Raadsvergadering

donderdag 28 januari 2021 19:00 - 23:00
Locatie:
Digitaal
Voorzitter:
T.J. van der Zwan
Toelichting:

In de raadsvergadering neemt de gemeenteraad besluiten over de onderwerpen die op de agenda staan.

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Besluit
  De voorzitter opent de vergadering om 19.00 uur.

  Mevrouw Van Dijk (GL) is voor langere tijd afwezig vanwege ziekte en ontvangt beterschapswensen.


  00:00:51 - 00:02:55 - Tjeerd van der Zwan
 • 2

  Voorstel: de agenda vaststellen.


  Besluit
  De agenda wordt vastgesteld met de toevoeging van de interpellatie als agendapunt 3, met de voorgestelde manier van behandeling.

  00:02:55 - 00:04:36 - Tjeerd Waterlander
  00:04:36 - 00:05:38 - Tjeerd van der Zwan
 • 3

  Agendapunt op verzoek van de heer Van der Honing.

  Manier van behandelen:

  • De heer R. v/d Honing (GL) stelt vragen
  • Het college antwoordt
  • Mogelijkheid om per fractie te reageren/een korte verklaring te geven
  • Mogelijkheid tot indienen aangekondigde moties
  • Het college reageert op moties
  • Tweede termijn voor korte reactie door fracties op moties / Stemverklaring
  • Stemming over moties  Besluit
  De heer Van der Honing (GL) stelt vragen. Deze worden beantwoord door het college. Er wordt gereageerd door raadsleden. Er worden moties ingediend.

  Moties
  Toelichting
  Afkeuring
  Bijstandsuitkering en helderheid over giften
  Geen hulp bij gesprek over vermoeden misbruik/fraude
  Onafhankelijk onderzoek ervaringen bijstandsgerechtigden
  Onafhankelijk onderzoek zorgvuldigheid terugvordering uitkeringen
  Technische vragen
  Onderwerp
  Beantwoording technische vragen over bijstand nagekomen van FNP
  Toezeggingen
  Onderwerp
  Onafhankelijk onderzoek naar terugvorderingen bijstand sinds 2016

  00:05:38 - 00:21:42 - Retze van der Honing
  00:21:42 - 00:32:01 - Hedwich Rinkes
  00:32:01 - 00:32:24 - Tjeerd van der Zwan
  00:32:24 - 00:34:41 - Ilona Zwanenburg
  00:34:41 - 00:39:26 - Bernhard Hoekstra
  00:39:26 - 00:43:15 - Elly Bijlsma
  00:43:15 - 00:43:47 - Tjeerd van der Zwan
  00:43:47 - 00:49:22 - Wanda Ottens
  00:49:22 - 00:52:37 - Dimph van Ruth
  00:52:37 - 00:54:24 - Erik de Swart
  00:54:24 - 00:55:29 - Rixt de Jong
  00:55:29 - 00:57:28 - Age Hartsuiker
  00:57:28 - 01:00:16 - Lia de Heij
  01:00:16 - 01:03:00 - Retze van der Honing
  01:03:00 - 01:04:22 - Wanda Ottens
  01:04:22 - 01:07:49 - Retze van der Honing
  01:07:49 - 01:08:24 - Ilona Zwanenburg
  01:08:24 - 01:09:25 - Retze van der Honing
  01:09:25 - 01:09:43 - Ilona Zwanenburg
  01:09:43 - 01:11:18 - Retze van der Honing
  01:11:18 - 01:12:44 - Tjeerd van der Zwan
  01:12:44 - 01:14:15 - Elly Bijlsma
  01:14:15 - 01:15:58 - Wanda Ottens
  01:15:58 - 01:16:26 - Tjeerd van der Zwan
  01:16:26 - 01:19:38 - Age Hartsuiker
  01:19:38 - 01:20:14 - Tjeerd van der Zwan
  01:20:14 - 01:22:13 - Ilona Zwanenburg
  01:22:13 - 01:23:12 - Dimph van Ruth
  01:23:12 - 01:23:27 - Retze van der Honing
  01:23:27 - 01:24:18 - Age Hartsuiker
  01:24:18 - 01:45:36 - Tjeerd van der Zwan
  01:45:36 - 01:53:26 - Hedwich Rinkes
  01:53:26 - 01:53:51 - Tjeerd van der Zwan
  01:53:51 - 01:54:27 - Wanda Ottens
  01:54:27 - 02:10:34 - Tjeerd van der Zwan
  02:10:34 - 02:10:52 - Wanda Ottens
  02:10:52 - 02:11:48 - Tjeerd van der Zwan
 • 3.1

  Roept de raad op:
  • De Rekenkamercommissie te vragen onderzoek te doen naar: ervaringen van inwoners die een bijstandsuitkering ontvangen.
  • Met de Rekenkamer in gesprek te gaan over de motieven van de raad voor dit onderzoek en wensen ten aanzien van de doel- en vraagstelling voor dit onderzoek bij de rekenkamer naar voren te brengen.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De raad roept zichzelf op: • De Rekenkamercommissie te vragen onderzoek te doen naar: ervaringen van inwoners die een bijstandsuitkering ontvangen. • Met de Rekenkamer in gesprek te gaan over de motieven van de raad voor dit onderzoek en wensen ten aanzien van de doel- en vraagstelling voor dit onderzoek bij de rekenkamer naar voren te brengen.

  02:11:48 - 02:12:08 - Erik de Swart
  02:12:08 - 02:13:34 - Tjeerd van der Zwan
 • 3.2

  Verzoekt het college:
  • Een voorstel aan de raad voor te leggen dat erin voorziet de betreffende verordening zodanig te wijzigen dat een bijstandsgerechtigde giften ter waarde van 1200 euro per jaar mag ontvangen en dat hierover tot dit bedrag geen mededelingen aan de gemeente hoeft te worden gedaan.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De raad verzoekt het college: • een voorstel aan de raad voor te leggen dat erin voorziet de betreffende verordening zodanig te wijzigen dat een bijstandsgerechtigde giften ter waarde van 1200 euro per jaar mag ontvangen en dat hierover tot dit bedrag geen mededelingen aan de gemeente hoeft te worden gedaan.

  Stemverklaringen:
  I. Zwanenburg (VVD): Raadsleden fractie VVD stemmen tegen deze motie omdat de fractie zich afvraagt of dit de oplossing is en wat de effecten ervan zijn, denk aan ongelijkheid die gecreëerd kan worden die we niet willen, en of er nog alternatieven zijn. Kortom: liever eerst een breder voorstel waarin dit een van de opties zou kunnen zijn.

  E. de Swart (FNP): De fractie FNP heeft deze motie mee ingediend omdat het belangrijk is dat dit ook in een verordening wordt vastgelegd. Hiermee krijgt het goede rechtsgeldigheid, veel meer dan wanneer dit alleen in beleidsregels wordt opgenomen.

  B. Hoekstra (CDA): Raadsleden fractie CDA stemmen voor deze motie omdat deze verwoordt wat in de commissie van 19 januari is besproken. De fractie gaat er wel vanuit dat dit als voorstel nog in de commissie wordt besproken.

  O. de Vries (D66): Raadsleden fractie D66 zullen verdeeld stemmen. De fractie is het eens met het duidelijk aangeven waar vrije giften kunnen worden verstrekt, alleen in de laatste bijzin wringt het een beetje; gaan we nu ook zeggen dat we hier verder geen inlichtingen meer over hoeven te krijgen of dat hier actief naar wordt gevraagd?


  02:13:34 - 02:14:01 - Ilona Zwanenburg
  02:14:01 - 02:14:29 - Erik de Swart
  02:14:29 - 02:15:04 - Bernhard Hoekstra
  02:15:04 - 02:15:34 - Ojanne de Vries
  02:15:34 - 02:18:05 - Tjeerd van der Zwan
 • 3.3

  Roept de raad op:
  • Een onafhankelijk extern onderzoek in opdracht van en onder begeleiding van de raad te doen naar de manier waarop de casussen aangepakt zijn waarbij terugvordering heeft plaatsgevonden sinds 2016 en die bestuursrechtelijk zijn afgedaan.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De motie wordt verworpen.

  Stemverklaringen:
  E. de Swart (FNP): De fractie FNP vindt het belangrijk dat het extern onderzoek onder begeleiding van de raad er komt, niet ter afrekening maar ter verbetering van de manier van werken van de organisatie.

  W. Ottens (PvdA): De fractie PvdA vindt het belangrijk dat onderzoek er komt, dat we zelf als raad de onderzoeksvraag moeten vaststellen en het proces begeleiden, maar dit hoeft de raad niet zelf te doen. Dit kan prima aan het college overgelaten worden.

  L. de Heij (CU): De fractie CU vindt het belangrijk dat er onderzoek gedaan wordt, maar om dat alleen door de raad te doen vindt L. de Heij niet verstandig. Dat het college de raad betrekt bij het onderzoek vindt L. de Heij voldoende.

  E. Bijlsma (GBH): De fractie GBH vindt het belangrijk dat het onderzoek in opdracht van en voor de raad plaatsvindt.

  B. Hoekstra (CDA): Raadsleden fractie CDA stemmen tegen de motie en verwachten een concreet onderzoeksvoorstel om met de raad en het college te bespreken.

  I. Zwanenburg (VVD): Raadsleden fractie VVD stemmen tegen. De fractie is voor het onderzoek maar kan zich prima vinden in het voorstel van het college met een duidelijke rol voor de raad.

  R. van der Honing (GL): Dit onderzoek gaat in op een probleem dat plaatsvindt binnen het bestuur en de rechtspraak. De raad wil dit onderzoek niet zelf uitvoeren maar huurt daarvoor een bureau in en neemt met dit onderzoek positie in als hoogste orgaan.

  D. van Ruth (SP): De fractie SP sluit zich aan bij de verklaring van de heer Van der Honing.


  02:18:05 - 02:18:52 - Erik de Swart
  02:18:52 - 02:19:17 - Wanda Ottens
  02:19:17 - 02:19:41 - Lia de Heij
  02:19:41 - 02:20:11 - Elly Bijlsma
  02:20:11 - 02:20:35 - Bernhard Hoekstra
  02:20:35 - 02:20:49 - Ilona Zwanenburg
  02:20:49 - 02:21:25 - Retze van der Honing
  02:21:25 - 02:21:35 - Dimph van Ruth
  02:21:35 - 02:23:40 - Tjeerd van der Zwan
 • 3.4

  Verzoekt het college/ draagt het college op:
  • Oplossingen aan de raad voor te leggen hoe we aan de inwoners die verdacht worden van bijstandsfraude en aan de inwoners die een terugvordering en boete opgelegd hebben gekregen, dezelfde rechten en plichten kunnen geven als aan inwoners die verdacht worden van diefstal of fraude.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De stemmen staken. De motie wordt de eerstvolgende raadsvergadering opnieuw in stemming gebracht.

  Stemverklaring:
  A. Hartsuiker (HL) is blij dat het college positief gereageerd heeft op deze motie en gaat ervan uit dat motie wordt aangenomen.


  02:23:40 - 02:24:08 - Age Hartsuiker
  02:24:08 - 02:26:45 - Tjeerd van der Zwan
 • 3.5

  Spreekt uit:
  Keurt het onder verantwoordelijkheid van het college gevoerde beleid af.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De motie wordt verworpen.

  Stemverklaringen:
  E. de Swart (FNP): De fractie FNP steunt deze motie van harte. Het college heeft een goed verweer neergezet bij het terugvorderingsdossier, alleen FNP mist het hart hierin en reflectie op het eigen handelen. Dit terwijl het om ernstige misstappen ging zowel naar betrokkenen toe als naar de raad.

  W. Ottens (PvdA): De fractie PvdA vond dat vandaag de beantwoording van het college hartverwarmend en duidelijk was. We moeten dit onderzoeken en we gaan dit ook onderzoeken met elkaar want we willen dit niet in Heerenveen, de mensen van deze casus zijn hier erg de dupe van geworden. De mensen hebben niks aan een motie voor de bühne, want dat is dit. De mensen hebben niks aan verdeelde politiek die dit uitstraalt. De mensen hebben meer aan een slagkrachtige raad die zegt we zetten hier samen de schouders onder. Er is heel veel niet goed gegaan en dit moet anders. Maar een motie als deze gaat dit niet oplossen. En dat gestolde wantrouwen, dat diepe wantrouwen wat we voelen, wat landelijk gaande is en in onze gemeente, dragen we op deze manier ook uit. W. Ottens vindt dit jammer en roept op om deze motie niet in te dienen maar met elkaar een vuist te maken tegen het onrecht dat deze mensen is aangedaan, en om het onderzoek aan te gaan.

  I. Zwanenburg (VVD): Er is vanavond uitleg gegeven van het verschil tussen afkeuring en wantrouwen maar dat verschil proefde de fractie VVD niet echt van de opsteller. Eerst de feiten en dan het oordeel. De fractie VVD is tegen deze motie.

  B. Hoekstra (CDA): Het is mensenwerk en mensenwerk is vertrouwen. Daar past zo’n motie absoluut niet in. De fractie CDA heeft vertrouwen in het college en hebben dat ook gehoord in de oprechte bewoording van het college en stemt absoluut tegen.

  E. Bijlsma (GBH): De fractie GBH stemt tegen deze motie omdat de fractie vindt dat er eerst onderzoek gedaan moet worden en dan kan er geoordeeld worden of het wantrouwen terecht is.

  R. van der Honing (GL): Er wordt slecht geluisterd naar het verschil tussen wantrouwen en afkeuring. Er is een groot aantal feiten naar voren gebracht. Op basis van deze feiten blijft deze motie staan en het is geen motie voor de bühne zoals W. Ottens onterecht beweert. Deze motie doet een politieke uitspraak over wat er gebeurd is. En daarmee doe je de mensen en onszelf alle recht toe.

  D. van Ruth (SP): De fractie SP zal deze motie steunen omdat de SP vindt dat er mensen beschadigd zijn en daarvan kan de SP niet zeggen dat de SP dat goedkeurt, vandaar afkeuring.


  02:26:45 - 02:27:22 - Erik de Swart
  02:27:22 - 02:29:23 - Wanda Ottens
  02:29:23 - 02:29:43 - Ilona Zwanenburg
  02:29:43 - 02:30:08 - Bernhard Hoekstra
  02:30:08 - 02:30:32 - Elly Bijlsma
  02:30:32 - 02:31:05 - Retze van der Honing
  02:31:05 - 02:31:33 - Dimph van Ruth
  02:31:33 - 02:34:35 - Tjeerd van der Zwan
 • 4.a

  Voorstel: de besluitenlijst van 14 december 2020 vast te stellen.  Besluit
  De besluitenlijst van 14 december 2020 is ongewijzigd vastgesteld.
 • 4.b

  Voorstel: de Lijst ingekomen stukken 11 december 2020 - 21 januari 2021 vast te stellen  Besluit
  De lijst ingekomen stukken wordt met de voorgestelde manier van afdoening vastgesteld.
 • 5

  Besluit
  De heer Van der Woude deelt mee dat het symposium nieuwe democratie wordt doorgeschoven naar een later moment.

  02:34:35 - 02:35:28 - Roelf van der Woude
  02:35:28 - 02:36:40 - Tjeerd van der Zwan
 • 6

  Hamerstuk
  Supermarktbedrijf Poiesz heeft, samen met de Hubo bouwmarkt en bloemenwinkel De Vlijtige Lies, plannen ontwikkeld voor nieuwbouw en uitbreiding van winkelvoorzieningen in het centrum van Akkrum. Deze ontwikkelingen passen niet het bestemmingplan AkkrumNes (2009). Daarom is een nieuw bestemmingplan opgesteld.

  Op het eerder bekendgemaakte ontwerpbestemmingsplan zijn twee zienswijzen binnengekomen, deze geven geen aanleiding om het ontwerpbestemmingsplan aan te passen.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. geen grondexploitatieplan vast te stellen;
  2. de antwoordnota zienswijzen vast te stellen;
  3. het bestemmingsplan Poiesz en omgeving - Akkrum, zoals vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0074.BPNPoieszeoAKKR-VG01, conform de artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 van het Besluit ruimtelijk ordening in elektronische vorm is vastgelegd, in die vorm vast te stellen;
  4. aan te geven dat bij dit bestemmingsplan als ondergrond behoort de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), bestaand ten tijde van de vaststelling en kenbaar uit het electronisch bestand o_ NL.IMRO.0074.BPNPoieszeoAKKR-VG01.


  Besluit
  1. geen grondexploitatieplan vast te stellen; 2. de antwoordnota zienswijzen vast te stellen; 3. het bestemmingsplan Poiesz en omgeving - Akkrum, zoals vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0074.BPNPoieszeoAKKR-VG01, conform de artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 van het Besluit ruimtelijk ordening in elektronische vorm is vastgelegd, in die vorm vast te stellen; 4. aan te geven dat bij dit bestemmingsplan als ondergrond behoort de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), bestaand ten tijde van de vaststelling en kenbaar uit het electronisch bestand o\_ NL.IMRO.0074.BPNPoieszeoAKKR-VG01.
 • 7

  Hamerstuk
  Supermarktbedrijf Poiesz heeft, samen met de Hubo bouwmarkt en bloemenwinkel De Vlijtige Lies, plannen ontwikkeld voor nieuwbouw en uitbreiding in het centrum van Akkrum. De plannen bestaan uit nieuwbouw van een supermarkt aan It Achterom en uitbreiding en (ver)nieuwbouw van winkels aan de Buorren en de Kleef. De openbare ruimte aan It Achterom wordt opnieuw ingericht, waarbij een extra aantal parkeerplaatsen worden aangelegd In de Welstandsnota is geen rekening gehouden met deze ontwikkelingen. Daarom is een beeldkwaliteitsplan opgesteld, dat na opname in de Welstandsnota, dient als kader voor de welstandsadvisering. Het beeldkwaliteitsplan geeft ook instructies voor de inrichting van de openbare ruimte in het plangebied.

  Er zijn geen zienswijzen ingediend op het ontwerpbeeldkwaliteitsplan.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. het beeldkwaliteitsplan Akkrum Poiesz en omgeving vast te stellen;
  2. het vastgestelde beeldkwaliteitsplan Akkrum Poiesz en omgeving, op te nemen in de Welstandsnota.


  Besluit
  1. het beeldkwaliteitsplan Akkrum Poiesz en omgeving vast te stellen; 2. het vastgestelde beeldkwaliteitsplan Akkrum Poiesz en omgeving, op te nemen in de Welstandsnota.
 • 8

  Hamerstuk
  De centrumregeling Sociaal Domein Fryslân is geëvalueerd door Rijnconsult. Aan de deelnemende gemeentenwordt gevraagd om in te stemmen met drie richtinggevende uitspraken:

  1. Het huidige centrumgemeentemodel wordt behouden en  dient als basis voor de nieuwe afspraken tussen de Friese  gemeenten;
  2. De scope en doelstelling van de centrumgemeenteregeling en het mandaat van SDF daarbinnen worden herijkt en  opnieuw beschreven, waarbij eveneens aandacht is door
   iedere deelnemende gemeente voor draagvlak bij de  respectievelijke gemeenteraad;
  3. Een goede rolbeschrijving van alle actoren in het  samenwerkingsverband (portefeuillehouders-overleg,  secretarissenoverleg, ambtelijke overleggen etc.) wordt opgesteld, die wordt verankerd in een Huishoudelijk  Reglement SDF.

  In een conceptbrief aan de (centrum)gemeente Leeuwarden geeft het college aan in te stemmen met richtinggevende uitspraak 2 en 3 - en kanttekeningen te plaatsen bij uitspraak 1.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met de voorgenomen reactie van het college op de evaluatie van SDF en de richtinggevende uitspraken, zoals verwoord in bijgaande conceptbrief aan het college van de (centrum)gemeente Leeuwarden.


  Besluit
  In te stemmen met de voorgenomen reactie van het college op de evaluatie van SDF en de richtinggevende uitspraken, zoals verwoord in bijgaande conceptbrief aan het college van de (centrum)gemeente Leeuwarden.
 • 9

  Hamerstuk
  Op grond van de AVG moeten de gemeente kunnen verantwoorden op welke wijze we de gegevensbescherming- en deling is georganiseerd en geborgd. Vaststelling van het Privacyregelement en (formele) benoeming van de Functionaris Gegevensbescherming dragen zijn daar onderdeel van.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. kennis te nemen van het document Positie en Taken Functionaris Gegevensbescherming en de Functionaris Gegevensbescherming (FG) te benoemen;
  2. het Privacyreglement gemeente Heerenveen vast te stellen;
  3. kennis te nemen van het Privacyreglement Sociaal Domein gemeente Heerenveen;
  4. kennis te nemen van het jaarverslag 2019 van de Functionaris Gegevensbescherming.


  Besluit
  1\. kennis te nemen van het document Positie en Taken Functionaris Gegevensbescherming en de Functionaris Gegevensbescherming \(FG\) te benoemen; 2\. het Privacyreglement gemeente Heerenveen vast te stellen; 3\. kennis te nemen van het Privacyreglement Sociaal Domein gemeente Heerenveen; 4\. kennis te nemen van het jaarverslag 2019 van de Functionaris Gegevensbescherming\.
 • 10

  Hamerstuk
  Het college adviseert geen zienswijze op de kaderbrief 2022 -2025 van de Veiligheidsregio Fryslân in te dienen.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  Geen zienswijze over de kaderbrief 2022-2025 in te dienen bij het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Fryslân.


  Besluit
  Geen zienswijze over de kaderbrief 2022-2025 in te dienen bij het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Fryslân.
 • 11

  Hamerstuk
  De Verordening interne klachtenbehandeling sluit niet meer aan bij de huidige behandeling van klachten. Daarom stelt het college een nieuwe klachtenregeling voor. Klachten in het kader van de uitvoering van de Participatiewet, Wmo en Jeugdwet vallen niet onder deze nieuwe klachtenregeling omdat daar het Klachtenreglement Cliënten Stichting Maatschappelijk Werk Fryslân (SMWF) op van toepassing is.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  • De klachtenregeling gemeente Heerenveen vast te stellen.
  • De Verordening Interne klachtenbehandeling in te trekken.


  Besluit
  • De klachtenregeling gemeente Heerenveen vast te stellen. • De Verordening Interne klachtenbehandeling in te trekken.
 • 12

  Bespreekstuk

  Op 22 juni 2020 heeft de gemeenteraad de Beleidskoers fysieke leefomgeving vastgesteld hierin staat wat de gemeente in 2040 wil bereiken en wat daarvoor gaat gebeuren tot 2030.
  Met de Beleidskoers als kader en de inbreng vanuit de Omgevingsdialogen is een ontwerp-Omgevingsvisie uitgewerkt. Dit ontwerp is bedoeld als vertrekpunt voor dialoog met inwoners, betrokken organisaties en ketenpartners. De uitkomsten van deze dialoog, toetst het college aan de Beleidskoers. En op basis daarvan wordt het ontwerp aangepast en dat is dan de echte Omgevingsvisie. In het tweede kwartaal van 2021 stelt de raad deze omgevingsvisie vast.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. De ontwerp-Omgevingsvisie vast te stellen.
  2. De ontwerp-Omgevingsvisie vrij te geven voor dialoog met inwoners, organisaties en ketenpartners.


  Besluit
  1\. De ontwerp\-Omgevingsvisie vast te stellen\. 2\. De ontwerp\-Omgevingsvisie vrij te geven voor dialoog met inwoners\, organisaties en ketenpartners\.

  Amendementen
  Onderwerp
  Woningbouw

  02:36:40 - 02:39:34 - Sybrig Sijtsma
  02:39:34 - 02:43:22 - Jan van der Veen
  02:43:22 - 02:50:42 - Ate Eijer
  02:50:42 - 02:51:54 - Karst Breeuwsma
  02:51:54 - 02:53:35 - Ojanne de Vries
  02:53:35 - 02:54:56 - Goffe Walsweer
  02:54:56 - 02:57:17 - Age Hartsuiker
  02:57:17 - 02:59:27 - Gerrie Rozema
  02:59:27 - 03:01:10 - Lia de Heij
  03:01:10 - 03:02:10 - Sybrig Sijtsma
  03:02:10 - 03:08:41 - Jaap van Veen
  03:08:41 - 03:09:06 - Jan van der Veen
  03:09:06 - 03:14:27 - Jaap van Veen
  03:14:27 - 03:14:55 - Tino van der Ven
  03:14:55 - 03:16:14 - Jaap van Veen
  03:16:14 - 03:17:10 - Age Hartsuiker
  03:17:10 - 03:17:54 - Ate Eijer
  03:17:54 - 03:21:09 - Jaap van Veen
  03:21:09 - 03:22:07 - Tjeerd van der Zwan
  03:22:07 - 03:22:56 - Jaap van Veen
  03:22:56 - 03:24:03 - Jan van der Veen
  03:24:03 - 03:24:16 - Tjeerd van der Zwan
  03:24:16 - 03:25:02 - Goffe Walsweer
  03:25:02 - 03:25:09 - Age Hartsuiker
  03:25:09 - 03:27:12 - Ate Eijer
  03:27:12 - 03:27:39 - Tjeerd van der Zwan
  03:27:39 - 03:27:46 - Age Hartsuiker
  03:27:46 - 03:28:18 - Lia de Heij
  03:28:18 - 03:28:41 - Goffe Walsweer
  03:28:41 - 03:30:23 - Tjeerd van der Zwan
  03:30:23 - 03:30:54 - Ate Eijer
  03:30:54 - 03:31:27 - Age Hartsuiker
  03:31:27 - 03:31:39 - Goffe Walsweer
  03:31:39 - 03:34:08 - Jan van der Veen
 • 12.1

  Voorgesteld besluit:
  In de ontwerp-omgevingsvisie Heerenveen 2040 het afwegingsprincipe 4: We bekijken vraagstukken in samenhang; bij elke ontwikkeling grijpen we kansen op het gebied van gezondheid en duurzaamheid aan te vullen met de tekst: en het sociaal domein.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Het amendement wordt verworpen.

  Stemverklaringen:
  G. Walsweer (VVD): De fractie VVD steunt dit amendement niet omdat we niet bij elke ontwikkeling de kansen van het sociaal domein kunnen aangrijpen, wat niet betekent dat initiatieven naast gezondheid en duurzaamheid in samenhang moet worden bekeken, maar om het sociaal domein overal als breed afwegingskader mee te nemen is niet haalbaar en ook zeker niet gewenst.

  A. Hartsuiker (HL) volgt de lijn van het college en houdt het college aan zijn woord.

  A. Eijer (FNP): De fractie FNP ziet geen meerwaarde in het amendement en stemt niet voor.

 • 12.2

  Voorgesteld besluit:
  In de ontwerp-omgevingsvisie - Onze kernkwaliteiten (pagina 4) te wijzigen in:

  1. De nabijheid van regionale voorzieningen, de (boven)regionale bereikbaarheid en daarbij behorend vestigingsklimaat
  2. Een robuust groen- en blauw netwerk met landschappelijke diversiteit
  3. Het landelijk onderscheidend profiel als (top)sportgemeente
  4. De historie van de (veen)ontginningsgeschiedenis


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Het amendement wordt verworpen.

  Stemverklaringen:
  A. Hartsuiker (HL) volgt de lijn van het college niet en stemt voor het amendement.

  L. de Heij (CU) maakt het niet uit wat de volgorde betreft, toch vindt CU het heel belangrijk om die nabijheid van regionale voorzieningen en het vestigingsklimaat en het robuuste groen bovenaan te zetten en de (top)sport op drie, dus stemt L. de Heij voor dit amendement.

  G. Walsweer (VVD): De zes kernkwaliteiten zijn uitvoerig besproken en vastgelegd in de unaniem aangenomen beleidskoers. De bewoners die fractie VVD spreken noemen met name sport als toegevoegde waarde voor de gemeente Heerenveen. Bovendien zijn de zes kernkwaliteiten complementair aan elkaar en staan voor de VVD niet perse op volgorde van belangrijkheid. Dit amendement steunt de fractie VVD niet.

 • 12.3

  Voorgesteld besluit:
  Op side 27 fan de untwerp-omjouwingsvisie under 5.3.4.5 ‘Kleine kernen’ op pagina 27 van de ontwerp-omgevingsvisie de folsleine tekst te wizigjen yn:
  Kleine en vitale kernen
  De focus ligt hier op het benutten en verbeteren van het bestaand bebouwd gebied. Kansen voor het toevoegen van woningen liggen hier op inbreidingslocaties en het hergebruiken of transformeren van leegstaande bebouwing maar ook moet er gekeken worden naar de behoefte van de eigen inwoners uit het dorp en gekeken worden naar (kleinschalige) uitbreiding van het woningbestand in de kleine kernen en de vitale dorpen.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Het amendement wordt verworpen.

  Stemverklaringen:
  A. Eijer (FNP): De fractie FNP is verbaasd door de reactie van de wethouder. Aan de ene kant zegt de wethouder dat hij merkt dat de vraag naar kavels toeneemt, maar aan de andere kant wil de wethouder vasthouden aan de regel zoals deze in het stuk staat. En dan vooral de regel ‘in kleine kernen loopt de vraag naar woningbouw terug’. Deze regel wil de FNP eruit hebben en daarom laat de FNP het amendement staan.

  A. Hartsuiker (HL): De reactie van het college over het vraaggericht werken steunt HL nog meer om dit amendement mee in te dienen want HL vindt dat je aanbodgericht moet werken.

  G. Walsweer (VVD): In de commissie is al besproken dat de komst van de eventuele Lelylijn niet in deze versie meegenomen wordt, daar gaan we het nu ook niet over hebben. Het onafhankelijk onderzoek van bureau De Swart is VVD niet bekend en kan niet worden meegenomen in de overwegingen.

  J. van der Veen (SP): Ondanks de toezegging van het college dat de raad meegenomen wordt in de nieuwe woonvisie zal SP dit amendement steunen voor de kleine kernen, ook voor Jubbega. Er is echt interesse voor woningbouw en ook voor appartementencomplexen.

 • 13

  Besluit
  Mevrouw Kuiper (VVD) stelt vragen over teveel betaald geld voor de jeugdzorg. De vragen worden beantwoord door het college.

  03:34:08 - 03:35:52 - Marga Kuipers
  03:35:52 - 03:40:27 - Jelle Zoetendal
  03:40:27 - 03:41:18 - Marga Kuipers
 • 14

  Besluit
  De voorzitter sluit de vergadering.