Raadsvergadering

dinsdag 5 november 2019 20:00 - 23:00
Locatie:
Raadszaal
Voorzitter:
W.A.C.M. Wouters
Toelichting:

Begrotingsraad

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Besluit
  Bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Cune en de heer Spooren. Primus is de heer Heezemans.

  00:00:28 - 00:00:43 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:00:43 - 00:00:56 - D.C.H. (Daan) van den Broek
  00:00:56 - 00:01:11 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
 • 2


  Besluit
  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
 • 3

  Resultaat stemming:


  Besluit
  1. De begroting 2020 (corsanummer pdf-bestand: 19.11909) bestaande uit de beleidsbegroting (programmaplan en de paragrafen, inclusief het verloop bouwgrondexploitaties zoals opgenomen in de paragraaf Grondbeleid) en de financiële begroting (inclusief investeringsprogramma 2020-2023), inclusief de 1e begrotingswijziging 2020 (zie bijlage 1, onderdeel A), vast te stellen, met inbegrip van de volgende mutaties: a. de voorgestelde verhoging van de OZB van 6% te verlagen met 4,5%, dus per saldo een verhoging van 1,5%. De lagere opbrengst wordt gedekt door: • € 60.000,-- stelpost dagelijks onderhoud wegen (programma 6); • € 3.000,-- post onvoorzien (programma 10); • € 34.000,-- VisitEersel manager (programma 8); • € 18.000,-- digitaal huis (programma 2) en • € 50.000,-- terugbrengen formatie BOA (programma 3). b. Aan het meerjarig investeringsprogramma 2020-2023 voor de jaarschijf 2020 € 700.000,-- toe te voegen, voor de aanleg van een vrij liggend fietspad langs de Urnenweg. Hiervoor de bruto methode toe te passen door € 700.000,-- te onttrekken uit de algemene reserve vrij besteedbaar; c. De voorgenomen storting uit de algemene reserve vrij besteedbaar van € 400.000,-- in de bestemmingsreserve “Gelden t.b.v. toeristische sector” te wijzigen in een storting van € 400.000,-- in de bestemmingsreserve “verduurzaming van het zwembad “de Albatros”; d. Geen autorisatie te verlenen aan de volgende kredieten uit jaarschijf 2020: • € 183.000,-- aanvullende uitvoering integraal beleidsplan “Groen Loont”; • € 95.000,-- uitvoering maatregelen verkeersveiligheidsplan; • € 75.000,-- innovatie maar dit te bezien na afzonderlijke voorstellen van het college; e. De zin “Gemeente Eersel heeft samen met de Kempengemeenten de ambitie om energieneutraal te zijn” op pagina 44 van de Begroting 2020-2023 te wijzigen in: De gemeente Eersel heeft samen met de Kempengemeenten de ambitie om in 2025 energieneutraal te zijn”. Deze laatste zin toe te voegen aan de alinea “Een duurzaam Eersel” op pagina 5 van de Begroting 2020-2023.; 2. Het lagere exploitatiesaldo 2020 ad € 157.259,-- te corrigeren op de oorspronkelijke toevoeging aan de algemene reserve vrij besteedbaar waardoor de totale toevoeging 2020 komt op € 27.790,-- (ook verwerkt in de 1e begrotingswijziging 2020); 3. De bestemmingsreserve “Afbouw dividenduitkering WVK” vrij te laten vallen en het saldo ad € 694.048,-- toe te voegen aan de algemene reserve vrij besteedbaar (ook verwerkt in de 1e begrotingswijziging 2020); 4. Conform het raadsvoorstel van 24 september 2019 inzake AED’s worden de incidentele extra lasten voor 2020 en 2021 van € 17.000,-- per jaar gedekt middels een beschikking over de algemene reserve vrij besteedbaar (ook verwerkt in de 1e begrotingswijziging 2020); 5. Vanaf 2020 structureel ten laste van de exploitatie de storting in de onderhoudsvoorziening wegen met € 150.000,-- te verhogen en gelijktijdig de incidentele storting ad € 1.500.000,-- in diezelfde voorziening te verlagen, als ook het annuleren van de incidentele beschikking over de algemene reserve vrij besteedbaar voor € 1.500.000,-- (ook verwerkt in de 1e begrotingswijziging 2020); 6. De in bijlage 1 genoemde stelposten inzake ambulantisering in de GGZ, invoering wet verplichte GGZ, uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten, stelpost uitkomst onderzoek jeugdzorg en stelpost jeugdzorg in te stellen of aan te passen zoals is aangegeven (ook verwerkt in de 1e begrotingswijziging 2020); 7. Voor de kredieten van de jaarschijf 2020 (inclusief amendementen) ad € 4.360.000,-- (zoals opgenomen in het investeringsprogramma 2020-2023 en de onttrekkingen aan de algemene reserves ad € 1.135.000,-- (en overige reserves) de 2e begrotingswijziging 2020 vast te stellen. 8. De meerjarenbegroting voor de jaren 2021 tot en met 2023 vast te stellen.

  Stemverklaring VVD


  Amendementen
  Titel
  Amendement 01 - OZB verhoging
  Amendement 02 - Combinatiefunctionarissen
  Amendement 03 - Urnenweg
  Amendement 04 - Toerisme
  Amendement 05 - Groen Loont!
  Amendement 06 - Verkeersveiligheidsplan
  Amendement 07 - Innovatiebudget
  Amendement 08 - Anticiperende grondaankopen
  Amendement 09 - Energieneutraal
  Amendement 10 - VisitEersel manager
  Moties
  Titel
  Motie 1 - Indicatoren/normen
  Motie 2 - Sociaal Domein
  Motie 3 - Energieneutraal

  00:03:03 - 00:07:19 - H.J.M. (Eric) Beex
  00:07:19 - 00:07:22 - D.C.H. (Daan) van den Broek
  00:07:22 - 00:07:22 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:07:22 - 00:07:33 - D.C.H. (Daan) van den Broek
  00:07:33 - 00:07:33 - H.J.M. (Eric) Beex
  00:07:55 - 00:07:56 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:07:58 - 00:08:11 - D.C.H. (Daan) van den Broek
  00:08:11 - 00:08:11 - H.J.M. (Eric) Beex
  00:08:11 - 00:08:13 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:08:13 - 00:08:33 - H.J.M. (Eric) Beex
  00:08:33 - 00:08:36 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:08:38 - 00:08:41 - D.C.H. (Daan) van den Broek
  00:08:41 - 00:08:43 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:08:43 - 00:08:51 - H.J.M. (Eric) Beex
  00:08:51 - 00:08:51 - D.C.H. (Daan) van den Broek
  00:08:51 - 00:08:53 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:08:53 - 00:08:59 - D.C.H. (Daan) van den Broek
  00:08:59 - 00:09:06 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:09:21 - 00:09:23 - H.J.M. (Eric) Beex
  00:09:23 - 00:09:26 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:09:28 - 00:21:55 - S.J. (Steven) Kraaijeveld
  00:21:56 - 00:22:01 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:22:03 - 00:22:33 - W.J. (Willem) de Laat
  00:22:33 - 00:22:35 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:22:37 - 00:22:42 - S.J. (Steven) Kraaijeveld
  00:22:44 - 00:22:52 - W.J. (Willem) de Laat
  00:22:52 - 00:22:53 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:22:55 - 00:23:29 - S.J. (Steven) Kraaijeveld
  00:23:29 - 00:23:31 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:23:31 - 00:23:44 - W.J. (Willem) de Laat
  00:23:44 - 00:23:51 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:23:51 - 00:30:16 - S.P.G. (Léon) Kox
  00:30:16 - 00:30:18 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:30:19 - 00:30:37 - D.C.H. (Daan) van den Broek
  00:30:37 - 00:30:41 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:30:41 - 00:30:45 - S.P.G. (Léon) Kox
  00:30:45 - 00:30:50 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:30:50 - 00:32:20 - S.P.G. (Léon) Kox
  00:32:20 - 00:32:22 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:32:22 - 00:32:33 - D.C.H. (Daan) van den Broek
  00:32:33 - 00:32:34 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:32:34 - 00:32:42 - D.C.H. (Daan) van den Broek
  00:32:45 - 00:32:46 - S.P.G. (Léon) Kox
  00:33:08 - 00:33:12 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:33:12 - 00:33:19 - E.J. (Egbert Jan) Plas
  00:33:19 - 00:35:00 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:35:00 - 00:35:05 - E.J. (Egbert Jan) Plas
  00:35:05 - 00:35:30 - D.C.H. (Daan) van den Broek
  00:35:30 - 00:35:57 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:39:42 - 00:39:52 - J.W.C.M. (Jos) Heezemans
  00:39:52 - 00:40:14 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:40:14 - 00:40:15 - J.W.C.M. (Jos) Heezemans
  00:40:15 - 00:40:22 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:40:22 - 00:40:27 - J.W.C.M. (Jos) Heezemans
  01:01:39 - 01:01:51 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:01:51 - 01:04:19 - J.W.C.M. (Jos) Heezemans
  01:04:19 - 01:04:22 - W.J. (Willem) de Laat
  01:04:22 - 01:04:23 - J.W.C.M. (Jos) Heezemans
  01:04:23 - 01:04:25 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:04:25 - 01:04:27 - W.J. (Willem) de Laat
  01:04:41 - 01:05:02 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:05:02 - 01:07:19 - J.W.C.M. (Jos) Heezemans
  01:07:19 - 01:07:22 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:07:22 - 01:07:59 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  01:07:59 - 01:09:22 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:09:26 - 01:09:29 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  01:09:29 - 01:09:31 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:09:49 - 01:09:50 - E.J. (Egbert Jan) Plas
  01:09:50 - 01:09:57 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:09:57 - 01:09:58 - W.J. (Willem) de Laat
  01:09:58 - 01:10:01 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:10:01 - 01:10:11 - W.J. (Willem) de Laat
  01:10:11 - 01:10:31 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:10:31 - 01:10:56 - W.J. (Willem) de Laat
  01:10:56 - 01:11:07 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:11:14 - 01:11:19 - J.W.C.M. (Jos) Heezemans
  01:11:19 - 01:11:49 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:11:50 - 01:11:52 - E.J. (Egbert Jan) Plas
  01:11:52 - 01:11:53 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:11:53 - 01:11:57 - E.J. (Egbert Jan) Plas
  01:11:57 - 01:11:59 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:11:59 - 01:12:02 - E.J. (Egbert Jan) Plas
  01:12:02 - 01:12:03 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  01:12:03 - 01:12:04 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:12:04 - 01:13:18 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  01:13:21 - 01:13:26 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:13:26 - 01:14:52 - J.W.C.M. (Jos) Heezemans
  01:14:53 - 01:16:42 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  01:16:42 - 01:16:44 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:16:44 - 01:19:01 - J.W.C.M. (Jos) Heezemans
  01:19:01 - 01:19:03 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:19:03 - 01:20:51 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  01:20:51 - 01:20:54 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:20:54 - 01:21:07 - J.W.C.M. (Jos) Heezemans
  01:21:07 - 01:21:07 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  01:21:07 - 01:21:13 - J.W.C.M. (Jos) Heezemans
  01:21:13 - 01:21:16 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:21:16 - 01:22:48 - W.J. (Willem) de Laat
  01:22:48 - 01:23:27 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:23:27 - 01:23:28 - J.W.C.M. (Jos) Heezemans
  01:23:28 - 01:23:31 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:23:31 - 01:26:09 - H.M.L. (Henny) van Dooren-van Beers
  01:26:11 - 01:26:35 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:26:35 - 01:26:51 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  01:26:51 - 01:26:53 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:26:53 - 01:39:08 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  01:39:08 - 01:40:10 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:40:11 - 01:46:01 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  01:46:01 - 01:46:12 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:46:12 - 01:48:02 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  01:48:02 - 01:48:02 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:48:05 - 01:48:18 - D.C.H. (Daan) van den Broek
  01:48:18 - 01:48:37 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:48:37 - 01:49:37 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  01:49:37 - 01:49:42 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:49:42 - 01:57:22 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  01:57:22 - 01:57:26 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:57:26 - 01:59:42 - D.C.H. (Daan) van den Broek
  01:59:42 - 01:59:48 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  02:02:15 - 02:02:19 - D.C.H. (Daan) van den Broek
  02:02:22 - 02:02:43 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  02:02:45 - 02:02:52 - H.J.M. (Eric) Beex
  02:02:52 - 02:03:03 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  02:03:03 - 02:04:54 - H.J.M. (Eric) Beex
  02:04:54 - 02:04:55 - W.J. (Willem) de Laat
  02:04:55 - 02:04:57 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  02:04:57 - 02:05:31 - W.J. (Willem) de Laat
  02:05:31 - 02:05:33 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  02:05:33 - 02:07:03 - H.J.M. (Eric) Beex
  02:07:03 - 02:07:29 - D.C.H. (Daan) van den Broek
  02:07:29 - 02:07:30 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  02:07:30 - 02:07:55 - H.J.M. (Eric) Beex
  02:07:55 - 02:08:00 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  02:08:15 - 02:08:18 - H.J.M. (Eric) Beex
  02:08:18 - 02:08:19 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  02:08:20 - 02:10:49 - S.J. (Steven) Kraaijeveld
  02:10:50 - 02:10:54 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  02:10:54 - 02:12:20 - S.P.G. (Léon) Kox
  02:12:20 - 02:12:22 - H.M.L. (Henny) van Dooren-van Beers
  02:12:22 - 02:12:24 - S.P.G. (Léon) Kox
  02:12:24 - 02:12:25 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  02:12:25 - 02:13:00 - H.M.L. (Henny) van Dooren-van Beers
  02:13:00 - 02:13:02 - S.P.G. (Léon) Kox
  02:13:02 - 02:13:03 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  02:13:03 - 02:13:25 - S.P.G. (Léon) Kox
  02:13:25 - 02:13:27 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  02:13:27 - 02:13:27 - S.P.G. (Léon) Kox
  02:13:27 - 02:13:29 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  02:13:29 - 02:13:39 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  02:13:39 - 02:14:55 - S.P.G. (Léon) Kox
  02:14:55 - 02:14:56 - H.M.L. (Henny) van Dooren-van Beers
  02:14:56 - 02:14:56 - S.P.G. (Léon) Kox
  02:14:56 - 02:14:59 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  02:15:00 - 02:15:10 - H.M.L. (Henny) van Dooren-van Beers
  02:15:12 - 02:15:16 - S.P.G. (Léon) Kox
  02:15:16 - 02:15:19 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  02:15:20 - 02:15:29 - H.M.L. (Henny) van Dooren-van Beers
  02:15:35 - 02:15:44 - S.P.G. (Léon) Kox
  02:15:45 - 02:15:49 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  02:15:49 - 02:16:03 - H.M.L. (Henny) van Dooren-van Beers
  02:16:03 - 02:16:05 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  02:16:05 - 02:16:38 - S.P.G. (Léon) Kox
  02:16:38 - 02:16:40 - H.M.L. (Henny) van Dooren-van Beers
  02:16:40 - 02:16:41 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  02:16:45 - 02:16:46 - H.M.L. (Henny) van Dooren-van Beers
  02:16:47 - 02:17:17 - S.P.G. (Léon) Kox
  02:17:17 - 02:17:21 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  02:17:21 - 02:17:23 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  02:18:02 - 02:18:07 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  02:18:07 - 02:18:11 - A.W.M. (Teun) Lavrijssen
  02:18:11 - 02:18:12 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  02:18:13 - 02:18:36 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  02:18:36 - 02:18:37 - A.W.M. (Teun) Lavrijssen
  02:18:37 - 02:18:43 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  02:18:43 - 02:18:47 - A.W.M. (Teun) Lavrijssen
  02:18:47 - 02:18:52 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  02:18:54 - 02:18:57 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  02:18:58 - 02:18:59 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  02:19:00 - 02:19:26 - W.J. (Willem) de Laat
  02:19:39 - 02:19:41 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  02:19:41 - 02:19:42 - W.J. (Willem) de Laat
  02:19:42 - 02:19:49 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  02:19:51 - 02:21:14 - S.P.G. (Léon) Kox
  02:21:14 - 02:21:14 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  02:21:15 - 02:21:15 - S.P.G. (Léon) Kox
  02:21:16 - 02:21:43 - E.J. (Egbert Jan) Plas
  02:21:43 - 02:21:44 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  02:21:45 - 02:21:46 - A.W.M. (Teun) Lavrijssen
  02:21:46 - 02:21:47 - S.P.G. (Léon) Kox
  02:21:47 - 02:21:52 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  02:21:52 - 02:21:53 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  02:21:53 - 02:21:58 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  02:21:58 - 02:23:56 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  02:23:56 - 02:23:59 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  02:23:59 - 02:24:39 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  02:24:40 - 02:25:27 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  02:25:28 - 02:26:10 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  02:26:10 - 02:26:11 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  02:26:11 - 02:26:34 - A.W.M. (Teun) Lavrijssen
  02:26:35 - 02:27:01 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  02:27:01 - 02:27:53 - S.P.G. (Léon) Kox
  02:27:53 - 02:29:25 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  02:29:25 - 02:29:55 - W.J. (Willem) de Laat
  02:29:55 - 02:29:57 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  02:30:00 - 02:31:00 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  02:31:01 - 02:31:05 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  02:31:05 - 02:31:33 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  02:31:33 - 02:31:57 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  02:31:57 - 02:32:42 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  02:32:42 - 02:32:51 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  02:32:51 - 02:33:12 - E.J. (Egbert Jan) Plas
  02:33:12 - 02:34:10 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  02:34:10 - 02:34:11 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  02:34:12 - 02:34:43 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  02:34:43 - 02:34:44 - H.M.L. (Henny) van Dooren-van Beers
  02:34:44 - 02:34:45 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  02:34:45 - 02:34:51 - H.M.L. (Henny) van Dooren-van Beers
  02:34:51 - 02:35:35 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  02:43:10 - 02:43:20 - J.W.C.M. (Jos) Heezemans
  02:44:03 - 02:44:12 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  02:44:12 - 02:44:14 - J.W.C.M. (Jos) Heezemans
  02:44:14 - 02:44:16 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  02:44:16 - 02:44:17 - E.J. (Egbert Jan) Plas
  02:44:17 - 02:44:22 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  02:44:22 - 02:44:22 - J.W.C.M. (Jos) Heezemans
  02:44:22 - 02:44:25 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  02:44:25 - 02:44:27 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  02:44:27 - 02:44:29 - J.W.C.M. (Jos) Heezemans
  02:44:29 - 02:44:57 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  02:44:57 - 02:46:10 - J.W.C.M. (Jos) Heezemans
  02:47:20 - 02:47:21 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  02:48:31 - 02:48:40 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  02:48:40 - 02:48:43 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  02:48:43 - 02:48:48 - E.J. (Egbert Jan) Plas
  02:48:49 - 02:48:53 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  02:49:40 - 02:49:55 - J.W.C.M. (Jos) Heezemans
  02:49:55 - 02:50:12 - A.J.F. (Arno) Kennis
  02:50:12 - 02:50:18 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  02:50:19 - 02:51:27 - S.P.G. (Léon) Kox
  02:51:27 - 02:51:29 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  02:51:30 - 02:52:32 - J.W.C.M. (Jos) Heezemans
  02:52:32 - 02:52:36 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  02:52:36 - 02:52:43 - H.M.L. (Henny) van Dooren-van Beers
  02:52:43 - 02:52:45 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  02:52:45 - 02:52:50 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  02:52:50 - 02:52:50 - H.M.L. (Henny) van Dooren-van Beers
  02:52:50 - 02:52:52 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  02:54:39 - 02:54:41 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  02:54:41 - 02:54:43 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  02:54:45 - 02:55:15 - S.P.G. (Léon) Kox
  02:55:15 - 02:55:20 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  02:55:20 - 02:56:00 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  02:56:00 - 02:56:02 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  02:56:02 - 03:04:13 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  03:04:14 - 03:04:17 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  03:04:17 - 03:05:03 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  03:05:03 - 03:05:05 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  03:05:05 - 03:05:06 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  03:05:06 - 03:05:10 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  03:05:42 - 03:05:44 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  03:05:44 - 03:06:29 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  03:06:29 - 03:06:31 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  03:06:31 - 03:06:32 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  03:06:32 - 03:07:06 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  03:07:06 - 03:07:07 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  03:07:07 - 03:09:04 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  03:09:06 - 03:09:07 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  03:09:07 - 03:10:08 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  03:10:08 - 03:10:09 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  03:10:09 - 03:10:31 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  03:10:31 - 03:12:48 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  03:12:48 - 03:12:51 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  03:12:51 - 03:13:39 - A.W.M. (Teun) Lavrijssen
  03:13:42 - 03:13:52 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  03:13:52 - 03:15:04 - W.J. (Willem) de Laat
  03:15:05 - 03:15:08 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  03:15:08 - 03:15:23 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  03:15:23 - 03:17:05 - W.J. (Willem) de Laat
  03:17:05 - 03:17:11 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  03:17:13 - 03:17:55 - S.P.G. (Léon) Kox
  03:17:55 - 03:17:55 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  03:17:55 - 03:17:58 - W.J. (Willem) de Laat
  03:17:58 - 03:17:59 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  03:17:59 - 03:18:11 - W.J. (Willem) de Laat
  03:18:11 - 03:18:13 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  03:18:13 - 03:18:16 - W.J. (Willem) de Laat
  03:18:17 - 03:18:59 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  03:18:59 - 03:19:01 - J.W.C.M. (Jos) Heezemans
  03:19:01 - 03:19:02 - H.M.L. (Henny) van Dooren-van Beers
  03:19:02 - 03:19:03 - J.W.C.M. (Jos) Heezemans
  03:19:03 - 03:19:05 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  03:19:05 - 03:19:06 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  03:19:06 - 03:19:08 - J.W.C.M. (Jos) Heezemans
  03:19:12 - 03:19:14 - W.J. (Willem) de Laat
  03:19:14 - 03:19:24 - J.W.C.M. (Jos) Heezemans
  03:19:24 - 03:19:31 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  03:19:31 - 03:19:33 - J.W.C.M. (Jos) Heezemans
  03:19:33 - 03:19:35 - H.M.L. (Henny) van Dooren-van Beers
  03:19:35 - 03:19:36 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  03:19:36 - 03:19:37 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  03:19:39 - 03:19:40 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  03:19:40 - 03:19:41 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  03:19:41 - 03:19:42 - W.J. (Willem) de Laat
  03:19:42 - 03:20:10 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  03:20:11 - 03:20:12 - H.M.L. (Henny) van Dooren-van Beers
  03:20:13 - 03:20:14 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  03:20:14 - 03:20:16 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  03:20:16 - 03:20:18 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  03:20:18 - 03:20:20 - W.J. (Willem) de Laat
  03:20:20 - 03:21:04 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  03:21:04 - 03:21:06 - J.W.C.M. (Jos) Heezemans
  03:21:06 - 03:21:07 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  03:21:07 - 03:21:10 - H.M.L. (Henny) van Dooren-van Beers
  03:21:10 - 03:21:11 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  03:21:11 - 03:21:14 - H.M.L. (Henny) van Dooren-van Beers
  03:21:16 - 03:21:17 - W.J. (Willem) de Laat
  03:21:17 - 03:21:46 - H.M.L. (Henny) van Dooren-van Beers
  03:21:48 - 03:21:50 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  03:21:50 - 03:21:52 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  03:21:54 - 03:21:54 - W.J. (Willem) de Laat
  03:21:54 - 03:22:34 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  03:22:34 - 03:22:36 - J.W.C.M. (Jos) Heezemans
  03:22:36 - 03:22:37 - H.M.L. (Henny) van Dooren-van Beers
  03:22:37 - 03:22:39 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  03:22:39 - 03:22:40 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  03:22:40 - 03:23:01 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  03:23:01 - 03:23:04 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  03:23:06 - 03:23:07 - W.J. (Willem) de Laat
  03:23:07 - 03:24:08 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  03:24:10 - 03:24:10 - H.M.L. (Henny) van Dooren-van Beers
  03:24:10 - 03:24:12 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  03:24:12 - 03:24:12 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  03:24:12 - 03:24:14 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  03:24:14 - 03:24:32 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  03:24:32 - 03:24:34 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  03:24:34 - 03:24:34 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  03:24:34 - 03:24:36 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  03:24:36 - 03:24:38 - W.J. (Willem) de Laat
  03:24:38 - 03:25:19 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  03:25:19 - 03:26:24 - A.J.A. (André) Huijbregts
 • 4

  Resultaat stemming:


  Besluit
  1. De verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2020, met bijbehorende tarieventabel, vast te stellen. 2. Hiervoor de 3e begrotingswijziging 2020 vast te stellen.

  03:26:24 - 03:26:26 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  03:26:26 - 03:26:51 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  03:26:53 - 03:26:54 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  03:26:56 - 03:28:04 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  03:28:04 - 03:28:06 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  03:28:06 - 03:28:24 - E.J. (Egbert Jan) Plas
  03:28:24 - 03:28:26 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  03:28:26 - 03:28:30 - W.J. (Willem) de Laat
  03:28:30 - 03:28:39 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  03:28:39 - 03:28:56 - S.J. (Steven) Kraaijeveld
  03:28:56 - 03:28:57 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  03:28:57 - 03:29:01 - A.J.A. (André) Huijbregts
  03:29:01 - 03:29:09 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  03:29:09 - 03:29:26 - A.J.A. (André) Huijbregts
  03:29:27 - 03:29:34 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  03:29:34 - 03:29:56 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  03:29:56 - 03:30:05 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  03:30:05 - 03:30:35 - S.J. (Steven) Kraaijeveld
  03:30:35 - 03:30:59 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  03:30:59 - 03:31:00 - A.J.A. (André) Huijbregts
  03:31:00 - 03:31:05 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  03:31:05 - 03:31:20 - A.J.A. (André) Huijbregts
  03:31:21 - 03:31:24 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  03:31:24 - 03:31:41 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  03:31:43 - 03:31:53 - A.J.A. (André) Huijbregts
  03:31:53 - 03:32:04 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  03:32:06 - 03:32:07 - A.J.A. (André) Huijbregts
  03:32:07 - 03:32:07 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  03:32:07 - 03:32:09 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  03:32:09 - 03:32:11 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  03:32:11 - 03:32:12 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  03:32:12 - 03:32:13 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  03:32:13 - 03:32:14 - W.J. (Willem) de Laat
  03:32:14 - 03:32:23 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
 • 5

  Resultaat stemming:


  Besluit
  de verordening op de heffing en invordering van de rioolheffing 2020 vast te stellen.

  03:32:39 - 03:32:48 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
 • 6

  Besluit
  Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
 • 7