Commissie SKK

donderdag 17 september 2020 19:30 - 22:30
Locatie:
Digitaal via Teams
Voorzitter:
S. Groenendijk
Toelichting:

Digitale vergadering , online te volgen via https://stichtserijnlanden.waterschapsinformatie.nl/

Agendapunten

 • 1
 • 2
 • 2.1

  Schoon oppervlaktewater is één van de kerntaken van ons waterschap. De inzet die wij hiervoor plegen verwoorden en programmeren we in het programma Gezond Water. Dit programma Gezond Water omvat zowel de doelen en maatregelen voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) als de doelen en maatregelen voor het overig water.
  Voor het onderdeel KRW leggen we met dit voorstel de ontwerp KRW-maatregelen en -doelen voor de periode 2022-2027 voor aan het algemeen bestuur, ten behoeve van de opname ervan in het 3e Stroomgebiedbeheerplan Rijn.  Voorgesteld besluit

  Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:
  - in te stemmen met het aanleveren van de ontwerp KRW-maatregelen en ontwerp KRW-doelen voor de periode 2022-2027 (zoals verwoord in het ontwerp KRW-maatregelenplan 2022-2027), aan de Provincie Utrecht, Provincie Zuid-Holland en het Rijk, ten behoeve van opname in het derde ontwerp Stroomgebiedbeheerplan Rijn;
  - de in de meerjarenbegroting reeds beschikbare middelen aan te wenden voor het uitvoeren van de KRW-maatregelen.

 • 2.2

  Het watergebiedsplan ‘Linschoterwaard’ is in 2011 vastgesteld. Binnen het watergebiedsplan is een groot aantal maatregelen opgenomen om de waterbeheersing te verbeteren. Nu, negen jaar later, zijn de laatste maatregelen in voorbereiding. Er zijn echter ook maatregelen, waarvan, door ontwikkelingen in de afgelopen jaren, het nut en noodzaak zijn afgenomen. Om deze reden wordt voorgesteld het uitvoeringsprogramma te herzien. Voorliggend voorstel geeft de stand van zaken van het watergebiedsplan ‘Linschoterwaard’.

  Het aangepaste maatregelenpakket leidt tot een herziene prognoses voor het watergebiedsplan. Er wordt voorzien dat hierdoor ca. € 900.000 niet zal worden besteed.

  Na uitvoering van het aangepaste maatregelenpakket kan worden gesteld dat de waterbeheersing in de betreffende gebieden op orde is en vereiste peilen kunnen worden ingesteld.  Voorgesteld besluit

  Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

  1. Kennis te nemen van de herijking van het watergebiedsplan Linschoterwaard:
  2. In te stemmen met de onderstaande wijzigingen t.o.v. het oorspronkelijke plan:
   - Het niet realiseren van de bypass landgoed Linschoten;
   - Het niet realiseren van de berging in de grienden op landgoed Linschoten;
   - het uitwerken van een alternatief voor het vergroten van de boezemberging Oude Rijn;
   - het niet uitvoeren van het grootonderhoud aan van de keringen Montfoortsevaart.

 • 2.3

  Watergebiedsplan ‘Zegveld - Oud Kamerik’ in 2005 vastgesteld en dus al lange tijd in uitvoering. Binnen het watergebiedsplan is een groot aantal maatregelen opgenomen om de waterbeheersing te verbeteren en de vastgestelde peilen in te kunnen stellen. Momenteel is zicht op de afronding van het watergebiedsplan en zijn de laatste twee projecten in voorbereiding. Deze projecten zijn:

  1. Het inrichten van een collectieve hoogwatervoorziening en het graven van een nieuwe watergang in Kamerik Meijzijde, en
  2. Het verbeteren van de waterbeheersing in de polder Oudendam door het aanbrengen van een nieuwe inlaat, het vergroten van duikers en vernieuwen van stuwen.
   Beide projecten zijn als maatregel opgenomen in het vastgestelde watergebiedsplan ‘Zegveld - Oud Kamerik’. Om ook deze laatste maatregelen uit te kunnen voeren is een aanvullend krediet nodig van € 600.000.
   Het niet uitvoeren van deze projecten betekent dat het polderpeil in Kamerik Meijzijde niet kan worden verlaagd en dat de aan- en afvoer van water in de polder Oudendam problematisch blijft.

  Na uitvoering van het de voorgenoemde maatregelen kan worden gesteld dat de waterbeheersing in de betreffende gebieden op orde is en vereiste peilen kunnen worden ingesteld.  Voorgesteld besluit

  Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

  1. In te stemmen met de uitvoering van de laatste twee projecten uit het watergebiedsplan ‘Zegveld - Oud Kamerik’, te weten:
  • Het inrichten van een collectieve hoogwatervoorziening en het graven van een nieuwe hoofdwatergang
   in Kamerik Meijzijde, en
  • Het verbeteren van de waterbeheersing in de polder Oudendam.
  1. Voor uitvoering van deze maatregelen een aanvullend krediet van € 600.000 beschikbaar te stellen en dit bedrag toe te voegen aan het moederkrediet van het watergebiedsplan ‘Zegveld - Oud Kamerik’.

 • 2.4

  Aan het waaiercomplex zijn de komende jaren werkzaamheden noodzakelijk om het
  onderhoudsniveau op peil te brengen en de waterveiligheid te verbeteren. De renovatieopgave volgt uit de overdracht van de GHIJ van Rijkswaterstaat naar HDSR en het wegnemen van achterstallig onderhoud. De veiligheidsopgave volgt uit de derde landelijke toetsronde van de primaire keringen.
  De versterking is vervolgens in het Hoogwaterbeschermingsprogramma ondergebracht en een deel van de kosten komen in aanmerking voor subsidie.

  In 2019 is een voorbereidingskrediet verstrekt door het algemeen bestuur en is het projectteam gestart met het uitwerken van dit project. De veiligheidsopgave is nader in beeld gebracht en er is een plan van aanpak opgesteld.
  Met de nu voorliggende kredietaanvraag kan het project verder worden voorbereid en vervolgens gerealiseerd.  Voorgesteld besluit

  Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

  1. een uitvoeringskrediet van € 2.170.000,- beschikbaar te stellen voor het project ‘Verbetering Waaiersluiscomplex’;
  2. dit krediet voor 43% te dekken uit de bestemmingsreserve programma GHIJ, voor 50% uit de subsidiëring vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma en voor 7% ten laste van het Programma Waterbeheer te brengen.

 • 3
 • 3.1
 • 4
 • 4.1
 • 4.2

  De eerstvolgende, geactualiseerde leeswijzer/actiepuntenlijst wordt geagendeerd voor de AB-vergadering van 7 oktober 2020.

 • 5
 • 6
 • 7
 • 8