Commissie Gecombineerd BMZ-SKK

donderdag 6 juni 2019 19:30 - 22:30
Locatie:
AB zaal | Hensbeker, Poldermolen 2 te Houten
Voorzitter:
De heer P.J.M. Poelmann

Agendapunten

 • 1
 • 2
 • 2.1

  De jaarstukken bevat een viertal documenten:

  1. Het bestuursvoorstel bij de jaarstukken
  2. De Jaarrekening 2018
  3. Het Bestuursverslag 2018
  4. Rapport van bevindingen van de accountant (EY) - getekend  Voorgesteld besluit

  Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

  1. de jaarstukken 2018 (bestuursverslag 2018 en jaarrekening 2018) vast te stellen.
  2. het voordelige exploitatieresultaat van in totaal € 11,253 mln als volgt te bestemmen en te verwerken:
   I. onttrekking aan algemene reserve watersysteemheffing € 1,497 mln
   II. onttrekking aan algemene reserve zuiveringsheffing € 0,878 mln
   III.toevoeging aan egalisatiereserve watersysteemheffing € 1,927 mln
   IV.toevoeging aan egalisatiereserve zuiveringsheffing € 11,701 mln


  Besluit
  Het algemeen bestuur wordt voorgesteld: 1. de jaarstukken 2018 (bestuursverslag 2018 en jaarrekening 2018) vast te stellen. 2. het voordelige exploitatieresultaat van in totaal € 11,253 mln als volgt te bestemmen en te verwerken: I. onttrekking aan algemene reserve watersysteemheffing € 1,497 mln II. onttrekking aan algemene reserve zuiveringsheffing € 0,878 mln III.toevoeging aan egalisatiereserve watersysteemheffing € 1,927 mln IV.toevoeging aan egalisatiereserve zuiveringsheffing € 11,701 mln
 • 2.2

  Een begrotingswijziging is het instrument van het algemeen bestuur om gedurende een jaar bijstellingen op de vastgestelde jaarbegroting door te kunnen voeren. Het college stelt twee maal per jaar een bestuursrapportage vast over de voortgang en afwijkingen van de in de begroting opgenomen uitgangspunten. In de Burap vermelde afwijkingen en ontwikkelingen worden vervolgens vertaald in een door het algemeen bestuur vast te stellen begrotingswijziging voor zover deze voldoen aan de hiervoor geldende criteria, die zijn opgesteld in overleg met de commissie BMZ (rechtmatigheid, uitwerking besluiten algemeen bestuur en transparantie). In de voorgestelde 2e begrotingswijziging 2019 komen de bijstellingen op de exploitatie en op de investeringsbegroting aan de orde die voortvloeien uit de 1e Burap 2019 en die aan deze criteria voldoen.  Voorgesteld besluit

  Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

  1. In te stemmen met een onttrekking aan de bestemmingsreserve ICT een bedrag van €0,178 mln, waarmee deze bestemmingsreserve is uitgeput
  2. In te stemmen met de hogere onttrekking aan de bestemmingsreserve Transitie een bedrag van €0,15 mln
  3. In te stemmen met een lagere onttrekking aan de bestemmingsreserve Gekanaliseerde Hollandse IJssel (GHIJ) van €0,5 mln
  4. De 2e begrotingswijziging 2019 vast te stellen, waarbij
   a) het exploitatieresultaat per saldo €1,280 mln lager uitkomt, opgebouwd uit de volgende elementen:
   i. de exploitatie-uitgaven worden verhoogd met € 1,385 mln (inclusief bovengenoemde mutaties in Bestemmingsreserves; per saldo een lagere onttrekking van €0,172 mln).
   ii. de belastingopbrengsten komen op basis van de prognose van de BGHU €0,105 mln hoger uit dan na de eerste begrotingswijziging (dec 2018) was voorzien.
   b) het volume van de jaarschijf investeringen 2019, naar beneden wordt bijgesteld met 5,9 mln van
   € 71,5 mln. naar € 65,6 mln.


  Besluit
  Het algemeen bestuur wordt voorgesteld: 1. In te stemmen met een onttrekking aan de bestemmingsreserve ICT een bedrag van €0,178 mln, waarmee deze bestemmingsreserve is uitgeput 2. In te stemmen met de hogere onttrekking aan de bestemmingsreserve Transitie een bedrag van €0,15 mln 3. In te stemmen met een lagere onttrekking aan de bestemmingsreserve Gekanaliseerde Hollandse IJssel (GHIJ) van €0,5 mln 4. De 2e begrotingswijziging 2019 vast te stellen, waarbij a) het exploitatieresultaat per saldo €1,280 mln lager uitkomt, opgebouwd uit de volgende elementen: i. de exploitatie-uitgaven worden verhoogd met € 1,385 mln (inclusief bovengenoemde mutaties in Bestemmingsreserves; per saldo een lagere onttrekking van €0,172 mln). ii. de belastingopbrengsten komen op basis van de prognose van de BGHU €0,105 mln hoger uit dan na de eerste begrotingswijziging (dec 2018) was voorzien. b) het volume van de jaarschijf investeringen 2019, naar beneden wordt bijgesteld met 5,9 mln van € 71,5 mln. naar € 65,6 mln.
 • 2.3

  Ter advisering voor doorgeleiding naar de vergadering van het algemeen bestuur de concept versie van de Voorjaarsnota 2019 en het voorstel voor het algemeen bestuur.  Voorgesteld besluit

  Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:
  A. de in bijgesloten concept-Voorjaarsnota 2019 geschetste ontwikkelingen van categorie 1 en de aangegeven dekking hiervan, alsmede de doorwerking hiervan in de tarieven voor de heffingen in de begrotingsjaren 2020-2023, als financieel kader en inhoudelijke uitgangspunten te hanteren bij de opstelling van de ontwerp-Begroting 2020;
  B. kennis te nemen van het feit dat hiermee de ontwikkelingen van de categorieën 2, 3 en 4 buiten dit financieel kader worden gehouden.


  Besluit
  Het algemeen bestuur wordt voorgesteld: A. de in bijgesloten concept-Voorjaarsnota 2019 geschetste ontwikkelingen van categorie 1 en de aangegeven dekking hiervan, alsmede de doorwerking hiervan in de tarieven voor de heffingen in de begrotingsjaren 2020-2023, als financieel kader en inhoudelijke uitgangspunten te hanteren bij de opstelling van de ontwerp-Begroting 2020; B. kennis te nemen van het feit dat hiermee de ontwikkelingen van de categorieën 2, 3 en 4 buiten dit financieel kader worden gehouden.
 • 3
 • 4
 • 4.1
 • 4.2
 • 4.3
 • 4.4
 • 5
 • 6