Raadsvergadering

donderdag 20 mei 2021 20:00 - 22:30
Locatie:
Raadszaal
Voorzitter:
T.J. van der Zwan
Toelichting:

In de raadsvergadering neemt de gemeenteraad besluiten over de onderwerpen die op de agenda staan.

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  de voorzitter opent de vergadering.


  Besluit
  De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.

  00:00:15 - 00:01:17 - Tjeerd van der Zwan
 • 2

  Voorgesteld besluit
  Vaststellen van de agenda.


  Besluit
  De agenda wordt vastgesteld met de toevoeging van agendapunt 12: een motie vreemd aan de orde van de dag van de heer J. van der Veen namens de raadsleden van de fracties SP en CU.

  00:01:17 - 00:01:35 - Jan van der Veen
  00:01:35 - 00:01:39 - Tjeerd van der Zwan
  00:01:39 - 00:01:48 - Jan van der Veen
  00:01:48 - 00:05:33 - Tjeerd van der Zwan
 • 3

  Voorgesteld besluit
  Vaststellen van de besluitenlijst van 22 april 2021.  Besluit
  De besluitenlijst van 22 april 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld.
 • 4.a

  Voorgesteld besluit
  Vaststellen van de lijst ingekomen stukken 17 april 2021 t/m 12 mei 2021 met de genoemde wijzen van afdoening.  Besluit
  De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld met de voorgestelde wijzen van afdoening.
 • 4.b

  Voorgesteld besluit
  De Lange Termijn Agenda voor kennisgeving aannemen.  Besluit
  De LTA/bestuurlijke planning wordt voor kennisgeving aangenomen.
 • 5

  De begeleidingscommissie geeft een toelichting op de voortgang van het thematisch raadsakkoord.


  Besluit
  Er is niets nieuws te melden over het thematisch raadsakkoord.
 • 6

  - Dit raadsvoorstel is aangenomen met 29 stemmen voor en 0 stemmen tegen

  Hamerstuk
  De Marrekrite werkt in opdracht van de Friese gemeenten en de Provincie en wordt bestuurd door de Friese wethouders en gedeputeerde. De taak van de Marrekrite is om de recreatie in Friesland zo goed mogelijk te ondersteunen door de aanleg en onderhoud van voorzieningen op water en op land. Het directieteam heeft de dagelijkse leiding. De raad heeft als bestuurder de mogelijkheid om bij het DB van de Marrekrite een zienswijze in te dienen over de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  Geen zienswijze over de begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 in te dienen bij het DB van de Marrekrite.


  Besluit
  Geen zienswijze over de begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 in te dienen bij het DB van de Marrekrite.
 • 7

  - Dit raadsvoorstel is aangenomen met 29 stemmen voor en 0 stemmen tegen

  Hamerstuk
  Veiligheidsregio Fryslân werkt in opdracht van de Friese gemeenten en wordt bestuurd door de Friese burgemeesters en wethouders gezondheid. Het Directieteam heeft de dagelijkse leiding. De raad heeft als bestuurder de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de begroting en jaarrekening van de Veiligheidsregio Fryslan.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  Geen zienswijze over de jaarstukken 2020, eerste begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022 in te dienen bij het DB van Veiligheidsregio Fryslân.


  Besluit
  Geen zienswijze over de jaarstukken 2020, eerste begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022 in te dienen bij het DB van Veiligheidsregio Fryslân.
 • 8

  - Dit raadsvoorstel is aangenomen met 29 stemmen voor en 0 stemmen tegen
  - Er zijn moties ingediend op dit raadsvoorstel die zijn aangenomen

  Bespreekstuk
  Samen met inwoners, professionals, vrijwilligers(organisaties) en studenten is een actieplan ”Samen scoren voor gezondheid!” opgesteld voor de komende vijf jaar. In het actieplan staan initiatieven om de zorg en ondersteuning anders en beter te organiseren. Er zijn drie speerpunten waar de meeste gezondheidswinst  wordt verwacht: 1. Gezonde leefstijl, 2. Psychosociale gezondheid en 3. Gezonde leefomgeving (fysiek en sociaal). De speerpunten zijn uitgewerkt in 15 maatregelen.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. Vaststellen uitvoeringsprogramma ”Samen scoren voor gezondheid!” en instemmen met de uitvoering van de diverse maatregelen uit het actieplan.
  2. Akkoord gaan met het dekkingsplan van de kosten van in totaal gemiddeld €124.384 per jaar voor de periode 2021 t/m 2025, en vast te stellen indien positieve besluitvorming externe budgetten.


  Besluit
  1. Vaststellen uitvoeringsprogramma ”Samen scoren voor gezondheid!” en instemmen met de uitvoering van de diverse maatregelen uit het actieplan. 2. Akkoord gaan met het dekkingsplan van de kosten van in totaal gemiddeld €124.384 per jaar voor de periode 2021 t/m 2025, en vast te stellen indien positieve besluitvorming externe budgetten.

  00:05:33 - 00:06:27 - Lia de Heij
  00:06:27 - 00:06:45 - Tjeerd van der Zwan
  00:06:45 - 00:11:04 - Jan-Julius Buwalda
  00:11:04 - 00:11:19 - Tjeerd van der Zwan
  00:11:19 - 00:12:34 - Ilona Zwanenburg
  00:12:34 - 00:12:44 - Tjeerd van der Zwan
  00:12:44 - 00:15:38 - Grietje van Dijk
  00:15:38 - 00:15:52 - Tjeerd van der Zwan
  00:15:52 - 00:16:13 - Dimph van Ruth
  00:16:13 - 00:16:22 - Tjeerd van der Zwan
  00:16:22 - 00:17:15 - Alette Kleefstra
  00:17:15 - 00:17:22 - Tjeerd van der Zwan
  00:17:22 - 00:18:28 - Age Hartsuiker
  00:18:28 - 00:18:45 - Tjeerd van der Zwan
  00:18:45 - 00:19:31 - Bernhard Hoekstra
  00:19:31 - 00:19:54 - Tjeerd van der Zwan
  00:19:54 - 00:22:16 - Jelle Zoetendal
  00:22:16 - 00:22:28 - Tjeerd van der Zwan
  00:22:28 - 00:22:49 - Grietje van Dijk
  00:22:49 - 00:23:19 - Jelle Zoetendal
  00:23:19 - 00:23:37 - Tjeerd van der Zwan
  00:23:37 - 00:24:17 - Grietje van Dijk
  00:24:17 - 00:24:39 - Tjeerd van der Zwan
  00:24:39 - 00:24:58 - Jan-Julius Buwalda
  00:24:58 - 00:25:06 - Tjeerd van der Zwan
  00:25:06 - 00:26:01 - Jelle Zoetendal
  00:26:01 - 00:26:09 - Tjeerd van der Zwan
  00:26:09 - 00:26:46 - Ilona Zwanenburg
  00:26:46 - 00:26:53 - Tjeerd van der Zwan
  00:26:53 - 00:27:15 - Jelle Zoetendal
  00:27:15 - 00:27:20 - Tjeerd van der Zwan
  00:27:20 - 00:27:32 - Ilona Zwanenburg
  00:27:32 - 00:30:08 - Tjeerd van der Zwan
 • 8.1

  - Deze motie is aangenomen

  Verzoekt het college/ draagt het college op:

  • Cultuur, waaronder muziek zeker mee te nemen in het ontstaan van nieuwe samenwerkingsverbanden voor positieve gezondheid en welbevinden, waarbij behalve Caleidoscoop ook Ateliers Majeur ingeschakeld kan worden en wellicht ook de musea in onze gemeente.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Verzoekt het college/ draagt het college op: • Cultuur, waaronder muziek zeker mee te nemen in het ontstaan van nieuwe samenwerkingsverbanden voor positieve gezondheid en welbevinden, waarbij behalve Caleidoscoop ook Ateliers Majeur ingeschakeld kan worden en wellicht ook de musea in onze gemeente.

  Moties
  Toelichting
  Motie ID 281 CU - Cultuur, waaronder muziek voor positieve gezondheid en welbevinden
 • 8.2

  Roept het college op om
  • Aan de inzet in de accentwijken concrete en meetbare doelen en te behalen resultaten te koppelen, zodat de raad de voortgang in de te behalen gezondheidswinst voor mensen met de grootste gezondheidsachterstand kan volgen met als doel dat zichtbaar wordt hoe de kansengelijkheid door deze inzet wordt vergroot.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Roept het college op om • Aan de inzet in de accentwijken concrete en meetbare doelen en te behalen resultaten te koppelen, zodat de raad de voortgang in de te behalen gezondheidswinst voor mensen met de grootste gezondheidsachterstand kan volgen met als doel dat zichtbaar wordt hoe de kansengelijkheid door deze inzet wordt vergroot.

  Moties
  Toelichting
  ID 282 Motie PvdA - Gezondheidsachterstand
 • 9

  Bespreekstuk
  Het fonds Vitale Kernen is in 2017 door de raad ingesteld en is bedoeld om de vitaliteit van de centra in Heerenveen, Akkrum, Jubbega en Aldeboarn te versterken en is in 2017 opgericht op initiatief van de raad. Het fonds is nodig om belangrijke doelen uit het raadsakkoord te kunnen realiseren. Het fonds dekt de kapitaallasten van de investeringen. Vanuit de verschillende participatietrajecten is inmiddels in beeld gebracht welke investeringen gewenst zijn. Daaruit blijkt dat met de huidige omvang van het fonds maximaal de helft van de wensen kan worden gerealiseerd. In dit voorstel wordt de verdeling van de middelen voorgelegd aan de raad.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met de verdeling van de middelen uit het Fonds Vitale Kernen over de verschillende centra: 70% Heerenveen, 15% Akkrum, 11% Jubbega, 4% Aldeboarn.


  Besluit
  In te stemmen met de verdeling van de middelen uit het Fonds Vitale Kernen over de verschillende centra: 70% Heerenveen, 15% Akkrum, 11% Jubbega, 4% Aldeboarn.

  00:30:08 - 00:30:40 - Age Hartsuiker
  00:30:40 - 00:31:02 - Tjeerd van der Zwan
  00:31:02 - 00:34:46 - Gerrie Rozema
  00:34:46 - 00:34:58 - Tjeerd van der Zwan
  00:34:58 - 00:36:26 - Age Hartsuiker
  00:36:26 - 00:36:42 - Tjeerd van der Zwan
  00:36:42 - 00:39:08 - Ojanne de Vries
  00:39:08 - 00:40:03 - Tjeerd van der Zwan
  00:40:03 - 00:40:58 - Gerrie Rozema
  00:40:58 - 00:41:05 - Tjeerd van der Zwan
  00:41:05 - 00:41:55 - Ojanne de Vries
  00:41:55 - 00:42:11 - Tjeerd van der Zwan
  00:42:11 - 00:42:52 - Ate Eijer
  00:42:52 - 00:43:00 - Tjeerd van der Zwan
  00:43:00 - 00:43:50 - Age Hartsuiker
  00:43:50 - 00:43:57 - Tjeerd van der Zwan
  00:43:57 - 00:44:30 - Ojanne de Vries
  00:44:30 - 00:44:41 - Tjeerd van der Zwan
  00:44:41 - 00:44:50 - Jan van der Veen
  00:44:50 - 00:45:50 - Gerrie Rozema
  00:45:50 - 00:46:11 - Tjeerd van der Zwan
  00:46:11 - 00:48:37 - Goffe Walsweer
  00:48:37 - 00:49:38 - Karst Breeuwsma
  00:49:38 - 00:49:49 - Tjeerd van der Zwan
  00:49:49 - 00:52:57 - Ate Eijer
  00:52:57 - 00:53:04 - Tjeerd van der Zwan
  00:53:04 - 00:53:16 - Ojanne de Vries
  00:53:16 - 00:53:24 - Ate Eijer
  00:53:24 - 00:53:35 - Tjeerd van der Zwan
  00:53:35 - 00:53:39 - Ate Eijer
  00:53:39 - 00:53:45 - Tjeerd van der Zwan
  00:53:45 - 00:54:25 - Ate Eijer
  00:54:25 - 00:54:35 - Tjeerd van der Zwan
  00:54:35 - 00:57:31 - Sybrig Sijtsma
  00:57:31 - 00:57:42 - Tjeerd van der Zwan
  00:57:42 - 00:58:22 - Jan van der Veen
  00:58:22 - 00:58:35 - Tjeerd van der Zwan
  00:58:35 - 00:59:32 - Gerrie Rozema
  00:59:32 - 01:00:23 - Sybrig Sijtsma
  01:00:23 - 01:01:24 - Gerrie Rozema
  01:01:24 - 01:01:42 - Tjeerd van der Zwan
  01:01:42 - 01:02:38 - Lia de Heij
  01:02:38 - 01:02:45 - Tjeerd van der Zwan
  01:02:45 - 01:05:54 - Age Hartsuiker
  01:05:54 - 01:06:07 - Tjeerd van der Zwan
  01:06:07 - 01:13:07 - Jelle Zoetendal
  01:13:07 - 01:13:33 - Gerrie Rozema
  01:13:33 - 01:17:55 - Jelle Zoetendal
  01:17:55 - 01:17:58 - Tjeerd van der Zwan
  01:18:12 - 01:19:51 - Ate Eijer
  01:19:51 - 01:20:05 - Tjeerd van der Zwan
  01:20:05 - 01:20:26 - Gerrie Rozema
  01:20:26 - 01:26:38 - Tjeerd van der Zwan
  01:26:38 - 01:26:47 - Gerrie Rozema
  01:26:47 - 01:31:31 - Tjeerd van der Zwan
  01:31:31 - 01:31:51 - Ate Eijer
  01:31:51 - 01:32:13 - Gerrie Rozema
  01:32:13 - 01:33:49 - Tjeerd van der Zwan
  01:33:49 - 01:34:18 - Lia de Heij
  01:34:18 - 01:36:12 - Tjeerd van der Zwan
  01:36:12 - 01:36:28 - Jan van der Veen
  01:36:28 - 01:36:35 - Tjeerd van der Zwan
  01:36:35 - 01:36:53 - Gerrie Rozema
  01:36:53 - 01:36:59 - Tjeerd van der Zwan
  01:36:59 - 01:37:16 - Ate Eijer
  01:37:16 - 01:37:41 - Age Hartsuiker
  01:37:41 - 01:40:56 - Tjeerd van der Zwan
 • 9.1

  Besluit het voorgestelde besluit in zijn geheel als volgt te wijzigen:

  1. Niet in te stemmen met de verdeling van de middelen uit het Fonds Vitale kernen over de verschillende centra.
  2. Een definitieve verdeelsleutel uiterlijk op 1 mei 2024 vast te stellen, of eerder wanneer de investeringsbehoeften van de dorpen bekend zijn.
  3. Voorlopig maximaal 50% van de beschikbare middelen uit het fonds toe te kennen aan de kern Heerenveen.


  Resultaat stemming:


  Amendementen
  Onderwerp
  Amendement ID 128 GL, FNP, SP Uitstellen definitieve verdeelsleutel
 • 9.2

  Besluit het voorgestelde besluit in zijn geheel als volgt te wijzigen:

  in te stemmen met de verdeling van de middelen uit het Fonds Vitale Kernen over de
  verschillende centra:
  • 69% Heerenveen
  • 15% Akkrum
  • 11% Jubbega
  • 5% Aldeboarn


  Resultaat stemming:


  Amendementen
  Onderwerp
  Amendement ID 127 HL - wijziging verdeling
 • 9.3

  in te stemmen met de verdeling van de middelen uit het Fonds Vitale Kernen over de verschillende centra:
  • 70% Heerenveen
  • 15% Akkrum
  • 10% Jubbega
  • 5% Aldeboarn.


  Resultaat stemming:


  Amendementen
  Onderwerp
  Wijziging verdeling fonds vitale kernen
 • 9.4

  Verzoekt het college:

  • Te onderzoeken op welke wijze Heerenveen meer subsidies kan binnenhalen.
  • De positie van de gemeente Heerenveen op het gebied van lobby en externe oriëntatie te versterken en hier de raad over te informeren.
  • Een subsidiescan te maken voor welke Europese subsidies Heerenveen mogelijk in aanmerking zou kunnen komen, eventueel in samenwerking met de provincie.
  • In overleg te treden met andere gemeenten en provincie(s), die succesvol zijn geweest met het binnenhalen van Europese subsidies.
  • De raad uiterlijk in het vierde kwartaal van dit jaar te informeren over de uitkomst van dit onderzoek.


  Resultaat stemming:


  Moties
  Toelichting
  Subsidies binnenhalen voor centrumplannen
 • 10

  Bespreekstuk
  In december 2019 is na een intensief participatietraject (G1000 en G20) de visie voor het centrum van Heerenveen vastgesteld. Nu wordt de raad voorgesteld om geld beschikbaar te stellen voor het starten van de uitvoering van de visie en worden de contouren van de programmaorganisatie voorgelegd. Daarnaast wordt de raad gevraagd in te stemmen met de hoofdlijnen van de visie voor gebiedsontwikkeling centrum-oost. Daar ontstaat een gebiedsdeal waarbij naast de gemeente ook andere partijen investeren in het transformeren van dit deel van het centrum binnen de kaders van de centrumvisie.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1.in te stemmen met het aangepaste investeringspakket voor de gemeentelijke inzet voor het uitvoeren van de centrumvisie van Heerenveen;
  2.de betreffende kapitaallasten bestemmen voor de beoogde investeringen zodat met derden concrete en harde afspraken kunnen worden gemaakt;
  3.in te stemmen met de hoofdlijnen van de samen met mede investeerders opgestelde visie voor de gebiedsontwikkeling centrum-oost en in te stemmen met het starten van de formele inspraak;
  4.in te stemmen met de contouren van de beoogde organisatie rond het proces van realisatie van de centrumvisie Heerenveen;
  5.een krediet van € 1.375.000,- beschikbaar stellen voor de planvorming, organisatie en voorbereidingskosten.


  Besluit
  1.in te stemmen met het aangepaste investeringspakket voor de gemeentelijke inzet voor het uitvoeren van de centrumvisie van Heerenveen; 2.de betreffende kapitaallasten bestemmen voor de beoogde investeringen zodat met derden concrete en harde afspraken kunnen worden gemaakt; 3.in te stemmen met de hoofdlijnen van de samen met mede investeerders opgestelde visie voor de gebiedsontwikkeling centrum-oost en in te stemmen met het starten van de formele inspraak; 4.in te stemmen met de contouren van de beoogde organisatie rond het proces van realisatie van de centrumvisie Heerenveen; 5.een krediet van € 1.375.000,- beschikbaar stellen voor de planvorming, organisatie en voorbereidingskosten.

  Technische vragen
  Onderwerp
  Beantwoording tussentijdse technische vragen - VVD - Centrumvisie Heerenveen

  01:40:56 - 01:45:31 - Ate Eijer
  01:45:31 - 01:45:38 - Tjeerd van der Zwan
  01:45:38 - 01:48:44 - Lia de Heij
  01:48:44 - 01:49:03 - Tjeerd van der Zwan
  01:49:03 - 01:51:01 - Ilona Zwanenburg
  01:51:01 - 01:51:10 - Tjeerd van der Zwan
  01:51:10 - 01:51:27 - Ojanne de Vries
  01:51:27 - 01:51:47 - Ilona Zwanenburg
  01:51:47 - 01:51:58 - Ate Eijer
  01:51:58 - 01:52:07 - Tjeerd van der Zwan
  01:52:07 - 01:52:59 - Ilona Zwanenburg
  01:52:59 - 01:53:07 - Tjeerd van der Zwan
  01:53:07 - 01:54:29 - Jan van der Veen
  01:54:29 - 01:54:38 - Tjeerd van der Zwan
  01:54:38 - 01:56:49 - Sybrig Sijtsma
  01:56:49 - 01:57:18 - Jan van der Veen
  01:57:18 - 01:57:56 - Sybrig Sijtsma
  01:57:56 - 02:00:43 - Gerrie Rozema
  02:00:43 - 02:00:55 - Tjeerd van der Zwan
  02:00:55 - 02:04:50 - Age Hartsuiker
  02:04:50 - 02:05:21 - Tjeerd van der Zwan
  02:05:21 - 02:06:09 - Age Hartsuiker
  02:06:09 - 02:06:48 - Wanda Ottens
  02:06:48 - 02:06:57 - Tjeerd van der Zwan
  02:06:57 - 02:08:35 - Age Hartsuiker
  02:08:35 - 02:08:50 - Tjeerd van der Zwan
  02:08:50 - 02:09:46 - Lia de Heij
  02:09:46 - 02:10:12 - Tjeerd van der Zwan
  02:10:12 - 02:12:10 - Jentsje Abma
  02:12:10 - 02:12:21 - Tjeerd van der Zwan
  02:12:21 - 02:17:12 - Jelle Zoetendal
  02:17:12 - 02:17:41 - Ate Eijer
  02:17:41 - 02:19:39 - Jelle Zoetendal
  02:19:39 - 02:20:35 - Jan van der Veen
  02:20:35 - 02:21:31 - Jelle Zoetendal
  02:21:31 - 02:22:00 - Jan van der Veen
  02:22:00 - 02:25:38 - Jelle Zoetendal
  02:25:38 - 02:25:56 - Ojanne de Vries
  02:25:56 - 02:26:49 - Jelle Zoetendal
  02:26:49 - 02:27:38 - Jan van der Veen
  02:27:38 - 02:27:46 - Tjeerd van der Zwan
  02:27:46 - 02:28:23 - Ilona Zwanenburg
  02:28:23 - 02:28:44 - Tjeerd van der Zwan
  02:28:44 - 02:28:57 - Ilona Zwanenburg
  02:28:57 - 02:29:12 - Tjeerd van der Zwan
  02:29:12 - 02:30:16 - Jelle Zoetendal
  02:30:16 - 02:30:46 - Tjeerd van der Zwan
  02:30:46 - 02:31:39 - Gerrie Rozema
  02:31:39 - 02:31:57 - Tjeerd van der Zwan
  02:31:57 - 02:32:20 - Gerrie Rozema
  02:32:20 - 02:32:38 - Jelle Zoetendal
  02:32:38 - 02:33:12 - Jan van der Veen
  02:33:12 - 02:33:20 - Tjeerd van der Zwan
  02:33:20 - 02:33:41 - Age Hartsuiker
  02:33:41 - 02:34:31 - Ilona Zwanenburg
  02:34:31 - 02:35:32 - Tjeerd van der Zwan
  02:35:32 - 02:37:01 - Gerrie Rozema
  02:37:01 - 02:40:40 - Tjeerd van der Zwan
  02:40:40 - 02:40:58 - Gerrie Rozema
  02:40:58 - 02:41:05 - Tjeerd van der Zwan
  02:41:05 - 02:42:42 - Gerrie Rozema
  02:42:42 - 02:42:51 - Tjeerd van der Zwan
  02:42:51 - 02:43:41 - Age Hartsuiker
  02:43:41 - 02:43:52 - Tjeerd van der Zwan
  02:43:52 - 02:44:41 - Ate Eijer
  02:44:41 - 02:44:48 - Tjeerd van der Zwan
  02:44:48 - 02:45:15 - Jan van der Veen
  02:45:15 - 02:45:25 - Tjeerd van der Zwan
  02:45:25 - 02:45:44 - Lia de Heij
  02:45:44 - 02:46:01 - Tjeerd van der Zwan
  02:46:01 - 02:46:17 - Tino van der Ven
  02:46:17 - 02:46:25 - Tjeerd van der Zwan
  02:46:25 - 02:46:46 - Jan van der Veen
  02:46:46 - 02:47:03 - Tino van der Ven
  02:47:03 - 02:47:43 - Jan van der Veen
  02:47:43 - 02:48:01 - Tino van der Ven
  02:48:01 - 02:48:10 - Tjeerd van der Zwan
  02:48:10 - 02:48:47 - Ilona Zwanenburg
  02:48:47 - 02:48:57 - Tjeerd van der Zwan
  02:48:57 - 02:49:28 - Sybrig Sijtsma
  02:49:28 - 02:50:02 - Gerrie Rozema
  02:50:02 - 02:50:24 - Sybrig Sijtsma
  02:50:24 - 02:50:33 - Tjeerd van der Zwan
  02:50:33 - 02:51:11 - Jentsje Abma
  02:51:11 - 02:51:21 - Tjeerd van der Zwan
  02:51:21 - 02:51:55 - Ojanne de Vries
  02:51:55 - 02:53:48 - Tjeerd van der Zwan
  02:53:48 - 02:54:00 - Alette Kleefstra
  02:54:00 - 02:57:28 - Tjeerd van der Zwan
 • 10.1

  De foarstelde beslútpunten nûmer 1, 3 en 5 te wizigjen:
  1. in te stemmen met het aangepaste investeringspakket voor de gemeentelijke inzet voor het uitvoeren van de centrumvisie van Heerenveen:
  • de kapitaallasten van € 8.000.000,- bij punt 13: “parkeerbalans herstellen” wordt vervangen door € 0,-;
  • de opbrengsten van € 2.000.000,- parkeerfonds (pm) wordt vervangen door € 0,-;
  • de jaarlijkse kapitaallasten van € 648.260,- wordt vervangen door € 410.000,-.
  3. Met uitzondering van het plan voor parkeergarage in te stemmen met de hoofdlijnen van de samen met mede investeerders opgestelde visie voor de gebiedsontwikkeling centrum-oost en in te stemmen met het starten van de formele inspraak maar kijken naar parkeermogelijkheden ten noorden van Sportstad of elders in of nabij het centrum en opnieuw in overleg te treden met de mede investeerders.
  5. een krediet van € 600.000,- beschikbaar te stellen voor planvorming, organisatie en voorbereidingskosten.


  Resultaat stemming:

 • 10.2

  Beslispunt 1 van het voorgestelde besluit als volgt te wijzigen:
  1. in te stemmen met het aangepaste investeringspakket voor de gemeentelijke inzet voor het uitvoeren van de centrumvisie van Heerenveen, waarbij:
  • de kapitaallasten van € 0,- bij punt 6: “Route station Heerenwal-Breedpad” worden vervangen door € 900.000,-;
  • de kapitaallasten van € 8.000.000,- bij punt 13: “parkeerbalans herstellen” worden vervangen door € 7.100.000,-.


  Resultaat stemming:


  Amendementen
  Onderwerp
  opnemen route station-Heerenwal-Breedpad in het pakket periode 2021-2026
 • 10.3

  Verzoekt het college:

  • Bij iedere vervolgstap een zorgvuldige afweging en overzicht te blijven maken die recht doet aan de verder te ontwikkelen centrumgebieden.
  • De elementen groen, ontmoeten en bewegen (‘bruisen en beleven’) een zichtbaar onderdeel (en uitkomst) te laten zijn van dit plan, ondanks het ingeperkte budget.
  • Onderzoek te laten doen naar nut en noodzaak en daarmee een kwantitatieve onderbouwing voor de beoogde parkeervoorziening, dit o.a. in het licht van de huidige en gewenste ontwikkelingen rondom autoverkeer in het centrum.
  • Bij het aanpassen van de Dracht, specifiek de bestrating, in de afweging niet alleen het verfraaien maar vooral het aspect veiligheid mee te nemen.


  Resultaat stemming:


  Moties
  Toelichting
  Centrumvisie Heerenveen
  Toezeggingen
  Onderwerp
  Fietsen wordt meegenomen in onderzoek parkeervoorziening

  02:57:28 - 02:57:38 - Age Hartsuiker
  02:57:38 - 02:59:36 - Tjeerd van der Zwan
 • 11