Raadsvergadering

donderdag 7 november 2019 19:30 - 23:00
Locatie:
Raadszaal
Voorzitter:
T.J. van der Zwan

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Besluit
  De voorzitter opent de vergadering om 19:00 uur en heet aanwezigen en kijkers welkom.

  H. Rinkes voegt zich 19:33 uur in de vergadering.


  00:01:00 - 00:01:25 - Tjeerd van der Zwan
  00:01:25 - 00:01:27 - Bernhard Hoekstra
  00:01:27 - 00:03:38 - Tjeerd van der Zwan
  00:03:38 - 00:03:39 - Tino van der Ven
  00:03:39 - 00:04:04 - Tjeerd van der Zwan
  00:04:04 - 00:10:24 - Wanda Ottens
  00:12:50 - 00:19:35 - Tjeerd Waterlander
 • 2

  Voorgesteld besluit:
  Vaststellen van de agenda.  Besluit
  De agenda wordt vastgesteld.
 • 3

  • 1e termijn = Reactie op de Begroting 2020 + indienen moties/amendementen. Woordvoering in volgorde van grootte fracties. Bij de behandeling van de Perspectiefnota zijn door alle fracties algemene beschouwing gehouden. Fracties die bij de Begroting een inleiding willen houden, doen dat to-the-point.
  • Reactie college
  • 2e termijn = Raadsdebat/slotpleidooi eventueel handhaven/intrekken moties/amendementen;
  • Besluitvorming, eventueel stemverklaring

  U ontvangt bij de behandeling van de begroting op papier een compleet set met moties/amendementen en een overzichtslijst inclusief nummering overeenkomend met de nummering in iBabs.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. Vaststellen van de begroting 2020, inclusief het meerjarenperspectief 2021-2023;
  2. Vaststellen van de uitgangspunten voor de mutaties van de tarieven van de gemeentelijke belastingen en heffingen.


  Besluit
  1. Vaststellen van de begroting 2020, inclusief het meerjarenperspectief 2021-2023; 2. Vaststellen van de uitgangspunten voor de mutaties van de tarieven van de gemeentelijke belastingen en heffingen. Besluit 1. Vaststellen van de begroting 2020, inclusief het meerjarenperspectief 2021-2023; 2. Vaststellen van de uitgangspunten voor de mutaties van de tarieven van de gemeentelijke belastingen en heffingen. Begroting 2020 en Meerjarenraming 2012-2023 wordt aangenomen met 25 stemmen voor en 6 stemmen tegen. Fractie(s) voor: PVDA, VVD, CDA, , GBH, D66, SP, CU, HL Fractie(s) tegen: FNP, GL Stemverklaring A. Eijer (FNP) stemt niet in begroting 2020 en meerjarenraming 2012-2023, reden hiervoor is de Turnhal. D. van Ruth (SP) gaat akkoord met uitzondering van investering voor de Turnhal. R. van der Honing (GL) stemt niet met het begrotingsvoorstel waarin de Turnhal is opgenomen. Hij is van mening dat deze Turnhal in een normale procedure behandeld had moeten worden.

  Begroting 2020 en Meerjarenraming 2012-2023

  Toelichting
  Alle fracties geven een beschouwing op de begroting waarna een schorsing volgt van 22.07 uur tot 22:15 uur.

  Toelichting
  De amendementen worden in stemming gebracht:

  Amendement 62 - Calamiteitenontsluiting Kanaal-West wordt ingediend door VVD en GBH en wordt aangenomen met 30 stemmen voor en 1 stem tegen.
  Fractie(s) voor: PVDA, VVD, CDA, FNP, GL, GBH, D66, SP, HL
  Fractie(s) tegen: CU

  Dictum:
  Verzoekt het college:
  1.de structurele kapitaallasten en de meerjarige structurele onderhoudskosten voor een calamiteitenroute industrieterrein Kanaal niet te autoriseren;
  2. de middelen uit de begroting 2020-2023 te reserveren in de algemene reserve niet geblokkeerd en deze middelen te betrekken bij de besluitvorming van het raadsvoorstel in de raad van 25 november 2019.

  Amendement 65 - Fûns Fitale Kernen ingediend door FNP en HL wordt verworpen met 9 stemmen voor en 22 stemmen tegen.
  Fractie(s) voor: FNP, GL, SP, HL
  Fractie(s) tegen: PvdA, VVD, CDA, GBH, D66, CU,

  Amendement 63 - 1.2 miljoen foar Funs skuldhelpferliening wordt ingediend door FNP en wordt verworpen met 3 stemmen voor en 28 stemmen tegen.
  Fractie(s) voor: FNP
  Fractie(s) tegen: PvdA, VVD, CDA, GL, GBH, D66, SP, CU, HL
  Stemverklaring:
  R. van der Honing geeft aan dat GL stemt tegen omdat hiervoor 1,2 miljoen euro wordt gevraagd.

  Amendement 66 - 1.2 miljoen voor armoede in Heerenveen wordt ingediend door SP en wordt verworpen met 2 stemmen voor en 29 stemmen tegen.
  Fractie(s) voor: SP
  Fractie(s) tegen: PvdA, VVD, CDA, FNP, GL, GBH, D66, CU, HL

  Amendement 64 - Turnhal ynvestearingsutstel wordt ingediend door SP en wordt verworpen met 7 stemmen voor en 24 stemmen tegen.
  Fractie(s) voor: FNP, GL, HL
  Fractie(s) tegen: PvdA, VVD, CDA, GBH, D66, CU, SP
  Stemverklaring:
  A. Hartsuiker heeft onvoldoende antwoord gekregen of behandeling van de Turnhal in december a.s. te laat is.

  Amendement 67 – Schuldhulpverlening ingediend door CU wordt verworpen met 3 stemmen voor en 28 stemmen tegen.
  Fractie(s) voor: CU, SP
  Fractie(s) tegen: PvdA, VVD, CDA, FNP, GL, GBH, D66, HL

  De moties worden in stemming gebracht:
  Motie 182 – Truckstop wordt ingediend door PVDA en GBH en wordt aangenomen met 29 stemmen voor en 2 stemmen tegen.
  Fractie(s) voor: PVDA, CDA, VVD, FNP, GBH GL, D66, CU, HL,
  Fractie(s) tegen: SP

  Dictum:
  Verzoekt het college:

  1. te onderzoeken of de gemeente Heerenveen aanspraak kan maken op Europese steun voor het aanleggen van veilige parkeerplaatsen met goede voorzieningen op bedrijventerreinen voor chauffeurs en tevens de gemeenteraad hierover te informeren voor de kadernota 2021.

  Stemverklaring:
  T. Waterlander ziet graag het onderdeel veiligheid toegelicht in de uitwerking.

  Motie 183 - Funs skuldhelpferliening wordt ingediend door FNP en verworpen, met 9 stemmen voor en 22 stemmen tegen.
  Fractie(s) voor: FNP, GL, SP, HL
  Fractie(s) tegen: PVDA, VVD, CDA, GBH, D66, CU

  Motie 184 - Heerenveen in top 10 duurzame gemeenten wordt ingediend door GL en wordt verworpen met 15 stemmen voor en 16 stemmen tegen.
  Fractie(s) voor: PVDA, FNP, GL, GBH
  Fractie(s) tegen: VVD, CDA, D66, SP, CU, HL

  Motie 185 - Mantelzorgers vrijstellen van parkeergelden wordt ingediend door GBH en wordt verworpen met 6 stemmen voor en 25 stemmen tegen.
  Fractie(s) voor: GL, GBH
  Fractie(s) tegen: PVDA, VVD, CDA, FNP, D66, SP, CU, HL

  Stemverklaring:
  W. Ottens (PVDA) sympathieke regeling maar wil dit eerst in de evaluatie van 2020 bespreken.

  Motie 186 – Armoedebeleid wordt ingediend door SP en wordt verworpen met 9 stemmen voor en 22 stemmen tegen.
  Fractie(s) voor: FNP, GL, SP, CU,
  Fractie(s) tegen: PVDA, VVD, CDA, GBH, D66, HL

  Stemverklaring:
  W. Ottens (PVDA) geeft aan dat het voorstel eind 2019 komt en de Kadernota Sociaal Domein en daarmee is de motie overbodig
  G. van Dijk (GL) ondersteunt het college.
  A. Eijer (FNP) ondersteunt het college.

  Motie 187 - Operatie steenbreek wordt ingediend door SP en wordt ingetrokken.
  D. van Ruth geeft aan de motie in te trekken.


  Amendementen
  Onderwerp
  1.2 miljoen foar Fûns Skuldhelpferliening
  1.2 miljoen voor armoede in Heerenveen ipv 1.2 miljoen voor turnhal
  Calamiteitenontsluiting industrieterrein Kanaal
  Funs Fitale Kernen
  Schuldhulpverlening
  Turnhal ynvestearingsútstel
  Moties
  Toelichting
  Armoedebeleid
  Fûns skuldhelpferliening
  Heerenveen in top 10 Duurzame Gemeenten
  Mantelzorgers vrijstellen van parkeergelden
  Operatie Steenbreek
  Truckstop

  00:19:35 - 00:30:11 - Jentsje Abma
  00:30:11 - 00:31:10 - Ate Eijer
  00:31:10 - 00:31:23 - Jentsje Abma
  00:31:23 - 00:31:26 - Tjeerd van der Zwan
  00:31:26 - 00:31:55 - Retze van der Honing
  00:31:55 - 00:32:02 - Tjeerd van der Zwan
  00:32:02 - 00:32:19 - Retze van der Honing
  00:32:19 - 00:33:55 - Jentsje Abma
  00:33:55 - 00:33:56 - Tjeerd van der Zwan
  00:33:56 - 00:34:55 - Retze van der Honing
  00:34:55 - 00:35:00 - Tjeerd van der Zwan
  00:35:00 - 00:36:23 - Ojanne de Vries
  00:36:23 - 00:36:50 - Tjeerd van der Zwan
  00:36:50 - 00:39:38 - Ate Eijer
  00:39:38 - 00:39:43 - Tjeerd Waterlander
  00:39:43 - 00:39:44 - Tjeerd van der Zwan
  00:39:44 - 00:40:52 - Tjeerd Waterlander
  00:40:52 - 00:41:01 - Tjeerd van der Zwan
  00:41:01 - 00:41:28 - Ate Eijer
  00:41:28 - 00:41:28 - Tino van der Ven
  00:41:28 - 00:41:32 - Tjeerd van der Zwan
  00:41:32 - 00:41:53 - Tino van der Ven
  00:41:53 - 00:42:11 - Ate Eijer
  00:42:11 - 00:42:47 - Tjeerd van der Zwan
  00:42:47 - 00:47:36 - Ate Eijer
  00:47:36 - 00:49:08 - Wanda Ottens
  00:49:08 - 00:49:40 - Tjeerd Waterlander
  00:49:40 - 00:49:43 - Tjeerd van der Zwan
  00:49:43 - 00:50:22 - Tjeerd Waterlander
  00:50:22 - 00:50:22 - Wanda Ottens
  00:50:22 - 00:50:24 - Roelf van der Woude
  00:50:24 - 00:50:32 - Tjeerd van der Zwan
  00:50:32 - 00:51:33 - Wanda Ottens
  00:51:33 - 00:52:14 - Ate Eijer
  00:52:14 - 00:52:26 - Tjeerd van der Zwan
  00:52:26 - 00:52:52 - Wanda Ottens
  00:52:52 - 00:52:54 - Tjeerd van der Zwan
  00:52:54 - 00:53:20 - Wanda Ottens
  00:53:20 - 00:53:32 - Tjeerd van der Zwan
  00:53:32 - 00:54:01 - Jentsje Abma
  00:54:07 - 00:54:11 - Tjeerd van der Zwan
  00:54:11 - 00:55:10 - Rixt de Jong
  00:55:10 - 00:55:13 - Tjeerd van der Zwan
  00:55:13 - 00:55:28 - Rixt de Jong
  00:55:28 - 00:55:35 - Tjeerd van der Zwan
  00:55:35 - 00:56:00 - Roelf van der Woude
  00:56:00 - 00:56:03 - Tjeerd van der Zwan
  00:56:03 - 00:56:38 - Grietje van Dijk
  00:56:38 - 00:57:53 - Tjeerd van der Zwan
  00:57:53 - 00:58:24 - Alette de Jong
  00:58:24 - 00:58:25 - Tjeerd van der Zwan
  00:58:25 - 00:59:03 - Wanda Ottens
  00:59:03 - 01:00:24 - Tjeerd van der Zwan
  01:00:24 - 01:07:52 - Retze van der Honing
  01:07:52 - 01:08:51 - Jentsje Abma
  01:08:51 - 01:08:51 - Tjeerd van der Zwan
  01:08:51 - 01:09:57 - Jentsje Abma
  01:09:57 - 01:10:25 - Retze van der Honing
  01:10:25 - 01:10:30 - Tjeerd van der Zwan
  01:10:30 - 01:11:13 - Jentsje Abma
  01:11:13 - 01:11:14 - Tjeerd van der Zwan
  01:11:14 - 01:12:14 - Erik de Swart
  01:12:14 - 01:12:24 - Tjeerd van der Zwan
  01:12:24 - 01:12:36 - Erik de Swart
  01:12:36 - 01:12:42 - Tjeerd van der Zwan
  01:12:42 - 01:12:46 - Erik de Swart
  01:12:46 - 01:13:48 - Tjeerd van der Zwan
  01:13:48 - 01:14:01 - Tino van der Ven
  01:14:01 - 01:14:11 - Tjeerd van der Zwan
  01:14:11 - 01:15:29 - Retze van der Honing
  01:15:29 - 01:15:30 - Tjeerd Waterlander
  01:16:01 - 01:16:02 - Tjeerd van der Zwan
  01:16:02 - 01:16:38 - Tjeerd Waterlander
  01:16:38 - 01:16:44 - Wanda Ottens
  01:16:44 - 01:16:48 - Tjeerd van der Zwan
  01:16:48 - 01:17:44 - Wanda Ottens
  01:17:44 - 01:18:29 - Retze van der Honing
  01:18:29 - 01:18:30 - Ate Eijer
  01:18:30 - 01:18:33 - Tjeerd van der Zwan
  01:18:33 - 01:18:35 - Ate Eijer
  01:18:35 - 01:18:37 - Wanda Ottens
  01:18:37 - 01:19:08 - Tjeerd van der Zwan
  01:19:08 - 01:20:01 - Retze van der Honing
  01:20:01 - 01:20:21 - Dimph van Ruth
  01:20:22 - 01:20:58 - Roelf van der Woude
  01:20:58 - 01:21:06 - Tjeerd van der Zwan
  01:21:06 - 01:21:09 - Retze van der Honing
  01:21:09 - 01:21:25 - Roelf van der Woude
  01:21:25 - 01:21:49 - Tjeerd van der Zwan
  01:21:49 - 01:21:54 - Wanda Ottens
  01:21:54 - 01:22:24 - Tjeerd van der Zwan
  01:22:24 - 01:22:27 - Ate Eijer
  01:22:27 - 01:22:56 - Tjeerd van der Zwan
  01:22:56 - 01:22:59 - Wanda Ottens
  01:22:59 - 01:23:01 - Tjeerd van der Zwan
  01:23:01 - 01:23:21 - Wanda Ottens
  01:23:21 - 01:23:27 - Ate Eijer
  01:23:27 - 01:23:55 - Tjeerd van der Zwan
  01:23:55 - 01:24:39 - Retze van der Honing
  01:24:39 - 01:27:15 - Tino van der Ven
  01:27:15 - 01:27:18 - Age Hartsuiker
  01:27:18 - 01:27:19 - Tjeerd van der Zwan
  01:27:19 - 01:27:38 - Age Hartsuiker
  01:27:38 - 01:28:35 - Retze van der Honing
  01:28:35 - 01:31:55 - Tino van der Ven
  01:31:55 - 01:31:56 - Tjeerd van der Zwan
  01:31:56 - 01:32:28 - Lia de Heij
  01:32:28 - 01:32:31 - Tjeerd van der Zwan
  01:32:31 - 01:33:05 - Lia de Heij
  01:33:05 - 01:33:08 - Tjeerd van der Zwan
  01:33:08 - 01:33:34 - Jan van der Veen
  01:33:34 - 01:33:38 - Tjeerd van der Zwan
  01:33:38 - 01:33:44 - Jan van der Veen
  01:33:44 - 01:34:07 - Tjeerd van der Zwan
  01:34:07 - 01:34:59 - Alette de Jong
  01:34:59 - 01:35:04 - Tjeerd van der Zwan
  01:35:04 - 01:35:08 - Alette de Jong
  01:35:08 - 01:35:16 - Tjeerd van der Zwan
  01:35:16 - 01:35:48 - Tjeerd Waterlander
  01:35:48 - 01:35:59 - Tjeerd van der Zwan
  01:35:59 - 01:36:35 - Gerrie Rozema
  01:36:35 - 01:36:37 - Roelf van der Woude
  01:36:37 - 01:36:43 - Tjeerd van der Zwan
  01:36:43 - 01:36:45 - Roelf van der Woude
  01:36:45 - 01:36:46 - Tjeerd van der Zwan
  01:36:46 - 01:39:28 - Roelf van der Woude
  01:39:28 - 01:40:03 - Tjeerd van der Zwan
  01:40:03 - 01:44:47 - Rixt de Jong
  01:44:47 - 01:46:33 - Jan van der Veen
  01:46:33 - 01:49:26 - Jentsje Abma
  01:49:26 - 01:51:50 - Tjeerd van der Zwan
  01:51:50 - 01:52:39 - Jan van der Veen
  01:52:39 - 01:53:19 - Grietje van Dijk
  01:53:19 - 01:56:23 - Jan van der Veen
  01:56:23 - 01:56:46 - Tjeerd van der Zwan
  01:56:46 - 01:57:56 - Erik de Swart
  01:57:56 - 01:58:53 - Tjeerd van der Zwan
  01:58:53 - 02:01:42 - Lia de Heij
  02:01:42 - 02:01:44 - Tjeerd Waterlander
  02:01:44 - 02:01:45 - Tjeerd van der Zwan
  02:01:45 - 02:03:34 - Tjeerd Waterlander
  02:03:34 - 02:03:51 - Tjeerd van der Zwan
  02:03:51 - 02:05:00 - Wanda Ottens
  02:05:00 - 02:05:49 - Tjeerd van der Zwan
  02:05:49 - 02:06:21 - Lia de Heij
  02:06:21 - 02:06:27 - Ate Eijer
  02:06:27 - 02:07:07 - Tjeerd van der Zwan
  02:07:07 - 02:08:47 - Lia de Heij
  02:08:47 - 02:09:07 - Tjeerd Waterlander
  02:09:07 - 02:09:47 - Tjeerd van der Zwan
  02:09:47 - 02:16:20 - Age Hartsuiker
  02:16:20 - 02:16:24 - Tino van der Ven
  02:16:24 - 02:16:25 - Tjeerd van der Zwan
  02:16:25 - 02:16:31 - Tino van der Ven
  02:16:31 - 02:16:35 - Tjeerd Waterlander
  02:16:35 - 02:16:38 - Tjeerd van der Zwan
  02:16:38 - 02:17:52 - Tjeerd Waterlander
  02:17:52 - 02:17:54 - Wanda Ottens
  02:17:54 - 02:18:03 - Tjeerd van der Zwan
  02:18:26 - 02:18:39 - Wanda Ottens
  02:18:39 - 02:19:28 - Tjeerd van der Zwan
  02:19:28 - 02:21:28 - Retze van der Honing
  02:21:29 - 02:21:31 - Tjeerd van der Zwan
  02:21:31 - 02:22:22 - Tjeerd Waterlander
  02:22:22 - 02:22:27 - Tjeerd van der Zwan
  02:22:27 - 02:23:18 - Tjeerd Waterlander
  02:23:18 - 02:23:21 - Tjeerd van der Zwan
  02:23:21 - 02:24:21 - Jentsje Abma
  02:24:21 - 02:24:45 - Tjeerd van der Zwan
  02:24:45 - 02:24:54 - Wanda Ottens
  02:24:54 - 02:25:42 - Jentsje Abma
  02:25:42 - 02:25:43 - Tino van der Ven
  02:25:43 - 02:25:46 - Jentsje Abma
  02:25:46 - 02:25:46 - Tino van der Ven
  02:25:46 - 02:25:56 - Jentsje Abma
  02:25:57 - 02:26:06 - Tino van der Ven
  02:26:06 - 02:26:09 - Tjeerd van der Zwan
  02:26:09 - 02:26:10 - Ate Eijer
  02:26:10 - 02:26:10 - Tjeerd van der Zwan
  02:26:10 - 02:26:13 - Ate Eijer
  02:26:13 - 02:26:15 - Tjeerd van der Zwan
  02:26:15 - 02:26:16 - Tino van der Ven
  02:26:16 - 02:27:10 - Tjeerd van der Zwan
  02:27:10 - 02:27:21 - Wanda Ottens
  02:27:21 - 02:27:22 - Tjeerd van der Zwan
  02:27:22 - 02:27:26 - Wanda Ottens
  02:27:26 - 02:51:49 - Tjeerd van der Zwan
  02:51:49 - 02:53:49 - Hans Broekhuizen
  02:53:49 - 02:53:51 - Age Hartsuiker
  02:53:51 - 02:53:56 - Tjeerd van der Zwan
  02:53:56 - 02:53:58 - Age Hartsuiker
  02:53:58 - 02:54:02 - Tjeerd van der Zwan
  02:54:02 - 02:54:25 - Age Hartsuiker
  02:54:25 - 02:54:31 - Rixt de Jong
  02:54:31 - 02:54:46 - Age Hartsuiker
  02:54:46 - 02:54:48 - Tjeerd van der Zwan
  02:54:48 - 02:55:32 - Retze van der Honing
  02:55:32 - 02:56:01 - Hans Broekhuizen
  02:56:01 - 02:57:11 - Ate Eijer
  02:57:11 - 02:57:28 - Age Hartsuiker
  02:57:29 - 02:57:29 - Ate Eijer
  02:57:29 - 02:58:37 - Retze van der Honing
  02:58:37 - 02:58:39 - Age Hartsuiker
  02:58:39 - 02:58:40 - Tjeerd van der Zwan
  02:58:40 - 02:59:21 - Age Hartsuiker
  02:59:21 - 02:59:24 - Ojanne de Vries
  02:59:24 - 02:59:31 - Tjeerd van der Zwan
  02:59:31 - 02:59:34 - Age Hartsuiker
  02:59:34 - 02:59:39 - Tjeerd van der Zwan
  02:59:39 - 02:59:54 - Ojanne de Vries
  02:59:54 - 03:00:01 - Age Hartsuiker
  03:00:01 - 03:00:06 - Tjeerd van der Zwan
  03:00:06 - 03:00:08 - Ate Eijer
  03:00:08 - 03:00:16 - Tjeerd van der Zwan
  03:00:16 - 03:00:41 - Ate Eijer
  03:00:41 - 03:01:47 - Hans Broekhuizen
  03:01:47 - 03:01:53 - Tjeerd van der Zwan
  03:01:53 - 03:02:27 - Ate Eijer
  03:02:27 - 03:02:58 - Tjeerd van der Zwan
  03:02:58 - 03:03:59 - Ate Eijer
  03:03:59 - 03:04:00 - Tjeerd van der Zwan
  03:04:00 - 03:05:04 - Erik de Swart
  03:05:04 - 03:05:18 - Tjeerd van der Zwan
  03:05:18 - 03:05:33 - Hans Broekhuizen
  03:05:33 - 03:06:23 - Wanda Ottens
  03:06:23 - 03:07:01 - Tjeerd van der Zwan
  03:07:01 - 03:07:24 - Wanda Ottens
  03:07:24 - 03:10:11 - Hans Broekhuizen
  03:10:11 - 03:10:14 - Ate Eijer
  03:10:14 - 03:10:16 - Tjeerd van der Zwan
  03:10:16 - 03:11:38 - Ate Eijer
  03:11:38 - 03:11:45 - Tjeerd van der Zwan
  03:11:45 - 03:12:45 - Retze van der Honing
  03:12:45 - 03:12:59 - Tjeerd van der Zwan
  03:12:59 - 03:14:52 - Hans Broekhuizen
  03:14:52 - 03:17:39 - Ate Eijer
  03:17:39 - 03:17:41 - Roelf van der Woude
  03:17:41 - 03:17:43 - Tjeerd van der Zwan
  03:17:43 - 03:18:08 - Roelf van der Woude
  03:18:08 - 03:18:36 - Tjeerd van der Zwan
  03:18:36 - 03:18:40 - Roelf van der Woude
  03:18:40 - 03:18:47 - Tjeerd van der Zwan
  03:18:47 - 03:19:07 - Alette de Jong
  03:19:07 - 03:19:41 - Tjeerd van der Zwan
  03:19:41 - 03:19:55 - Ojanne de Vries
  03:19:55 - 03:19:57 - Tjeerd van der Zwan
  03:19:57 - 03:21:00 - Ojanne de Vries
  03:21:00 - 03:21:19 - Hans Broekhuizen
  03:21:19 - 03:22:17 - Retze van der Honing
  03:22:17 - 03:23:25 - Hans Broekhuizen
  03:23:25 - 03:23:26 - Tjeerd van der Zwan
  03:23:26 - 03:23:27 - Retze van der Honing
  03:23:27 - 03:24:39 - Tjeerd van der Zwan
  03:24:39 - 03:25:33 - Tino van der Ven
  03:25:33 - 03:25:37 - Gerrie Rozema
  03:25:37 - 03:25:42 - Tjeerd van der Zwan
  03:25:42 - 03:26:02 - Gerrie Rozema
  03:26:02 - 03:26:07 - Elly Bijlsma
  03:26:07 - 03:26:10 - Gerrie Rozema
  03:26:10 - 03:26:18 - Elly Bijlsma
  03:26:18 - 03:26:20 - Tjeerd van der Zwan
  03:26:20 - 03:26:48 - Gerrie Rozema
  03:26:48 - 03:26:51 - Tjeerd van der Zwan
  03:26:51 - 03:27:42 - Elly Bijlsma
  03:27:42 - 03:28:44 - Hans Broekhuizen
  03:28:44 - 03:29:38 - Jan van der Veen
  03:29:38 - 03:29:42 - Dimph van Ruth
  03:29:42 - 03:29:42 - Tjeerd van der Zwan
  03:29:42 - 03:31:10 - Dimph van Ruth
  03:31:10 - 03:31:54 - Jan van der Veen
  03:31:54 - 03:32:24 - Lia de Heij
  03:32:24 - 03:32:47 - Gerrie Rozema
  03:32:47 - 03:33:21 - Hans Broekhuizen
  03:33:21 - 03:40:49 - Tjeerd van der Zwan
  03:40:49 - 03:40:56 - Dimph van Ruth
  03:40:56 - 03:40:59 - Tjeerd van der Zwan
  03:40:59 - 03:41:25 - Ate Eijer
  03:41:25 - 03:41:28 - Wanda Ottens
  03:41:28 - 03:41:56 - Ate Eijer
  03:41:56 - 03:42:49 - Tjeerd van der Zwan
  03:42:49 - 03:42:54 - Lia de Heij
  03:42:54 - 03:43:50 - Tjeerd van der Zwan
  03:43:50 - 03:43:57 - Retze van der Honing
  03:43:57 - 03:44:15 - Tjeerd van der Zwan
  03:44:15 - 03:44:50 - Retze van der Honing
  03:44:50 - 03:45:46 - Tjeerd van der Zwan
  03:45:46 - 03:46:19 - Age Hartsuiker
  03:46:19 - 03:47:17 - Tjeerd van der Zwan
  03:47:17 - 03:47:31 - Ate Eijer
  03:47:31 - 03:47:32 - Tjeerd van der Zwan
  03:47:32 - 03:47:41 - Dimph van Ruth
  03:47:41 - 03:47:55 - Tjeerd van der Zwan
  03:47:55 - 03:48:11 - Retze van der Honing
  03:48:11 - 03:48:43 - Tjeerd van der Zwan
  03:48:43 - 03:48:56 - Tjeerd Waterlander
  03:48:56 - 03:50:11 - Tjeerd van der Zwan
  03:50:11 - 03:50:40 - Wanda Ottens
  03:50:40 - 03:50:42 - Tjeerd van der Zwan
  03:50:42 - 03:50:44 - Wanda Ottens
  03:50:44 - 03:51:14 - Tjeerd van der Zwan
  03:51:14 - 03:51:44 - Wanda Ottens
  03:51:44 - 03:51:45 - Tjeerd van der Zwan
  03:51:45 - 03:51:48 - Grietje van Dijk
  03:51:48 - 03:51:49 - Tjeerd van der Zwan
  03:51:49 - 03:52:05 - Grietje van Dijk
  03:52:05 - 03:52:05 - Tjeerd van der Zwan
  03:52:05 - 03:52:11 - Ate Eijer
  03:52:11 - 03:57:25 - Tjeerd van der Zwan
 • 4

  Besluit
  De voorzitter sluit de vergadering om 23:23 uur.