Raadsvergadering

Raadsvergadering

donderdag 23 januari 2020 19:30 - 22:00
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
R.W.J. Melissant-Briene
Start:
donderdag 23 januari 2020 19:15
Eind:
donderdag 23 januari 2020 23:03

Uitzending

Agendapunten

 • 00
 • 0

  19:33

  Maandelijks een inspraakronde ….

  De gemeenteraad hoort graag hoe inwoners, verenigingen en organisaties denken over wonen en werken in Gorinchem. Daarom nodigt de raad iedereen uit die hierover iets te vertellen heeft. Op de 1e etage van het stadhuis staat iedere maand de Zeepkist voor u klaar. Vanaf dat kleine podium spreekt u raadsleden, wethouders en andere betrokkenen toe.

  … over een onderwerp naar uw keuze

  U kunt allerlei onderwerpen aankaarten. Daaraan verbinden we geen regels. U kunt aandacht vragen voor een mooi initiatief in uw buurt. U kunt laten zien wat uw club doet. U kunt suggesties doen om iets te verbeteren, of een misstand naar voren brengen. Wilt u reageren op een onderwerp dat op de agenda staat? Dan kunt u beter inspreken in de sessies waar dat onderwerp op de agenda staat.

  Aanmelden voor de Zeepkist is nodig

  U dient zich van te voren voor de Zeepkist te melden. Dat kan tot uiterlijk 22 januari 12.00 uur via griffie@gorinchem.nl of 0183 659 551.
  Inmiddels hebben 2 sprekers zich aangemeld.

 • 1

  19:33 - 19:57

  De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Belangstellenden zijn van harte welkom de vergadering bij te wonen


  00:18:41 - 00:22:29 - Melissant-Briene, R.W.J.
  00:22:44 - 00:23:10 - Melissant-Briene, R.W.J.
  00:23:15 - 00:23:19 - Melissant-Briene, R.W.J.
  00:23:22 - 00:26:52 - Mager, A.
  00:27:12 - 00:31:55 - Melissant-Briene, R.W.J.
  00:32:04 - 00:32:09 - Melissant-Briene, R.W.J.
  00:33:36 - 00:34:04 - Melissant-Briene, R.W.J.
  00:33:57 - 00:34:11 - Onvlee, L.A.
  00:34:12 - 00:35:33 - Melissant-Briene, R.W.J.
  00:35:43 - 00:39:25 - Breemen, R.J.J. van
  00:40:04 - - Melissant-Briene, R.W.J.
 • 2

  19:57 - 19:57

  Concrete vragen over de stukken dienen voorafgaand aan de raadsvergadering via e-mail te worden ingediend bij de griffier.

  Besloten wordt over de wijze van afdoening van de stukken als hamerstuk, op voorstel presidium.

 • 3

  19:57 - 19:57

  Aan de agenda kunnen nog onderwerpen worden toegevoegd of van de agenda worden afgevoerd.

  De raad beslist op voorstel van de voorzitter bij aanvang van de vergadering, of en op welk moment in de vergadering, een motie ''vreemd aan de orde van de dag' wordt behandeld.

 • 4
 • 5

  20:14 - 20:18

  Aanmeldingen voor dit vragenuurtje en mededelingen vanuit het college dienen tijdig, uiterlijk de maandag 24.00 uur voorafgaande aan de vergadering, bij de raadsgriffie te zijn ingediend.

  Het vragenuurtje is bedoeld voor raadsleden om kort en bondig vragen te stellen over onderwerpen, die niet op de agenda zijn geplaatst en waarover de raadsleden graag nader willen worden geïnformeerd.

  Voor het college bestaat de mogelijkheid actuele informatie te delen met de raad.


  Toezeggingen
  Titel
  Breder bekend maken beschikbaarheid AED's

  00:43:44 - 00:44:45 - Maaren, A.P. van
  00:44:46 - 00:44:52 - Melissant-Briene, R.W.J.
  00:45:03 - 00:47:43 - Kraaijeveld, E.C.M.
  00:47:44 - 00:47:55 - Melissant-Briene, R.W.J.
  00:48:18 - 00:49:14 - Santen, N. van
  00:49:16 - 00:49:19 - Melissant-Briene, R.W.J.
  00:49:28 - 00:50:38 - Geest, J.P. van der
  00:50:42 - 00:50:57 - Melissant-Briene, R.W.J.
  00:51:16 - 00:53:29 - Molengraaf, M.J.
  00:53:29 - 00:54:11 - Melissant-Briene, R.W.J.
  00:54:12 - 00:55:11 - Geest, J.P. van der
  00:55:11 - 00:55:26 - Hamann, E.W.H.
  00:55:12 - 00:55:16 - Melissant-Briene, R.W.J.
  00:55:27 - 00:55:43 - Geest, J.P. van der
  00:55:43 - 00:55:49 - Melissant-Briene, R.W.J.
  00:56:06 - 00:56:47 - Willigen, K. van
  00:56:08 - 00:56:13 - Melissant-Briene, R.W.J.
  00:57:06 - 00:58:04 - Melissant-Briene, R.W.J.
  00:58:05 - 00:58:42 - Breemen, R.J.J. van
  00:59:04 - 01:00:57 - Melissant-Briene, R.W.J.
  00:59:33 - 01:00:56 - Zanten, D. van
  01:00:34 - 01:00:38 - Barth, F.M.T.
  01:00:39 - 01:00:40 - Barth, F.M.T.
  01:00:56 - 01:00:57 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:00:57 - 01:01:17 - Barth, F.M.T.
  01:01:16 - 01:01:34 - Zanten, D. van
  01:01:34 - 01:01:35 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:01:35 - 01:02:01 -
  01:02:00 - 01:02:29 - Zanten, D. van
  01:02:27 - 01:02:46 -
  01:02:28 - 01:02:37 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:02:45 - 01:03:10 - Zanten, D. van
  01:03:10 - - Melissant-Briene, R.W.J.
 • 6
 • 6.a

  20:19 - 20:20

  De Nota Grondbeleid 2020-2023 legt de beleidskaders vast van het grondbeleid van waaruit de gemeente haar ruimtelijke doelen verwezenlijkt. Deze nota is de opvolger van de in 2015 door de raad vastgestelde Nota Grondbeleid 2015-2019, waarin is opgenomen dat de Nota Grondbeleid elke raadsperiode wordt herzien. Naast dit kader hebben er diverse wettelijke, gemeentelijke en marktontwikkelingen plaatsgevonden die actualisatie noodzakelijk maken.
  Met het vaststellen van de Nota Grondbeleid 2020-2023 wordt een aantal doelen bereikt:

  1. Het bevorderen, tijdig mogelijk maken en ondersteunen van het gewenste ruimtegebruik; en
  2. Rechtvaardige en transparante verdeling kosten en opbrengsten.

  20-01 Bijgevoegd het document 'Nota Grondbeleid 2020-2023 Wijzigingen zichtbaar gemaakt' waarin de wijzigingen zichtbaar zijn gemaakt, dit n.a.v. de B&A sessie. Zichtbaar in geel gearceerd.


 • 6.b

  20:20 - 20:22

  In het Reglement van Orde van de gemeenteraad 2016, herzien juni 2017 (verder: RvO) staat dat het presidium bestaat uit ten hoogste vijf raadsleden (art. 2 RvO). Dhr. Onvlee heeft aangegeven te vertrekken als lid van het presidium. Daardoor is er een plaats in het presidium vacant gekomen.
  Met de benoeming van dhr. C. van Willigen is de samenstelling van het presidium weer compleet.  01:05:37 - 01:05:46 - Mourik, H.J. van
  01:06:05 - 01:06:37 - Mourik, H.J. van
  01:06:38 - 01:06:41 - Mourik, H.J. van
  01:06:43 - - Melissant-Briene, R.W.J.
 • 7
 • 7.a

  20:22 - 21:26

  De groeiende vraag naar goede bereikbaarheid en veilige verbindingen om je naar en door onze stad te bewegen, vraagt om een mobiliteitsplan dat past bij een moderne en duurzame stad. Het besluitvormingsproces om te komen tot een mobiliteitsplan is in twee delen opgeknipt. Het eerste deel betreft het vaststellen van de Visie en het tweede deel betreft de Maatregelen.
  In de I&O sessie van 12 december jl. zijn vragen van de gemeenteraad over de concept Mobiliteitsvisie Gorinchem 2040 beantwoord. Nog openstaande vragen zijn opgenomen in een aparte notitie.

  Voorgesteld vanuit de parallelsessie om er een bespreekstuk van te maken op TWEE PUNTEN nl. de Rondweg en de Brug bij het station (zie verslag bijgevoegd).
  Er wordt alleen over deze punten gesproken als er een amendement of motie wordt ingediend. Zo niet, dan is het een hamerstuk.  Amendementen
  Titel
  679267 A2 GA-SP Mobiliteitsvisie Gorinchem 2040 Een brug te ver.verworpen
  Moties
  Titel
  679260 M2 Volwaardige Verbindingen - unaniem aangenomen
  Stemmingen
  Onderwerp
  Raadsvoorstel Mobiliteitsvisie 2040

  01:08:57 - 01:08:59 - Tekir, I.
  01:09:08 - 01:09:35 - Tekir, I.
  01:09:36 - 01:10:21 - Barth, F.M.T.
  01:09:38 - 01:09:40 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:10:23 - 01:10:29 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:10:24 - 01:10:44 - Tekir, I.
  01:10:44 - 01:11:24 - Barth, F.M.T.
  01:11:05 - 01:11:06 - Tekir, I.
  01:11:24 - 01:11:39 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:11:24 - 01:11:26 - Tekir, I.
  01:11:24 - 01:11:50 - Hamann, E.W.H.
  01:11:26 - 01:11:28 -
  01:11:40 - 01:11:59 -
  01:11:59 - 01:12:00 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:12:00 - 01:12:24 - Breemen, R.J.J. van
  01:12:23 - 01:12:25 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:12:25 - 01:12:44 - Schefferlie, P.C.J.
  01:12:44 - 01:12:45 - Onvlee, L.A.
  01:12:44 - 01:12:45 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:12:45 - 01:13:00 - Hamann, E.W.H.
  01:13:00 - 01:13:01 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:13:01 - 01:13:17 - Onvlee, L.A.
  01:13:18 - 01:13:34 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:13:47 - 01:17:49 -
  01:16:33 - 01:16:36 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:17:43 - 01:17:53 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:18:32 - 01:22:25 - Mager, A.
  01:22:26 - 01:22:33 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:22:55 - 01:23:02 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:23:11 - 01:26:12 - Zwaan, I.
  01:26:13 - 01:26:17 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:26:37 - 01:30:12 - Hamann, E.W.H.
  01:30:14 - 01:30:18 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:30:44 - 01:38:17 - Pellikaan, L.P.W.
  01:31:43 - 01:31:53 - Hamann, E.W.H.
  01:31:46 - 01:31:47 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:32:37 - 01:33:34 - Zwaan, I.
  01:33:35 - 01:33:37 - Hamann, E.W.H.
  01:34:21 - 01:34:48 - Hamann, E.W.H.
  01:35:10 - 01:35:13 - Hamann, E.W.H.
  01:35:38 - 01:35:54 - Zwaan, I.
  01:36:18 - 01:36:19 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:36:18 - 01:36:50 - Tekir, I.
  01:36:24 - 01:36:27 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:37:30 - 01:37:47 - Hamann, E.W.H.
  01:37:44 - 01:37:49 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:38:15 - 01:38:19 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:38:22 - 01:38:23 - Pellikaan, L.P.W.
  01:38:37 - 01:41:10 - Maaren, A.P. van
  01:39:58 - 01:40:10 - Hamann, E.W.H.
  01:40:00 - 01:40:01 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:40:25 - 01:40:48 - Hamann, E.W.H.
  01:41:08 - 01:41:15 - Zwaan, I.
  01:41:10 - 01:41:22 - Hamann, E.W.H.
  01:41:15 - 01:42:09 - Maaren, A.P. van
  01:41:23 - 01:41:25 - Zwaan, I.
  01:41:34 - 01:41:35 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:42:10 - 01:42:14 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:42:29 - 01:46:21 - Barth, F.M.T.
  01:46:23 - 01:46:28 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:46:47 - 01:47:52 - Bahlmann, B.C.S.
  01:47:52 - 01:48:00 - Hamann, E.W.H.
  01:47:59 - 01:48:21 - Bahlmann, B.C.S.
  01:48:21 - 01:48:29 - Hamann, E.W.H.
  01:48:28 - 01:48:30 - Bahlmann, B.C.S.
  01:48:31 - 01:48:33 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:48:34 - 01:48:56 - Zwaan, I.
  01:49:03 - 01:51:51 - Oostrum, J.C.
  01:50:58 - 01:51:06 - Hamann, E.W.H.
  01:51:12 - 01:51:19 - Hamann, E.W.H.
  01:51:50 - 01:52:09 - Mager, A.
  01:51:55 - 01:51:56 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:52:08 - 01:52:12 - Oostrum, J.C.
  01:52:14 - 01:52:17 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:52:23 - 01:52:27 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:52:28 - 01:55:25 - Breemen, R.J.J. van
  01:52:32 - 01:52:35 - Mourik, H.J. van
  01:55:25 - 01:55:28 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:55:39 - 02:00:08 - Onvlee, L.A.
  01:57:23 - 01:57:24 - Mager, A.
  01:58:32 - 01:59:01 - Mager, A.
  01:59:01 - 01:59:19 - Zwaan, I.
  02:00:08 - 02:00:14 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:00:26 - 02:03:16 - Geest, J.P. van der
  02:01:51 - 02:02:01 - Molengraaf, M.J.
  02:03:19 - 02:03:40 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:04:52 - 02:04:55 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:05:09 - 02:05:57 - Hamann, E.W.H.
  02:05:57 - 02:06:03 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:06:01 - 02:06:20 - Mager, A.
  02:06:20 - 02:06:23 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:06:21 - 02:06:33 - Pellikaan, L.P.W.
  02:06:34 - 02:06:35 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:06:35 - 02:06:41 - Zwaan, I.
  02:06:38 - 02:09:09 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:08:49 - 02:10:39 - Zwaan, I.
  02:10:26 - 02:10:28 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:10:39 - - Melissant-Briene, R.W.J.
 • 7.b

  21:26 - 23:02

  Verwezen wordt naar de inhoud van de stukken. Voorafgaande aan de raadsvergadering kunnen deze nog wijzigen. Wijzigingen worden voorzien van een datum.
  Zojuist (22 januari om 11.30 uur) beantwoording van technische vragen ontvangen en geplaatst; ook reeds per email doorgestuurd.  Amendementen
  Titel
  679271 A1 GA - Nederland staat op tegen kanker.ingetrokken
  Moties
  Titel
  679274 M1 GA - NL staat op tegen kanker.ingetrokken
  Stemmingen
  Onderwerp
  Raadsvoorstel NL staat op tegen kanker Gorinchem 2020
  Toezeggingen
  Titel
  Vrijstelling leges bij organiseren evenementen overwegen op te nemen in evaluatie

  02:13:18 - 02:16:27 - Hamann, E.W.H.
  02:16:28 - 02:16:35 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:16:54 - 02:20:19 - Maaren, A.P. van
  02:20:21 - 02:20:28 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:20:43 - 02:23:53 - Tekir, I.
  02:23:54 - 02:24:01 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:24:21 - 02:29:32 - Willigen, K. van
  02:28:11 - 02:28:22 - Hamann, E.W.H.
  02:29:34 - 02:29:38 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:29:55 - 02:33:06 - Molengraaf, M.J.
  02:33:10 - 02:33:20 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:33:22 - 02:33:25 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:33:53 - 02:34:43 - Santen, N. van
  02:34:49 - 02:34:58 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:35:10 - 02:39:26 - Breemen, R.J.J. van
  02:39:26 - 02:39:30 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:39:40 - 02:43:11 - Onvlee, L.A.
  02:42:51 - 02:42:58 - Hamann, E.W.H.
  02:43:14 - 02:43:18 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:43:35 - 02:46:12 - Mourik, H.J. van
  02:46:14 - 02:46:16 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:46:25 - 02:49:15 - Oostrum, J.C.
  02:47:50 - 02:48:33 - Hamann, E.W.H.
  02:48:36 - 02:48:41 - Hamann, E.W.H.
  02:49:19 - 02:49:26 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:49:48 - 02:56:18 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:54:34 - 02:56:20 - Tekir, I.
  02:54:37 - 02:54:40 - Arbor
  02:56:18 - 02:56:28 - Molengraaf, M.J.
  02:56:21 - 02:56:23 - Arbor
  02:56:21 - 02:57:04 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:56:57 - 02:57:15 - Tekir, I.
  02:57:01 - 02:57:03 - Arbor
  02:57:16 - 02:58:52 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:57:17 - 02:57:18 - Arbor
  02:58:50 - 02:58:54 - Willigen, K. van
  02:58:50 - 02:58:57 - Arbor
  02:58:55 - 02:59:49 - Molengraaf, M.J.
  02:59:49 - 02:59:52 - Arbor
  02:59:50 - 03:00:12 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:00:07 - 03:00:55 - Molengraaf, M.J.
  03:00:10 - 03:00:18 - Arbor
  03:00:56 - 03:00:57 - Arbor
  03:00:56 - 03:01:11 - Willigen, K. van
  03:00:56 - 03:01:04 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:00:59 - 03:01:13 - Arbor
  03:01:13 - 03:01:36 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:01:36 - 03:01:38 - Arbor
  03:01:37 - 03:02:03 - Willigen, K. van
  03:02:03 - 03:02:39 - Tekir, I.
  03:02:03 - 03:02:07 - Arbor
  03:02:40 - 03:02:45 - Willigen, K. van
  03:02:46 - 03:02:56 - Tekir, I.
  03:02:59 - 03:03:03 - Willigen, K. van
  03:02:59 - 03:03:00 - Arbor
  03:03:04 - 03:03:08 - Arbor
  03:03:04 - 03:03:50 - Tekir, I.
  03:03:21 - 03:03:34 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:03:51 - 03:03:53 - Arbor
  03:03:52 - 03:03:54 - Maaren, A.P. van
  03:03:52 - 03:04:01 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:04:01 - 03:04:30 - Maaren, A.P. van
  03:04:03 - 03:04:04 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:04:04 - 03:04:06 - Arbor
  03:04:31 - 03:04:40 - Arbor
  03:04:31 - 03:05:10 - Molengraaf, M.J.
  03:04:32 - 03:04:34 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:04:51 - 03:04:52 - Maaren, A.P. van
  03:05:10 - 03:05:13 - Maaren, A.P. van
  03:05:11 - 03:05:15 - Arbor
  03:05:13 - 03:07:55 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:06:10 - 03:06:19 - Hamann, E.W.H.
  03:07:54 - 03:09:10 - Hamann, E.W.H.
  03:07:56 - 03:07:58 - Arbor
  03:08:12 - 03:08:17 - Arbor
  03:09:07 - 03:09:38 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:09:39 - 03:09:57 - Hamann, E.W.H.
  03:09:53 - 03:10:04 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:10:04 - 03:10:08 - Hamann, E.W.H.
  03:10:10 - 03:10:13 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:10:15 - 03:10:32 - Arbor
  03:10:21 - 03:10:27 - Molengraaf, M.J.
  03:10:32 - 03:10:45 - Molengraaf, M.J.
  03:33:22 - 03:34:31 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:34:40 - 03:35:50 - Molengraaf, M.J.
  03:35:50 - 03:35:56 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:36:07 - 03:37:49 - Breemen, R.J.J. van
  03:37:50 - 03:37:52 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:38:06 - 03:39:13 -
  03:39:15 - 03:39:19 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:39:38 - 03:42:12 - Hamann, E.W.H.
  03:42:18 - 03:42:19 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:42:20 - 03:43:10 - Tekir, I.
  03:43:10 - 03:45:19 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:45:04 - 03:45:26 - Molengraaf, M.J.
  03:45:26 - 03:45:40 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:45:41 - 03:45:43 - Hamann, E.W.H.
  03:45:45 - 03:45:56 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:45:52 - 03:46:12 - Wientjes, C.J.J.
  03:46:13 - - Melissant-Briene, R.W.J.
 • 8

  23:02 - 23:02

  Op de raadsagenda voor deze vergadering staat het volgende punt opgenomen dat financiële gevolgen heeft voor de begroting van 2020:

  • NL staat op tegen kanker Gorinchem 2020 (200116).


 • 9