Raadsvergadering

maandag 22 juni 2020 20:00 - 23:00
Locatie:
Digitaal
Voorzitter:
T.J. van der Zwan

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Besluit
  De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur en heet aanwezigen en kijkers welkom in deze digitale videoraadsvergadering.

  Stemming vindt plaats conform artikel 32 lid 3 van de Gemeentewet. Hoofdelijke stemming vindt online digitaal plaats.

 • 2

  Voorgesteld besluit
  Vaststellen van de agenda.  Besluit
  De agenda wordt vastgesteld met de volgende wijziging: \- Agendapunt 19 wordt toegevoegd \- Motie vreemd aan de orde van de dag: parkeren Motie ID Parkeren tijdens feestdagen \- Agendapunt 20 wordt toegevoegd \- Motie vreemd aan de orde van de dag: Motie ID Werferdieling gemeentefûns\. \- Agendapunt 21 wordt toegevoegd \- Motie vreemd aan de orde van de dag: Motie ID Antidiscriminatielessen
 • 3

  Besluit
  ++Stankoverlast aan Eurolaan ++ A. Hartsuiker (HL) geeft aan dat er aan de Eurolaan stankoverlast wordt gemeld en vraagt of het college hiervan op de hoogte is. Wethouder Van Veen geeft aan dat het college op de hoogte is van één klacht waarop actie is ondernomen. In overleg met het bedrijf zijn inmiddels maatregelen getroffen. ++Bezoldiging van raad van commissarissen De Tjongerschans ++ G. van Dijk (GL) vraagt toelichting aan het college op de verdubbeling van de bezoldiging van de raad van commissarissen van De Tjongerschans. Burgemeester Van der Zwan geeft aan dat bij navraag blijkt dat de bezoldiging van de commissarissen valt binnen de regels van Toezichthouders in de Zorg en Welzijn en de Wet Normering Topinkomens. ++Sportstad ++ I. Zwanenburg (VVD) vraagt of het college bekend is met de plannen van Sportstad inzake de aanleg padelbanen. Wethouder Zoetendal licht namens het college toe dat er kennis is genomen van deze initiatieven en dat ontwikkelingen bij Sportstad worden toegejuicht. Bij de exploitatie wordt gekeken of de prijs van de gepachte grond marktconforme prijzen heeft.
 • 4.a

  Voorgesteld besluit
  Vaststellen van de besluitenlijst van 25 mei 2020.  Besluit
  De besluitenlijst van 25 mei 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld.
 • 4.b

  Voorgesteld besluit
  Vaststellen van de lijst toezeggingen / moties met de voorgestelde afdoening.  Besluit
  De lijst toezeggingen / moties wordt vastgesteld.
 • 5.a

  Voorgesteld besluit
  Vaststellen van de lijst ingekomen stukken met de genoemde wijzen van afdoening.  Besluit
  De lijst ingekomen stukken wordt met de genoemde wijzen van afdoening vastgesteld.
 • 5.b

  Voorgesteld besluit
  De Lange Termijn Agenda voor kennisgeving aannemen.


  Besluit
  De Lange Termijn Agenda voor kennisgeving aan te nemen.
 • 6

  De begeleidingscommissie geeft een toelichting op de voortgang van het thematisch raadsakkoord.


  Besluit
  .

  De heer Van der Woude van de begeleidingscommissie licht de uitkomst van de monitoring door de studenten van NHL toe. Onderzocht zijn de aanwezigheid van de gemeente in de leefwereld van volwassen inwoners en onderzocht is de betrokkenheid van jeugd en jongvolwassenen bij de gemeente. De raadsleden ontvangen deze week deze rapporten.

 • 7

  Hamerstuk


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. Het bestemmingsplan Locatie Flaeijelfeest Oudehorne/Nieuwehorne, zoals vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0074.BPNflaeijel-VG01, dat conform de artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 van het Besluit ruimtelijke ordening in elektronische vorm is vastgelegd, in die vorm vast te stellen.
  2. Aan te geven dat bij dit bestemmingsplan als ondergrond behoort de) Grootschalige Basisregistratie Topografie (GBT), bestaand ten tijde van de vaststelling en kenbaar uit het elektronische bestand o_ NL.IMRO.0074.BPNflaeijel-VG01.


  Besluit
  1. Het bestemmingsplan Locatie Flaeijelfeest Oudehorne/Nieuwehorne, zoals vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0074.BPNflaeijel-VG01, dat conform de artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 van het Besluit ruimtelijke ordening in elektronische vorm is vastgelegd, in die vorm vast te stellen. 2. Aan te geven dat bij dit bestemmingsplan als ondergrond behoort de) Grootschalige Basisregistratie Topografie (GBT), bestaand ten tijde van de vaststelling en kenbaar uit het elektronische bestand o\_ NL.IMRO.0074.BPNflaeijel-VG01.

  De raad besluit met algemene stemmen.

 • 8

  Hamerstuk


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor het vergroten en veranderen van de woning op de locatie IJntzelaan 4 te Mildam;
  2. deze ontwerpverklaring als definitieve verklaring van geen bedenkingen aan te merken wanneer er geen zienswijzen over de ontwerpverklaring zijn ingediend.


  Besluit
  1\. een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor het vergroten en veranderen van de woning op de locatie IJntzelaan 4 te Mildam; 2\. deze ontwerpverklaring als definitieve verklaring van geen bedenkingen aan te merken wanneer er geen zienswijzen over de ontwerpverklaring zijn ingediend\.

  De raad besluit met algemene stemmen.

 • 9

  Hamerstuk


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de bij dit besluit gevoegde concept Nadere Regels Lokaal Energie Experimentenfonds.
  2. Het college te verzoeken de Nadere Regels samen met het bijbehorende aanvraagformulier en beoordelingsformulier vast te stellen.
  3. In te stemmen met de opzet en samenstelling van de in te stellen beoordelingscommissie.
  4. Het college te verzoeken personen te benaderen en benoemen die in deze commissie plaatsnemen en de beoordelingscommissie aan te stellen.
  5. De experimenten als Prioritair Project te behandelen met bijbehorende interne aanpak, in die gevallen waarbij één of meerdere experimenten vergunningplichtig zijn of in strijd met de geldende bestemmingsplannen en/of beheersverordeningen voor het betreffende grondgebied, de welstandnota en het beleidskader zonneparken in Heerenveen.
  6. Het project periodiek te monitoren en (tussentijds) te evalueren volgens bijgevoegd plan.


  Besluit
  1. In te stemmen met de bij dit besluit gevoegde concept Nadere Regels Lokaal Energie Experimentenfonds. 2. Het college te verzoeken de Nadere Regels samen met het bijbehorende aanvraagformulier en beoordelingsformulier vast te stellen. 3. In te stemmen met de opzet en samenstelling van de in te stellen beoordelingscommissie. 4. Het college te verzoeken personen te benaderen en benoemen die in deze commissie plaatsnemen en de beoordelingscommissie aan te stellen. 5. De experimenten als Prioritair Project te behandelen met bijbehorende interne aanpak, in die gevallen waarbij één of meerdere experimenten vergunningplichtig zijn of in strijd met de geldende bestemmingsplannen en/of beheersverordeningen voor het betreffende grondgebied, de welstandnota en het beleidskader zonneparken in Heerenveen. 6. Het project periodiek te monitoren en (tussentijds) te evalueren volgens bijgevoegd plan.

  De raad besluit met algemene stemmen.

  De heer Van der Woude van de begeleidingscommissie deelt mee dat twee jaar na vaststelling van het thematisch raadsakkoord, twee van de drie delen van dit akkoord zijn gerealiseerd, het G1000 project en nu de kaders voor het Energie-experiment LEEF.

 • 10

  Hamerstuk


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met het Plan van Aanpak 'Heerenveen aardgasvrij'.


  Besluit
  In te stemmen met het Plan van Aanpak 'Heerenveen aardgasvrij'.

  De raad besluit met algemene stemmen.

 • 11

  Hamerstuk


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  € 500.000 extra krediet beschikbaar stellen voor het project Heerenveen Beter Bereikbaar en de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen.


  Besluit
  € 500.000 extra krediet beschikbaar stellen voor het project Heerenveen Beter Bereikbaar en de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen.

  De raad besluit met algemene stemmen.

 • 12

  Hamerstuk


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  De zienswijze over de ontwerpbegroting 2021, zoals verwoord in de brief aan de FUMO, in te dienen bij het DB van de FUMO.


  Besluit
  De zienswijze over de ontwerpbegroting 2021, zoals verwoord in de brief aan de FUMO, in te dienen bij het DB van de FUMO.

  De raad besluit met algemene stemmen.

 • 13

  Hamerstuk (zonder commissiebehandeling ineens besluitvormend geagendeerd - als een raadslid dit toch als bespreekstuk wil behandelen dan ontvangt de griffie graag tijdig bericht)


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. Het huidige softwarepakket te vervangen door een nieuw softwarepakket.
  2. Voor de implementatie van een nieuw softwarepakket in 2020 eenmalig een budget van € 50.000 beschikbaar te stellen en deze uitgave te dekken uit de reserve weerstandsvermogen.
  3. Voor het onderhoud en de ondersteuning van een nieuw softwarepakket vanaf 2021 structureel € 27.000 beschikbaar te stellen vanuit het programma Samen Digitaal.
  4. Voor 2020 de tijdelijke dubbele kosten voor onderhoud en ondersteuning van € 14.000,- te dekken uit de reserve weerstandsvermogen.


  Besluit
  1. Het huidige softwarepakket te vervangen door een nieuw softwarepakket. 2. Voor de implementatie van een nieuw softwarepakket in 2020 eenmalig een budget van € 50.000 beschikbaar te stellen en deze uitgave te dekken uit de reserve weerstandsvermogen. 3. Voor het onderhoud en de ondersteuning van een nieuw softwarepakket vanaf 2021 structureel € 27.000 beschikbaar te stellen vanuit het programma Samen Digitaal. 4. Voor 2020 de tijdelijke dubbele kosten voor onderhoud en ondersteuning van € 14.000,- te dekken uit de reserve weerstandsvermogen.

  De raad besluit met algemene stemmen.

 • 14

  Bespreekstuk


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. Een krediet van € 991.000,- beschikbaar te stellen als voorlopige bijdrage in de door Thialf BV gevraagde reddings-/herstructureringsbijdrage voor de periode juli 2020 tot september 2022.
  2. Kennis nemen van het proces op het verder verbeteren van de exploitatie van Thialf.
  3. Het college te vragen parallel aan de activiteiten gericht op het verder verbeteren van het exploitatie van Thialf te onderzoeken of zij de ijshockeyhal in bedrijf wil houden en of dan een splitsing van verantwoordelijkheden t.a.v. de ijshockeyhal en de 400 meter hal aanbeveling verdient.
  4. De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.


  Besluit
  1. Een krediet van € 991.000,- beschikbaar te stellen als voorlopige bijdrage in de door Thialf BV gevraagde reddings-/herstructureringsbijdrage voor de periode juli 2020 tot september 2022. 2. Kennis nemen van het proces op het verder verbeteren van de exploitatie van Thialf. 3. Het college te vragen parallel aan de activiteiten gericht op het verder verbeteren van het exploitatie van Thialf te onderzoeken of zij de ijshockeyhal in bedrijf wil houden en of dan een splitsing van verantwoordelijkheden t.a.v. de ijshockeyhal en de 400 meter hal aanbeveling verdient. 4. De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.

  Stemverklaringen
  - A. Eijer (FNP) heeft Thialf hoog in het vaandel en stemt voor het herstelplan Thialf en de motie van het CDA.
  - T. van der Ven (GBH) draagt Thialf een warm hart toe en stemt voor het herstelplan Thialf en de motie van het CDA
  - R. van der Honing (GL) stemt tegen het herstelplan als signaal, omdat er niet een goed bedrijfsplan ten grondslag ligt en daarmee onvoldoende zicht op betaalbaarheid in de toekomst.

  Het besluit wordt aangenomen met 27 stemmen voor en 3 stemmen tegen.
  Stemverhouding:
  Fractie(s) voor: PvdA, VVD, CDA, FNP, GBH, D66, SP, CU, HL
  Fractie(s) tegen: GL

  Toezegging
  Wethouder Zoetendal beantwoordt de gestelde vragen en zegt toe de raad periodiek te informeren over de stand van zaken omtrent Thialf en de voortgang van het herstelplan.
  Toezegging ID 216: de raad elk kwartaal te informeren.


  Amendementen
  Onderwerp
  Professioneel bijdragen gebruikers Thialf
  Moties
  Toelichting
  Ijshockeyhal
  Thialf
  Toezeggingen
  Onderwerp
  Thialf - raad periodiek informeren
 • 14.a

  Als voorwaarde voor gemeentelijke financiering te stellen dat de professionele gebruikers van Thialf, waaronder de KNSB, financieel bijdragen aan een gezonde exploitatie van Thialf. Hiervoor met de professionele gebruikers van Thialf afspraken te maken over kostendekkende tarieven zodat zij hun verantwoordelijkheid hierin kunnen nemen.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Amendement ID 93 met dictum: Besluit: • toe te voegen als beslispunt: Als voorwaarde voor gemeentelijke financiering te stellen dat de professionele gebruikers van Thialf, waaronder de KNSB, financieel bijdragen aan een gezonde exploitatie van Thialf. Hiervoor met de professionele gebruikers van Thialf afspraken te maken over kostendekkende tarieven zodat zij hun verantwoordelijkheid hierin kunnen nemen. wordt ingediend door R. van der Honing namens de fractie van GL wordt verworpen met 7 stemmen voor en 23 stemmen tegen.

  Stemverhouding:
  Fractie(s) voor: SP, GL, FNP
  Fractie(s) tegen: PvdA, VVD, CDA, GBH, D66, CU, HL

 • 14.b

  Besluit:
  • Beslispunt 1 aan te passen: In eerste instantie een krediet van € 495.000,- beschikbaar te stellen als voorlopige bijdrage in de door Thialf BV gevraagde reddings-/herstructureringsbijdrage voor de periode juli 2020 tot september 2021.
  • Beslispunt 5 toe te voegen: Het college een sluitend exploitatieplan voor de exploitatie na september 2022 te laten opstellen waarin de structurele medefinanciering door andere partijen zoals bijvoorbeeld de KNSB, andere Friese gemeenten, het Rijk, NOC*NSF, bedrijven, maar bijvoorbeeld ook sponsoren (vrienden van of donateurs) geborgd is.
  • Beslispunt 6 toe te voegen: Een voorstel over het tweede deel van de gevraagde reddings-/herstructureringsbijdrage voor de periode juli 2021 tot september 2022 (€ 495.000) in juni 2021 aan de raad voor te leggen waarbij het opgestelde exploitatieplan als basis dient.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Amendement ID 92 met dictum: Besluit: • Beslispunt 1 aan te passen: In eerste instantie een krediet van € 495.000,- beschikbaar te stellen als voorlopige bijdrage in de door Thialf BV gevraagde reddings-/herstructureringsbijdrage voor de periode juli 2020 tot september 2021. • Beslispunt 5 toe te voegen: Het college een sluitend exploitatieplan voor de exploitatie na september 2022 te laten opstellen waarin de structurele medefinanciering door andere partijen zoals bijvoorbeeld de KNSB, andere Friese gemeenten, het Rijk, NOC\*NSF, bedrijven, maar bijvoorbeeld ook sponsoren (vrienden van of donateurs) geborgd is. • Beslispunt 6 toe te voegen: Een voorstel over het tweede deel van de gevraagde reddings-/herstructureringsbijdrage voor de periode juli 2021 tot september 2022 (€ 495.000) in juni 2021 aan de raad voor te leggen waarbij het opgestelde exploitatieplan als basis dient. wordt ingediend door A. Eijer namens de fractie van FNP en wordt verworpen met 7 stemmen voor en 23 stemmen tegen.

  Stemverhouding:
  Fractie(s) voor: FNP, GL, SP
  Fractie(s) tegen: PvdA VVD, CDA, GBH, D66, CU, HL


  Amendementen
  Onderwerp
  Thialf
 • 14.c

  Besluit:
  • Eenmalig een krediet van € 991.000,- beschikbaar te stellen als bijdrage in de door Thialf BV gevraagde reddings- /herstructureringsbijdrage voor de periode juli 2020 tot september 2022.
  • Vanaf september 2022 de verantwoordelijkheid van de 400 meter hal over te dragen en alleen nog de verantwoordelijkheid te houden over de ijshockeyhal.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Amendement ID 89 met dictum: Besluit: • Eenmalig een krediet van € 991.000,- beschikbaar te stellen als bijdrage in de door Thialf BV gevraagde reddings- /herstructureringsbijdrage voor de periode juli 2020 tot september 2022. • Vanaf september 2022 de verantwoordelijkheid van de 400 meter hal over te dragen en alleen nog de verantwoordelijkheid te houden over de ijshockeyhal. wordt ingediend door D. van Ruth namens de fractie van (SP) en wordt verworpen met 1 stemmen voor en 29 stemmen tegen.

  Stemverhouding:
  Fractie(s) voor: SP
  Fractie(s) tegen: PvdA, VVD, CDA, FNP, GL, GBH, D66, CU, HL


  Amendementen
  Onderwerp
  Ijshockeyhal
 • 14.d

  Besluit:
  • toe te voegen aan beslispunt 3:
  Hiervoor een kwartiermaker aan te trekken die vanuit een onafhankelijk perspectief beziet wat de sterkste mogelijkheden en opties zijn voor de totale exploitatie van Thialf en daarmee de ijshockeyhal.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Amendement ID 91 met dictum: Besluit: • Een kwartiermaker aan te trekken met de opdracht om alle (markt) partijen en geledingen bij elkaar te krijgen en vanuit een onafhankelijk perspectief te bezien wat de sterkste mogelijkheden en opties zijn voor de totale exploitatie van Thialf en daarmee de ijshockeyhal. wordt ingediend door A. Hartsuiker namens de fracties van HL en GBH wordt verworpen met 4 stemmen voor en 26 stemmen tegen.

  Stemverhouding:
  Fractie(s) voor: HL, GBH
  Fractie(s) tegen: PvdA, VVD, CDA, GL, GBH, D66, SP, CU


  Amendementen
  Onderwerp
  Niet over 1 nacht ijs gaan
 • 14.e

  Verzoekt het college / draagt het college op:
  · er bij de professionele gebruikers van Thialf maximaal op aan te dringen hun verantwoordelijkheid te nemen door financieel bij te dragen aan een gezonde exploitatie van Thialf;
  · het nationaal belang van Thialf onder de aandacht te brengen bij de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en vragen om een structurele bijdrage in de exploitatiekosten;
  · samen met de directie van Thialf de mogelijkheden te onderzoeken voor toetreding van meerdere aandeelhouders en/of sponsoren die bereid zijn om een maatschappelijk aandeel te nemen wat passend is bij de positie, het imago en de doelstellingen van Thialf;
  · de raad in ieder geval per kwartaal en indien nodig eerder of vaker te informeren over de stand van zaken omtrent Thialf en specifiek ten aanzien van de voortgang van de in het herstelplan beschreven route naar ‘gouden medailles & zwarte cijfers’.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Motie ID 224 met dictum: Verzoekt het college / draagt het college op: · er bij de professionele gebruikers van Thialf maximaal op aan te dringen hun verantwoordelijkheid te nemen door financieel bij te dragen aan een gezonde exploitatie van Thialf; · het nationaal belang van Thialf onder de aandacht te brengen bij de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en vragen om een structurele bijdrage in de exploitatiekosten; · samen met de directie van Thialf de mogelijkheden te onderzoeken voor toetreding van meerdere aandeelhouders en/of sponsoren die bereid zijn om een maatschappelijk aandeel te nemen wat passend is bij de positie, het imago en de doelstellingen van Thialf; · de raad in ieder geval per kwartaal en indien nodig eerder of vaker te informeren over de stand van zaken omtrent Thialf en specifiek ten aanzien van de voortgang van de in het herstelplan beschreven route naar ‘gouden medailles & zwarte cijfers’. wordt ingediend door H. Rinkes namens de fracties van CDA, PvdA en VVD wordt aangenomen met 25 stemmen voor en 5 stemmen tegen.

  Stemverhouding:
  Fractie(s) voor: PvdA, CDA, VVD, FNP, GL, GBH, D66, CU
  Fractie(s) tegen: HL, GL, SP

 • 14.f

  Verzoekt het college / draagt het college op:
  · Met de directie van Thialf in lijn met scenario 3 (herstelplan), waarin breedtesport gefaciliteerd blijft, maximaal in te zetten op het structureel verbeteren van de exploitatie van de ijshockeyhal.
  · Om samen met de directie van Thialf op korte termijn de maximale synergie te zoeken tussen Thialf en de ijshockeyhal en de daarbij passende governance structuur.
  · Om de aanwezigheid van topsport maximaal te benutten ten behoeve van de aantrekkingskracht op breedtesport, zodat de gemeentelijke voorzieningen optimaal worden benut en maximaal bijdragen aan een gezonde exploitatie.
  · Om de raad over bovengenoemde ontwikkelingen regelmatig te informeren.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Motie ID 225 met dictum: Verzoekt het college / draagt het college op: · Met de directie van Thialf in lijn met scenario 3 (herstelplan), waarin breedtesport gefaciliteerd blijft, maximaal in te zetten op het structureel verbeteren van de exploitatie van de ijshockeyhal. · Om samen met de directie van Thialf op korte termijn de maximale synergie te zoeken tussen Thialf en de ijshockeyhal en de daarbij passende governance structuur. · Om de aanwezigheid van topsport maximaal te benutten ten behoeve van de aantrekkingskracht op breedtesport, zodat de gemeentelijke voorzieningen optimaal worden benut en maximaal bijdragen aan een gezonde exploitatie. · Om de raad over bovengenoemde ontwikkelingen regelmatig te informeren. wordt ingediend door H. Rinkes namens de fracties van CDA en SP wordt aangenomen met 26 stemmen voor en 4 stemmen tegen.

  Stemverhouding:
  Fractie(s) voor: PvdA, VVD, CDA, FNP, GL, GBH, SP
  Fractie(s) tegen: D66, CU, HL

 • 15

  Bespreekstuk


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. Een investeringskrediet beschikbaar stellen van € 460.000 voor de realisatie van een ontsluiting die gebruikt kan worden tijdens calamiteiten op en in de omgeving van industrieterrein Kanaal.
  2. De kapitaallasten van € 26.833 op te nemen in de begroting 2020.
  3. De structurele onderhoudskosten van € 3.075 per jaar op te nemen in de begroting 2020, vanaf de jaarschijf 2021.


  Besluit
  1. Een investeringskrediet beschikbaar stellen van € 460.000 voor de realisatie van een ontsluiting die gebruikt kan worden tijdens calamiteiten op en in de omgeving van industrieterrein Kanaal. 2. De kapitaallasten van € 26.833 op te nemen in de begroting 2020. 3. De structurele onderhoudskosten van € 3.075 per jaar op te nemen in de begroting 2020, vanaf de jaarschijf 2021

  Het besluit wordt aangenomen met 25 stemmen voor en 5 stemmen tegen.

  Stemverhouding:
  Fractie(s) voor: PvdA, CDA, FNP, GL GBH, D66, SP, CU, HL
  Fractie(s) tegen: VVD

  Stemverklaring
  - G. Walsweer (VVD) – de fractie ziet de noodzaak van het besluit, maar stemt tegen omdat zij niet kan vaststellen bij welke variant de veiligheid groter is.
  - R. van der Honing (GL) – de fractie is overtuigd van de juistheid van het voorstel en stemt hiermee in.
  - G. van der Wal (PvdA) – de fractie heeft in november 2019 een second opinion gevraagd en stemt in voorliggend voorstel, dit geeft een breder beeld van de ontsluitingsmogelijkheden.

 • 16

  Bespreekstuk


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  De Beleidskoers fysieke leefomgeving vast te stellen als kader voor de uitwerking van de Omgevingsvisie.


  Besluit
  De Beleidskoers fysieke leefomgeving vast te stellen als kader voor de uitwerking van de Omgevingsvisie.

  De raad besluit met algemene stemmen:

  Stemverklaring
  E. de Swart (FNP) - de fractie stemt in de beleidskoers, maar blijft zich zorgen maken over de topsport ambities.

 • 17

  Bespreekstuk

  Dit betreft niet het woonbeleid in algemene zin, maar alleen de woningprogrammering en beleidslijnen als aanvulling op de huidige woonvisie met daarbij focus op het centrum. In verband met de afspraken (contingenten) met de provincie is deze programmering noodzakelijk.
  In het Stec rapport staat informatie voor wat betreft onderbouwing hiervan. Echter, de informatie in dit rapport zal waarschijnlijk ook aanleiding zijn voor vragen over andere onderwerpen. Alle vragen, ook over andere onderwerpen qua wonen en n.a.v. het Stec rapport zijn van harte welkom in de komende vragenrondes. Er is ambtelijk ruim tijd gereserveerd voor de beantwoording.
  Na de zomer wordt een interactieve informatiesessie gehouden met de raad over het onderwerp sociale huur en de prestatieafspraken met woningbouwcorporaties. Dit heeft een zelfde karakter als vorig jaar.
  Het advies is om, naast het addendum, het huidige woonbeleid nog 2 jaar te verlengen. De reden om nu geen volledig nieuw woonbeleid te formulering is dat in het najaar de nieuwe Omgevingsvisie wordt vastgesteld. Dit is een belangrijk kader voor het nieuwe woonbeleid.
  In 2021 wordt gestart met het ontwikkelen van nieuw Woonbeleid, waarbij participatie ook een belangrijk aspect zal zijn. Op die manier kan in 2022 dan nieuw Woonbeleid worden vastgesteld, dat dan als ‘programma’ onderdeel wordt van de Omgevingsvisie.

  Dit ligt er (straks) aan woonbeleid:
  • De huidige woonvisie – geldt nog 2 jaar
  • Beleidslijnen als aanvulling op de huidige woonvisie, gericht op focus op het centrum – wordt vastgesteld op 22/6
  • Actuele woningbouwprogrammering, om afspraken te kunnen maken met de provincie
  • Beleid op hoofdlijnen voor de fysieke leefomgeving: de Omgevingsvisie – komt in het najaar
  • Prestatieafspraken met woningcorporaties en huurdersverenigingen – in het najaar in infosessie


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met:

  1. De verlenging van de Woonvisie 2010-2020 voor de periode van tenminste twee jaar.
  2. De aanvullende beleidslijnen en het woningbouwprogramma (2016 t/m 2026) en daartoe bijgevoegd addendum aan de gemeentelijke woonvisie toe te voegen.

  Kennis te nemen van:
  3. Het rapport en de aanvullende brief van Stec groep ter onderbouwing van beleid gericht op het centrum van Heerenveen.


  Besluit
  In te stemmen met: 1. De verlenging van de Woonvisie 2010-2020 voor de periode van tenminste twee jaar. 2. De aanvullende beleidslijnen en het woningbouwprogramma (2016 t/m 2026) en daartoe bijgevoegd addendum aan de gemeentelijke woonvisie toe te voegen. Kennis te nemen van: 3. Het rapport en de aanvullende brief van Stec groep ter onderbouwing van beleid gericht op het centrum van Heerenveen.

  De raad besluit met algemene stemmen:


  Moties
  Toelichting
  Aanvullend onderzoek woningmarkt
 • 17.a

  Besluit:
  In het addendum bij de Woonvisie Heerenveen een alinea over het gemeentelijk proces voor de prestatieafspraken toe te voegen:
  • Voorafgaand aan het overleg met woningbouwverenigingen, huurdersbelangen en de gemeente, de inzet van het college met de commissie ROM te bespreken en door de raad te accorderen. Dit twee jaar te doen en daarna, na evaluatie dit proces eventueel op te nemen in de nieuwe Woonvisie.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Amendement ID 90: Prestatieafspraken met dictum Besluit: In het addendum bij de Woonvisie Heerenveen een alinea over het gemeentelijk proces voor de prestatieafspraken toe te voegen: • Voorafgaand aan het overleg met woningbouwverenigingen, huurdersbelangen en de gemeente, de inzet van het college met de commissie ROM te bespreken en door de raad te accorderen. Dit twee jaar te doen en daarna, na evaluatie dit proces eventueel op te nemen in de nieuwe Woonvisie. wordt ingediend door D. van Ruth namens de fractie van SP en wordt verworpen met 6 stemmen voor en 24 stemmen tegen.

  Stemverhouding:
  Fractie(s) voor: SP, FNP, GL 2 stemmen (R. van der Honing, G. Rozema)
  Fractie(s) tegen: PvdA, VVD, CDA, GL 1 stem (G. van Dijk), GBH, D66, CU, HL


  Amendementen
  Onderwerp
  Prestatieafspraken
 • 17.b

  Verzoekt het college/ draagt het college op:
  • Aanvullend onderzoek te doen naar de behoefte van woningen in verschillende segmenten op de Heerenveense woningmarkt;
  • Zodat er een goed beeld ontstaat van de woonbehoefte voor nu en in de toekomst en hier passend beleid op gemaakt kan worden;
  • Bij dit onderzoek belanghebbende partijen te betrekken;
  • De uitkomsten van dit onderzoek in het najaar van 2020 voor te leggen aan de raad.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Motie ID 226: Aanvullend onderzoek woningmarkt met dictum Verzoekt het college/ draagt het college op: • Aanvullend onderzoek te doen naar de behoefte van woningen in verschillende segmenten op de Heerenveense woningmarkt; • Zodat er een goed beeld ontstaat van de woonbehoefte voor nu en in de toekomst en hier passend beleid op gemaakt kan worden; • Bij dit onderzoek belanghebbende partijen te betrekken; • De uitkomsten van dit onderzoek in het najaar van 2020 voor te leggen aan de raad. wordt ingediend door G. van der Wal namens de fracties PvdA, GL, GBH, HL en wordt aangenomen met 27 stemmen voor en 3 stemmen tegen,

  Stemverhouding:
  Fractie(s) voor: PvdA, VVD, CDA, FNP 2 stemmen (A. Eijer, A. de Jong), GL, GBH, SP, CU, HL
  Fractie(s) tegen: D66 en FNP 1 stem (E. de Swart)

  Toelichting
  Wethouder Van Veen geeft namens het college aan dat de motie gevolgd kan worden met uitzondering van het aangegeven tijdspad. Omdat er veel stakeholders bij betrokken vergt dit meer tijd.
  In 2023 wordt de nieuwe woonvisie vastgesteld, hiervoor zijn er in 2020 overleggen met de corporaties, gevolgd door in 2021 overleg met de andere stakeholders. In 2022 wordt deze woonvisie met de raad besproken.
  In de omgevingsvisie worden kaders vastgelegd, de hoofdlijnen. Het is een interactief proces. De invulling daarvan staat 2021 / 2022 geagendeerd.

  De motie wordt in stemming gebracht met inachtneming van de opmerkingen gemaakt door het college.

 • 18

  Bespreekstuk


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  De gewijzigde Algemene Plaatselijke Verordening Heerenveen vast te stellen.


  Besluit
  De gewijzigde Algemene Plaatselijke Verordening Heerenveen vast te stellen.

  De raad besluit met algemene stemmen:


  Amendementen
  Onderwerp
  Seksuele gerichtheid
 • 18.a

  Besluit:
  • de tekst in de Algemene Plaatselijke Verordening artikel 2:26h, lid 12 aan te passen naar de volgende tekst:
  12. zich beledigend uitlaten over een groep mensen, of het aanzetten tot haat tegen of discriminatie van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht of seksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Amendement ID 90: Prestatieafspraken met dictum Besluit: • de tekst in de Algemene Plaatselijke Verordening artikel 2:26h, lid 12 aan te passen naar de volgende tekst: 12\. zich beledigend uitlaten over een groep mensen\, of het aanzetten tot haat tegen of discriminatie van mensen wegens hun ras\, hun godsdienst of levensovertuiging\, hun geslacht of seksuele gerichtheid of hun lichamelijke\, psychische of verstandelijke handicap\. wordt ingediend door R. de Jong namens de fracties van D66, SP, HL, PvdA, FNP, GL wordt met algemene stemmen aangenomen.
 • 19

  Verzoekt het college:
  Het parkeerbeleid in de plaats Heerenveen aan te passen door in de betaald parkeren  zones het vrij parkeren uit te breiden met officiële feestdagen.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Motie ID 218: Parkeren tijdens officiële feestdagen met dictum Verzoek het college: Het parkeerbeleid in de plaats Heerenveen aan te passen door in de betaald parkeren zones het vrij parkeren uit te breiden met officiële feestdagen. wordt ingediend door T. van der Ven namens de fracties van GBH, FNP, HL, VVD en wordt aangenomen met 20 stemmen voor en 10 stemmen tegen.

  Stemverhouding:
  Fractie(s) voor: VVD, CDA, FNP, GL 2 stemmen, GBH, D66, HL
  Fractie(s) tegen: PvdA, SP, CU, GL 1 stem (R. van der Honing)


  Moties
  Toelichting
  Motie vreemd - parkeerbeleid tijdens officiële feestdagen
 • 20

  Ropt it kolleezje op:
  1. alle prikken yn it wurk te stellen om de werferdieling fan it gemeentefûns net  ta skea fan plattelânsgemeenten gean te litten;
  2. sa gau as mooglik útein te setten mei in lobby om de bydrage fan it Ryk foar plattelânsgemeenten te fergrutsjen, yn stee fan te ferminderjen, om de
  leefberens in ympuls te jaan;
  3. de gemeenteried periodyk, dochs op syn minst elts fearnsjier, te ynformearjen oer de resultaten fan de lobby en de stân fan saken oangeande (gefolgen fan) de werferdieling fan it gemeentefûns.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Motie ID 219: Werferdieling gemeentefûns met dictum Ropt it kolleezje op: 1\. alle prikken yn it wurk te stellen om de werferdieling fan it gemeentefûns net ta skea fan plattelânsgemeenten gean te litten; 2\. sa gau as mooglik útein te setten mei in lobby om de bydrage fan it Ryk foar plattelânsgemeenten te fergrutsjen\, yn stee fan te ferminderjen\, om de leefberens in ympuls te jaan; 3\. de gemeenteried periodyk\, dochs op syn minst elts fearnsjier\, te ynformearjen oer de resultaten fan de lobby en de stân fan saken oangeande \(gefolgen fan\) de werferdieling fan it gemeentefûns\. wordt ingediend door A. Eijer namens de fracties van FNP, SP, HL en wordt met algemene stemmen aangenomen.

  Moties
  Toelichting
  Werferdieling gemeentefûns
 • 21

  Verzoekt het college/ draagt het college op:
  Om aan de vraag van de scholen te voldoen op het gebied van voorlichtingslessen rondom discriminatie.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Motie ID 223: Antidiscriminatielessen met dictum Verzoekt het college: Om aan de vraag van de scholen te voldoen op het gebied van voorlichtingslessen rondom discriminatie. wordt ingediend door A. Ouahim namens de fracties van PvdA, GL en SP en wordt met algemene stemmen aangenomen.

  De heer Ouahim geeft aan dat deze lessen kunnen worden ingezet waar behoefte is, zowel in het voortgezet onderwijs als ook voor basisscholen.
  Stemverklaring
  - B. Hoekstra (CDA) - de fractie steunt de motie, maar vraagt het college na de zomer duidelijkheid te geven hoe deze motie ingezet gaat worden.
  - M. Kuipers (VVD) steunt de motie en vraagt aan het college duiding te geven hoe deze motie wordt opgepakt.
  - R. van der Woude (GBH) – de fractie is voor deze motie.
  - R. de Jong (D66) - de fractie vindt de motie sympathiek, maar sluit zich aan bij de vraag aan het college om meer duidelijkheid hoe dit vorm te geven.


  Moties
  Toelichting
  Antidiscriminatielessen
 • 22

  Besluit
  De voorzitter sluit de vergadering om 23:30 uur.