Raadsvergadering

donderdag 10 juni 2021 20:00 - 23:00
Locatie:
Digitaal
Voorzitter:
T.J. van der Zwan
Toelichting:

In de raadsvergadering neemt de gemeenteraad besluiten over de onderwerpen die op de agenda staan.

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Besluit
  De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. Afwezig zijn: mevrouw De Jong (D66), de heer Abma (CDA), de heer Blacquière (CDA), de heer Breeuwsma (CDA), de heer van der Ven (GBH) en de heer Van der Honing (GroenLinks).

  00:00:26 - 00:01:57 - Tjeerd van der Zwan
  00:01:57 - 00:02:13 - Jan van der Veen
  00:02:13 - 00:02:29 - Tjeerd van der Zwan
  00:02:29 - 00:02:49 - Jan van der Veen
  00:02:49 - 00:05:23 - Tjeerd van der Zwan
 • 2

  Voorgesteld besluit
  Vaststellen van de agenda.


  Besluit
  De agenda wordt vastgesteld met de toevoeging van de motie vreemd ID 280 - Verantwoord geproduceerde zonnepanelen ingediend door J. van der Veen (SP).
 • 3.a

  Voorgesteld besluit
  Vaststellen van de besluitenlijst van 20 mei 2021.  Besluit
  De besluitenlijst van 20 mei 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld.
 • 3.b

  Voorgesteld besluit
  Vaststellen van de lijst toezeggingen / moties met de voorgestelde afdoening.  Besluit
  De lijst toezeggingen/moties wordt ongewijzigd vastgesteld.
 • 4.a

  Voorgesteld besluit
  Vaststellen van de lijst ingekomen stukken met de genoemde wijzen van afdoening.  Besluit
  De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld met de voorgestelde wijzen van afdoening.

  Mevrouw Van Dijk (GroenLinks) kondigt schriftelijke vragen aan naar aanleiding van ingekomen stuk ID 1662 van NoodOpvangFryslân (NOF) en Diaconaal Platform Leeuwarden (DPL) inzake het herhaald verzoek tot oprichting Bed Bad Brood-voorziening.


  00:05:23 - 00:05:32 - Grietje van Dijk
  00:05:32 - 00:06:32 - Tjeerd van der Zwan
 • 4.b

  Voorgesteld besluit
  De Lange Termijn Agenda voor kennisgeving aannemen.  Besluit
  De Lange Termijn Agenda wordt voor kennisgeving aangenomen.
 • 5

  De begeleidingscommissie geeft een toelichting op de voortgang van het thematisch raadsakkoord.


  Besluit
  De heer Van der Woude geeft aan dat het energieloket geopend is, een van de mooie resultaten in het thema duurzaamheid. Daarnaast geeft de heer Van der Woude aan dat rond de 1000 inwoners inmiddels advies hebben gegeven aan de raad over de financiële toekomst van de gemeente Heerenveen. De advisering loopt nog tot en met 11 juni 2021.

  00:06:32 - 00:08:07 - Roelf van der Woude
  00:08:07 - 00:08:39 - Tjeerd van der Zwan
  00:08:39 - 00:08:46 - Roelf van der Woude
  00:08:46 - 00:10:47 - Tjeerd van der Zwan
 • 6

  Hamerstuk
  In 2021 verloopt het huidige integraal veiligheidsplan en moet daarom dit jaar herzien worden. Het voorstel is om het huidige plan één jaar langer te laten doorlopen zodat het beter aansluit op de bestuursperiode van de raad, er beter zicht is op de lange termijn effecten van COVID-19 en het plan beter aansluit op de integrale veiligheidsmonitor. Ook kan er beter rekening gehouden worden met de impact van financiële ombuigingen.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  Het huidige integrale veiligheidsplan Samen Veilig, Samen Doen! 2017-2021 met een jaar te verlengen.


  Besluit
  Het huidige integrale veiligheidsplan Samen Veilig, Samen Doen! 2017-2021 met een jaar te verlengen.
 • 7

  Hamerstuk
  De sociale werkvoorziening van onder meer Heerenveen is geregeld in een een Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening Fryslan. De raad mag in de vergadering laten weten wat ze van deze begroting vindt.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. De zienswijze ten aanzien van de jaarrekening 2020 en de begroting 2022 van de GR SW Fryslân zoals verwoord in de concept-brief vast te stellen.
  2. De zienswijze aan de secretaris van de GR SW Fryslân te versturen.


  Besluit
  1\. De zienswijze ten aanzien van de jaarrekening 2020 en de begroting 2022 van de GR SW Fryslân zoals verwoord in de concept\-brief vast te stellen\. 2\. De zienswijze aan de secretaris van de GR SW Fryslân te versturen\.
 • 8

  Hamerstuk
  In het kader van de omgevingswet ontvangt de gemeente Heerenveen advies van Hûs en Hiem. De begroting van de adviesprojecten die Heerenveen afneemt van deze organisatie wordt besproken. Het advies voor de gemeenteraad is om geen zienswijze over deze begroting in te dienen.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  Geen zienswijze over de begroting 2022 in te dienen bij het DB van Hûs en Hiem.


  Besluit
  Geen zienswijze over de begroting 2022 in te dienen bij het DB van Hûs en Hiem.
 • 9

  Hamerstuk
  Er wordt een onafhankelijk onderzoek opgezet over boetes en terugvorderingen binnen de participatiewet. De onderzoeksopzet wordt besproken met de raad.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de in de bijlage opgenomen onderzoeksopzet terugvorderingen/boetes Participatiewet.
  2. Ten behoeve van het onderzoek een incidenteel budget beschikbaar te stellen ter hoogte van € 100.000,- en dit te dekken vanuit de algemene reserve.


  Besluit
  1\. In te stemmen met de in de bijlage opgenomen onderzoeksopzet terugvorderingen/boetes Participatiewet\. 2\. Ten behoeve van het onderzoek een incidenteel budget beschikbaar te stellen ter hoogte van € 100\.000\,\- en dit te dekken vanuit de algemene reserve\.
 • 10

  Hamerstuk
  De stichtingen van de OSG Sevenwolden en het Bornegocollege gaan fuseren om een sterker gezamenlijk schoolbestuur te kunnen vormen. De aparte scholen blijven bestaan, maar zullen in de toekomst door een gezamenlijke stichting worden bestuurd. Alle interne betrokken zijn het eens over de fusie. Ondanks dat heen fusie betreft tussen een openbare en een christelijke school, blijft de raad betrokken bij het toezicht op het schoolbestuur. Een mogelijk risico is dat er door de fusie geen zelfstandige stichting is die de belangen behartigt van het openbaar onderwijs in Heerenveen. De raad krijgt hierdoor iets minder bevoegdheden; zo is de raad niet meer verantwoordelijk voor het benoemen van de Raad van Toezicht.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. Goedkeuring te verlenen aan de juridische fusie tussen de beide schoolbesturen voortgezet onderwijs, waarbij de Stichting Openbare Scholen Groep Sevenwolden en de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in de regio Heerenveen en Joure optreden als 'verdwijnende stichtingen' en de nieuw door hen op te richten 'verkrijgende stichting' onder de naam  Stichting Onderwijsgroep Midden-Friesland (OGMF) onder algemene titel de vermogens van de 'verdwijnende stichtingen' verkrijgt.
  2. Goedkeuring te verlenen aan de statuten van Stichting OGMF conform het finaal concept.


  Besluit
  1\. Goedkeuring te verlenen aan de juridische fusie tussen de beide schoolbesturen voortgezet onderwijs\, waarbij de Stichting Openbare Scholen Groep Sevenwolden en de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in de regio Heerenveen en Joure optreden als 'verdwijnende stichtingen' en de nieuw door hen op te richten 'verkrijgende stichting' onder de naam  Stichting Onderwijsgroep Midden\-Friesland \(OGMF\) onder algemene titel de vermogens van de 'verdwijnende stichtingen' verkrijgt\. 2\. Goedkeuring te verlenen aan de statuten van Stichting OGMF conform het finaal concept\.
 • 11

  Hamerstuk
  In juli 2020 heeft de regio Zuid-Oost Friesland een RegioDeal gesloten met het Rijk. Hiermee wordt een impuls gegeven aan de regio, met name bedoeld om ontmoeting en samenwerking te stimuleren. Er komt nu vanuit het rijk € 900.000,- beschikbaar voor het project. De gemeente Heerenveen is aangewezen als projecttrekker en daarmee is de gemeenteraad van Heerenveen verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van deze middelen aan het project.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. Een budget beschikbaar te stellen van € 900.000 voor de uitvoering van het Regiofonds in het kader van de Regiodeal ZO Friesland;
  2. De kosten te dekken met de Rijkssubsidie die hiervoor beschikbaar is in de Regiodeal ZO Friesland te ontvangen van de gemeente Opsterland.


  Besluit
  1\. Een budget beschikbaar te stellen van € 900\.000 voor de uitvoering van het Regiofonds in het kader van de Regiodeal ZO Friesland; 2\. De kosten te dekken met de Rijkssubsidie die hiervoor beschikbaar is in de Regiodeal ZO Friesland te ontvangen van de gemeente Opsterland\.
 • 12

  Hamerstuk
  Het huidige beheerplan is eind 2020 verlopen en wettelijk mag een dergelijk plan niet meer dan 5 jaar oud zijn. De organisatie heeft echter tijd nodig om een nieuw beheerplan te schrijven en vraag daarom aan de raad om uitstel van 1 jaar om genoeg tijd te hebben voor het schrijven van een nieuw plan.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met het eenmalig verlengen van de richttermijn voor een recent beheerplan gemeentelijke gebouwen van vijf naar zes jaar.


  Besluit
  In te stemmen met het eenmalig verlengen van de richttermijn voor een recent beheerplan gemeentelijke gebouwen van vijf naar zes jaar.
 • 13

  Hamerstuk
  Op het bedrijventerrein van Royal Jongbloed is de wens om het oude pand te slopen en daarvoor kleinere nieuwbouw in de plaats te laten komen. Hierdoor komt er ruimte vrij voor de bouw van 41 woningen. Het initiatief voor de bouw van woningen past niet in het huidige bestemmingsplan. De raad wordt gevraagd om het nieuwe bestemmingsplan én het bijbehorende beeldkwaliteitsplan vast te stellen.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. Het bestemmingsplan herontwikkeling locatie Jongbloed, zoals vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0074.BPNHVJongbloed-VG01, dat conform de artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 van het Besluit ruimtelijke ordening in elektronische vorm is vastgelegd, in die vorm vast te stellen.
  2. Aan te geven dat bij dit bestemmingsplan als ondergrond behoort de) Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), bestaand ten tijde van de vaststelling en kenbaar uit het elektronische bestand o_ NL.IMRO.0074. BPNHVJongbloed-VG01.
  3. Het beeldkwaliteitsplan ‘herontwikkeling locatie Jongbloed’ vast te stellen en deze op te nemen in de Welstandsnota.


  Besluit
  1\. Het bestemmingsplan herontwikkeling locatie Jongbloed\, zoals vervat in het GML\-bestand NL\.IMRO\.0074\.BPNHVJongbloed\-VG01\, dat conform de artikelen 1\.2\.1 tot en met 1\.2\.5 van het Besluit ruimtelijke ordening in elektronische vorm is vastgelegd\, in die vorm vast te stellen\. 2\. Aan te geven dat bij dit bestemmingsplan als ondergrond behoort de\) Basisregistratie Grootschalige Topografie \(BGT\)\, bestaand ten tijde van de vaststelling en kenbaar uit het elektronische bestand o\_ NL\.IMRO\.0074\. BPNHVJongbloed\-VG01\. 3\. Het beeldkwaliteitsplan ‘herontwikkeling locatie Jongbloed’ vast te stellen en deze op te nemen in de Welstandsnota\.
 • 14

  Hamerstuk
  Voor de bouw van een rijhal aan de Schoterlandseweg 11 te Midam is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. In deze wijziging is de bouw van de rijhal wel mogelijk.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. Het bestemmingsplan Schoterlandseweg 11 Mildam, zoals vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0074.BPSchoterl11-VG01, dat conform de artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 van het Besluit ruimtelijke ordening in elektronische vorm is vastgelegd, in die vorm vast te stellen.
  2. Aan te geven dat bij dit bestemmingsplan als ondergrond behoort de) Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), bestaand ten tijde van de vaststelling en kenbaar uit het elektronische bestand o_ NL.IMRO.0074.Schoterl11-VG01.


  Besluit
  1\. Het bestemmingsplan Schoterlandseweg 11 Mildam\, zoals vervat in het GML\-bestand NL\.IMRO\.0074\.BPSchoterl11\-VG01\, dat conform de artikelen 1\.2\.1 tot en met 1\.2\.5 van het Besluit ruimtelijke ordening in elektronische vorm is vastgelegd\, in die vorm vast te stellen\. 2\. Aan te geven dat bij dit bestemmingsplan als ondergrond behoort de\) Basisregistratie Grootschalige Topografie \(BGT\)\, bestaand ten tijde van de vaststelling en kenbaar uit het elektronische bestand o\_ NL\.IMRO\.0074\.Schoterl11\-VG01\.
 • 15

  Hamerstuk
  De gemeenteraad wordt gevraagd om het bestemmingsplan Luitzen Wagenaarstraat vast te stellen voor de bouw van 9 woningen en de inrichting van aansluitende openbare ruimte door Plegt Vos. Het gaat om de vervanging van een inmiddels gesloopt kinderdagverblijf.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. Het bestemmingsplan Luitzen Wagenaarstraat, zoals vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0074.BPLWagenaarstr-VG01, dat conform de artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 van het Besluit ruimtelijke ordening in elektronische vorm is vastgelegd, in die vorm vast te stellen.
  2. Aan te geven dat bij dit bestemmingsplan als ondergrond behoort de) Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), bestaand ten tijde van de vaststelling en kenbaar uit het elektronische bestand o_NL.IMRO.0074.BPLWagenaarstr-VG01.


  Besluit
  1\. Het bestemmingsplan Luitzen Wagenaarstraat\, zoals vervat in het GML\-bestand NL\.IMRO\.0074\.BPLWagenaarstr\-VG01\, dat conform de artikelen 1\.2\.1 tot en met 1\.2\.5 van het Besluit ruimtelijke ordening in elektronische vorm is vastgelegd\, in die vorm vast te stellen\. 2\. Aan te geven dat bij dit bestemmingsplan als ondergrond behoort de\) Basisregistratie Grootschalige Topografie \(BGT\)\, bestaand ten tijde van de vaststelling en kenbaar uit het elektronische bestand o\_NL\.IMRO\.0074\.BPLWagenaarstr\-VG01\.

  00:10:47 - 00:11:12 - Wanda Ottens
  00:11:12 - 00:11:49 - Tjeerd van der Zwan
 • 16

  Hamerstuk
  In de Regionale Energietransitie (RES) werkt Heerenveen samen met alle andere Friese gemeenten, de provincie, Wetterskip, de netbeheerders en maatschappelijke partijen aan een Friese ambitie voor duurzame energie voor 2030. Hierin wordt een bod gedaan om 2,3TWh duurzame energie te gaan opbouwen in 2030, waarin een adequate bijdrage wordt geleverd aan de energietransitie. Het bod dat gedaan is bevat vooral uit zekere en met grote waarschijnlijkheid haalbare initiatieven. De totale ambitie gaat nog verder, maar dit zal verder worden uitgewerkt in de RES 2.0.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. De RES 1.0, inclusief het Friese bod van 3,0 TWh aan grootschalige duurzame energie en de Regionale Structuur Warmte vast te stellen (Bijlage 2a, 2b en 2c).
  2. Kennis te nemen van;
   a. Aanbiedingsbrief RES Fryslân (Bijlage 1)
   b. Achtergronddocumenten RES 1.0 Fryslân (Bijlage 3)
   i. Bijlage 1: Waddeneilanden
   ii. Bijlage 2: IJsselmeerkustgebied
   iii. Bijlage 3: Achtergrondinformatie Elektriciteit
   iv. Bijlage 4: Fryske Energie Waaier
   v. Bijlage 5: Ambitiedocument Friese Overheden
   vi. Bijlage 6: Ambitiedocument Friese Energie Alliantie
   vii. Bijlage 7: Netimpact-analyse Liander
   c. Intentieverklaring Samenwerking Energietransitie (Bijlage 4a en 4b)
   d. Begroting RES 2019-2022(Bijlage 5)


  Besluit
  1. De RES 1.0, inclusief het Friese bod van 3,0 TWh aan grootschalige duurzame energie en de Regionale Structuur Warmte vast te stellen (Bijlage 2a, 2b en 2c). 2. Kennis te nemen van; a. Aanbiedingsbrief RES Fryslân (Bijlage 1) b. Achtergronddocumenten RES 1.0 Fryslân (Bijlage 3) i. Bijlage 1: Waddeneilanden ii. Bijlage 2: IJsselmeerkustgebied iii. Bijlage 3: Achtergrondinformatie Elektriciteit iv. Bijlage 4: Fryske Energie Waaier v. Bijlage 5: Ambitiedocument Friese Overheden vi. Bijlage 6: Ambitiedocument Friese Energie Alliantie vii. Bijlage 7: Netimpact-analyse Liander c. Intentieverklaring Samenwerking Energietransitie (Bijlage 4a en 4b) d. Begroting RES 2019-2022(Bijlage 5)
 • 17

  Hamerstuk
  Op Tramweg 13 in De Knipe is een aanvraag ingediend voor het realiseren van een nieuwe schuur, wat in strijd is met het huidige bestemmingsplan. Het college is van mening dat het aanvaardbaar is om medewerking te verlenen aan het plan en vraagt de raad om een verklaring van geen bedenkingen.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. Een (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen af te geven op grond van artikel 2.27 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, juncto artikel 3.11 Wet algemene
   bepalingen omgevingsrecht, juncto artikel 6.5 Besluit omgevingsrecht voor het realiseren van een nieuwe schuur op het perceel Tramweg 13 in De Knipe;
  2. Deze verklaring als definitieve verklaring van geen bedenkingen aan te merken wanneer er geen zienswijzen over de ontwerpverklaring zijn ingediend.


  Besluit
  1\. Een \(ontwerp\)verklaring van geen bedenkingen af te geven op grond van artikel 2\.27 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht\, juncto artikel 3\.11 Wet algemene  bepalingen omgevingsrecht\, juncto artikel 6\.5 Besluit omgevingsrecht voor het realiseren van een nieuwe schuur op het perceel Tramweg 13 in De Knipe\. 2\. Deze verklaring als definitieve verklaring van geen bedenkingen aan te merken wanneer er geen zienswijzen over de ontwerpverklaring zijn ingediend\.
 • 18

  Hamerstuk
  Deze nieuwe gedragscode vervangt de oude nota 'Bestuurlijke integriteit collegeleden'. Politieke ambtsdragers zijn op de naleving van gedragscodes aanspreekbaar.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. De Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders gemeente Heerenveen vast te stellen.
  2. De nota Bestuurlijke integriteit (collegeleden) in de gemeente Heerenveen in te trekken.
  3. Het Stappenplan onderzoek integriteitsschendingen politieke ambtsdragers gemeente Heerenveen vast te stellen.


  Besluit
  1\. De Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders gemeente Heerenveen vast te stellen\. 2\. De nota Bestuurlijke integriteit \(collegeleden\) in de gemeente Heerenveen in te trekken\. 3\. Het Stappenplan onderzoek integriteitsschendingen politieke ambtsdragers gemeente Heerenveen vast te stellen\.
 • 19

  Bespreekstuk
  Ieder jaar brengt de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een nieuwe modelverordening APV uit. In de APV worden zaken rondom de openbare orde en veiligheid in de gemeente Heerenveen geregeld. Om onze APV ook actueel te houden, passen wij onze APV ook jaarlijks aan. De belangrijkste wijzigingen die dit jaar worden aangebracht zijn het toevoegen van 'slecht levensgedrag' als weigeringsgrond voor een exploitatie vergunning, extra mogelijkheden om overlast door recreatief crossen tegen te gaan en het verbieden van het dragen van attributen van verboden motorbendes (OMGs).Ook wordt het mogelijk om supporters blijvend te verwijderen, het dealen van lachgas tegen te gaan en wordt de maximale termijn van een gebiedsontzegging verruimd.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  De gewijzigde Algemene Plaatselijke Verordening Heerenveen vast te stellen.


  Besluit
  De gewijzigde Algemene Plaatselijke Verordening Heerenveen vast te stellen.

  00:15:50 - 00:16:42 - Gerrit van der Wal
  00:16:42 - 00:16:53 - Roelf van der Woude
  00:16:53 - 00:17:03 - Age Hartsuiker
  00:17:03 - 00:17:10 - Roelf van der Woude
  00:17:10 - 00:17:39 - Gerrit van der Wal
  00:17:39 - 00:18:38 - Roelf van der Woude
  00:18:38 - 00:19:28 - Age Hartsuiker
  00:19:28 - 00:20:27 - Roelf van der Woude
  00:20:27 - 00:22:19 - Ojanne de Vries
 • 19.1

  Verzoekt het college:
  Om de raad in positie te brengen om een besluit te kunnen nemen over het al dan niet opnieuw een vergunning te verlenen voor de exploitatie van een prostitutie bedrijf in de gemeente Heerenveen.


  Resultaat stemming:


  00:11:49 - 00:13:43 - Roelf van der Woude
  00:13:43 - 00:14:46 - Age Hartsuiker
  00:14:46 - 00:14:58 - Roelf van der Woude
  00:14:58 - 00:15:50 - Tjeerd van der Zwan
  00:22:19 - 00:23:07 - Tjeerd Waterlander
  00:23:07 - 00:23:17 - Roelf van der Woude
  00:23:17 - 00:24:15 - Gerrie Rozema
  00:24:15 - 00:24:27 - Roelf van der Woude
  00:24:27 - 00:24:38 - Jan van der Veen
  00:24:38 - 00:25:27 - Roelf van der Woude
  00:25:27 - 00:25:49 - Alette Kleefstra
  00:25:49 - 00:26:32 - Roelf van der Woude
  00:26:32 - 00:26:53 - Gerrit van der Wal
  00:26:53 - 00:36:21 - Roelf van der Woude
  00:36:21 - 00:37:01 - Tjeerd van der Zwan
  01:03:35 - 01:03:46 - Roelf van der Woude
  01:03:46 - 01:07:49 - Lia de Heij
  01:07:49 - 01:08:20 - Roelf van der Woude
  01:08:20 - 01:08:55 - Gerrit van der Wal
  01:08:55 - 01:09:27 - Lia de Heij
  01:09:27 - 01:09:55 - Tjeerd Waterlander
  01:09:55 - 01:10:49 - Lia de Heij
  01:10:49 - 01:11:12 - Tjeerd Waterlander
  01:11:12 - 01:12:00 - Dimph van Ruth
  01:12:00 - 01:12:24 - Lia de Heij
  01:12:24 - 01:12:31 - Roelf van der Woude
  01:12:31 - 01:13:26 - Ojanne de Vries
  01:13:26 - 01:13:35 - Roelf van der Woude
  01:13:35 - 01:14:04 - Dimph van Ruth
  01:14:04 - 01:15:04 - Age Hartsuiker
  01:15:04 - 01:15:38 - Lia de Heij
  01:15:38 - 01:16:08 - Age Hartsuiker
  01:16:08 - 01:16:12 - Roelf van der Woude
  01:16:12 - 01:16:24 - Lia de Heij
  01:16:24 - 01:16:33 - Roelf van der Woude
  01:16:33 - 01:17:03 - Gerrit van der Wal
  01:17:03 - 01:18:08 - Gerrie Rozema
  01:18:08 - 01:18:25 - Roelf van der Woude
  01:18:25 - 01:18:58 - Alette Kleefstra
  01:18:58 - 01:21:16 - Tjeerd van der Zwan
  01:21:16 - 01:21:25 - Roelf van der Woude
  01:21:25 - 01:21:36 - Lia de Heij
  01:21:36 - 01:23:51 - Roelf van der Woude
  01:23:51 - 01:24:20 - Bernhard Hoekstra
  01:24:20 - 01:24:31 - Roelf van der Woude
  01:24:31 - 01:24:52 - Elly Bijlsma
  01:24:52 - 01:25:04 - Roelf van der Woude
  01:25:04 - 01:25:16 - Jan van der Veen
  01:25:16 - 01:25:25 - Roelf van der Woude
  01:25:25 - 01:25:44 - Gerrit van der Wal
  01:25:44 - 01:26:17 - Roelf van der Woude
  01:26:17 - 01:26:30 - Tjeerd van der Zwan
 • 20

  Bespreekstuk
  In de raadsvergadering van 5 oktober 2020 heeft de raad ingestemd met het onderzoeksvoorstel dat is voorbereid door de Auditcommissie+ met als centrale vraag:
  “Hoe is het proces omtrent het opstellen van P&C-documenten ingericht, welke risico’s en kwetsbaarheden kent dit proces en hoe kan het zicht van de raad hierop worden vergroot?” De aanleiding voor het onderzoek zijn de uitkomsten van de onderzoeken naar fouten die werden ontdekt bij het opstellen van de begroting 2021. Uit die onderzoeken blijkt dat de fouten zijn ontstaan bij het wijzigen van de begrotingssystematiek in 2017.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. Het college te vragen om een plan van aanpak voor verbeteringen aan de hand van de conclusies 1 t/m 5 en de aanbevelingen, met daarin concrete en SMART afspraken en de raad daarover te laten besluiten.
  2. De auditcommissie te vragen om een plan van aanpak voor verbeteringen aan de hand van de conclusies 5 en 6 en de aanbevelingen, met daarin concrete en SMART afspraken en de raad daarover te laten besluiten.


  Besluit
  1. Het college te vragen om een plan van aanpak voor verbeteringen aan de hand van de conclusies 1 t/m 5 en de aanbevelingen, met daarin concrete en SMART afspraken en de raad daarover te laten besluiten. 2. De auditcommissie te vragen om een plan van aanpak voor verbeteringen aan de hand van de conclusies 5 en 6 en de aanbevelingen, met daarin concrete en SMART afspraken en de raad daarover te laten besluiten.

  00:37:01 - 00:37:30 - Gerrie Rozema
  00:37:30 - 00:38:13 - Tjeerd van der Zwan
 • 21

  Verzoekt het college / geeft het college opdracht om:

  • voor duurzame energieprojecten binnen de gemeente Heerenveen maximale inspanning te leveren om dwangarbeid in de productieketen te voorkomen en het inkoopbeleid van de gemeente hierop aan te passen.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De raad verzoekt het college / geeft het college opdracht om: voor duurzame energieprojecten binnen de gemeente Heerenveen maximale inspanning te leveren om dwangarbeid in de productieketen te voorkomen en het inkoopbeleid van de gemeente hierop aan te passen.

  00:38:13 - 00:40:59 - Jan van der Veen
  00:40:59 - 00:41:11 - Tjeerd van der Zwan
  00:41:11 - 00:41:25 - Wanda Ottens
  00:41:25 - 00:41:50 - Jan van der Veen
  00:41:50 - 00:41:59 - Tjeerd van der Zwan
  00:41:59 - 00:43:37 - Grietje van Dijk
  00:43:37 - 00:44:01 - Tjeerd van der Zwan
  00:44:01 - 00:45:39 - Ojanne de Vries
  00:45:39 - 00:45:52 - Tjeerd van der Zwan
  00:45:52 - 00:47:12 - Goffe Walsweer
  00:47:12 - 00:47:21 - Tjeerd van der Zwan
  00:47:21 - 00:47:42 - Jan van der Veen
  00:47:42 - 00:47:55 - Goffe Walsweer
  00:47:55 - 00:48:02 - Tjeerd van der Zwan
  00:48:02 - 00:48:58 - Age Hartsuiker
  00:48:58 - 00:49:11 - Tjeerd van der Zwan
  00:49:11 - 00:49:38 - Jan van der Veen
  00:49:38 - 00:49:43 - Tjeerd van der Zwan
  00:49:43 - 00:51:32 - Wanda Ottens
  00:51:32 - 00:52:16 - Jan van der Veen
  00:52:16 - 00:52:35 - Wanda Ottens
  00:52:35 - 00:52:59 - Jan van der Veen
  00:52:59 - 00:53:29 - Tjeerd van der Zwan
  00:53:29 - 00:54:23 - Bernhard Hoekstra
  00:54:23 - 00:54:51 - Ate Eijer
  00:54:51 - 00:55:03 - Tjeerd van der Zwan
  00:55:03 - 00:55:34 - Lia de Heij
  00:55:34 - 00:55:55 - Tjeerd van der Zwan
  00:55:55 - 00:59:37 - Jelle Zoetendal
  00:59:37 - 01:00:06 - Tjeerd van der Zwan
  01:00:06 - 01:00:20 - Jan van der Veen
  01:00:20 - 01:00:34 - Tjeerd van der Zwan
  01:00:34 - 01:00:46 - Lia de Heij
  01:00:46 - 01:01:13 - Tjeerd van der Zwan
  01:01:13 - 01:01:28 - Ojanne de Vries
  01:01:28 - 01:02:06 - Tjeerd van der Zwan
  01:02:06 - 01:02:35 - Age Hartsuiker
  01:02:35 - 01:03:35 - Tjeerd van der Zwan
 • 22

  Besluit
  • Mevrouw Van Dijk (GroenLinks) stelt een vraag over problemen met vertrek personeel in de jeugdbescherming zoals Follow The Money dit gesignaleerd heeft. Het college kan geruststellende woorden spreken en beantwoordt nog vragen schriftelijk. • Mevrouw Van Ruth (SP) stelt vragen over de toeslagen affaire. De vragen worden beantwoord door het college. • De heer Tromp (VVD) stelt vragen over de gevolgen van het tekort in capaciteit van het elektriciteitsnet. De vragen worden beantwoord door het college. • De heer Van der Veen (SP) over de overlast in het centrum van Heerenveen en met name op en rondom de Cyverstraat. De vragen worden beantwoord door de burgemeester.

  01:26:30 - 01:27:35 - Grietje van Dijk
  01:27:35 - 01:29:56 - Jelle Zoetendal
  01:29:56 - 01:30:00 - Tjeerd van der Zwan
  01:30:00 - 01:30:11 - Grietje van Dijk
  01:30:11 - 01:30:21 - Tjeerd van der Zwan
  01:30:21 - 01:30:39 - Grietje van Dijk
  01:30:39 - 01:30:56 - Tjeerd van der Zwan
  01:30:56 - 01:31:29 - Dimph van Ruth
  01:31:29 - 01:31:51 - Tjeerd van der Zwan
  01:31:51 - 01:32:04 - Dimph van Ruth
  01:32:04 - 01:32:14 - Tjeerd van der Zwan
  01:32:14 - 01:33:38 - Hedwich Rinkes
  01:33:38 - 01:33:43 - Tjeerd van der Zwan
  01:33:43 - 01:33:50 - Dimph van Ruth
  01:33:50 - 01:34:03 - Tjeerd van der Zwan
  01:34:03 - 01:35:07 - Rolie Tromp
  01:35:07 - 01:35:14 - Tjeerd van der Zwan
  01:35:14 - 01:38:12 - Jelle Zoetendal
  01:38:12 - 01:38:20 - Tjeerd van der Zwan
  01:38:20 - 01:38:24 - Rolie Tromp
  01:38:24 - 01:38:56 - Tjeerd van der Zwan
  01:38:56 - 01:39:04 - Roelf van der Woude
  01:39:04 - 01:41:22 - Jan van der Veen
  01:41:22 - 01:41:30 - Roelf van der Woude
  01:41:30 - 01:44:17 - Tjeerd van der Zwan
  01:44:17 - 01:44:27 - Roelf van der Woude
  01:44:27 - 01:45:01 - Jan van der Veen
  01:45:01 - 01:45:11 - Roelf van der Woude
  01:45:11 - 01:45:35 - Ate Eijer
  01:45:35 - 01:45:39 - Roelf van der Woude
  01:45:39 - 01:46:11 - Tjeerd van der Zwan
  01:46:11 - 01:46:18 - Roelf van der Woude
  01:46:18 - 01:46:47 - Age Hartsuiker
  01:46:47 - 01:47:27 - Tjeerd van der Zwan
  01:47:27 - 01:48:05 - Roelf van der Woude
 • 23

  Besluit
  Waarnemend voorzitter sluit de vergadering om 21.50 uur.