Raadsvergadering

Raadsvergadering-GEANNULEERD

donderdag 26 maart 2020 19:30 - 22:00
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
R.W.J. Melissant-Briene

Agendapunten

 • 0

  Maandelijks een inspraakronde ….

  De gemeenteraad hoort graag hoe inwoners, verenigingen en organisaties denken over wonen en werken in Gorinchem. Daarom nodigt de raad iedereen uit die hierover iets te vertellen heeft. Op de 1e etage van het stadhuis staat iedere maand de Zeepkist voor u klaar. Vanaf dat kleine podium spreekt u raadsleden, wethouders en andere betrokkenen toe.

  … over een onderwerp naar uw keuze

  U kunt allerlei onderwerpen aankaarten. Daaraan verbinden we geen regels. U kunt aandacht vragen voor een mooi initiatief in uw buurt. U kunt laten zien wat uw club doet. U kunt suggesties doen om iets te verbeteren, of een misstand naar voren brengen. Wilt u reageren op een onderwerp dat op de agenda staat? Dan kunt u beter inspreken in de sessies waar dat onderwerp op de agenda staat.

  Aanmelden voor de Zeepkist is nodig

  U dient zich van te voren voor de Zeepkist te melden. Dat kan tot uiterlijk 25 maart 12.00 uur via griffie@gorinchem.nl of 0183 659 551.

 • 1

  De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Belangstellenden zijn van harte welkom de vergadering bij te wonen.

 • 2

  Concrete vragen over de stukken dienen voorafgaand aan de raadsvergadering via e-mail te worden ingediend bij de griffier.

  Besloten wordt over de wijze van afdoening van de stukken als hamerstuk, op voorstel presidium.

 • 3

  Aan de agenda kunnen nog onderwerpen worden toegevoegd of van de agenda worden afgevoerd.

  De raad beslist op voorstel van de voorzitter bij aanvang van de vergadering, of en op welk moment in de vergadering, een motie ''vreemd aan de orde van de dag' wordt behandeld.

 • 4
 • 5

  Aanmeldingen voor dit vragenuurtje en mededelingen vanuit het college dienen tijdig, uiterlijk de maandag 24.00 uur voorafgaande aan de vergadering, bij de raadsgriffie te zijn ingediend.

  Het vragenuurtje is bedoeld voor raadsleden om kort en bondig vragen te stellen over onderwerpen, die niet op de agenda zijn geplaatst en waarover de raadsleden graag nader willen worden geïnformeerd.

  Voor het college bestaat de mogelijkheid actuele informatie te delen met de raad.

 • 6
 • 6.a

  In 2012 heeft GJS voor eigen rekening een bestaand natuurgrasveld vervangen door een hybride XtraGrass-veld. Begin 2019 heeft GJS gevraagd of de gemeente bereid is dit XtraGrass-veld over te nemen tegen vergoeding van de restantboekwaarde en weer aan GJS te verhuren. De vergoeding wordt door GJS ingezet om de bestaande leningen af te lossen, waardoor ruimte ontstaat voor andere (noodzakelijke) investeringen in clubgebouw en kleedruimten.
  Het verzoek van GJS doet een beroep op het voor de buitensport algemeen geldende accommodatiebeleid, waarbinnen de gemeente zorgt voor voldoende veldcapaciteit op basis van normen sportbond. De keuze voor de aanleg van het XtraGrass-veld was in 2012 vooral nog gebaseerd op wenselijkheid (een goed wedstrijdveld, multifunctioneel inzetbaar) en niet op noodzaak v.w.b. de veldcapaciteit. Uit recente berekeningen van de veldbehoefte van GJS is echter gebleken dat de vereniging dusdanig is gegroeid dat het XtraGrass-veld nu wel behoort tot de benodigde veldcapaciteit. Zonder het XtraGrass-veld heeft GJS onvoldoende trainingscapaciteit. Om die reden is het redelijk en passend binnen het accommodatiebeleid als de gemeente het veld in eigendom overneemt en verhuurt voor een tarief in lijn met de Tarievennota sport.


 • 7
 • 8

  Op de raadsagenda voor deze vergadering staat het volgende punt opgenomen dat financiële gevolgen heeft voor de begroting van 2020:

 • 9