Raadsvergadering

maandag 24 juni 2019 20:30 - 23:00
Locatie:
Raadszaal
Voorzitter:
T.J. van der Zwan

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Besluit
  De voorzitter opent de vergadering om 20:30 uur en heet aanwezigen en kijkers welkom.

  Eventuele hoofdelijke stemming begint bij mevrouw Reitsma (CDA) (16).


  00:00:35 - 00:00:37 - Hedwich Rinkes
  00:00:37 - 00:00:38 - Bernhard Hoekstra
  00:00:38 - 00:00:54 - Hedwich Rinkes
  00:00:54 - 00:01:39 - Tjeerd van der Zwan
 • 2


  Besluit
  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
 • 3

  Besluit
  De heer Van der Veen (SP) vraagt toelichting over de overlast in Sieverstraat en omgeving in het centrum van Heerenveen. Portefeuillehouder de heer Van der Zwan geeft namens het college toelichting op de status. De overlast is bekend en wordt aangepakt. Er zijn voor het centrum nu twee boa’s aangesteld.

  Het voorzitterschap voor dit punt wordt overgenomen door de heer Van der Woude.


  00:01:39 - 00:03:49 - Jan van der Veen
  00:04:48 - 00:04:57 - Roelf van der Woude
  00:04:57 - 00:05:40 - Tjeerd van der Zwan
  00:05:40 - 00:05:44 - Jan van der Veen
  00:05:44 - 00:05:58 - Roelf van der Woude
  00:05:58 - 00:06:10 - Tjeerd van der Zwan
 • 4

  Er is geen besluitenlijst. De besluitenlijst van 17 juni 2019 volgt.


  Besluit
  -
 • 5


  Besluit
  De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld.

  De heer Eijer (FNP) vraagt om in de commissie van 27 juni 2019 te behandelen de brief van VV Heerenveens Boys van 04-06-2019.


  00:06:10 - 00:06:11 - Ate Eijer
  00:06:11 - 00:06:12 - Tjeerd van der Zwan
  00:06:12 - 00:06:22 - Ate Eijer
  00:06:22 - 00:06:44 - Tjeerd van der Zwan
 • 6

  Besluit
  De heer Van der Woude licht de voortgang van het raadsakkoord toe.

  Er volgt een nieuwsbrief over ontwikkelingen met betrekking tot het raadsakkoord.


  00:06:44 - 00:07:55 - Roelf van der Woude
 • 7

  Bespreekstuk


  Resultaat stemming:


  Besluit
  1. het G1000 Burgerbesluit Centrum Heerenveen van 25 mei 2019 op te pakken; 2. het college te verzoeken om in een quickscan de haalbaarheid, consequenties en mogelijkheden in kaart te brengen; 3. het resultaat van de quickscan met een voorstel voor te leggen aan de raad zodat de raad in het najaar van 2019 een besluit kan nemen over: a. de hoofdlijnen van een integrale centrumvisie, b. een globaal uitvoeringsprogramma, c. een prioritering (wat kan direct en wat duurt langer) en d. een investeringsagenda; 4. het college te verzoeken in de Begroting 2020 de benodigde plan- en voorbereidingskosten op te nemen.

  Alle fracties geven een toelichting op het voorstel.
  In een reactie geeft wethouder Zoetendal aan dat in het najaar in de begroting de plannen en daarbij behorende investering wordt opgenomen. Het is aan de raad om na de quickscan met de technische antwoorden van het college de juiste keuzes te maken. Voor sommige voorstellen geldt dat het iets langer zal duren om in gang te zetten en de juiste middelen in te zetten.


  00:07:55 - 00:08:02 - Ate Eijer
  00:08:02 - 00:08:13 - Tjeerd van der Zwan
  00:08:13 - 00:08:19 - Age Hartsuiker
  00:08:19 - 00:09:41 - Tjeerd van der Zwan
  00:09:41 - 00:13:12 - Age Hartsuiker
  00:15:42 - 00:19:38 - Lia de Heij
  00:19:38 - 00:21:54 - Jan van der Veen
  00:21:54 - 00:24:19 - Rixt de Jong
  00:24:19 - 00:26:21 - Tino van der Ven
  00:26:21 - 00:26:34 - Amarens Reitsma
  00:26:34 - 00:26:38 - Tino van der Ven
  00:26:38 - 00:27:07 - Tjeerd van der Zwan
  00:27:07 - 00:29:41 - Gerrie Rozema
  00:29:41 - 00:32:36 - Ate Eijer
  00:32:36 - 00:36:23 - Amarens Reitsma
  00:36:23 - 00:39:05 - Ilona Zwanenburg
  00:39:05 - 00:44:43 - Sybrig Sijtsma
  00:44:43 - 00:48:00 - Jelle Zoetendal
  00:48:00 - 00:48:29 - Ojanne de Vries
  00:48:29 - 00:48:58 - Jelle Zoetendal
  00:48:58 - 00:49:03 - Tjeerd van der Zwan
  00:49:03 - 00:49:56 - Ojanne de Vries
  00:49:56 - 00:49:58 - Tjeerd van der Zwan
  00:49:58 - 00:50:28 - Amarens Reitsma
  00:50:28 - 00:50:46 - Jelle Zoetendal
  00:50:46 - 00:58:25 - Tjeerd van der Zwan
 • 8

  Hamerstuk


  Resultaat stemming:


  Besluit
  1. De Heerenveense Himmelsjek per 1 januari 2020 aan te bieden als maatwerkvoorziening in plaats van algemene voorziening; 2. De ‘Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020’ vast te stellen en deze inwerking te laten treden op 1 januari 2020.
 • 9

  Bespreekstuk op verzoek van de VVD


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Vast te stellen de geactualiseerde Algemene Plaatselijke Verordening Heerenveen.
 • 10

  Hamerstuk


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Vast te stellen de 'Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Heerenveen’.
 • 11

  Bespreekstuk


  Resultaat stemming:


  Besluit
  1. Een budget van € 636.846,- beschikbaar stellen voor het dekken van de financiële consequenties van het sluiten, herstellen en weer openen van de ijshockeyhal. 2. De dekking van het budget verwerken in het eerstvolgende Verzamelbesluit financiële mutaties.

  De heer Van der Honing (GL) vraagt naar de vergunningverlening, de uitkomst van de juridisch afwikkeling en naar de rollen van eigenaarschap en opdrachtgever en of deze tot extra kosten heeft geleid.

  Wethouder Zoetendal geeft namens het college aan dat het hier de financiële consequenties betreft van het sluiten, herstellen en weer openen na de calamiteiten met betrekking tot de veiligheid van de constructie van het gebouw.
  Het eigenaarschap van de hal geeft de gemeente ook de verantwoordelijkheid in de financiën. Het college ziet niet dat vermenging van rollen tot extra kosten heeft geleid.

  Er wordt gekeken of er in de gemeente meer vermenging van rollen aanwezig is. De raad wordt hierover geïnformeerd.


  Toezeggingen
  Onderwerp
  Inventariseren aantal vermengingen van rollen eigenaarschap en opdrachtgever in de gemeente.

  00:58:25 - 01:04:50 - Retze van der Honing
  01:05:33 - 01:08:31 - Hedwich Rinkes
  01:08:31 - 01:08:53 - Lia de Heij
  01:08:53 - 01:09:02 - Tjeerd van der Zwan
  01:09:02 - 01:10:35 - Wanda Ottens
  01:10:35 - 01:11:36 - Age Hartsuiker
  01:11:36 - 01:16:51 - Jelle Zoetendal
  01:16:51 - 01:16:52 - Retze van der Honing
  01:16:52 - 01:16:58 - Tjeerd van der Zwan
  01:16:59 - 01:20:29 - Retze van der Honing
  01:20:29 - 01:20:36 - Tjeerd van der Zwan
  01:21:27 - 01:21:41 - Retze van der Honing
  01:21:41 - 01:21:47 - Tjeerd van der Zwan
  01:21:47 - 01:21:52 - Jelle Zoetendal
 • 12

  Hamerstuk


  Resultaat stemming:


  Besluit
  1. de partiële herziening van het bestemmingsplan Heerenveen-Noord, zoals vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0074.PHnoord-VG01, dat conform de artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 van het Besluit ruimtelijk ordening in elektronische vorm is vastgelegd, in die vorm gewijzigd vast te stellen conform het ontwerp-bestemmingsplan met in acht name van de volgende wijzigingen: . de in onderdeel B, sub 1, geformuleerde aanpassing komt te luiden als volgt: In lid 4.1, sub a, onder 1, wordt na 'bijlage 2' ingevoegd: 'onder de categorieën 1, 2 en 3.1'. Na 'vuurwerkbedrijven' wordt de komma vervangen door een punt en vervalt de zinssnede 'met dien verstande...1 en 2'.; . ingevoegd wordt een nieuw onderdeel E betreffende de aanpassing van de aanhef van artikel 10, lid 10.2.2; . er wordt een nieuw onderdeel K toegevoegd dat komt te luiden als volgt: In Bijlage 2 'Staat van Bedrijven' wordt de tabel aangevuld zoals in de bijlage aangegeven; 2. aan te geven dat bij dit bestemmingsplan als ondergrond behoort de Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN), bestaand ten tijde van de vaststelling en kenbaar uit het elektronisch bestand o_ NL.IMRO.0074.PHnoord-VG01.
 • 13

  Hamerstuk


  Resultaat stemming:


  Besluit
  1. de zienswijze ten aanzien van de jaarrekening 2018 en de begroting 2020 van de GR SW Fryslân zoals verwoord in de conceptbrief vast te stellen; 2. de zienswijze aan de secretaris van de GR SW Fryslân te versturen; 3. de uitkomsten van de herstructurering beoordelen zodra die beschikbaar zijn c.q. verwerken in de begroting 2020 - 2023.
 • 14

  Besluit
  De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur.