03:58:15 - Age Hartsuiker
  03:58:15 - 03:58:19 - Tjeerd van der Zwan
  03:58:19 - 03:58:23 - Bernhard Hoekstra
  03:58:23 - 03:58:52 - Rixt de Jong
  03:58:52 - 03:58:53 - Tjeerd van der Zwan
  03:58:53 - 03:59:27 - Bernhard Hoekstra
  03:59:27 - 03:59:31 - Tjeerd van der Zwan
  03:59:31 - 04:00:04 - Rolie Tromp
  04:00:04 - 04:00:10 - Tjeerd van der Zwan
  04:00:10 - 04:00:50 - Wanda Ottens
  04:00:50 - 04:00:52 - Tjeerd van der Zwan
  04:00:52 - 04:01:04 - Roelf van der Woude
  04:01:04 - 04:02:02 - Tjeerd van der Zwan
  04:02:02 - 04:02:19 - Erik de Swart
  04:02:19 - 04:03:22 - Tjeerd van der Zwan
 • 19

  Besluit
  De voorzitter sluit de vergadering om 00:04uur.