Raadsvergadering

Raadsvergadering - Begroting 2020

donderdag 7 november 2019 15:00 - 22:00
Locatie:
POGO, Haarsekade 120, 4205 VL Gorinchem
Voorzitter:
R.W.J. Melissant-Briene
Toelichting:

Begroting Gorinchem in balans (17-10-2019)

De begroting voor 2020 is op 15 oktober door het college vastgesteld en ter besluitvorming aangeboden aan de raad. Uit het ‘ huishoudboekje’ van de gemeente blijkt dat de inkomsten en uitgaven van de gemeente Gorinchem in balans zijn. De gemeenteraad bespreekt de begroting tijdens de raadsvergadering op 7 november 2019.

We hebben de gemeenteraad een mooie sluitende begroting kunnen aanbieden. Gorinchem staat er goed voor. Mede door de extra middelen uit het gemeentefonds, is er sprake van een jaarlijks begrotingsoverschot. Ook is er ruimte voor nieuwe investeringen, maar we moeten wel alert blijven. Dit geldt met name voor de financiële ontwikkelingen in het Sociaal Domein. Dit houden we nauwlettend in de gaten.

Wat betekent dit voor onze inwoners?

In totaal geven we volgend jaar 132,6 miljoen euro uit. Dit geld ontvangen we voor een deel van het rijk en voor een deel via de lokale heffingen, zoals de onroerend zaak belasting, afvalstoffenheffing en woonlasten. Komend jaar stijgt de afvalstoffenheffing voor een meerpersoonshuishouden met € 19 euro, voor een eenpersoonshuishouden is dit € 15 euro. De rioollasten blijven gelijk en de OZB is met de inflatie gestegen met 1,5%.

Investeren in de stad

In de Visie van de Stad, GO 2032 en het Gorcums Akkoord ligt de focus op groei, het versterken van de bereikbaarheid, de lokale economie en het behoud van de regionale functie van de stad. Om dit te realiseren maken we in de Begroting 2020 onder andere geld vrij voor de aanpak van de Banneweg. Voor onderwijs zijn investeringsposten opgenomen voor de brede school Hoog Dalem en de Regionale Beroepen en Innovatie Campus (RBIC). Op het gebied van cultuur ligt de focus met name op het cultureel erfgoed, cultuureducatie en cultuurparticipatie. Belangrijke pijlers van de energietransitie binnen Gorinchem zijn energiebesparingsmaatregelen en de realisatie van een duurzaam warmtenet. Daarnaast onderzoekt de Gorinchem de mogelijkheden voor duurzame energieopwekking door middel van onder andere zon, wind en waterstof.

Het college van Burgemeester en wethouders

Meer informatie: https://www.gorinchem.nl/bestuur-organisatie/publicaties-en-verslagen/gemeentebegroting-en-jaarstukken

Agendapunten