Raadsvergadering

donderdag 18 februari 2021 20:00 - 21:30
Locatie:
Digitaal
Voorzitter:
T.J. van der Zwan
Toelichting:

In de raadsvergadering neemt de gemeenteraad besluiten over de onderwerpen die op de agenda staan.

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Besluit
  De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.

  00:00:21 - 00:01:50 - Tjeerd van der Zwan
 • 2

  Besluit
  De agenda wordt vastgesteld met de wijziging dat de agendapunten 9 en 10 geen hamerstukken zijn maar bespreekstukken vanwege door A. Hartsuiker aangekondigde stemverklaringen.

  00:01:50 - 00:02:37 - Jan van der Veen
  00:02:37 - 00:02:47 - Tjeerd van der Zwan
  00:02:47 - 00:03:37 - Age Hartsuiker
  00:03:37 - 00:04:09 - Retze van der Honing
  00:04:09 - 00:29:43 - Jan van der Veen
  00:29:43 - 00:33:48 - Ate Eijer
  00:33:48 - 00:37:45 - Ojanne de Vries
 • 2.1

  Resultaat stemming:

  Besluit
  Er wordt niet ingestemd met het ordevoorstel van de heer J. van der Veen (SP) om agendapunt 11 van de agenda te halen.
 • 3.a

  Voorgesteld besluit
  Vaststellen van de besluitenlijst van 28 januari 2021.  Besluit
  De besluitenlijst van 28 januari 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld.
 • 3.b

  Voorgesteld besluit
  Vaststellen van de lijst toezeggingen / moties met de voorgestelde afdoening.  Besluit
  De lijst toezeggingen en moties wordt ongewijzigd vastgesteld.
 • 4.a

  Voorgesteld besluit
  Vaststellen van de lijst ingekomen stukken met de genoemde wijzen van afdoening.  Besluit
  De lijst ingekomen stukken wordt ongewijzigd vastgesteld.
 • 4.b

  Voorgesteld besluit
  De Lange Termijn Agenda voor kennisgeving aannemen.  Besluit
  De LTA wordt behandeld.

  O. de Vries (D66) stelt voor om de Strategische agenda in een eerdere vergadering te behandelen dan de ombuigingen / investeringen.
  R. v/d Honing (GL) stelt voor om de samenwerking met Smallingerland te agenderen op de LTA.

 • 5

  De begeleidingscommissie geeft een toelichting op de voortgang van het thematisch raadsakkoord.


  Besluit
  Er zijn geen mededelingen over de voortgang van het thematisch raadsakkoord.
 • 6

  Over deze motie wordt opnieuw gestemd omdat in de raad van 28 januari 2021 de stemmen staakten (15 voor en 15 tegen).

  Verzoekt het college/ draagt het college op:
  • Oplossingen aan de raad voor te leggen hoe we aan de inwoners die verdacht worden van bijstandsfraude en aan de inwoners die een terugvordering en boete opgelegd hebben gekregen, dezelfde rechten en plichten kunnen geven als aan inwoners die verdacht worden van diefstal of fraude.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De raad verzoekt het college/ draagt het college op: oplossingen aan de raad voor te leggen hoe we aan de inwoners die verdacht worden van bijstandsfraude en aan de inwoners die een terugvordering en boete opgelegd hebben gekregen, dezelfde rechten en plichten kunnen geven als aan inwoners die verdacht worden van diefstal of fraude.

  Stemverklaring R. de Jong (D66): Ze vindt het een sympathieke motie. Omdat het gaat om formele rechten en plichten en de verschillen tussen bestuurs- en strafrecht vinden ze het ook een ingewikkelde omdat de gemeente er weinig invloed op heeft.is dat de reden om tegen de motie te stemmen.
  Stemverklaring A. Hartsuiker (HL): zij zijn zich heel goed bewust dat er een verschil is tussen straf- en bestuursrecht maar de uitwerking is het zelfde. Hij roept het college op om te kijken naar mogelijkheden om de mensen goed bij te kunnen staan in de gesprekken met ambtenaren zodra er het vermoeden of constatering van fraude is.


  00:37:45 - 00:43:30 - Tjeerd van der Zwan
 • 7

  Hamerstuk
  In september 2020 heeft het Veiligheidsberaad, het overlegorgaan van de 25 voorzitters van de veiligheidsregio's het principebesluit genomen tot het oprichten van de Werkgevers Vereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s. Deze vereniging kan namens de besturen van de veiligheidsregio's onderhandelen met de werknemersorganisaties en bindende afspraken maken over arbeidsvoorwaarden voor het personeel van alle veiligheidsregio's. Het besluit tot deelname aan de WSVS wordt genomen door het Algemeen bestuur van Veiligheidsregio Fryslân, maar eerst mogen de Friese gemeenteraden laten weten wat ze van deelname aan de WSVS vinden.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  Geen zienswijze over oprichten WVSV in te dienen bij Veiligheidsregio Fryslân.


  Besluit
  Geen zienswijze over oprichten WVSV in te dienen bij Veiligheidsregio Fryslân.
 • 8

  Hamerstuk
  In Nieuwehorne op de woningbouwlocatie De Fjilden is het plan om nog eens zes woningen te bouwen. Hiervoor moet het eerder gemaakte stedenbouwkundig plan voor deze locatie worden aangepast.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. in te stemmen met het aangepaste stedenbouwkundig plan voor de voltooiing van Fase 1 van de woningbouwlocatie De Fjilden in Nieuwehorne.
  2. in te stemmen met het (positieve) financiële effect hiervan  op de grondexploitatie en verwerking daarvan middels bijgevoegde begrotingswijziging.


  Besluit
  1\. in te stemmen met het aangepaste stedenbouwkundig plan voor de voltooiing van Fase 1 van de woningbouwlocatie De Fjilden in Nieuwehorne\. 2\. in te stemmen met het \(positieve\) financiële effect hiervan  op de grondexploitatie en verwerking daarvan middels bijgevoegde begrotingswijziging\.
 • 9

  Hamerstuk
  Voor de bouw van twee woonhuizen en 35 appartementen op de hoek Nieuwstraat- Heideburen in Heerenveen moet het aangepaste bestemmingsplan worden vastgesteld.
  De plannen passen in het gemeentelijke woningbouwprogramma, ze dragen bij aan vernieuwing en versterking van het centrum door vrijgekomen kantoorruimte te vervangen door woningen. Het aangepaste bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en er zijn geen zienswijzen ontvangen.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. geen grondexploitatieplan vast te stellen;
  2. het bestemmingsplan Heerenveen – Hoek Nieuwstraat en de Heideburen, zoals vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0074.BPNieuwstrHeidebHVVG01, conform de artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 van het Besluit ruimtelijk ordening in elektronische vorm is vastgelegd, in die vorm vast te stellen;
  3. aan te geven dat bij dit bestemmingsplan als ondergrond behoort de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), bestaand ten tijde van de vaststelling en kenbaar uit het elektronisch bestand o_ NL.IMRO.0074.BPNieuwstrHeidebHV-VG01.


  Besluit
  1\. geen grondexploitatieplan vast te stellen; 2\. het bestemmingsplan Heerenveen – Hoek Nieuwstraat en de Heideburen\, zoals vervat in het GML\-bestand NL\.IMRO\.0074\.BPNieuwstrHeidebHVVG01\, conform de artikelen 1\.2\.1 tot en met 1\.2\.5 van het Besluit ruimtelijk ordening in elektronische vorm is vastgelegd\, in die vorm vast te stellen; 3\. aan te geven dat bij dit bestemmingsplan als ondergrond behoort de Basisregistratie Grootschalige Topografie \(BGT\)\, bestaand ten tijde van de vaststelling en kenbaar uit het elektronisch bestand o\_ NL\.IMRO\.0074\.BPNieuwstrHeidebHV\-VG01\.

  Stemverklaring A. Hartsuiker (HL): stemt  tegen omdat er gekozen is voor deze soort gebouwen waar al heel veel van zijn. Zijn voorkeur gaat uit naar een ontwerp met  meer uitstraling  voor Heerenveen.


  00:43:30 - 00:45:05 - Age Hartsuiker
 • 10

  Hamerstuk
  Voor de bouw van 17 appartementen in de Kerkstraat 44 in Heerenveen moet het bestemmingsplan worden aangepast en daarover moet de gemeenteraad besluiten. Aanleiding van de plannen is de wens van de gemeente om verouderde delen van het centrum weer toekomstbestendig te maken.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. geen grondexploitatieplan vast te stellen.
  2. de antwoordnota zienswijze vast te stellen;
  3. het bestemmingsplan Heerenveen, Kerkstraat - Nieuwstraat, zoals vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0074.BPNKerkstrnwstr-VG01, conform de artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 van het Besluit ruimtelijk ordening in elektronische vorm is vastgelegd, in die vorm vast te stellen;
  4. aan te geven dat bij dit bestemmingsplan als ondergrond behoort de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), bestaand ten tijde van de vaststelling en kenbaar uit het elektronisch bestand o_ NL.IMRO.0074. BPNKerkstrnwstr-VG01.


  Besluit
  1\. geen grondexploitatieplan vast te stellen\. 2\. de antwoordnota zienswijze vast te stellen; 3\. het bestemmingsplan Heerenveen\, Kerkstraat \- Nieuwstraat\, zoals vervat in het GML\-bestand NL\.IMRO\.0074\.BPNKerkstrnwstr\-VG01\, conform de artikelen 1\.2\.1 tot en met 1\.2\.5 van het Besluit ruimtelijk ordening in elektronische vorm is vastgelegd\, in die vorm vast te stellen; 4\. aan te geven dat bij dit bestemmingsplan als ondergrond behoort de Basisregistratie Grootschalige Topografie \(BGT\)\, bestaand ten tijde van de vaststelling en kenbaar uit het elektronisch bestand o\_ NL\.IMRO\.0074\. BPNKerkstrnwstr\-VG01\.

  Stemverklaring A. Hartsuiker (HL): stemt  tegen omdat er gekozen is voor deze soort gebouwen waar al heel veel van zijn. Zijn voorkeur gaat uit naar een ontwerp met  meer uitstraling  voor Heerenveen.

 • 11

  Bespreekstuk
  Voor de bouw van 12 water lodges op het adres Pean 1 te Nes is een legalisering aangevraagd. De gebouwde lodges zijn niet conform de verleende vergunning gebouwd en
  daarom vraagt de eigenaar een vergunning te verlenen voor de al gebouwde lodges.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. een (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen af te geven op grond van artikel 2.27 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, juncto artikel 3.11 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, juncto artikel 6.5 Besluit omgevingsrecht;
  2. deze verklaring als definitieve verklaring van geen bedenkingen aan te merken wanneer er geen zienswijzen over de ontwerpverklaring zijn ingediend.


  Besluit
  1\. een \(ontwerp\)verklaring van geen bedenkingen af te geven op grond van artikel 2\.27 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht\, juncto artikel 3\.11 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht\, juncto artikel 6\.5 Besluit omgevingsrecht; 2\. deze verklaring als definitieve verklaring van geen bedenkingen aan te merken wanneer er geen zienswijzen over de ontwerpverklaring zijn ingediend\.

  Stemverklaringen:
  R. v/d Honing (GL): de raadsleden van de fractie GroenLinks hebben planologisch geen bezwaren en zullen voor het voorstel stemmen.
  L. de Heij (CU): het is een mooi plan, maar omdat het gaat zoals het gaat en er nog geen overeenstemming is met de bezwaarden stem ik tegen.
  K. Breeuwsma (CDA): de eigenaren van Pean blijven met alle partijen in gesprek hebben zij gezegd en daarom stemmen de raadsleden van de fractie CDA voor.
  A. Hartsuiker (HL): het is jammer dat men het niet eens kan worden en dat het niet is gelukt om de mensen bij elkaar te krijgen. Planologisch kan ik hiertegen geen bezwaar hebben en stem daarom schoorvoetend voor.
  E. de Swart (FNP): de raadsleden van de fractie FNP stemmen verdeeld, De tegenstemmers stemmen tegen omdat er geen overeenstemming kon worden bereikt en vanwege de angst voor precedentwerking.


  00:45:05 - 00:50:16 - Jan van der Veen
  00:50:16 - 00:50:36 - Ojanne de Vries
  00:50:36 - 00:51:45 - Lia de Heij
  00:51:45 - 00:53:57 - Karst Breeuwsma
  00:53:57 - 00:55:08 - Jan van der Veen
  00:55:08 - 00:57:54 - Erik de Swart
  00:57:54 - 00:59:35 - Age Hartsuiker
  00:59:35 - 01:02:31 - Jan van der Veen
  01:02:31 - 01:23:41 - Jaap van Veen
 • 12

  Bespreekstuk
  Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. De Omgevingswet geldt vanaf 1 januari 2022. Gemeenten moeten zelf de kaders bepalen voor de uitvoering van de wet, daarom bespreekt de gemeenteraad de volgende onderwerpen:

  • Adviesrecht bij afwijkingen
  • Uitgebreide procedure
  • Participatie (vooroverleg)


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. College dient de raad om advies (als bedoeld in artikel 16.15a, lid b, onder 1, van de Omgevingswet) te vragen bij de beoordeling van grote en ingrijpende ontwikkelingen en/of ontwikkelingen in kwetsbare gebieden. Het betreft omgevingsvergunningen voor activiteiten:

  I. Binnen de bebouwde kom
  a. het slopen en terugbouwen van meer dan 10 woningen waarbij hetzelfde aantal woningen niet wordt teruggebouwd;
  b. het toevoegen van meer dan 10 woningen aan de bestaande woningvoorraad;
  c. een ingrijpende wijziging van de stedenbouwkundige structuur;
  d. functiewijzigingen van gebouwen en/of terreinen met een (gezamenlijke) oppervlakte van meer dan 1.500m2;
  e. de nieuwbouw van niet-woonfuncties (b.v: detailhandel, horeca, maatschappelijke voorzieningen) met een gebruiksoppervlakte van 1.500m2 of meer;
  f. alle aanvragen binnen de bestaande stads- en dorpsgezichten, met een ruimtebeslag van meer dan 250m2;

  II. Buiten de bebouwde kom
  a. het vestigen van nieuwe stedelijke functies buiten het bestaand stedelijk gebied, voor zover het ruimtebeslag meer bedraagt dan 500m2, of het toevoegen van een woning op een niet bestaande woonlocatie;
  b. de nieuwvestiging van agrarische bedrijven;
  c. het uitbreiden van bestaande stedelijke functies (met uitzondering van wonen), of agrarische bedrijven met meer dan 25% van de bestaande toegestane oppervlakte van de functie;
  d. alle aanvragen binnen Natura 2000 en EHS-gebieden, met een ruimtebeslag van meer 250m2;

  III. Algemeen
  a. het realiseren van één of meer windturbines met een ashoogte van meer dan 15 meter;
  b. het realiseren weiden met zonnepanelen (buiten het gebruiksoppervlak);
  c. het uitvoeren van proefboring naar delfstoffen (olie, gas) en geothermie;
  d. het winnen van delfstoffen en aardwarmte;
  e. het winnen van delfstoffen aan de oppervlakte;
  f. het plaatsen van antennemasten met een hoogte van meer dan 40 meter;
  g. het aanleggen of veranderen van infrastructuur (wegen, watergangen, spoorlijnen, buisleidingen voor het vervoer van olie en gas of andere gevaarlijke stoffen, hoogspanningsleidingen,….) tenzij het gaat om een ondergeschikte aanpassing van wegen bedoeld voor de ontsluiting van percelen, fiets- en voetpaden;
  IV Uitzonderingen
  De gevallen hierboven genoemd bij I, II en III zijn niet van toepassing indien deze in overeenstemming zijn met een vastgestelde Omgevingsvisie of hiermee uitvoering wordt gegeven aan een reeds door de raad vastgesteld kader (zoals een visie, beleidsnota of programma).

  1. Participatie (zoals bedoeld in artikel 16.55, lid 7) is verplicht voorafgaand aan alle aanvragen om af te wijken van het Omgevingsplan;

  2. De uitgebreide procedure (26 weken inclusief formele zienswijzen als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht) is van toepassing op alle aanvragen als bedoeld onder 1;

  3. Voorgaande besluiten na één jaar te evalueren;

  4. Dit besluit treedt in zijn geheel in werking met ingang van de dag waarop de Omgevingswet in werking treedt.


  Besluit
  1. College dient de raad om advies (als bedoeld in artikel 16.15a, lid b, onder 1, van de Omgevingswet) te vragen bij de beoordeling van grote en ingrijpende ontwikkelingen en/of ontwikkelingen in kwetsbare gebieden. Het betreft omgevingsvergunningen voor activiteiten: I. Binnen de bebouwde kom a. het slopen en terugbouwen van meer dan 10 woningen waarbij hetzelfde aantal woningen niet wordt teruggebouwd; b. het toevoegen van meer dan 10 woningen aan de bestaande woningvoorraad; c. een ingrijpende wijziging van de stedenbouwkundige structuur; d. functiewijzigingen van gebouwen en/of terreinen met een (gezamenlijke) oppervlakte van meer dan 1.500m2; e. de nieuwbouw van niet-woonfuncties (b.v: detailhandel, horeca, maatschappelijke voorzieningen) met een gebruiksoppervlakte van 1.500m2 of meer; f. alle aanvragen binnen de bestaande stads- en dorpsgezichten, met een ruimtebeslag van meer dan 250m2; II. Buiten de bebouwde kom a. het vestigen van nieuwe stedelijke functies buiten het bestaand stedelijk gebied, voor zover het ruimtebeslag meer bedraagt dan 500m2, of het toevoegen van een woning op een niet bestaande woonlocatie; b. de nieuwvestiging van agrarische bedrijven; c. het uitbreiden van bestaande stedelijke functies (met uitzondering van wonen), of agrarische bedrijven met meer dan 25% van de bestaande toegestane oppervlakte van de functie; d. alle aanvragen binnen Natura 2000 en EHS-gebieden, met een ruimtebeslag van meer 250m2; III. Algemeen a. het realiseren van één of meer windturbines met een ashoogte van meer dan 15 meter; b. het realiseren weiden met zonnepanelen (buiten het gebruiksoppervlak); c. het uitvoeren van proefboring naar delfstoffen (olie, gas) en geothermie; d. het winnen van delfstoffen en aardwarmte; e. het winnen van delfstoffen aan de oppervlakte; f. het plaatsen van antennemasten met een hoogte van meer dan 40 meter; g. het aanleggen of veranderen van infrastructuur (wegen, watergangen, spoorlijnen, buisleidingen voor het vervoer van olie en gas of andere gevaarlijke stoffen, hoogspanningsleidingen,….) tenzij het gaat om een ondergeschikte aanpassing van wegen bedoeld voor de ontsluiting van percelen, fiets- en voetpaden; IV Uitzonderingen De gevallen hierboven genoemd bij I, II en III zijn niet van toepassing indien deze in overeenstemming zijn met een vastgestelde Omgevingsvisie of hiermee uitvoering wordt gegeven aan een reeds door de raad vastgesteld kader (zoals een visie, beleidsnota of programma). 2. Participatie (zoals bedoeld in artikel 16.55, lid 7) is verplicht voorafgaand aan alle aanvragen om af te wijken van het Omgevingsplan; 3. De uitgebreide procedure (26 weken inclusief formele zienswijzen als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht) is van toepassing op alle aanvragen als bedoeld onder 1; 4. Voorgaande besluiten na één jaar te evalueren; 5. Dit besluit treedt in zijn geheel in werking met ingang van de dag waarop de Omgevingswet in werking treedt.

  Stemverklaringen:
  A. Hartsuiker (HL): veel zaken komen terug in de Woonvisie, zoals dat wat in het ingediende en verworpen amendement 118 staat, daarom stem ik voor.
  J. van der Veen (SP): veel zaken komen terug in de Woonvisie, zoals dat wat in het ingediende en verworpen amendement staat, daarom stemmen de raadsleden van de fractie SP voor.


  Amendementen
  Onderwerp
  Advies raad bij slopen en niet terugbouwen van woningen van hetzelfde segment

  01:23:41 - 01:25:47 - Ojanne de Vries
  01:25:47 - 01:27:30 - Jan van der Veen
  01:27:30 - 01:29:28 - Sybrig Sijtsma
  01:29:28 - 01:30:42 - Gerrie Rozema
  01:30:42 - 01:31:26 - Jan van der Veen
  01:31:26 - 01:32:58 - Goffe Walsweer
  01:32:58 - 01:33:44 - Sybrig Sijtsma
  01:33:44 - 01:34:49 - Retze van der Honing
  01:34:49 - 01:35:55 - Age Hartsuiker
  01:35:55 - 01:36:24 - Jan van der Veen
  01:36:24 - 01:37:34 - Erik de Swart
  01:37:34 - 01:40:11 - Jaap van Veen
  01:40:11 - 01:42:50 - Tino van der Ven
  01:42:50 - 01:44:28 - Tjeerd van der Zwan
 • 12.1

  Voorgesteld besluit:
  • Onder besluit 1.I opvolgend aan punt a,
  een nieuw punt b in te voegen: het slopen en het terugbouwen van meer dan 10 woningen waarbij hetzelfde segment woningen niet wordt teruggebouwd.
  Hierna de opsomming te hervatten met c, en zo verder.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Amendement verworpen
 • 13

  Draacht it kolleezje op:
  Ut namme fan de ried
  • sa gau as mooglik yn ferset te kommen tsjin dizze herferdieling;
  • de Ministearjes en de leden fan de Twadde Keamer op te roppen mear jild yn’t Gemeentefûns te stoarten.


  Resultaat stemming:


  Moties
  Toelichting
  Herferdieling Gemeentefûns

  01:44:28 - 01:47:17 - Ate Eijer
  01:47:17 - 01:48:47 - Roelf van der Woude
  01:48:47 - 01:49:52 - Tjeerd Waterlander
  01:49:52 - 01:50:29 - Age Hartsuiker
  01:50:29 - 01:51:38 - Retze van der Honing
  01:51:38 - 01:52:49 - Wanda Ottens
  01:52:49 - 01:53:16 - Jentsje Abma
  01:53:16 - 01:53:47 - Jan van der Veen
  01:53:47 - 01:54:36 - Lia de Heij
  01:54:36 - 01:55:33 - Ate Eijer
  01:55:33 - 01:56:29 - Jan van der Veen
  01:56:29 - 01:59:23 - Roelf van der Woude
 • 14

  Besluit
  Er zijn geen mondelinge vragen.
 • 15

  Besluit
  De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur.