Raadsvergadering

donderdag 10 oktober 2019 20:00 - 23:00
Locatie:
Raadszaal
Voorzitter:
T.J. van der Zwan

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Besluit
  De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur en heet aanwezigen en kijkers welkom.

  Eventuele hoofdelijke stemming begint bij de Heer Van der Woude (GBH).


  00:00:00 - 00:02:20 - Tjeerd van der Zwan
 • 2

  Voorgesteld besluit:
  Vaststellen van de agenda.  Besluit
  De agenda wordt vastgesteld met toevoeging van: agendapunt 16 Motie Nacht van de Nacht en agendapunt 17 Motie Rookvrije generatie. Agendapunt 7 wordt van de agenda gehaald om eerst besproken te worden in de commissie ROM van 14 november 2019.

  De heer Waterlander (VVD) doet een orde voorstel om agendapunt 7 Bedrijventerrein Kanaal-West – calamiteitenontsluiting van de agenda te halen en voor een goede afweging dit onderwerp eerst in de commissie ROM te behandelen.
  Dit ordevoorstel wordt unaniem aangenomen.


  00:02:20 - 00:02:47 - Tjeerd Waterlander
  00:02:47 - 00:03:36 - Tjeerd van der Zwan
 • 3

  Besluit
  Lelylijn De heer Tromp (VVD) vraagt of het bekend is dat lobby voor realisatie van de Lelylijn is toegenomen en of het college is aangesloten bij overleggen. Wethouder Van Veen geeft aan dat het college is aangesloten bij twee overleggen, via VNO-NCW en via gemeente Noordoostpolder. Als de noordelijke strategie is uitgekristalliseerd wordt de raad geïnformeerd. Bomenkap Discgolfcourse Mevrouw Van Dijk (GL) vraagt hoe de bomenkap voor de aanleg van de Discgolfcourse aan de Weinmakker zich verhoudt tot het 50.000 bomenplan van de gemeente. Wethouder Zoetendal geeft aan dat voor de aanleg 25 bomen zijn gekapt. De ingreep was nodig in verband met onderhoud door opschot en stormschade en wensen van de buurt. Voortaan wordt zowel het aantal gekapte als geplaatste bomen in beeld gebracht. De heer Eijer (FNP) vraagt naar een overzicht van welke gebieden wel of niet kapvergunning plichtig zijn, deze kaart stond eerder op de website. Wethouder Zoetendal zegt toe dit uit te zoeken. Toezegging: ID 135: Kaart met bomenkap wel of niet vergunning plichtig wordt uitgezocht Mevrouw Van Ruth (SP)heeft uit de media vernomen dat het startplatform (de Tee) van de Discgolfcourse een betonnenplaat is met als afdek kunstgras en vraagt of de wethouder hiervan op de hoogte is. Wethouder Zoetendal geeft aan dat hij op de hoogte was, de Tee is een houten bekisting afgedekt met kunstgras. Gearwurking ôfdielingen ekonomyske saken 4 grutte Fryske gemeenten De heer Eijer (FNP) freget, ek út namme van HL, taljochting op it LC berjocht 09-10-2019 oer fiergeande gearwurking fan de Fryske gemeenten Súdwest Fryslân, Smallingerland, Leeuwarden en Heerenveen. Wethouder Broekhuizen geeft aan dat vanuit het al bestaande economische samenwerkingsverband F4 mogelijkheden onderzocht gaan worden om de Fryske economie een impuls te geven. Bij verdere ontwikkelingen in samenwerking wordt de raad geïnformeerd. In de discussie komt de vraag naar voren waarom de raad deze ontwikkeling uit de media moeten vernemen. Voorzitter Van der Zwan geeft aan de signalen van de raad hebben gehoord en dat de raad bij ontwikkelingen tijdig wordt geïnformeerd.

  De heer Breeuwsma (CDA) voegt zich in de vergadering - 20:07 uur.


  Toezeggingen
  Onderwerp
  Bomenkap - overzicht met vergunningsplicht. kaart met bomenkap wel of niet vergunning plichtig

  00:03:36 - 00:06:19 - Rolie Tromp
  00:06:19 - 00:07:54 - Jaap van Veen
  00:07:54 - 00:08:01 - Rolie Tromp
  00:08:01 - 00:08:48 - Tjeerd van der Zwan
  00:08:48 - 00:11:01 - Grietje van Dijk
  00:11:01 - 00:13:02 - Jelle Zoetendal
  00:13:02 - 00:13:13 - Grietje van Dijk
  00:13:13 - 00:13:17 - Tjeerd van der Zwan
  00:13:17 - 00:14:03 - Ate Eijer
  00:14:03 - 00:14:04 - Tjeerd van der Zwan
  00:14:04 - 00:14:06 - Ate Eijer
  00:14:06 - 00:14:11 - Tjeerd van der Zwan
  00:14:11 - 00:14:41 - Dimph van Ruth
  00:14:41 - 00:15:14 - Tjeerd van der Zwan
  00:15:14 - 00:15:29 - Age Hartsuiker
  00:15:29 - 00:15:46 - Tjeerd van der Zwan
  00:15:46 - 00:17:35 - Ate Eijer
  00:17:35 - 00:19:28 - Hans Broekhuizen
  00:19:28 - 00:20:01 - Ate Eijer
  00:20:01 - 00:20:53 - Tjeerd van der Zwan
  00:20:53 - 00:21:05 - Ate Eijer
  00:21:05 - 00:21:36 - Tjeerd van der Zwan
  00:21:36 - 00:22:07 - Roelf van der Woude
  00:22:07 - 00:22:20 - Tjeerd van der Zwan
  00:22:20 - 00:22:32 - Retze van der Honing
  00:22:32 - 00:22:43 - Tjeerd van der Zwan
  00:22:43 - 00:22:49 - Retze van der Honing
  00:22:49 - 00:22:56 - Hans Broekhuizen
  00:22:56 - 00:24:22 - Tjeerd van der Zwan
  00:24:22 - 00:24:57 - Age Hartsuiker
  00:24:57 - 00:25:12 - Tjeerd van der Zwan
  00:25:12 - 00:25:26 - Tjeerd Waterlander
  00:25:26 - 00:25:28 - Tjeerd van der Zwan
  00:25:28 - 00:25:39 - Ate Eijer
  00:25:39 - 00:25:58 - Tjeerd van der Zwan
 • 4.a

  Voorgesteld besluit:
  Vaststellen van de besluitenlijst 16 september 2019.  Besluit
  De besluitenlijst wordt niet vastgesteld, na correctie voor vaststelling geagendeerd op 25-11-2019.

  Mevrouw Van der Ven (PVDA) levert een correctie aan bij punt Zorg- en kinderboerderij Ten Woude.


  00:25:58 - 00:26:13 - Betty van der Ven
  00:26:13 - 00:27:53 - Tjeerd van der Zwan
  00:27:53 - 00:28:20 - Roelf van der Woude
  00:28:20 - 00:28:54 - Ate Eijer
  00:28:54 - 00:29:22 - Tjeerd van der Zwan
 • 4.b

  Voorgesteld besluit:
  Vaststellen van de lijst toezeggingen / moties met de voorgestelde afdoening.  Besluit
  De lijst toezeggingen / moties wordt vastgesteld met de voorgestelde afdoening, behalve toezegging ID 71.

  Toezegging ID 71 – de terugkoppeling met mevrouw Van Ruth heeft nog niet plaatsgevonden.


  00:29:22 - 00:30:36 - Dimph van Ruth
  00:30:36 - 00:31:25 - Tjeerd van der Zwan
 • 5.a

  Voorgesteld besluit
  Vaststellen van de lijst ingekomen stukken met de genoemde wijzen van afdoening.  Besluit
  De lijst ingekomen stukken wordt met de genoemde wijze van afdoening vastgesteld.
 • 5.b

  Voorgesteld besluit
  De Lange Termijn Agenda voor kennisgeving aannemen.  Besluit
  De Lange Termijn Agenda wordt voor kennisgeving aangenomen.
 • 6

  De begeleidingscommissie geeft een toelichting op de voortgang van het thematisch raadsakkoord.


  Besluit
  .

  De heer Van der Woude geeft aan dat een bericht met de stand van zaken rondom het Burgerbesluit is verzonden. De heidag van de raad op 5 oktober jl. was inspirerend, er volgt via het presidium nog een verslag, met suggesties hoe nu verder.
  De energietransitie wordt geagendeerd voor 14 november a.s. in de commissie ROM.


  00:31:25 - 00:31:40 - Betty van der Ven
  00:31:40 - 00:32:59 - Roelf van der Woude
  00:32:59 - 00:34:22 - Tjeerd van der Zwan
 • 7

  Bespreekstuk  Voorgesteld besluit

  1. Een investeringskrediet beschikbaar stellen van € 460.000 voor realisatie van een ontsluiting die gebruikt kan worden tijdens calamiteiten op en in de omgeving van industrieterrein Kanaal.
  2. De kapitaallasten van € 26.833 op te nemen in de begroting 2020.
  3. De structurele onderhoudskosten van € 3.075 per jaar op te nemen in de begroting 2020, vanaf jaarschijf 2021.


  Besluit
  .

  Agendapunt is van de agenda gehaald en wordt geagendeerd voor de commissie ROM 14 november 2019.

 • 8

  Bespreekstuk


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. Deel te nemen in het traject voor de opstelling van de Regionale Energiestrategie Fryslân zoals omschreven in het Startdocument Regionale Energie Strategie Fryslân d.d. 15-7-2019.


  Besluit
  1. Deel te nemen in het traject voor de opstelling van de Regionale Energiestrategie Fryslân zoals omschreven in het Startdocument Regionale Energie Strategie Fryslân d.d. 15-7-2019.

  Motie 177: Regionale Energie Strategie (RES
  De motie wordt ingediend door het CDA, PVDA, FNP, SP, CU.

  Dictum:
  Verzoekt het college:

  1. De concept RES voor te leggen aan de gemeenteraad.
  2. Samen met de gemeenteraad te komen tot de invulling van een klankbord/procesgroep, die actief betrokken is bij het proces om te komen tot de RES en daarnaast betrokken is bij de processen klimaatadaptatie, biodiversiteit, stikstofbeleid, brede duurzaamheid en implementatie Omgevingswet.

  Motie 178: Regionale Energie Strategie (RES) – politiek mandaat
  Mevrouw Rozema dient een motie in namens GL, PvdA, HL.
  Dictum:
  De gemeenteraad een voorstel voor te leggen om te komen tot een invulling van het politiek inhoudelijk mandaat, op basis waarvan het college kan participeren binnen de RES.

  De voorzitter geeft aan dat de griffie bezig is met een memo naar aanleiding van een toezegging in de commissie ROM van 30 september 2019 bij de behandeling van dit onderwerp.

  De vergadering wordt geschorst.

  Na de schorsing geeft de heer Abma, ook namens GL, aan dat in afwachting van een voorstel van de griffie de beide moties worden ingetrokken.

  Stemverklaring:
  De heer Eijer (FNP) is van mening dat er in de Provincie niet meer energie hoeft worden opgewekt dan dat de provincie verbruikt.


  Moties
  Toelichting
  Regionaal Energie Strategie (RES) politiek mandaat
  Regionale Energie Strategie

  00:34:22 - 00:38:57 - Jentsje Abma
  00:38:57 - 00:39:05 - Tjeerd van der Zwan
  00:39:05 - 00:40:09 - Tjeerd Waterlander
  00:40:09 - 00:40:41 - Tjeerd van der Zwan
  00:40:41 - 00:40:42 - Tjeerd Waterlander
  00:40:42 - 00:41:28 - Tjeerd van der Zwan
  00:41:28 - 00:41:43 - Tjeerd Waterlander
  00:41:43 - 00:42:26 - Ojanne de Vries
  00:42:26 - 00:43:16 - Jentsje Abma
  00:43:16 - 00:43:20 - Tjeerd van der Zwan
  00:43:20 - 00:43:42 - Jan van der Veen
  00:43:42 - 00:43:51 - Tjeerd van der Zwan
  00:43:51 - 00:44:57 - Gerrie Rozema
  00:44:57 - 00:45:09 - Tjeerd van der Zwan
  00:45:09 - 00:45:23 - Jentsje Abma
  00:45:23 - 00:46:08 - Gerrie Rozema
  00:46:08 - 00:47:00 - Tjeerd van der Zwan
  00:47:00 - 00:48:30 - Wanda Ottens
  00:48:30 - 00:48:57 - Tjeerd van der Zwan
  00:48:57 - 00:48:57 - Roelf van der Woude
  00:48:57 - 00:48:58 - Tjeerd van der Zwan
  00:48:58 - 00:49:42 - Roelf van der Woude
  00:49:42 - 00:49:48 - Tjeerd van der Zwan
  00:49:48 - 00:49:53 - Roelf van der Woude
  00:49:53 - 00:50:14 - Tjeerd van der Zwan
  00:50:14 - 00:50:36 - Tjeerd Waterlander
  00:50:36 - 00:51:20 - Tjeerd van der Zwan
  00:51:20 - 00:53:26 - Gerrie Rozema
  00:53:26 - 00:53:30 - Jentsje Abma
  00:53:30 - 00:53:53 - Tjeerd van der Zwan
  00:53:53 - 00:54:19 - Jentsje Abma
  00:54:19 - 00:55:15 - Gerrie Rozema
  00:55:15 - 00:55:16 - Ate Eijer
  00:55:16 - 00:55:20 - Tjeerd van der Zwan
  00:55:20 - 00:55:38 - Jentsje Abma
  00:55:38 - 00:55:47 - Tjeerd van der Zwan
  00:55:47 - 00:55:48 - Ate Eijer
  00:55:48 - 00:56:51 - Tjeerd van der Zwan
  00:56:51 - 01:03:01 - Tjeerd Waterlander
  01:03:01 - 01:06:57 - Ojanne de Vries
  01:06:57 - 01:06:58 - Tjeerd Waterlander
  01:06:58 - 01:07:00 - Tjeerd van der Zwan
  01:07:00 - 01:07:40 - Tjeerd Waterlander
  01:07:40 - 01:08:06 - Tjeerd van der Zwan
  01:08:06 - 01:10:35 - Wanda Ottens
  01:10:35 - 01:11:17 - Jan van der Veen
  01:11:17 - 01:11:20 - Tjeerd van der Zwan
  01:11:20 - 01:11:54 - Jan van der Veen
  01:11:54 - 01:12:01 - Tjeerd van der Zwan
  01:12:01 - 01:12:10 - Jentsje Abma
  01:12:10 - 01:12:38 - Tjeerd van der Zwan
  01:12:38 - 01:14:15 - Jelle Zoetendal
  01:14:15 - 01:14:18 - Retze van der Honing
  01:14:18 - 01:14:41 - Tjeerd van der Zwan
  01:14:41 - 01:16:40 - Jelle Zoetendal
  01:16:40 - 01:18:23 - Tjeerd Waterlander
  01:18:23 - 01:18:48 - Jelle Zoetendal
  01:18:48 - 01:18:49 - Age Hartsuiker
  01:18:49 - 01:18:51 - Tjeerd van der Zwan
  01:18:51 - 01:19:25 - Age Hartsuiker
  01:19:25 - 01:20:03 - Jelle Zoetendal
  01:20:03 - 01:20:14 - Tjeerd van der Zwan
  01:20:14 - 01:20:25 - Jentsje Abma
  01:20:25 - 01:21:05 - Tjeerd van der Zwan
  01:21:05 - 01:21:11 - Jentsje Abma
  01:21:11 - 01:39:27 - Tjeerd van der Zwan
  01:39:27 - 01:40:24 - Jentsje Abma
  01:40:24 - 01:41:19 - Roelf van der Woude
  01:41:19 - 01:41:43 - Tjeerd van der Zwan
  01:41:43 - 01:41:59 - Ate Eijer
  01:41:59 - 01:42:05 - Tjeerd van der Zwan
  01:42:05 - 01:42:36 - Ate Eijer
  01:42:36 - 01:43:47 - Tjeerd van der Zwan
 • 9

  Hamerstuk


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. De zienswijze over de ontwerpbegroting 2020 van de FUMO, zoals verwoord in de brief aan de FUMO vast te stellen.
  2. De zienswijze aan het dagelijks bestuur van de FUMO te versturen.


  Besluit
  1. De zienswijze over de ontwerpbegroting 2020 van de FUMO, zoals verwoord in de brief aan de FUMO vast te stellen. 2. De zienswijze aan het dagelijks bestuur van de FUMO te versturen.
 • 10

  Bespreekstuk


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. De Verordening kabels en leidingen gemeente Heerenveen 2019 vast te stellen.
  2. De Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen gemeente Heerenveen 2019 vast te stellen.


  Besluit
  1. De Verordening kabels en leidingen gemeente Heerenveen 2019 vast te stellen. 2. De Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen gemeente Heerenveen 2019 vast te stellen.

  Motie 174: Verordening kabels en leidingen Heerenveen 2019
  De heer Van der Wal dient een motie in namens PVDA, SP, GL en HL

  Dictum:
  Verzoekt het college:

  1. Te onderzoeken of het mogelijk is om “Netbeheerders” bij de afwerking van de bermen een bloemrijk zadenmengsel te laten gebruiken;
  2. Evt. meerkosten hiervan die voor rekening van de gemeente komen te dekken uit het budget voor het duurzaamheidsprogramma, uitvoering klimaatadaptatie en biodiversiteit project lokaal natuur.

  Wethouder Broekhuizen geeft aan dat het college wel invulling wil geven naar een onderzoek van deze vorm van Biodiversiteit. Het zou als social return bij de bedrijven die de aanleg verzorgen kunnen worden gevraagd. Maar het inzaaien van bloemzaad is door de bodemstructuur niet overal toepasbaar. Het geschatte bedrag is € 10.000 euro is nog niet helemaal doorberekend en zal nog structureel moeten worden opgenomen.
  Wethouder Broekhuizen zegt toe het initiatief te onderzoeken en komt terug bij de raad hoe dit vorm te geven.

  Na de toezegging van de wethouder geeft de heer Van der Wal aan dat de motie wordt ingetrokken.

  Mevrouw De Vries (D66) vraagt om actief te sturen op gerichte boortechnieken om de grond zo weinig mogelijk te beroeren. Wethouder Broekhuizen geeft aan dat de boortechniek in het handboek voldoende aanleiding geeft om dit te doen en zal zich hiervoor inspannen.


  Moties
  Toelichting
  Verordening kabels en leidingen Heerenveen 2019
  Toezeggingen
  Onderwerp
  Biodiversiteit - bloemzaadmengsel in bermen
  Grondboring gericht toepassen

  01:43:47 - 01:45:19 - Gerrit van der Wal
  01:45:19 - 01:46:45 - Goffe Walsweer
  01:46:45 - 01:46:52 - Tjeerd van der Zwan
  01:46:52 - 01:48:54 - Erik de Swart
  01:48:54 - 01:49:18 - Tjeerd van der Zwan
  01:49:18 - 01:50:54 - Goffe Walsweer
  01:50:54 - 01:52:18 - Ojanne de Vries
  01:52:18 - 01:55:12 - Hans Broekhuizen
  01:55:12 - 01:56:31 - Gerrit van der Wal
  01:56:31 - 01:57:18 - Tjeerd van der Zwan
  01:57:18 - 01:57:20 - Ojanne de Vries
  01:57:28 - 01:57:49 - Tjeerd van der Zwan
  01:57:49 - 01:58:01 - Gerrit van der Wal
  01:58:01 - 01:59:40 - Tjeerd van der Zwan
 • 11

  Hamerstuk


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. Het verzamelbesluit financiële mutaties 2019-3 met bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen.
  2. Het positieve resultaat ad. € 619.737 ten gunste te brengen van het product onvoorziene uitgaven in het thema Financiën en Organisatie van de begroting 2019.


  Besluit
  1. Het verzamelbesluit financiële mutaties 2019-3 met bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen. 2. Het positieve resultaat ad. € 619.737 ten gunste te brengen van het product onvoorziene uitgaven in het thema Financiën en Organisatie van de begroting 2019.
 • 12

  Hamerstuk


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met het voorliggende Regionaal Beleidsplan Veiligheid Noord-Nederland 2020-2023;
  2. De conceptbrief aan de regioburgemeester vast te stellen.


  Besluit
  1. In te stemmen met het voorliggende Regionaal Beleidsplan Veiligheid Noord-Nederland 2020-2023; 2. De conceptbrief aan de regioburgemeester vast te stellen.
 • 13

  Hamerstuk


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  De verordening benoeming en herbenoeming burgemeester gemeente Heerenveen vast te stellen.


  Besluit
  De verordening benoeming en herbenoeming burgemeester gemeente Heerenveen vast te stellen.
 • 14

  Hamerstuk


  Resultaat stemming:

  Voorgesteld besluit

  Te benoemen als lid van de Raad van Toezicht:

  1. de heer W.R. Zuurbier voor een 1e termijn met ingang van 1 augustus 2019 tot datum aftreden 1 augustus 2023.
  2. mevrouw S. de Groot voor een 1e termijn met ingang van 1 augustus 2019 tot datum aftreden 1 augustus 2023.


  Besluit
  Te benoemen als lid van de Raad van Toezicht: 1. de heer W.R. Zuurbier voor een 1e termijn met ingang van 1 augustus 2019 tot datum aftreden 1 augustus 2023. 2. mevrouw S. de Groot voor een 1e termijn met ingang van 1 augustus 2019 tot datum aftreden 1 augustus 2023.
 • 15

  Hamerstuk


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  Te benoemen als lid van de Raad van Toezicht van Stichting Ambion mevrouw M. Jansen voor een 2e en laatste termijn van maximaal 4 jaar met ingang van 9 juni 2019.


  Besluit
  Te benoemen als lid van de Raad van Toezicht van Stichting Ambion mevrouw M. Jansen voor een 2e en laatste termijn van maximaal 4 jaar met ingang van 9 juni 2019.
 • 16

  Dictum:
  Verzoekt het college:
  • In de Nacht van de nacht de verlichting en aanlichting van het gemeentehuis van Heerenveen te doven en brede bekendheid te geven aan de Nacht van Nacht 2019.
  • In het komende jaar te onderzoeken welke aanbevelingen voor gemeenten toepasbaar zijn in onze gemeente om bewust en duurzaam verlichten in onze gemeente te bevorderen
  • De deelname aan de Nacht van de Nacht editie 2020 te verbreden door ondernemers en bedrijven op te roepen mee te doen en dan ook in meer gemeentelijke gebouwen de verlichting te doven.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  • In de Nacht van de nacht de verlichting en aanlichting van het gemeentehuis van Heerenveen te doven en brede bekendheid te geven aan de Nacht van Nacht 2019. • In het komende jaar te onderzoeken welke aanbevelingen voor gemeenten toepasbaar zijn in onze gemeente om bewust en duurzaam verlichten in onze gemeente te bevorderen • De deelname aan de Nacht van de Nacht editie 2020 te verbreden door ondernemers en bedrijven op te roepen mee te doen en dan ook in meer gemeentelijke gebouwen de verlichting te doven.

  Motie 176: Deelnemen aan de Nacht van de Nacht

  Mevrouw Sijtsma dient een motie in namens PVDA, GL, FNP
  Dictum:
  Verzoekt het college:

  1. in de Nacht van de Nacht de verlichting en aanlichting van het gemeentehuis van Heerenveen te doven en brede bekendheid te geven aan de Nacht van Nacht 2019;
  2. in het komende jaar te onderzoeken welke aanbevelingen voor gemeenten toepasbaar zijn in onze gemeente om bewust en duurzaam verlichten in onze gemeente te bevorderen;
  3. de deelname aan de Nacht van de Nacht editie 2020 te verbreden door ondernemers en bedrijven op te roepen mee te doen en dan ook in meer gemeentelijke gebouwen de verlichting te doven.

  Mevrouw Sijtsma (PVDA) licht toe dat op 26 oktober a.s. de 15e Nacht van de nacht wordt georganiseerd en verlichting van gebouwen te doven.
  Dit jaar staan de gemeenten en duurzaam verlichten centraal.


  Moties
  Toelichting
  deelnemen aan de Nacht van de Nacht op 26 oktober 2019

  01:59:40 - 02:04:11 - Sybrig Sijtsma
 • 17

  Dictum:
  Verzoekt het college:

  1. voor het einde van 2019, beleid te ontwikkelen voor het rookvrij maken van speeltuinen, kinderopvang, schoolpleinen, sportverenigingen en andere plekken binnen de gemeente Heerenveen waar veel kinderen komen;
  2. hierin gebruik te maken van de juridische mogelijkheden die de gemeente heeft op dit gebied;
  3. de rookvrije openbare ruimte integraal op te nemen in de nieuwe omgevingsvisie.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Motie Rookvrije gemeente wordt ingetrokken.

  Motie 175: Rookvrije gemeente
  De heer De Swart dient een motie in namens de FNP.
  Dictum
  Verzoekt het college:

  1. voor het einde van 2019, beleid te ontwikkelen voor het rookvrij maken van speeltuinen, kinderopvang, schoolpleinen, sportverenigingen en andere plekken binnen de gemeente Heerenveen waar veel kinderen komen;
  2. hierin gebruik te maken van de juridische mogelijkheden die de gemeente heeft op dit gebied;
  3. de rookvrije openbare ruimte integraal op te nemen in de nieuwe omgevingsvisie.

  De heer De Swart (FNP) licht toe dat er elke dag nog 100 kinderen beginnen met roken. De heer De Swart pleit voor een rookvrije generatie, voor een goede volksgezondheid en is van mening dat het beleid gericht moet zijn op vrijwillige basis.

  Er wordt aangegeven dat rookvrije openbare ruimte niet integraal opgenomen kan worden in de omgevingsvisie.

  Wethouder Zoetendal geeft aan dat in de landelijke wetgeving, de nieuwe tabakswet per 2020, voor roken bij scholen er in regelgeving wordt voorzien. Waar het juridisch kader kan worden ingezet, wordt dit gedaan. In de kadernota Sociaal Domein is gezondheidsbeleid opgenomen en wordt aandacht besteed aan dit onderwerp. Deze kadernota wordt binnenkort door de raad behandeld.

  De heer De Swart trekt de motie in.


  Moties
  Toelichting
  Rookvrije generatie
 • 18

  Besluit
  De voorzitter sluit de vergadering om 22.28 uur.

  02:04:11 - 02:08:32 - Erik de Swart
  02:08:32 - 02:08:57 - Age Hartsuiker
  02:08:57 - 02:09:00 - Tjeerd van der Zwan
  02:09:00 - 02:09:31 - Ilona Zwanenburg
  02:09:31 - 02:09:33 - Tjeerd van der Zwan
  02:09:33 - 02:10:31 - Ilona Zwanenburg
  02:10:31 - 02:10:33 - Tjeerd van der Zwan
  02:10:33 - 02:10:57 - Ilona Zwanenburg
  02:10:57 - 02:11:53 - Tjeerd van der Zwan
  02:11:53 - 02:12:26 - Age Hartsuiker
  02:12:26 - 02:12:53 - Tjeerd van der Zwan
  02:12:53 - 02:13:22 - Rixt de Jong
  02:13:22 - 02:14:06 - Tjeerd van der Zwan
  02:14:06 - 02:14:45 - Rixt de Jong
  02:14:45 - 02:14:46 - Tjeerd van der Zwan
  02:14:46 - 02:15:27 - Roelf van der Woude
  02:15:27 - 02:15:28 - Tjeerd van der Zwan
  02:15:28 - 02:15:34 - Roelf van der Woude
  02:15:34 - 02:15:53 - Tjeerd van der Zwan
  02:16:02 - 02:16:12 - Roelf van der Woude
  02:16:12 - 02:16:31 - Tjeerd van der Zwan
  02:16:31 - 02:16:35 - Gerrie Rozema
  02:16:35 - 02:16:37 - Retze van der Honing
  02:16:37 - 02:16:41 - Tjeerd van der Zwan
  02:16:41 - 02:16:52 - Retze van der Honing
  02:16:52 - 02:16:54 - Tjeerd van der Zwan
  02:16:54 - 02:18:00 - Retze van der Honing
  02:18:00 - 02:18:01 - Roelf van der Woude
  02:18:01 - 02:18:04 - Retze van der Honing
  02:18:04 - 02:18:06 - Tjeerd van der Zwan
  02:18:06 - 02:18:11 - Roelf van der Woude
  02:18:11 - 02:18:13 - Tjeerd van der Zwan
  02:18:13 - 02:18:56 - Wanda Ottens
  02:18:56 - 02:19:20 - Tjeerd van der Zwan
  02:19:20 - 02:19:27 - Dimph van Ruth
  02:19:27 - 02:20:03 - Tjeerd van der Zwan
  02:20:03 - 02:22:51 - Jelle Zoetendal
  02:22:51 - 02:23:43 - Age Hartsuiker
  02:23:43 - 02:24:03 - Tjeerd van der Zwan
  02:24:03 - 02:24:13 - Erik de Swart
  02:24:13 - 02:24:59 - Tjeerd van der Zwan
  02:24:59 - 02:25:24 - Erik de Swart
  02:25:24 - 02:25:37 - Wanda Ottens
  02:25:37 - 02:26:26 - Tjeerd van der Zwan
  02:26:26 - 02:26:49 - Roelf van der Woude