Raadsvergadering

dinsdag 26 november 2019 20:00 - 23:00
Locatie:
Raadszaal
Voorzitter:
W.A.C.M. Wouters

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Besluit
  De voorzitter meldt dat de griffier verhinderd is in verband met het overlijden van zijn moeder en wenst hem en zijn familie veel sterkte. De griffier wordt vervangen door mevrouw Stox. Primus is mevrouw Verbaant-van Gestel.

  00:02:23 - 00:02:53 - H.J.M. (Eric) Beex
  00:02:53 - 00:04:30 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
 • 2


  Besluit
  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
 • 3


  Besluit
  Er hebben zich geen insprekers gemeld.
 • 4

  Het college kan nadere informatie geven over onder andere regionale aangelegenheden, verbonden partijen en motie(s) uit de vorige raadsvergadering
  Voorgesteld wordt de wijze van afdoening van de ingekomen stukken conform het advies van het presidium vast te stellen.


  Besluit
  Het college meldt dat de motie indicatoren/normen, de motie energieneutraal en de motie sociaal domein worden opgepakt.
 • 5
 • 6
 • 7

  Resultaat stemming:


  Besluit
  1. zienswijze in te dienen op het Werkprogramma 2020 MRE voor wat betreft: a. energietransitie: duidelijkheid geven over welke initiatieven met betrekking tot energietransitie versneld en gestimuleerd gaan worden in MRE verband en hoe deze initiatieven zich tot elkaar verhouden; b. energietransitie: benadrukken dat de ontwikkelingen in de Kempengemeenten graag worden gedeeld in MRE verband en ter inspiratie kunnen worden gebruikt om andere subregio's te faciliteren bij hun innovatie; c. energietransitie: concreter aangeven wat de doelstellingen zijn van de overlegstructuren en deze SMART formuleren; d. transitie landelijk gebied: concreter aangeven wat de doelstellingen van alle vier de onderwerpen binnen het thema transitie landelijk gebied zijn en deze SMART formuleren; benoem waar mogelijk de te betrekken partijen, soort bijeenkomsten, evaluaties, contactmomenten en uitwerkingen hiervan (producten) in de vorm van bijvoorbeeld evaluatie, handreikingen, verslaglegging; e. bestuurlijke samenwerking: verzoeken om in het Werkprogramma 2020 op te nemen hoe de voortgang van de jaarlijkse werkprogramma's aan de 21 gemeenten wordt gecommuniceerd; 2. geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2020 MRE; 3. gelet op de vrijval van de bestemmingsreserve “Fysiek domein” en de hierop volgende uitkering aan de gemeenten, de 4e begrotingswijziging 2020 vast te stellen.
 • 8
 • 9
 • 10

  Resultaat stemming:


  Besluit
  1. de Nota Impuls Sociale Woningbouw vast te stellen; 2. een bestemmingsreserve ‘vereveningsfonds sociale woningbouw’ in te stellen; 3. de bestemmingsreserve 'vereveningsfonds sociale woningbouw' uit te laten voeren door het college. Hieronder vallen, overeenkomstig het beleid, de inning en besteding van de fondsgelden aan de volkshuisvestelijke taakstelling; 4. de 'Verordening doelgroepen sociale woningbouw Eersel' vast te stellen, waarin de instandhoudingsverplichting en -termijn van sociale woningbouw is opgenomen.

  Moties
  Titel
  Motie 1 - Sturen op Energie neutrale Woningbouw

  00:04:30 - 00:06:40 - A.W.M. (Teun) Lavrijssen
  00:06:40 - 00:06:41 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:06:41 - 00:07:23 - D.C.H. (Daan) van den Broek
  00:07:23 - 00:07:24 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:07:24 - 00:08:17 - A.W.M. (Teun) Lavrijssen
  00:08:17 - 00:08:18 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:08:18 - 00:08:35 - D.C.H. (Daan) van den Broek
  00:08:36 - 00:08:46 - A.W.M. (Teun) Lavrijssen
  00:08:46 - 00:08:52 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:08:53 - 00:10:08 - S.J. (Steven) Kraaijeveld
  00:10:08 - 00:10:10 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:10:10 - 00:10:48 - E.J. (Egbert Jan) Plas
  00:10:48 - 00:10:49 - A.W.M. (Teun) Lavrijssen
  00:10:49 - 00:10:51 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:10:51 - 00:11:02 - A.W.M. (Teun) Lavrijssen
  00:11:02 - 00:11:03 - E.J. (Egbert Jan) Plas
  00:11:03 - 00:11:36 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:11:36 - 00:12:22 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  00:12:22 - 00:12:27 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:12:28 - 00:13:52 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  00:13:52 - 00:13:56 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:13:56 - 00:14:06 - E.J. (Egbert Jan) Plas
  00:14:06 - 00:14:08 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:14:08 - 00:15:12 - D.C.H. (Daan) van den Broek
  00:15:12 - 00:15:13 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:15:13 - 00:15:15 - A.W.M. (Teun) Lavrijssen
  00:15:15 - 00:15:20 - S.C. (Sophie) Tinnemans
  00:15:20 - 00:15:21 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:15:21 - 00:16:30 - S.C. (Sophie) Tinnemans
  00:16:30 - 00:16:33 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:16:33 - 00:18:27 - S.J. (Steven) Kraaijeveld
  00:18:27 - 00:18:33 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:18:33 - 00:19:00 - S.J. (Steven) Kraaijeveld
  00:19:00 - 00:19:08 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:19:09 - 00:19:11 - A.W.M. (Teun) Lavrijssen
  00:19:11 - 00:19:13 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:19:13 - 00:19:53 - A.W.M. (Teun) Lavrijssen
  00:19:56 - 00:19:58 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:19:58 - 00:20:03 - S.J. (Steven) Kraaijeveld
  00:20:03 - 00:20:13 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:20:13 - 00:20:33 - A.W.M. (Teun) Lavrijssen
  00:20:33 - 00:20:42 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:20:42 - 00:20:43 - A.W.M. (Teun) Lavrijssen
  00:20:46 - 00:20:51 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:20:51 - 00:21:53 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  00:21:53 - 00:22:00 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:22:00 - 00:22:18 - E.J. (Egbert Jan) Plas
  00:22:19 - 00:23:08 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
 • 11

  De raad heeft geen besluit genomen over het voorstel. Dit wordt onderwerp wordt geagendeerd voor de raadsvergadering van 17 december 2019.  Amendementen
  Titel
  Amendement 1 - Ingezetenencriterium
  Amendement 2 - Afstandscriterium van 7 kilometer
  Amendement 3 - Geen ingezetenecriterium en Een afstandscriterium van 5 kilometer

  00:23:10 - 00:23:23 - A.J.F. (Arno) Kennis
  00:23:23 - 00:24:16 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:24:16 - 00:24:25 - A.J.A. (André) Huijbregts
  00:24:25 - 00:24:41 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:24:41 - 00:24:55 - A.J.A. (André) Huijbregts
  00:24:55 - 00:24:59 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:24:59 - 00:25:03 - A.J.A. (André) Huijbregts
  00:25:03 - 00:25:13 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:25:13 - 00:25:20 - A.J.F. (Arno) Kennis
  00:25:23 - 00:25:26 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:25:27 - 00:30:27 - A.J.A. (André) Huijbregts
  00:30:27 - 00:30:38 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:30:38 - 00:36:08 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  00:36:08 - 00:36:13 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:36:14 - 00:38:32 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  00:38:33 - 00:39:17 - E.J. (Egbert Jan) Plas
  00:39:17 - 00:39:22 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:39:22 - 00:40:36 - D.C.H. (Daan) van den Broek
  00:40:36 - 00:41:02 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:41:02 - 00:41:36 - A.J.F. (Arno) Kennis
  00:41:36 - 00:41:42 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:41:42 - 00:42:13 - W.J. (Willem) de Laat
  00:42:13 - 00:42:14 - A.J.A. (André) Huijbregts
  00:42:14 - 00:42:32 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:42:32 - 00:42:45 - W.J. (Willem) de Laat
  00:42:45 - 00:42:57 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:42:57 - 00:45:37 - S.P.G. (Léon) Kox
  00:45:37 - 00:45:38 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:45:38 - 00:45:47 - W.J. (Willem) de Laat
  00:45:47 - 00:45:51 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:45:56 - 00:46:22 - S.P.G. (Léon) Kox
  00:46:23 - 00:46:25 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:46:25 - 00:46:55 - H.J.A. (Rik) Spooren
  00:46:55 - 00:47:01 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:47:01 - 00:47:55 - S.P.G. (Léon) Kox
  00:47:55 - 00:47:57 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:47:57 - 00:49:14 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  00:49:14 - 00:49:15 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:49:17 - 00:49:38 - S.P.G. (Léon) Kox
  00:49:38 - 00:49:40 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  00:49:40 - 00:49:43 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:49:43 - 00:50:33 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  00:50:35 - 00:50:40 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:50:40 - 00:51:18 - I. (Ivonne) Cune-Noten
  00:51:18 - 00:51:22 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:51:22 - 00:51:52 - S.P.G. (Léon) Kox
  00:51:52 - 00:51:54 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:51:54 - 00:51:56 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  00:51:56 - 00:52:01 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:52:01 - 00:52:47 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  00:52:48 - 00:53:06 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:53:06 - 00:53:42 - A.J.A. (André) Huijbregts
  00:53:42 - 00:54:01 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:54:01 - 00:54:58 - S.P.G. (Léon) Kox
  00:54:58 - 00:54:59 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:55:04 - 00:55:54 - A.J.A. (André) Huijbregts
  00:55:54 - 00:55:57 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:55:57 - 00:56:26 - S.P.G. (Léon) Kox
  00:56:26 - 00:56:26 - A.W.M. (Teun) Lavrijssen
  00:56:26 - 00:56:54 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:56:54 - 00:57:30 - A.W.M. (Teun) Lavrijssen
  00:57:30 - 00:58:03 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:17:00 - 01:17:56 - A.J.F. (Arno) Kennis
  01:17:56 - 01:18:00 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:18:00 - 01:18:38 - A.J.A. (André) Huijbregts
  01:18:38 - 01:18:39 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:18:39 - 01:18:57 - A.J.A. (André) Huijbregts
  01:19:04 - 01:19:05 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  01:19:05 - 01:19:07 - A.J.A. (André) Huijbregts
  01:19:07 - 01:19:10 - W.J. (Willem) de Laat
  01:19:10 - 01:19:29 - A.J.A. (André) Huijbregts
  01:19:29 - 01:19:30 - W.J. (Willem) de Laat
  01:19:30 - 01:19:33 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:19:33 - 01:19:37 - W.J. (Willem) de Laat
  01:19:37 - 01:19:39 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:19:40 - 01:19:59 - A.J.A. (André) Huijbregts
  01:20:00 - 01:20:05 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:20:05 - 01:20:54 - A.J.A. (André) Huijbregts
  01:20:55 - 01:21:06 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:21:06 - 01:23:34 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  01:23:34 - 01:23:36 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:23:36 - 01:23:49 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  01:23:49 - 01:24:20 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:24:20 - 01:24:54 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  01:24:54 - 01:24:58 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:24:58 - 01:25:12 - E.J. (Egbert Jan) Plas
  01:25:12 - 01:25:14 - A.J.A. (André) Huijbregts
  01:25:14 - 01:25:20 - E.J. (Egbert Jan) Plas
  01:25:20 - 01:25:20 - A.J.A. (André) Huijbregts
  01:25:20 - 01:25:24 - E.J. (Egbert Jan) Plas
  01:25:24 - 01:25:25 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  01:25:25 - 01:25:46 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:25:47 - 01:25:48 - E.J. (Egbert Jan) Plas
  01:26:12 - 01:26:14 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:26:14 - 01:26:58 - D.C.H. (Daan) van den Broek
  01:26:58 - 01:27:01 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:27:01 - 01:27:40 - W.J. (Willem) de Laat
  01:27:40 - 01:27:58 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:28:43 - 01:29:03 - A.J.F. (Arno) Kennis
  01:29:03 - 01:29:12 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:29:12 - 01:29:21 - A.J.A. (André) Huijbregts
  01:29:23 - 01:29:23 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:29:23 - 01:29:27 - A.J.A. (André) Huijbregts
  01:29:27 - 01:29:29 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:29:29 - 01:29:31 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  01:29:31 - 01:29:36 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:29:36 - 01:29:38 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  01:29:38 - 01:29:40 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:29:40 - 01:29:41 - E.J. (Egbert Jan) Plas
  01:29:41 - 01:29:41 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:29:44 - 01:29:45 - W.J. (Willem) de Laat
  01:29:45 - 01:29:46 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:30:26 - 01:30:29 - A.J.F. (Arno) Kennis
  01:30:29 - 01:30:31 - A.J.A. (André) Huijbregts
  01:30:31 - 01:30:32 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:30:32 - 01:30:34 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  01:30:34 - 01:30:36 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:30:36 - 01:30:44 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  01:30:44 - 01:30:47 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:30:47 - 01:31:35 - E.J. (Egbert Jan) Plas
  01:31:35 - 01:31:39 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:31:39 - 01:31:40 - W.J. (Willem) de Laat
  01:31:40 - 01:31:52 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:31:52 - 01:31:53 - A.J.F. (Arno) Kennis
  01:31:53 - 01:32:05 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:32:05 - 01:32:11 - A.J.F. (Arno) Kennis
  01:32:11 - 01:32:17 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:32:22 - 01:32:23 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  01:32:23 - 01:32:27 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:32:27 - 01:32:31 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  01:32:31 - 01:32:34 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:32:34 - 01:32:36 - E.J. (Egbert Jan) Plas
  01:32:36 - 01:32:37 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:32:37 - 01:32:38 - W.J. (Willem) de Laat
  01:32:38 - 01:33:43 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:35:46 - 01:36:24 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  01:36:24 - 01:36:27 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:36:27 - 01:36:32 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  01:36:32 - 01:36:34 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:36:34 - 01:36:47 - W.J. (Willem) de Laat
  01:36:47 - 01:36:57 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
 • 12

  Besluit
  Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

  01:50:24 - 01:50:25 - W.J. (Willem) de Laat
  01:50:25 - 01:50:27 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:50:27 - 01:50:52 - W.J. (Willem) de Laat
  01:50:52 - 01:50:57 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:50:57 - 01:51:02 - W.J. (Willem) de Laat
  01:51:02 - 01:51:17 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:51:17 - 01:51:36 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  01:51:42 - 01:52:04 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
 • 13