Raadsvergadering

maandag 5 oktober 2020 20:00 - 23:00
Locatie:
Digitaal
Voorzitter:
T.J. van der Zwan
Toelichting:

De raadsvergadering is digitaal en voor iedereen te volgen op deze pagina vanaf 20:00 uur.

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Besluit
  De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur en heet aanwezigen en kijkers welkom in deze raadsvergadering.

  Stemming vindt plaats conform artikel 32 lid 3 van de Gemeentewet. Hoofdelijke stemming vindt online digitaal plaats.

  Burgemeester Van der Zwan staat stil bij het overlijden van voormalig raadslid en –wethouder namens D66 mevrouw D. van der Veen – Pascaer waarna de raad een moment van stilte neemt om mevrouw Van der Veen te gedenken.


  00:00:22 - 00:05:20 - Tjeerd van der Zwan
 • 2

  Voorgesteld besluit
  Vaststellen van de agenda.


  Besluit
  De agenda wordt vastgesteld met de volgende wijzigingen: \- Agendapunt 17 wordt toegevoegd – Motie 240 vreemd aan de orde van de dag: Toegankelijkheid stemhokjes \- Agendapunt 18 wordt toegevoegd – Motie 241 vreemd aan de orde van de dag: Coronamaatregelen \- Agendapunt 19 wordt toegevoegd – Motie 243 vreemd aan de orde van de dag: Parkearren yn It Hearrenfean \- Agendapunt 20 wordt toegevoegd – Motie 244 vreemd aan de orde van de dag: Coalition of the Willing\, evacuatie mensen uit Moria

  Voorstel van orde:
  Voorzitter burgemeester van der Zwan stelt voor te vergaderen tot uiterlijk 23:00 uur en eerst de inhoudelijke agendapunten te behandelen, na agendapunt 16 agendapunt 4 Mondelinge vragen te behandelen en de agendapunten 5 tot en met 12 in een keer vast te stellen.

  De fracties van FNP, GL, HL, CU, en SP verzoeken om agendapunt 15 Bestemmingsplan aansluiting Oranje Nassaulaan op de A32 van de agenda te halen omdat het raadsvoorstel niet besluitrijp wordt geacht.
  Wethouder Van Veen geeft aan dat er een gesprek met dorpsbelang Oranjewoud is geweest en zegt toe:
  Toezegging ID 229: zich tot het uiterste in te spannen om de rotondevariant in te passen. Rijkswaterstaat moet voor die variant goedkeuring verlenen.

  De fracties van FNP, GL, HL, CU, SP en D66 verzoeken om agendapunt 16 Rotonde Heerenveen midden (RSP-2) van de agenda te halen omdat het raadsvoorstel niet besluitrijp wordt geacht.
  Wethouder Van Veen legt uit dat dit agendapunt aansluit op agendapunt 15, Bestemmingsplan aansluiting Oranje Nassaulaan op de A32.

  De voorzitter constateert na inventarisatie bij de fracties dat de meerderheid voor behandeling van de agendapunten 15 en 16 is.


  00:05:20 - 00:06:43 - Ate Eijer
  00:06:55 - 00:08:01 - Tjeerd van der Zwan
  00:08:01 - 00:09:16 - Lia de Heij
  00:09:16 - 00:09:46 - Roelf van der Woude
  00:09:46 - 00:09:51 - Tjeerd van der Zwan
  00:09:51 - 00:10:04 - Rolie Tromp
  00:10:04 - 00:10:47 - Jan van der Veen
  00:10:47 - 00:16:07 - Jaap van Veen
  00:16:07 - 00:17:44 - Gerrie Rozema
  00:17:44 - 00:17:49 - Tjeerd van der Zwan
  00:17:49 - 00:19:13 - Erik de Swart
  00:19:13 - 00:19:28 - Lia de Heij
  00:19:28 - 00:20:04 - Ojanne de Vries
  00:20:04 - 00:20:35 - Roelf van der Woude
  00:20:35 - 00:22:44 - Tjeerd van der Zwan
 • 3

  Voorgesteld besluit
  De heer S. Blacquière toe te laten als raadslid van de gemeente Heerenveen.  Besluit
  De heer S. Blacquière toe te laten als raadslid van de gemeente Heerenveen.

  De voorzitter van het centraal stembureau heeft na het ontslag van raadslid Hedwich Rinkes als opvolger de heer Sietze Blacquière benoemd verklaard.

  Mevrouw Van der Ven, lid van de commissie Geloofsbrieven verklaart dat de geloofsbrieven van de heer S. Blacquière akkoord zijn bevonden.

  Alvorens zijn functie te kunnen uitoefenen, legt de heer Blacquière in de vergadering, in handen van de voorzitter, de belofte in het Nederlands af.

  Burgemeester Van der Zwan feliciteert de heer Blacquière met zijn toelating tot de raad.

  De heer S. Blacquière (CDA) voegt zich om 20:25 uur in de vergadering.


  00:22:44 - 00:23:28 - Betty van der Ven
  00:23:28 - 00:26:24 - Tjeerd van der Zwan
  00:26:24 - 00:26:52 - Retze van der Honing
 • 4

  Besluit
  .

  Moskoupleats Katlijk
  J. Abma CDA stelt vragen over ontwikkelingen bij de Moskoupleats.
  De vraag wordt schriftelijk beantwoord. Technische vraag ID 91.

  Le Roytuin Heerenveen
  B. van der Ven (PvdA) stelt mede namens de VVD vragen over overleg met omwonenden van de Le Roytuin.
  De vraag wordt schriftelijk beantwoord. Schriftelijke vraag ID 129.

  Mondkapjes in openbare gelegenheden
  J. van der Veen (SP) stelt vragen over de kosten van het dragen van mondkapjes.
  De vraag wordt schriftelijk beantwoord. Schriftelijke vraag ID 130.


  Schriftelijke vragen
  Onderwerp
  Mondkapjes voor mensen in armoede
  Vragen Le Roy tuin (VVD en PvdA)
  Technische vragen
  Onderwerp
  Vragen Moskoupleats
 • 5.a

  Voorgesteld besluit
  Vaststellen van de besluitenlijsten van de raadsvergadering van 7 september 2020 en de extra raadsvergaderingen van 7 september 2020 en 17 september 2020.  Besluit
  De besluitenlijsten van 7 september, 7 september en 17 september 2020 worden vastgesteld.
 • 5.b

  Voorgesteld besluit
  Vaststellen van de lijst toezeggingen / moties met de voorgestelde afdoening.  Besluit
  De lijst toezeggingen en moties wordt vastgesteld.
 • 6.a

  Voorgesteld besluit
  Vaststellen van de lijst ingekomen stukken met de genoemde wijzen van afdoening.  Besluit
  De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld.
 • 6.b

  Voorgesteld besluit
  De Lange Termijn Agenda voor kennisgeving aannemen.  Besluit
  De Lange Termijn Agenda en Bestuurlijke Planning wordt voor kennisgeving aangenomen.
 • 7

  De begeleidingscommissie geeft een toelichting op de voortgang van het thematisch raadsakkoord.


  Besluit
  .

  De begeleidingscommissie heeft geen mededelingen

 • 8

  Hamerstuk

  Het bestemmingsplan maakt kwaliteitsverbetering en uitbreiding toeristisch recreatief aanbod mogelijk door functiewijziging van de percelen behoren bij Singel 23 te Jubbega.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. Het bestemmingsplan Singel 23 te Jubbega, zoals vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0074.BPNSingel23JU-VG01, dat conform de artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 van het Besluit ruimtelijke ordening in elektronische vorm is vastgelegd, in die vorm vast te stellen.
  2. Aan te geven dat bij dit bestemmingsplan als ondergrond behoort de) Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), bestaand ten tijde van de vaststelling en kenbaar uit het elektronische bestand o_ NL.IMRO.0074.BPNSingel23JU-VG01.


  Besluit
  1. Het bestemmingsplan Singel 23 te Jubbega, zoals vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0074.BPNSingel23JU-VG01, dat conform de artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 van het Besluit ruimtelijke ordening in elektronische vorm is vastgelegd, in die vorm vast te stellen. 2. Aan te geven dat bij dit bestemmingsplan als ondergrond behoort de) Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), bestaand ten tijde van de vaststelling en kenbaar uit het elektronische bestand o\_ NL.IMRO.0074.BPNSingel23JU-VG01.

  De raad besluit met algemene stemmen.

 • 9

  Hamerstuk

  Het bestemmingsplan betreft een particulier initiatief en maakt de functiewijzing van het perceel W.A. Nijenhuisweg 61 te Katlijk mogelijk en daarmee het splitsen van de bebouwing tot twee woningen.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. Het bestemmingsplan W.A. Nijenhuisweg 61 te Katlijk, zoals vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0074.PHWANijenhuisweg61-VG01, dat conform de artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 van het Besluit ruimtelijke ordening in elektronische vorm is vastgelegd, in die vorm vast te stellen.
  2. Aan te geven dat bij dit bestemmingsplan als ondergrond behoort de) Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), bestaand ten tijde van de vaststelling en kenbaar uit het elektronische bestand o_ NL.IMRO.0074.PHWANijenhuisweg61-VG01.


  Besluit
  1. Het bestemmingsplan W.A. Nijenhuisweg 61 te Katlijk, zoals vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0074.PHWANijenhuisweg61-VG01, dat conform de artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 van het Besluit ruimtelijke ordening in elektronische vorm is vastgelegd, in die vorm vast te stellen. 2. Aan te geven dat bij dit bestemmingsplan als ondergrond behoort de) Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), bestaand ten tijde van de vaststelling en kenbaar uit het elektronische bestand o\_ NL.IMRO.0074.PHWANijenhuisweg61-VG01.

  De raad besluit met algemene stemmen.

 • 10

  Hamerstuk


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. Aanvullend op het beschikbare bouwkrediet van € 2.314.500,- een aanvullend bouwkrediet beschikbaar te stellen van
   € 753.503,- voor de nieuwbouw van de basisschool De Nijewier in Tjalleberd. Het totale bouwkrediet komt hiermee op
   € 3.068.003,-.
  2. Aanvullend op het beschikbare locatiegebonden krediet van
   € 662.025-, een aanvullend locatiegebonden krediet beschikbaar te stellen van € 27.500,-. Het totale locatiegebonden krediet komt hiermee op € 689.525,-.
  3. Aanvullend op de beschikbare kapitaallasten van € 148.826,- een extra bedrag beschikbaar te stellen van € 39.000 voor de dekking van het extra bouwkrediet en het extra locatiegebonden krediet. De totale kapitaallasten komen hiermee op € 187.876,-.
  4. Structureel een bedrag beschikbaar te stellen voor het beheer van het groen van € 3.600,- vanaf 2022.


  Besluit
  1. Aanvullend op het beschikbare bouwkrediet van € 2.314.500,- een aanvullend bouwkrediet beschikbaar te stellen van € 753.503,- voor de nieuwbouw van de basisschool De Nijewier in Tjalleberd. Het totale bouwkrediet komt hiermee op € 3.068.003,-. 2. Aanvullend op het beschikbare locatiegebonden krediet van € 662.025-, een aanvullend locatiegebonden krediet beschikbaar te stellen van € 27.500,-. Het totale locatiegebonden krediet komt hiermee op € 689.525,-. 3. Aanvullend op de beschikbare kapitaallasten van € 148.826,- een extra bedrag beschikbaar te stellen van € 39.000 voor de dekking van het extra bouwkrediet en het extra locatiegebonden krediet. De totale kapitaallasten komen hiermee op € 187.876,-. 4. Structureel een bedrag beschikbaar te stellen voor het beheer van het groen van € 3.600,- vanaf 2022.

  De raad besluit met algemene stemmen.

 • 11

  Hamerstuk

  Voorgesteld besluit
  De heer B. Hoekstra (CDA) te benoemen als lid van de auditcommissie.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De heer B. Hoekstra (CDA) te benoemen als lid van de auditcommissie.

  De raad besluit bij acclamatie.

 • 12

  Hamerstuk


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. Het ontwerp incidentrisicoprofiel Fryslân voor kennisgeving aan te nemen en geen zienswijze in te dienen;
  2. In te stemmen met het versturen van de bijgevoegde brief aan het bestuur van de Veiligheidsregio Fryslân.


  Besluit
  1. Het ontwerp incidentrisicoprofiel Fryslân voor kennisgeving aan te nemen en geen zienswijze in te dienen; 2. In te stemmen met het versturen van de bijgevoegde brief aan het bestuur van de Veiligheidsregio Fryslân.

  De raad besluit met algemene stemmen.

 • 13

  Bespreekstuk


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de onderzoeksopdracht voor het onderzoek naar de begrotingssystematiek.
  2.     a. Voor de onderzoeksopdracht middelen beschikbaar te stellen;
       b. Exacte kosten van dit onderzoek op te nemen in het eerstvolgende verzamelbesluit.


  Besluit
  1. In te stemmen met de onderzoeksopdracht voor het onderzoek naar de begrotingssystematiek. 2. a. Voor de onderzoeksopdracht middelen beschikbaar te stellen;  b. Exacte kosten van dit onderzoek op te nemen in het eerstvolgende verzamelbesluit.

  De raad besluit met algemene stemmen.

  De voorzitter draagt voor dit agendapunt het voorzitterschap over aan de vicevoorzitter, de heer R. van der Woude.
  De vicevoorzitter draagt na dit het voorzitterschap over aan de voorzitter.


  00:26:52 - 00:28:18 - Ojanne de Vries
  00:28:18 - 00:28:53 - Retze van der Honing
  00:28:53 - 00:30:14 - Sybrig Sijtsma
 • 14

  Bespreekstuk


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1.Een keuze te maken uit één van de drie scenario's.
  2.In te stemmen met het procesvoorstel om uiterlijk bij de  Perspectiefnota 2021 besluitvorming voor te bereiden over
   gewenste ambities en investeringen en de hiervoor benodigde  financiële ruimte en bijsturing.


  Besluit
  1.Een keuze te maken uit één van de drie scenario's. 2.In te stemmen met het procesvoorstel om uiterlijk bij de  Perspectiefnota 2021 besluitvorming voor te bereiden over  gewenste ambities en investeringen en de hiervoor benodigde  financiële ruimte en bijsturing.

  Het besluit wordt aangenomen met 23 stemmen voor en 7 stemmen tegen.

  Stemverhouding:
  Fractie(s) voor: PvdA, VVD, CDA, GBH, D66, SP, CU
  Fractie(s) tegen: FNP, GL, HL


  Amendementen
  Onderwerp
  Scenario 4 begroting
  Scenario 5 begroting
  Moties
  Toelichting
  Integrale afweging bijsturing bij behandeling begroting 2021

  00:30:14 - 00:30:35 - Tjeerd van der Zwan
  00:30:35 - 00:31:31 - Roelf van der Woude
  00:31:31 - 00:34:34 - Dimph van Ruth
  00:34:34 - 00:38:43 - Ate Eijer
  00:38:43 - 00:41:03 - Roelf van der Woude
  00:41:03 - 00:41:48 - Ate Eijer
  00:41:48 - 00:44:21 - Ojanne de Vries
  00:44:21 - 00:45:08 - Ate Eijer
  00:45:08 - 00:45:26 - Retze van der Honing
  00:45:26 - 00:48:50 - Jentsje Abma
  00:48:50 - 00:53:42 - Wanda Ottens
  00:53:42 - 00:56:08 - Tjeerd Waterlander
  00:56:08 - 00:58:11 - Lia de Heij
  00:58:11 - 01:07:38 - Tjeerd van der Zwan
  01:07:38 - 01:15:20 - Roelf van der Woude
  01:15:20 - 01:17:14 - Ate Eijer
  01:17:14 - 01:20:16 - Roelf van der Woude
  01:20:16 - 01:21:53 - Age Hartsuiker
  01:21:53 - 01:22:07 - Lia de Heij
  01:22:07 - 01:22:48 - Retze van der Honing
  01:22:48 - 01:23:43 - Lia de Heij
  01:23:43 - 01:24:11 - Ojanne de Vries
  01:24:11 - 01:25:26 - Tjeerd van der Zwan
  01:25:26 - 01:38:36 - Retze van der Honing
 • 14.1

  Beslút:

  • Een kar te meitsjen foar senario 5:
  o By it opstellen fan de begrutting 20121 en fierder de útkomsten fan de Perspektyfnota 2020 en de ynfestearingsaginda 2020 net te ferwurkjen.
  o By de behanneling fan de begrutting 2021 (9 novimber 2020) allinnich de jierskiif 2021 fêst te stellen en de begrutting foar de jierren nei 2021 foar kundskip oan te nimmen.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Het amendement wordt verworpen met 6 stemmen voor en 24 stemmen tegen. Stemverhouding: Fractie(s) voor: FNP, GL Fractie(s) tegen: PvdA, VVD, CDA, GBH, D66, SP, CU, HL
 • 14.2

  Besluit:

  • Een keuze te maken voor:
  Scenario 4:
  Nu de grote investeringen in bijvoorbeeld topsport en grote projecten on-hold te zetten en deze ambities tijdelijk te gaan uitstellen.

  Voorrang te geven aan de kadernota sociaal domein en hierop geen bezuinigingen door te voeren die onze inwoners direct financieel raken, maar zorgen dat iedereen in deze onzekere coronatijd voldoende middelen heeft om in hun bestaansrecht te kunnen voorzien.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Het amendement wordt verworpen met 2 stemmen voor en 28 stemmen tegen. Stemverhouding: Fractie(s) voor: SP Fractie(s) tegen: PvdA, VVD, CDA, FNP, GL, GBH, D66, CU, HL
 • 14.3

  Verzoekt het college / draagt het college op:

  1. De verduurzaming van de gemeentelijke huisvesting eerst niet aan te wijzen als oplossing voor een sluitend meerjarenperspectief.
  2. De raad bij de begrotingsvergadering inhoudelijke en integrale keuzes voor te leggen voor een sluitend meerjarenperspectief.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De motie wordt verworpen met 8 stemmen voor en 22 stemmen tegen. Stemverhouding: Fractie(s) voor: FNP 2 stemmen (A. de Jong en E. de Swart) GL, SP, CU, Fractie(s) tegen: PvdA, VVD, CDA, FNP 1 stem (A. Eijer), GL, GBH, D66, HL
 • 15

  Bespreekstuk


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  • de antwoordnota zienswijzen vast te stellen;
  • het bestemmingsplan Heerenveen - Aansluiting A32 (Oranje Nassaulaan), zoals vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0074.BPHveenaanslA32ONL-VG01, conform de artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 van het Besluit ruimtelijk ordening in elektronische vorm is vastgelegd, in die vorm gewijzigd vast te stellen, in die zin dat de verbeelding en de regels worden aangepast overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bijlage;
  • aan te geven dat bij dit bestemmingsplan als ondergrond behoort de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), bestaand ten tijde van de vaststelling en kenbaar uit het electronisch bestand o_ NL.IMRO.0074.BPHveenaanslA32ONL-VG01.


  Besluit
  • de antwoordnota zienswijzen vast te stellen; • het bestemmingsplan Heerenveen - Aansluiting A32 (Oranje Nassaulaan), zoals vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0074.BPHveenaanslA32ONL-VG01, conform de artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 van het Besluit ruimtelijk ordening in elektronische vorm is vastgelegd, in die vorm gewijzigd vast te stellen, in die zin dat de verbeelding en de regels worden aangepast overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bijlage; • aan te geven dat bij dit bestemmingsplan als ondergrond behoort de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), bestaand ten tijde van de vaststelling en kenbaar uit het electronisch bestand o\_ NL.IMRO.0074.BPHveenaanslA32ONL-VG01.

  Het besluit wordt aangenomen met 21 stemmen voor en 9 stem tegen.

  Stemverhouding:
  Fractie(s) voor: PvdA, VVD, CDA, GBH, D66, CU
  Fractie(s) tegen: FNP, GL, SP, HL

  Stemverklaringen:
  • A. Hartsuiker (HL) – stemt niet in met het raadsvoorstel, ondanks de toezegging, omdat het voorstel niet voorziet in een rotonde.
  • G. Rozema (GL) – stemt tegen het raadsvoorstel omdat het voorstel niet voorziet in een rotonde.
  • G. van der Woude (GBH) – stemt in met het voorstel omdat er een wijzigingsbevoegdheid is in het bestemmingsplan waarmee het nog gewijzigd kan worden.
  • E. de Swart (FNP) – de fractie stemt tegen het voorstel omdat het voorstel niet voorziet in een rotonde.


  Moties
  Toelichting
  met Plaatselijk Belang Oranjewoud, Rijkswaterstaat, RHDHV en gemeente de situatie te bekijken
  Onderzoek rotondevariant
  Toezeggingen
  Onderwerp
  Rotondevariant Oranje Nassaulaan

  01:38:36 - 01:39:16 - Tjeerd van der Zwan
  01:39:16 - 01:43:01 - Gerrie Rozema
  01:43:01 - 01:44:10 - Erik de Swart
  01:44:10 - 01:44:50 - Karst Breeuwsma
  01:44:50 - 01:45:58 - Goffe Walsweer
  01:45:58 - 01:47:28 - Age Hartsuiker
  01:47:28 - 01:47:35 - Tjeerd van der Zwan
  01:47:35 - 01:54:02 - Jaap van Veen
  01:54:02 - 01:59:13 - Tjeerd van der Zwan
 • 15.1

  Verzoekt het college/draagt het college op:
  • Nogmaals met Plaatselijk Belang Oranjewoud, Rijkswaterstaat, RHDHV en gemeente de situatie te bekijken.
  • Haar belofte na te komen en gebruik te maken van de wijzigingsbevoegdheid om te komen tot een ‘rotonde-oplossing’ geheel in overeenstemming met de toezegging.  Besluit
  .

  L. de Heij (CU) geeft aan dat met de toezegging bij agendapunt 2 ID 229 de motie niet meer nodig is.

 • 15.2

  Verzoekt het college/ draagt het college op:
  • Extra onderzoek te doen naar de rotondevariant zoals voorgesteld door PB.
  • PB Oranjewoud te betrekken hierbij en hen mee te nemen in de bevindingen en verdere ontwikkelingen.
  • De gemeenteraad hierbij te betrekken en mee te nemen in de bevindingen en verdere ontwikkelingen.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De motie wordt aangenomen met 17 stemmen voor en 13 stemmen tegen. Stemverhouding: Fractie(s) voor: GL, PvdA, FNP, D66, SP, HL Fractie(s) tegen: VVD, CDA, GBH, CU
 • 16

  Bespreekstuk

  Als vervolg op de A32 RSP-1 - varianten keuze rotonde


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. Op basis van het scenario-onderzoek voor de rotonde Heerenveen Midden te kiezen voor scenario D - een kruispunt met verkeerslichten.
  2. Het college opdracht te geven om de herinrichting van de Burgemeester Falkenaweg te onderzoeken met als doel het verbeteren van de veiligheid en doorstroming voor fietsers op deze weg.


  Besluit
  1\. Op basis van het scenario\-onderzoek voor de rotonde Heerenveen Midden te kiezen voor scenario D \- een kruispunt met verkeerslichten\. 2\. Het college opdracht te geven om de herinrichting van de Burgemeester Falkenaweg te onderzoeken met als doel het verbeteren van de veiligheid en doorstroming voor fietsers op deze weg\.

  Het besluit wordt aangenomen met 18 stemmen voor en 12 stemmen tegen.

  Stemverhouding:
  Fractie(s) voor: PvdA, VVD, CDA, GBH
  Fractie(s) tegen: FNP, GL, D66, SP, CU, HL

  Stemverklaring
  G. Rozema (GL) – de fractie stemt tegen het voorstel vanwege hun verzoek om eerst een aanvullend onderzoek te doen.


  Amendementen
  Onderwerp
  Rotonde Heerenveen Midden - eerst extra onderzoek
  Moties
  Toelichting
  Scenario-onderzoek Heerenveen Midden

  01:59:13 - 02:01:10 - Gerrie Rozema
  02:01:10 - 02:02:59 - Lia de Heij
  02:02:59 - 02:04:53 - Erik de Swart
  02:04:53 - 02:07:11 - Gerrit van der Wal
  02:07:11 - 02:07:33 - Karst Breeuwsma
  02:07:33 - 02:07:56 - Rolie Tromp
  02:07:56 - 02:11:14 - Age Hartsuiker
  02:11:14 - 02:12:13 - Ojanne de Vries
  02:12:13 - 02:13:10 - Roelf van der Woude
  02:13:10 - 02:13:14 - Tjeerd van der Zwan
  02:13:14 - 02:13:17 - Jan van der Veen
  02:13:17 - 02:14:22 - Jaap van Veen
  02:14:22 - 02:15:03 - Gerrie Rozema
  02:15:03 - 02:16:04 - Jaap van Veen
  02:16:04 - 02:16:04 - Dimph van Ruth
  02:16:04 - 02:17:39 - Gerrie Rozema
  02:17:39 - 02:19:56 - Erik de Swart
  02:19:56 - 02:21:34 - Tjeerd van der Zwan
  02:21:34 - 02:21:45 - Gerrie Rozema
  02:21:45 - 02:23:50 - Tjeerd van der Zwan
  02:23:50 - 02:26:51 - Gerrie Rozema
 • 16.1

  Besluit:
  • Op basis van het scenario-onderzoek nog geen keuze te maken voor een scenario voor de rotonde van Heerenveen Midden, maar eerst aanvullend onderzoek te doen.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Het amendement wordt verworpen met 14 stemmen voor en 16 stemmen tegen. Stemverhouding: Fractie(s) voor: D66, GL, GBH, SP, CU, FNP, HL Fractie(s) tegen: PvdA, VVD, CDA
 • 16.2

  Draagt het college op:

  Opnieuw te kijken naar rotonde Midden in samenhang met Oranje Nassaulaan - A32
  Het project voorlopig stop te zetten totdat er besluiten over de Oranje Nassaulaan - A32 zijn genomen.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De motie wordt verworpen met 10 stemmen voor en 20 stemmen tegen. Stemverhouding: Fractie(s) voor: FNP, GL, SP, CU, HL Fractie(s) tegen: PvdA, VVD, CDA, GBH, D66
 • 17

  Verzoekt het college/ draagt het college op:

  • Tijdens de eerstkomende Tweede Kamerverkiezing op 17 maart 2021 in één centraal en toegankelijk gelegen stemlokaal de stem-mal en audio ondersteuning beschikbaar te stellen voor mensen met een visuele beperking en de raad na afloop te informeren over het gebruik hiervan;
  • Hierna bij de daaropvolgende verkiezingen in elk dorp één stembureau toegankelijk in te richten voor mensen met een visuele beperking, o.a. gebruikmakend van de stem-mal en audio ondersteuning;
  • Duidelijk te communiceren in welke stemlokalen van deze voorziening gebruik kan worden gemaakt  Besluit
  .

  Behandeling motie vreemd ID: 240 wordt doorgeschoven naar een extra raadsvergadering op 21 oktober 2020.


  02:26:51 - 02:29:19 - Tjeerd van der Zwan
  02:29:19 - 02:29:47 - Jan van der Veen
  02:29:47 - 02:30:17 - Erik de Swart
  02:30:17 - 02:31:34 - Roelf van der Woude
  02:31:34 - 02:32:43 - Grietje van Dijk
  02:32:43 - 02:34:30 - Tjeerd van der Zwan
 • 18

  Voor inwerkingtreding van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19:
  -de gemeenteraad binnen tien uur na het nemen van een lokale maatregel met het oog op een spoedeisende situatie per e-mail te informeren over de genomen maatregel;
  -de gemeenteraad met het oog op een voorgenomen lokale maatregel, die geen betrekking heeft op een spoedeisende situatie, voorafgaand aan het invoeren van de maatregel om een zienswijze te vragen.
  En
  -voorafgaand aan de eventuele inwerkingtreding van de nieuwe Tijdelijke wet covid-19 met de gemeenteraad afspraken te maken over de informatie aan de gemeenteraad, en de manier waarop de gemeenteraad betrokken zal worden bij maatregelen die de burgemeester op grond van de Tijdelijke wet covid-19 mag nemen.  Besluit
  .

  Behandeling motie vreemd ID: 241 wordt doorgeschoven naar een extra raadsvergadering op 21 oktober 2020.

 • 19

  Draacht it kolleezje op:

  • Mei in útstel (ynklusyf finansjele gefolgen) te kommen foar it ynstellen fan tydlik fergees parkearren in it sintrum fan It Hearrenfean yn de perioade 10 novimber 2020 oant 31 desimber 2020, alle dagen tusken 9:00 oere en 12:00 oere.
  • Der foar te soargjen dat dit útstel behannele wurde kin troch de ried op 9 novimber 2020.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De motie wordt verworpen met 11 stemmen voor en 19 stemmen tegen. Stemverhouding: Fractie(s) voor: PvdA, FNP, GBH Fractie(s) tegen: VVD, CDA, GL, D66, SP, CU, HL

  Moties
  Toelichting
  Parkearren yn it Hearrenfean

  02:34:30 - 02:36:09 - Erik de Swart
  02:36:09 - 02:36:32 - Wanda Ottens
  02:36:32 - 02:36:38 - Tjeerd van der Zwan
  02:36:38 - 02:36:43 - Wanda Ottens
  02:37:13 - 02:37:32 - Roelf van der Woude
  02:37:32 - 02:41:50 - Jentsje Abma
  02:41:50 - 02:42:55 - Jan van der Veen
  02:42:55 - 02:43:56 - Lia de Heij
  02:43:56 - 02:44:07 - Tjeerd van der Zwan
  02:44:07 - 02:45:40 - Jaap van Veen
  02:45:40 - 02:46:33 - Wanda Ottens
  02:46:33 - 02:49:04 - Jaap van Veen
  02:49:04 - 02:49:15 - Tjeerd van der Zwan
  02:49:15 - 02:50:01 - Retze van der Honing
  02:50:01 - 02:50:07 - Tjeerd van der Zwan
  02:50:07 - 02:50:33 - Roelf van der Woude
  02:50:33 - 02:51:21 - Age Hartsuiker
  02:51:21 - 02:52:06 - Erik de Swart
  02:52:06 - 02:52:45 - Ojanne de Vries
  02:52:45 - 02:53:23 - Wanda Ottens
  02:53:23 - 02:53:47 - Tjeerd van der Zwan
  02:53:47 - 02:54:02 - Tjeerd Waterlander
  02:54:02 - 02:57:46 - Tjeerd van der Zwan
 • 20

  Verzoekt het college:

  Een manier te vinden om samenwerking te zoeken met de andere 173 gemeenten van de Coalition of the Willing om:
  • Gezamenlijk aan de minister en de Tweede Kamer kenbaar te maken dat de Moria-deal volstrekt onvoldoende is,
  • En nogmaals het grote draagvlak bij gemeenten om alleenstaande kinderen en jongeren op te vangen, via een krachtig en duidelijk signaal van de burgemeesters onder de aandacht te brengen van de minister en Tweede Kamer.  Besluit
  .

  Behandeling motie vreemd ID: 244 wordt doorgeschoven naar een extra raadsvergadering van 21 oktober 2020

 • 21

  Besluit
  De voorzitter sluit de vergadering om 23:00 uur.