Commissie Gecombineerd BMZ-SKK

dinsdag 27 oktober 2020 19:30 - 22:30
Locatie:
Digitaal via Teams
Voorzitter:
G.H.J. Weierink
Toelichting:

Deze digitale bijeenkomst is live te volgen via https://stichtserijnlanden.waterschapsinformatie.nl/dashboard

Agendapunten

 • 1
 • 2
 • 2.1

  Een begrotingswijziging is het instrument van het algemeen bestuur om gedurende een jaar bijstellingen op de vastgestelde jaarbegroting door te kunnen voeren. Het college stelt twee maal per jaar een bestuursrapportage vast over de voortgang en afwijkingen van de in de begroting opgenomen uitgangspunten. In de Burap vermelde afwijkingen en ontwikkelingen worden vervolgens vertaald in een door het algemeen bestuur vast te stellen begrotingswijziging voor zover deze voldoen aan de hiervoor geldende criteria, die zijn opgesteld in overleg met de commissie BMZ (rechtmatigheid, uitwerking besluiten algemeen bestuur en transparantie).

  In de voorgestelde 3e begrotingswijziging 2020 komen de bijstellingen op de exploitatie en op de investeringsbegroting aan de orde die voortvloeien uit de 2e Burap 2020 en die aan deze criteria voldoen.  Voorgesteld besluit

  Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:
  De 3e begrotingswijziging vast te stellen, waarbij
  a. het verschil tussen de netto kosten en belastingopbrengsten in 2020 € 2,840 mln. voordelig zal zijn. Dit resultaat is opgebouwd uit de volgende elementen:
      i. een verlaging van de personeelskosten met € 1,050 mln.
      ii. een verlaging van de overige opbrengsten met €0,555 mln.
      iii. een verlaging van de overige kosten met € 0,348 mln
      iv. een verlaging van de overige kosten met €12,100
      v. een verlaging van de onttrekking aan de bestemmingsreserve Sloop RWZI Utrecht en Maarssenbroek met € 12,595 mln.
      vi. een hogere belastingopbrengst van €0,600 mln.
  b. het volume van de jaarschijf investeringen en projecten 2020 naar beneden wordt bijgesteld met € 7,961 mln. tot een bedrag van € 58,888 mln.

 • 2.2

  De vaststelling van de ontwerp-Begroting 2021 staat geagendeerd voor de AB-vergadering van 18 november 2020. In dezelfde vergadering worden de belastingverordeningen ter besluitvorming aan het algemeen bestuur voorgelegd zodat de dekking van deze begroting aansluitend wordt vastgesteld.  Voorgesteld besluit

  Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

  1. De Begroting 2021 vast te stellen overeenkomstig de bij dit voorstel behorende ontwerp-begroting (DM1686800 versie 22), met daarin opgenomen:
    een totaal saldo aan kosten en overige opbrengsten van € 131,662 miljoen;
    een te realiseren totale belastingopbrengst van € 132,886 miljoen, te weten € 132,566 miljoen via de watersysteem- en zuiveringsheffing en € 0,320 miljoen via de verontreinigingsheffing;
    een voor 2021 vast te stellen investeringsvolume van € 66,0 miljoen met daarbij aanvullend een te autoriseren kredietvolume van € 71,810 miljoen (inclusief € 15,0 miljoen aan nieuw kredietvolume t.b.v. het voortrollend GOP Watersysteem);
    stortingen in de bestemmingsreserves van in totaal € 8,532 miljoen en onttrekkingen aan de bestemmingsreserves van in totaal € 18,668 miljoen;
    een onttrekking aan de bestemmingsreserve voor tariefegalisatie watersysteemheffing van per saldo € 0,855 miljoen en een storting in de bestemmingsreserve voor tariefegalisatie zuiveringsheffing van € 2,080 miljoen.

  2. de te realiseren belastingopbrengst voor de watersysteem en de zuiveringsheffing van € 132,566 miljoen als uitgangspunt te nemen voor de vaststelling van de belastingtarieven voor 2021.

 • 2.3

  Met dit voorstel worden de tarieven voor de waterschapsbelastingen 2021 ter vaststelling van het algemeen bestuur aangeboden. Deze tarieven zijn in het ontwerp-besluit als wijziging verordeningen watersysteemheffing, zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing verwerkt. De door het college voorgestelde tarieven voor zowel de watersysteemheffing als de zuiveringsheffing zijn ook opgenomen in de ontwerp-Begroting 2021 die in dezelfde vergadering aan het algemeen bestuur ter besluitvorming voorligt. Dat betekent ook dat de belastingopbrengsten en mutaties van de egalisatiereserves, waar deze tarieven toe leiden, ook al in de begroting als dekking voor de netto-kosten zijn opgenomen. Daarom wordt nu, in tegenstelling tot de afgelopen jaren, geen bijbehorende begrotingswijziging aan het algemeen bestuur voorgesteld.  Voorgesteld besluit

  Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:
  De belastingtarieven te wijzigen en deze conform de bij dit voorstel behorende bijlage 1
  (DM 1702176), op te nemen in de Verordening watersysteemheffing Hoogheemraadschap De
  Stichtse Rijnlanden 2020;

 • 3

  Er liggen geen stukken ter consultering voor.

 • 4
 • 4.1
 • 4.2
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8