Raadsvergadering

maandag 16 september 2019 20:00 - 23:00
Locatie:
Raadszaal
Voorzitter:
T.J. van der Zwan

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Besluit
  De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur en heet aanwezigen en kijkers welkom.

  Eventuele hoofdelijke stemming begint bij mevrouw A. de Jong (FNP).

 • 2

  Voorgesteld besluit
  Vaststellen van de agenda.  Besluit
  De agenda wordt vastgesteld met toevoeging van agendapunt 14 ‘Moasje lachgasballonnen in lachgaspatroanen’.

  De heer Eijer (FNP) doet een ordevoorstel om agendapunt 8 ‘Zorg- Kinderboerderij Ten Woude’ van de agenda te halen omdat er nog een brief met nieuwe achtergrond informatie is binnengekomen. Alle fracties hebben deze brief ontvangen.
  Stemverklaring van de heer van der Honing (GL): naar aanleiding van de brief juist de behandeling wel door laten gaan.
  Het ordevoorstel wordt verworpen met 4 stemmen voor en 25 stemmen tegen.
  Stemverhouding:
  Fractie(s) voor: FNP, SP
  Fractie(s) tegen: PvdA, VVD, CDA, GL, GBH, D66, CU, HL.

  De heer Eijer (FNP) doet een ordevoorstel om agendapunt 9 ‘Diftar+ en evaluatie’ van de agenda te halen omdat enkele gestelde vragen in de commissie nog niet afdoende zijn beantwoord.
  Het ordevoorstel wordt verworpen, met 3 stemmen voor en 26 stemmen tegen.
  Stemverhouding:
  Fractie(s) voor: FNP
  Fractie(s) tegen: PvdA, VVD, CDA, GL, GBH, D66, SP, CU, HL.


  00:01:11 - 00:01:30 - Ate Eijer
  00:01:30 - 00:01:54 - Tjeerd van der Zwan
  00:01:54 - 00:02:16 - Ate Eijer
  00:02:16 - 00:02:35 - Tjeerd van der Zwan
  00:02:35 - 00:02:45 - Betty van der Ven
  00:02:45 - 00:03:38 - Tjeerd van der Zwan
  00:03:38 - 00:03:53 - Retze van der Honing
  00:03:53 - 00:04:16 - Tjeerd van der Zwan
  00:04:16 - 00:04:57 - Ate Eijer
  00:04:57 - 00:05:41 - Tjeerd van der Zwan
 • 3

  Besluit
  Parkeergarage Geerts Willigenplein Mevrouw Zwanenburg (VVD) heeft in mei jl. schriftelijke vragen gesteld over de defecte apparatuur van de parkeergarage en vraagt toelichting waarom dit pas in januari 2020 wordt opgepakt, Wethouder Van Veen geeft aan dat in de drukke periode december het niet wenselijk is aanpassingen te verrichten. Omrin - verwerking van afval afkomstig van buiten de regio Mevrouw De Heij (CU) vraagt of het gebruikelijk is dat Omrin huishoudelijk afval van buiten de regio verwerkt. Wethouder Van Veen geeft aan dat het niet gebruikelijk is maar dat Omrin een goed afvalscheidingsproces heeft, een betere scheiding van afval waar vraag naar is. Ontsluiting 16 geplande woningen locatie Smit De heer Eijer (FNP) vraagt naar de ontsluiting van de geplande 16 woningen op de locatie Smit via de Van Cuijkstraat en de Commandeurstraat en of de straat daarop berekend is. Wethouder Van Veen geeft aan dat het aan het bestemmingsplan voldoet en er geen problemen worden verwacht. De heer Eijer vraagt of dit ook met de bewoners is afgestemd. Wethouder Van der Veen zegt toe dit na te vragen en terug te koppelen.

  Toezeggingen
  Onderwerp
  Ontsluiting bouwlocatie Smit Heerenveen.

  00:05:41 - 00:07:24 - Ilona Zwanenburg
  00:07:24 - 00:09:39 - Jaap van Veen
  00:09:39 - 00:09:51 - Ilona Zwanenburg
  00:09:51 - 00:10:32 - Tjeerd van der Zwan
  00:10:32 - 00:12:05 - Lia de Heij
  00:12:05 - 00:13:54 - Jaap van Veen
  00:13:54 - 00:14:00 - Lia de Heij
  00:14:00 - 00:14:26 - Tjeerd van der Zwan
  00:14:26 - 00:16:15 - Ate Eijer
  00:16:15 - 00:18:24 - Jaap van Veen
  00:18:24 - 00:18:53 - Ate Eijer
  00:18:53 - 00:19:08 - Jaap van Veen
  00:19:08 - 00:19:08 - Tjeerd van der Zwan
  00:19:08 - 00:19:19 - Ate Eijer
  00:19:19 - 00:19:36 - Tjeerd van der Zwan
 • 4.a

  Voorgesteld besluit
  Vaststellen van de besluitenlijst van 8 juli 2019.  Besluit
  De besluitenlijst van 8 juli 2019 wordt vastgesteld met de wijziging dat de PvdA toegevoegd wordt bij de stemuitslag motie regentonnen.

  Mevrouw Sijtsma (PvdA) geeft aan dat de fractie heeft ingestemd met de motie regentonnen. De besluitenlijst wordt hierop aangepast.


  00:19:36 - 00:19:57 - Sybrig Sijtsma
  00:19:57 - 00:20:11 - Tjeerd van der Zwan
 • 4.b

  Voorgesteld besluit
  Vaststellen van de lijst toezeggingen / moties met de voorgestelde afdoening.

  deze lijst wordt maandag 9 september toegevoegd  Besluit
  De lijst toezeggingen / moties wordt vastgesteld met de voorgestelde afdoening, behalve motie ID 166 en toezegging ID 28.Motie ID 166 – Jeugdzorg- sturing, beheersing kosten en visie

  Motie ID 166 – Jeugdzorg- sturing, beheersing kosten en visie
  Naar aanleiding van een opmerking van de heer Abma (CDA) wordt de motie Jeugdzorg nog niet afgedaan. Nummer 1 van het dictum is gedaan, maar 2, 3 en 4, het traject voor sturing en beheersing en de visie op de langere termijn staat nog open.

  Toezegging ID 28 – Geweld tegen vrouwen
  Naar aanleiding van een opmerking van mevrouw Kuipers (VVD) wordt toezegging 28 nog niet afgedaan. Initiatieven en beleid, ook voor huiselijk geweld en kindermishandeling en eventuele deelname aan Orange de World nog niet aan de orde zijn geweest.


  00:20:11 - 00:20:14 - Jentsje Abma
  00:20:14 - 00:20:27 - Tjeerd van der Zwan
  00:20:27 - 00:21:24 - Jentsje Abma
  00:21:24 - 00:21:32 - Tjeerd van der Zwan
  00:21:32 - 00:22:00 - Jentsje Abma
  00:22:00 - 00:22:03 - Tjeerd van der Zwan
  00:22:03 - 00:22:39 - Marga Kuipers
  00:22:39 - 00:23:03 - Tjeerd van der Zwan
  00:23:03 - 00:23:16 - Jentsje Abma
  00:23:16 - 00:24:33 - Tjeerd van der Zwan
 • 5.a

  Voorgesteld besluit
  Vaststellen van de lijst ingekomen stukken met de genoemde wijzen van afdoening.  Besluit
  De lijst ingekomen stukken met de genoemde wijzen van afdoening wordt vastgesteld.
 • 5.b

  Voorgesteld besluit
  De Lange Termijn Agenda voor kennisgeving aannemen.  Besluit
  De Lange Termijn Agenda wordt voor kennisgeving aangenomen.
 • 5.c

  Voorgesteld besluit
  Honoreren van de aanvragen niet partij-politieke scholing.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De raad besluit de scholingsaanvragen nr. GF19.20048 en nr. GF19.20054 te honoreren.
 • 6

  De begeleidingscommissie geeft een toelichting op de voortgang van het thematisch raadsakkoord


  Besluit
  De heer Van der Woude licht de voortgang van het raadsakkoord toe.

  In september volgt een nieuwsbrief over het Burgerbesluit centrum Heerenveen.
  Eind september volgt advies van het college over de energietransitie naar de begeleidingscommissie en december volgt een voorstel naar de raad.


  00:24:33 - 00:28:02 - Roelf van der Woude
 • 7

  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  Mevrouw E. Lukovac te herbenoemen als lid van de rekenkamercommissie.


  Besluit
  De raad besluit per acclamatie tot herbenoeming van mevrouw E. Lukovac als lid van de Rekenkamercommissie.
 • 8

  Bespreekstuk


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. Budget van € 60.000,- beschikbaar stellen voor de inrichting van het terrein van het parkje Ten Woude ten behoeve van de realisatie van het onderkomen voor de Zorg- en kinderboerderij. Deze kosten dekken uit de huuropbrengsten over een termijn van vijf jaren, voor het huren van het terrein van de zorg- en kinderboerderij.
  2. Budget van € 18.000,- beschikbaar stellen voor de aanleg van riolering te behoeve van de realisatie van het onderkomen voor de Zorg- en kinderboerderij in het park Ten Woude. Deze kosten dekken uit de opbrengst rioolheffing.
  3. Afschrijvingstermijn van de investering voor de inrichting van het terrein van 40 jaar naar 5 jaar brengen.


  Besluit
  1. Budget van € 60.000,- beschikbaar stellen voor de inrichting van het terrein van het parkje Ten Woude ten behoeve van de realisatie van het onderkomen voor de Zorg- en kinderboerderij. Deze kosten dekken uit de huuropbrengsten over een termijn van vijf jaren, voor het huren van het terrein van de zorg- en kinderboerderij. 2. Budget van € 18.000,- beschikbaar stellen voor de aanleg van riolering te behoeve van de realisatie van het onderkomen voor de Zorg- en kinderboerderij in het park Ten Woude. Deze kosten dekken uit de opbrengst rioolheffing. 3. Afschrijvingstermijn van de investering voor de inrichting van het terrein van 40 jaar naar 5 jaar brengen. Stemverhouding: Unaniem

  Mevrouw De Jong (FNP) vraagt of de Zorg- Kinderboerderij een voorkeurspositie heeft en de ondernemer door de gemeente gefaciliteerd wordt.
  Mevrouw Van der Ven (PvdA) juicht kleinschalige zorg toe, maar ziet graag ontwikkelingen in een eerdere fase in de commissie aan de orde.
  De heer Hartsuiker (HL) is positief over de kleine schaal en vraagt of de kosten en het budget toereikend zijn. Complimenten voor het ontwerp van het basketbalveld, dit veld wordt goed gebruikt.

  Wethouder Van der Veen geeft namens het college aan dat medewerking voor deze ontwikkeling is verleent opdat mensen met en zonder beperking elkaar kunnen ontmoeten. De voorfinanciering is gedaan omdat het een proef betreft en dit initiatief het algemeen belang dient.


  Toezeggingen
  Onderwerp
  Zorg- en Kinderboerderij Park Ten Woude

  00:28:02 - 00:29:33 - Alette de Jong
  00:29:33 - 00:31:32 - Betty van der Ven
  00:31:32 - 00:31:34 - Ate Eijer
  00:31:34 - 00:31:37 - Tjeerd van der Zwan
  00:31:37 - 00:32:05 - Ate Eijer
  00:32:05 - 00:32:45 - Betty van der Ven
  00:32:45 - 00:33:06 - Tjeerd van der Zwan
  00:33:06 - 00:34:47 - Lia de Heij
  00:34:47 - 00:37:35 - Age Hartsuiker
  00:37:35 - 00:41:32 - Jaap van Veen
 • 9

  Bespreekstuk


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. De notitie Evaluatie diftar+ vaststellen.
  2. De aanbevelingen uit de notitie 'Evaluatie diftar+ 1e halfjaar 2019' overnemen, zijnde:
   a. de systematiek diftar+ continueren;
   b. een vervolgplan ontwikkelen om de VANG-doelstelling van 2025 te realiseren;
   c. een vervolgproef voor wasbare luiers organiseren;
   d. de compensatieregeling voor medisch afval verruimen


  Besluit
  1. De notitie Evaluatie diftar+ vaststellen. 2. De aanbevelingen uit de notitie 'Evaluatie diftar+ 1e halfjaar 2019' overnemen, zijnde: a. de systematiek diftar+ continueren; b. een vervolgplan ontwikkelen om de VANG-doelstelling van 2025 te realiseren; c. een vervolgproef voor wasbare luiers organiseren; d. de compensatieregeling voor medisch afval verruimen Stemverhouding: Fractie(s) voor: PvdA, VVD, CDA, GL, GBH, FNP, D66, SP, CU Fractie(s) tegen: HL

  Mevrouw Rozema (GL) geeft aan aanpassing van raadsvoorstellen, na behandelingen in commissie, niet meer te accepteren.
  Voorzitter de heer Van der Zwan beaamt het bezwaar en geeft aan dat aanpassing na behandeling in commissie, als het stuk van de raad is, niet meer zal plaatsvinden.

  In de discussie over bronscheiding en nascheiding, zoals in Heerenveen wordt gedaan, wordt aandacht gevraagd voor bewustwording van koppeling aanschaf producten en scheiding van het afval. Ook wordt aandacht gevraagd voor betaalbare kosten voor afval van incontinentiemateriaal.

  Wethouder Van Veen geeft dat de proef geslaagd is. Bij het vervolg wordt naar meerdere afvalstromen gekeken. Voor incontinentiemateriaal is een tegemoetkoming voorgesteld, deze tegemoetkoming geldt niet voor luiers.
  Afvalstoffenheffing is een dekkende heffing, het tarief gaat enigszins stijgen maar blijft onder het niveau van eerdere afvalheffing. Het ophalen van het oud papier wordt nog gratis door de vereniging opgehaald.

  Amendement:
  De heer de Swart (FNP) geeft aan dat de fractie aan bezwaar te hebben tegen de hoogte van het bedrag van wasbare luiers en dient hiervoor een amendement in.

  Dictum:
  Verzoekt het college:

  1. Te onderzoeken of het etalageproject kan worden voorgezet met goedkopere alternatieven;
  2. De raad hierover vóór de behandeling van de begroting 2020 e.v. te informeren.

  Wethouder Van Veen raad het amendement af, het proef product is kwalitatief erg goed. De heer Swart (FNP) is van mening dat er ook andere goede producten op dit gebied te verkrijgen zijn.
  Mevrouw Rozema (GL) vraagt of bij aanschaf gespreide betaling mogelijk is. Wethouder Van Veen zegt toe dat maatwerk mogelijk is.

  Diftar+ - evaluatie 1e halfjaar 2019
  Besluit

  1. De notitie Evaluatie diftar+ vaststellen.
  2. De aanbevelingen uit de notitie 'Evaluatie diftar+ 1e halfjaar 2019' overnemen, zijnde:
   a. de systematiek diftar+ continueren;
   b. een vervolgplan ontwikkelen om de VANG-doelstelling van 2025 te realiseren;
   c. een vervolgproef voor wasbare luiers organiseren;
   d. de compensatieregeling voor medisch afval verruimen

  Stemverhouding:
  Fractie(s) voor: PvdA, VVD, CDA, GL, GBH, FNP, D66, SP, CU
  Fractie(s) tegen: HL

  Toelichting
  Mevrouw Rozema (GL) geeft aan aanpassing van raadsvoorstellen, na behandelingen in commissie, niet meer te accepteren.
  De voorzitter beaamt het bezwaar en geeft aan dat aanpassing na de toezending van raadsvoorstellen aan de raad door het college niet meer zal plaatsvinden.

  In de discussie over bronscheiding en nascheiding, zoals in Heerenveen wordt gedaan, wordt aandacht gevraagd voor bewustwording van koppeling aanschaf producten en scheiding van het afval. Ook wordt aandacht gevraagd voor betaalbare kosten voor afval van incontinentiemateriaal.

  Wethouder Van Veen geeft dat de proef geslaagd is. Bij het vervolg wordt naar meerdere afvalstromen gekeken. Voor incontinentiemateriaal is een tegemoetkoming voorgesteld, deze tegemoetkoming geldt niet voor luiers.
  Afvalstoffenheffing is een dekkende heffing, het tarief gaat enigszins stijgen maar blijft onder het niveau van eerdere afvalheffing. Het ophalen van het oud papier wordt nog gratis door de vereniging opgehaald.

  Stemverklaringen:
  Mevrouw Rozema (GL) is blij met de toezegging dat er voor minder draagkrachtigen maatwerk mogelijk is.
  De heer De Swart (FNP) neemt kennis van het voorstel, de fractie steunt het evaluatie project, maar is van mening dat het etalageproject een eliteproject gaat worden.
  De heer Hartsuiker (HL) neemt kennis van het voorstel, de aangekondigde tarifering is te definitief gesteld door het college.
  Mevrouw Van Ruth (SP) neemt kennis van het voorstel en wil over de tarifering nog in gesprek.

  Amendementen
  Amendement 61. Betaalbare wasbare luiers:
  De heer De Swart (FNP) geeft aan dat de fractie bezwaar heeft tegen de hoogte van het bedrag van wasbare luiers en dient hiervoor een amendement in.

  Dictum:
  Verzoekt het college:

  1. Te onderzoeken of het etalageproject kan worden voorgezet met goedkopere alternatieven;
  2. De raad hierover vóór de behandeling van de begroting 2020 e.v. te informeren.

  Besluit:

  • Aanbeveling 8.4 Vervolg geven aan de succesvolle proef wasbare luiers
   aan te passen in:
   ‘een nieuw etalageproject te organiseren onder de volgende voorwaarden:
   o Maximaal 25 deelnemers
   o Een eigen bijdrage van maximaal € 100,-
   o Retourgarantie (binnen 8 weken geld terug, mits schoon en compleet;

  De totale kosten voor dit etalageproject bedragen maximaal € 10.000,-

  Wethouder Van Veen raad het amendement af, het proefproduct is kwalitatief erg goed. De heer De Swart (FNP) is van mening dat er ook andere goede producten op dit gebied te verkrijgen zijn.
  Mevrouw Rozema (GL) vraagt of bij aanschaf gespreide betaling mogelijk is. Wethouder Van Veen zegt toe dat maatwerk mogelijk is.

  Mevrouw De Heij (CU) vraagt naar de brief van een inwoner, gericht aan alle fracties, over doorberekening van de afvalcontainers. De brief is niet ontvangen door het college, afgesproken wordt dat de brief wordt doorgestuurd.

  Het amendement wordt in stemming gebracht en verworpen
  met 6 stemmen voor en 23 stemmen tegen.
  Stemverhouding:
  Fractie(s) voor: FNP, SP, CU, HL
  Fractie(s) tegen: PvdA, VVD, CDA, GL, GBH, D66

  Toezeggingen
  ID 124: Wasbare luiers - mogelijkheid maatwerk


  Amendementen
  Onderwerp
  61. Betaalbare wasbare luiers
  Toezeggingen
  Onderwerp
  Wasbare luiers - mogelijkheid maatwerk

  00:41:32 - 00:47:18 - Erik de Swart
  00:47:18 - 00:47:43 - Gerrie Rozema
  00:47:43 - 00:47:52 - Tjeerd van der Zwan
  00:47:52 - 00:48:35 - Erik de Swart
  00:48:35 - 00:49:02 - Gerrie Rozema
  00:49:02 - 00:49:10 - Tjeerd van der Zwan
  00:49:10 - 00:49:36 - Erik de Swart
  00:49:36 - 00:50:11 - Rolie Tromp
  00:50:11 - 00:50:12 - Tjeerd van der Zwan
  00:50:12 - 00:50:52 - Rolie Tromp
  00:50:52 - 00:51:29 - Tjeerd van der Zwan
  00:51:29 - 00:57:20 - Age Hartsuiker
  00:57:20 - 01:01:00 - Gerrie Rozema
  01:01:00 - 01:01:01 - Erik de Swart
  01:01:01 - 01:01:23 - Tjeerd van der Zwan
  01:01:23 - 01:01:24 - Gerrie Rozema
  01:01:24 - 01:01:25 - Tjeerd van der Zwan
  01:01:25 - 01:01:30 - Erik de Swart
  01:01:30 - 01:01:30 - Tjeerd van der Zwan
  01:01:30 - 01:01:48 - Gerrie Rozema
  01:01:48 - 01:02:20 - Tjeerd van der Zwan
  01:02:20 - 01:07:05 - Gerrit van der Wal
  01:07:05 - 01:10:50 - Tino van der Ven
  01:10:50 - 01:13:13 - Ojanne de Vries
  01:13:13 - 01:15:31 - Rolie Tromp
  01:15:31 - 01:18:21 - Karst Breeuwsma
  01:18:21 - 01:18:23 - Ate Eijer
  01:18:23 - 01:18:31 - Tjeerd van der Zwan
  01:18:31 - 01:18:50 - Ate Eijer
  01:18:50 - 01:19:10 - Karst Breeuwsma
  01:19:10 - 01:20:02 - Tjeerd van der Zwan
  01:20:02 - 01:25:53 - Dimph van Ruth
  01:25:53 - 01:27:06 - Age Hartsuiker
  01:27:06 - 01:27:09 - Tjeerd van der Zwan
  01:27:09 - 01:27:17 - Age Hartsuiker
  01:27:17 - 01:27:49 - Dimph van Ruth
  01:27:49 - 01:27:53 - Tjeerd van der Zwan
  01:27:53 - 01:28:19 - Ojanne de Vries
  01:28:19 - 01:29:19 - Dimph van Ruth
  01:29:19 - 01:29:20 - Tjeerd van der Zwan
  01:29:20 - 01:29:45 - Ojanne de Vries
  01:29:45 - 01:30:09 - Tjeerd van der Zwan
  01:30:09 - 01:37:13 - Jaap van Veen
  01:37:13 - 01:37:16 - Tino van der Ven
  01:37:16 - 01:37:17 - Tjeerd van der Zwan
  01:37:17 - 01:37:19 - Tino van der Ven
  01:37:19 - 01:37:23 - Karst Breeuwsma
  01:37:23 - 01:37:26 - Tino van der Ven
  01:37:26 - 01:37:32 - Karst Breeuwsma
  01:37:32 - 01:37:47 - Jaap van Veen
  01:37:47 - 01:37:50 - Erik de Swart
  01:37:50 - 01:37:56 - Tjeerd van der Zwan
  01:37:56 - 01:38:16 - Erik de Swart
  01:38:16 - 01:38:17 - Tjeerd van der Zwan
  01:38:17 - 01:38:27 - Karst Breeuwsma
  01:38:27 - 01:38:30 - Tjeerd van der Zwan
  01:38:30 - 01:38:44 - Karst Breeuwsma
  01:38:44 - 01:38:45 - Jaap van Veen
  01:38:45 - 01:38:47 - Roelf van der Woude
  01:38:47 - 01:38:48 - Tino van der Ven
  01:38:48 - 01:39:41 - Roelf van der Woude
  01:39:41 - 01:40:16 - Jaap van Veen
  01:40:16 - 01:40:21 - Tjeerd van der Zwan
  01:40:21 - 01:40:24 - Tino van der Ven
  01:40:24 - 01:41:11 - Tjeerd van der Zwan
  01:41:11 - 01:41:12 - Erik de Swart
  01:41:12 - 01:41:13 - Tjeerd van der Zwan
  01:41:13 - 01:41:42 - Erik de Swart
  01:41:42 - 01:41:51 - Tjeerd van der Zwan
  01:41:51 - 01:42:37 - Gerrie Rozema
  01:42:37 - 01:42:57 - Jaap van Veen
  01:42:57 - 01:43:13 - Tjeerd van der Zwan
  01:43:13 - 01:43:57 - Lia de Heij
  01:43:57 - 01:44:04 - Tjeerd van der Zwan
  01:44:04 - 01:44:34 - Erik de Swart
  01:44:34 - 01:44:35 - Rolie Tromp
  01:44:35 - 01:44:57 - Erik de Swart
  01:44:57 - 01:45:56 - Tjeerd van der Zwan
  01:45:56 - 01:46:18 - Gerrie Rozema
  01:46:18 - 01:46:24 - Tjeerd van der Zwan
  01:46:24 - 01:46:37 - Erik de Swart
  01:46:37 - 01:46:40 - Tjeerd van der Zwan
  01:46:40 - 01:46:55 - Age Hartsuiker
  01:46:55 - 01:46:57 - Tjeerd van der Zwan
  01:46:57 - 01:47:04 - Dimph van Ruth
  01:47:04 - 01:48:07 - Tjeerd van der Zwan
 • 10

  Bespreekstuk


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  Het college toestemming te verlenen om de GR SW Fryslân te wijzigen overeenkomstig het wijzigingsvoorstel GR SW Fryslân.


  Besluit
  Het college toestemming te verlenen om de GR SW Fryslân te wijzigen overeenkomstig het wijzigingsvoorstel GR SW Fryslân. Stemverhouding: Unaniem

  Mevrouw Kuipers (VVD) vraagt een jaarlijkse evaluatie gezamenlijke met de vier gemeenteraden van het nieuwe Caparis.

  Mevrouw Van Dijk (GL) heeft gevraagd naar uitstel van behandeling omdat de cijfers niet vroegtijdig waren aangeleverd. De wethouder wordt gevraagd zelfreflectie te geven op het proces van herstructurering Caparis. De fractie had liever liquidatie gezien, financiële duidelijkheid en ziet nu graag een stevige rol voor Caparis in het Sociaal Domein.

  Wethouder Broekhuizen geeft namens het college aan dat de acht betrokken gemeenten goed uit elkaar gaan, er is een fair deal opgesteld. Het is van belang dat alle acht gemeente een gelijkluidend besluit nemen.
  Het vervolg van het proces zijn het definitief maken van de statuten, de dienstverleningsovereenkomst, de definitieve gewijzigde GR en het aanwijzingsbesluit. Dit zijn collegebesluiten, maar komen naar de raad om in de commissie te bespreken.
  De verordening op alleenrecht is een raadsbevoegdheid en komt naar de raad.
  Voor de risico’s die mogelijk zijn de te verwachten is het weerstandvermogen geplust.


  Toezeggingen
  Onderwerp
  GR SW Fryslân / Caparis - bijeenkomsten met vier gemeenteraden, eigenaren Caparis
  GR SW Fryslân / Caparis - controlerende rol raad en evaluatiemomenten

  01:48:07 - 01:53:10 - Bernhard Hoekstra
  01:53:10 - 01:53:29 - Tjeerd van der Zwan
  01:53:29 - 01:56:05 - Rixt de Jong
  01:56:05 - 01:59:54 - Ate Eijer
  01:59:54 - 02:04:20 - Marga Kuipers
  02:04:20 - 02:06:10 - Wanda Ottens
  02:06:10 - 02:09:54 - Grietje van Dijk
  02:09:54 - 02:09:54 - Bernhard Hoekstra
  02:09:54 - 02:09:57 - Tjeerd van der Zwan
  02:09:57 - 02:10:43 - Bernhard Hoekstra
  02:10:43 - 02:10:50 - Grietje van Dijk
  02:10:50 - 02:11:16 - Tjeerd van der Zwan
  02:11:16 - 02:13:50 - Lia de Heij
  02:13:50 - 02:15:46 - Age Hartsuiker
  02:15:46 - 02:15:48 - Grietje van Dijk
  02:15:48 - 02:15:49 - Tjeerd van der Zwan
  02:15:49 - 02:16:39 - Grietje van Dijk
  02:16:39 - 02:17:19 - Tjeerd van der Zwan
  02:17:19 - 02:18:27 - Hans Broekhuizen
  02:18:27 - 02:18:31 - Ate Eijer
  02:18:31 - 02:18:32 - Tjeerd van der Zwan
  02:18:32 - 02:20:49 - Ate Eijer
  02:20:49 - 02:24:17 - Hans Broekhuizen
  02:24:17 - 02:25:53 - Tjeerd van der Zwan
 • 11
 • 12

  Hamerstuk


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  De nota samenwerken 2019 ‘samenwerken=maatwerk’ vast te stellen.


  Besluit
  De nota samenwerken 2019 ‘samenwerken=maatwerk’ vast te stellen. Stemverhouding: Unaniem
 • 13

  Hamerstuk


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  Het controleprotocol jaarrekening 2019 vast te stellen.


  Besluit
  Het controleprotocol jaarrekening 2019 vast te stellen. Stemverhouding; Unaniem
 • 14


  Besluit
  De motie wordt ingetrokken na een toezegging door het college.

  Mevrouw De Jong (FNP) geeft dat de constateringen in de motie komen van het Trimbos. De vragen sluiten aan bij het RIVM.

  De heer Buwalda (PvdA) benadrukt de risico’s bij gebruik van lachgas en wil de verkoop en het gebruik graag breder aanpakken. Hij vraagt de zeven acties uit de handreiking van het Trimbos instituut in de motie op te nemen.

  Voorzitter Van der Zwan geeft aan dat het college binnenkort met een brede notitie komt, met daarin opgenomen flankerend beleid en vergunningen. En zegt toe daarin o.a. ook de zeven acties van het Trimbos instituut op te nemen.

  De vergadering wordt geschorst.
  Na de schorsing geeft mevrouw De Jong dat de motie wordt ingetrokken na het voorstel van het college om met een brede notitie te komen.


  Moties
  Toelichting
  173. INGETROKKEN Lachgasballonnen en lachgaspatroanen
  Toezeggingen
  Onderwerp
  Notitie risico's en aanpak verkoop en gebruik van lachgas volgt.

  02:25:53 - 02:29:22 - Alette de Jong
  02:29:22 - 02:29:42 - Rixt de Jong
  02:29:42 - 02:30:19 - Alette de Jong
  02:30:19 - 02:31:34 - Tjeerd van der Zwan
  02:31:34 - 02:31:35 - Roelf van der Woude
  02:31:35 - 02:31:49 - Tjeerd van der Zwan
  02:31:49 - 02:31:52 - Roelf van der Woude
  02:31:52 - 02:31:59 - Tjeerd van der Zwan
  02:31:59 - 02:32:04 - Roelf van der Woude
  02:32:04 - 02:32:04 - Amarens Reitsma
  02:32:04 - 02:32:09 - Tjeerd van der Zwan
  02:32:09 - 02:33:24 - Amarens Reitsma
  02:33:24 - 02:33:24 - Tjeerd van der Zwan
  02:33:24 - 02:33:29 - Tino van der Ven
  02:33:29 - 02:33:30 - Tjeerd van der Zwan
  02:33:30 - 02:34:20 - Retze van der Honing
  02:34:20 - 02:34:27 - Tjeerd van der Zwan
  02:34:27 - 02:34:29 - Jan-Julius Buwalda
  02:34:29 - 02:34:41 - Roelf van der Woude
  02:34:41 - 02:34:41 - Tjeerd van der Zwan
  02:34:41 - 02:34:53 - Jan-Julius Buwalda
  02:34:53 - 02:35:09 - Tjeerd van der Zwan
  02:35:09 - 02:38:49 - Jan-Julius Buwalda
  02:38:49 - 02:38:55 - Alette de Jong
  02:38:55 - 02:39:09 - Jan-Julius Buwalda
  02:39:09 - 02:42:16 - Tjeerd van der Zwan
  02:42:16 - 02:42:37 - Alette de Jong
  02:42:37 - 02:43:10 - Tjeerd van der Zwan
 • 15

  De voorzitter sluit de vergadering om 22.45 uur.