Commissie Gecombineerd BMZ-SKK

dinsdag 9 juni 2020 19:30 - 22:30
Locatie:
Teams, digitaal
Voorzitter:
G.H.J. Weierink

Agendapunten

 • 1
 • 2
 • 2.1

  Hierbij ontvangt u de jaarstukken 2019 ter vaststelling door uw algemeen bestuur. Het door de accountant opgestelde accountantsverslag met bevindingen is bijgevoegd. De accountant heeft bij de jaarrekening 2019 een goedkeurende verklaring gegeven. Deze verklaring wordt opgenomen op pagina 35 van de jaarrekening 2019. Het rapport van bevindingen van de accountant is onder bijlage 3 opgenomen bij dit voorstel.  Voorgesteld besluit

  Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:
  1. in te stemmen met de vorming van de BR Woerdersluis en hieraan conform de
  begroting 2019 € 0,250 mln te doteren.
  2. de jaarstukken 2019 (bestuursverslag 2019 en jaarrekening 2019) vast te stellen;
  3. in te stemmen met het vormen/muteren van de volgende bestemmingsreserves,
  conform het voorstel bij de 3e
   begrotingswijziging 2019:
  a) Het vormen van een bestemmingsreserve van € 22,340 mln ten laste van de
  tariefsegalisatiereserve zuiveringsheffing voor de sloop van de oude
  rioolwaterzuiveringen Utrecht en Maarssenbroek;
  b) Het vormen van een bestemmingsreserve van €1,054 mln ten laste van de
  egalisatiereserve watersysteemheffing voor het uitvoeren van de
  veiligheidstoets regionale waterkeringen;
  c) Het toevoegen van € 0,750 mln aan de bestemmingsreserve Woerdersluis ten
  laste van de egalisatiereserve watersysteemheffing voor de werkzaamheden
  aan de Woerdersluis.
  d) Het toevoegen van € 0,671 mln aan de bestemmingsreserve Transitiekosten
  ten laste van de egalisatiereserve watersysteemheffing voor de
  organisatieverandering Waterbeheer;
  4. het voordelige exploitatieresultaat van in totaal € 5,347 mln als volgt te bestemmen
  en te verwerken:
  I. onttrekking aan algemene reserve watersysteemheffing € 1,669 mln;
  II. onttrekking aan algemene reserve zuiveringsheffing € 0,542 mln;
  III. toevoeging aan egalisatiereserve watersysteemheffing € 2,154 mln;
  IV. toevoeging aan egalisatiereserve zuiveringsheffing € 5,304 mln.
  V. toevoeging aan de bestemmingsreserve Groen/blauwe diensten € 0,100 mln

 • 2.2

  Een begrotingswijziging is het instrument van het algemeen bestuur om gedurende een jaar bijstellingen op de vastgestelde jaarbegroting door te kunnen voeren. Het college stelt twee maal per jaar een bestuursrapportage vast over de voortgang en afwijkingen van de in de begroting opgenomen uitgangspunten. In de Burap vermelde afwijkingen en ontwikkelingen worden vervolgens vertaald in een door het algemeen bestuur vast te stellen begrotingswijziging voor zover deze voldoen aan de hiervoor geldende criteria, die zijn opgesteld in overleg met de commissie BMZ (rechtmatigheid, uitwerking besluiten algemeen bestuur en transparantie).
  In de voorgestelde 2e begrotingswijziging 2020 komen de bijstellingen op de exploitatie en op de investeringsbegroting aan de orde die voortvloeien uit de 1e Burap 2020 en die aan deze criteria voldoen.

  De  1e Burap 2020 is op 26 mei 2020 vastgesteld door het college.  Voorgesteld besluit

  Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

  1. De 2e begrotingswijziging vast te stellen, waarbij
   a. het verschil tussen de netto kosten en belastingopbrengsten in 2020 € 1,892 mln. voordelig zal zijn. Dit is gelijk aan de begroting na 1e begrotingswijziging maar de netto lasten en de onttrekking aan de bestemmingsreserve nemen af met € 2,200 mln. Dit is opgebouwd uit de volgende elementen:
   i. een verhoging van de personeelskosten met € 2,048 mln. voor de benodigde capaciteit voor bemensing van de investeringsprojecten
   ii. een verhoging van de overige opbrengsten met € 2,048 mln. omdat de onder i genoemde benodigde capaciteit wordt doorbelast aan betreffende projecten
   iii. een verlaging van de overige kosten met € 2,200 mln. omdat de sloop van RWZI Maarssenbroek is uitgesteld tot na 2020 vanwege afhankelijkheid met het huisvestingsplan Waterbeheer
   iv. Een verlaging van de onttrekking aan de bestemmingsreserve Sloop RWZI Utrecht en Maarsenbroek met € 2,200 mln. vanwege het onder iii genoemde uitstel van de sloop van RWZI Maarssenbroek
   b. het volume van de jaarschijf investeringen en projecten 2020 naar beneden wordt bijgesteld met € 4,545 mln. tot een bedrag van € 66,849 mln.

 • 2.3

  Ter consultatie: de concept Voorjaarsnota met het bijbehorende bestuursvoorstel en het begeleidend schrijven bij de Voorjaarsnota 2020.

  In deze voorjaarsnota wordt het eerste begrotingsjaar van de meerjarenraming concreet uitgewerkt. Langs de 10 strategische lijnen worden de ontwikkelingen en de mogelijke keuzes voor de 10 strategische lijnen kwalitatief beschreven. Voor het merendeel van de strategische lijnen geldt dat er nog geen goede meerjarenraming gegeven kan worden omdat deze mede afhankelijk is van de positie die HDSR met betrekking tot dit strategische onderwerp wil innemen.

  NB. Ten behoeve van een goed verloop van de technische toelichting op de financiële stukken op 3 juni is hiervoor een procesvoorstel toegevoegd.  Voorgesteld besluit

  Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

  1. In te stemmen met het voorgestelde proces, zoals beschreven in het begeleidend schrijven (DM1644619), om de impact van de Corona crisis inzichtelijk te maken en te verwerken bij de opstelling van de ontwerp-Begroting 2021.
  2. De in de Voorjaarsnota 2020 geschetste ontwikkelingen in de exploitatie en de investeringen, exclusief de impact van de Corona crisis, en de aangegeven dekking hiervan, alsmede de doorwerking hiervan in het tarief voor de heffingen in het begrotingsjaar 2021, als kader en uitgangspunt te hanteren bij de opstelling van de ontwerp-Begroting 2021.
  3. In te stemmen met het voorstel om gelijktijdig bij de vaststelling van de Begroting 2021 ook de tarieven voor de heffingen voor het begrotingsjaar 2021 vast te stellen.

 • 3
 • 4
 • 4.1
 • 4.2
 • 4.3
 • 4.4

  Er zijn geen ingekomen stukken.

 • 5
 • 6