Raadsvergadering

dinsdag 29 januari 2019 20:00 - 23:00
Locatie:
Raadszaal
Voorzitter:
J. Vos
Toelichting:

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Mevrouw Tinnemans is weer terug als raadslid na haar verlof. Er is een afmelding ontvangen van de heren Steenhoek en De Laat. Primus is mevrouw Tinnemans. Opmerking: de heer De Laat is wel aanwezig bij agendapunt 8.


  00:01:45 - 00:02:31 - J.A.M. (Joseph) Vos
 • 2

  PvdA-GroenLinks geeft aan dat agendapunt 10 een hamerstuk kan worden. Verder wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld.  00:02:31 - 00:02:46 - D.C.H. (Daan) van den Broek
  00:02:46 - 00:03:18 - J.A.M. (Joseph) Vos
 • 3

  Er zijn geen insprekers.

 • 4

  De raad gaat akkoord met de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken. Moties m.b.t. "Haalbaarheidsonderzoek grootschalige wind- en zonne-energie De Kempen en vervolgproces": wethouder Beex verwijst naar de Raadsinformatiebrief d.d. 25 januari 2019. De heer Van den Broek geeft nog een, zo mogelijk gezamenlijke, reactie op de voorgenomen reactie over Eindhoven Airport.


  00:03:18 - 00:03:45 - H.J.M. (Eric) Beex
  00:03:45 - 00:03:48 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:03:48 - 00:04:11 - D.C.H. (Daan) van den Broek
  00:04:11 - 00:04:42 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:04:42 - 00:04:58 - D.C.H. (Daan) van den Broek
  00:04:58 - 00:04:59 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:04:59 - 00:05:27 - H.J.M. (Eric) Beex
  00:05:28 - 00:05:44 - D.C.H. (Daan) van den Broek
  00:05:45 - 00:05:47 - H.M.L. (Henny) van Dooren-van Beers
  00:05:47 - 00:06:19 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:06:19 - 00:06:33 - D.C.H. (Daan) van den Broek
  00:06:33 - 00:06:43 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:06:43 - 00:07:03 - J.W.C.M. Heezemans
  00:07:03 - 00:07:32 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:07:32 - 00:07:48 - H.J.M. (Eric) Beex
  00:07:48 - 00:08:56 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:09:13 - 00:16:35 - H.M.J. (Henri) Wijnands
 • 5
 • 6


  Resultaat stemming:


  Besluit
  1. het Regionaal risicoprofiel 2019 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost voor kennisgeving aan te nemen; 2. de volgende wensen kenbaar te maken ten aanzien van het op te stellen Regionaal beleidsplan: • voorstel om risico’s “extreem weer” en “aantasting van de cybersecurity / cyberdreigingen” op te nemen als prioriteit in het Regionaal beleidsplan.
 • 7
 • 8

  Resultaat stemming:


  Besluit
  1. De zienswijzen als volgt te beoordelen: • 6 ontvankelijk te verklaren, waarvan I. 2 over te nemen; II. 1 gedeeltelijk over te nemen; III. 3 niet over te nemen; Conform de Nota van zienswijzen, adviezen en ambtshalve aanpassingen bestemmingsplan ‘Buitengebied 2017, eerste herziening’; 2. Het bestemmingsplan Buitengebied, zowel digitaal als analoog vast te stelen op basis van het ontwerpbestemmingsplan van 7 september 2018 met kenmerk NL.IMRO.0770.BPB20171h0063-ONTW met de volgende wijzigingen : a. De bestemming ter plaatse van Hapertseweg 11, Duizel wordt ‘Maatschappelijk’. b. De bestemming ter plaatse van de loods nabij Veneind 2, Wintelre wordt ‘Wonen’. Tevens krijgen de gronden rondom de loods de bestemming ‘Groen – landschappelijke inpassing’ en wordt een voorwaardelijke verplichting opgenomen. Tevens wordt een tekening waarop de landschappelijke inpassing is weergegeven toegevoegd als bijlage bij de regels. c. De toets van de ontwikkeling ter plaatse van Oirschotsedijk 5a/b aan de BZV, wordt toegevoegd als bijlage bij de toelichting. d. Het bestemmingsplan wordt aangepast zodat een terrasoverkapping van maximaal 15 m2 mogelijk wordt gemaakt ter plaatse van bungalowpark Postelseweg, Eersel, onder de voorwaarde dat de overkapping passend is bij de uitstraling van de bungalow. e. De aanduiding voor maximaal twee woningen bij Mostheuvel 27-27A wordt verwijderd . f. Voor de locatie Mostheuvel 27-27A wordt een persoonsgebonden overgangsrecht opgenomen en een afwijkingsmogelijkheid voor een tweede woning met als voorwaarde dat de cultuurhistorische waarden van het pand geborgd zijn en voldaan wordt aan een goed woon- en leefklimaat. g. De landschappelijke inpassing voor Stokkelen 5, 7 en 7a wordt uitgebreid conform de bijlage bij de regels waarin de landschappelijke inpassing voor Stokkelen 5, 7 en 7a is weergegeven. Dit betekent dat aan de oost-, west- en zuidzijde van het perceel ook een bestemming ‘Groen – Landschappelijke inpassing’ wordt opgenomen. h. De aanduiding ‘opslag 200 m2, wordt opgenomen op de verbeelding. In de regels wordt hierbij aangegeven dat specifiek voor Stokkelen 5 een buitenopslag van maximaal 200 m2 is toegestaan (conform het bestemmingsplan Buitengebied 2017). i. De bestemming ter plaatse van Stokkelen 5 wordt gewijzigd naar ‘Bedrijf – agrarisch verwant en technisch hulpbedrijf’ in plaats van de bestemming ‘Bedrijf’. j. De resultaten van het aanvullend asbestonderzoek voor Stokkelen 5, 7 en 7a worden toegevoegd aan de ruimtelijke onderbouwing. k. De begrenzing van het plangebied wordt overgenomen van het bestemmingsplan Buitengebied 2017. l. Op de verbeelding zal de maximale bebouwde oppervlakte (1.500 m2) worden toegevoegd ter plaatse van Schadewijk 23. m. Aan de regels wordt bij artikel 17.1.2 Schadewijk 23 toegevoegd aan de Staat van recreatieve voorzieningen. n. Op de verbeelding wordt het per abuis verwijderde bouwvlak waar woningbouw was toegestaan in Landgoed Heijbroeck opnieuw toegevoegd. Het bouwvlak wordt lichtelijk gedraaid zodat het bouwvlak in de zichtlijnen van het landgoed ligt. o. Ter plaatse van Veneind 2/2a zal op de verbeelding worden aangegeven dat het twee woningen betreft, conform het bestemmingsplan Buitengebied (2009). p. Op 30 oktober 2018 hebben Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant de Verordening Ruimte gewijzigd vastgesteld en een kaartaanpassing doorgevoerd. De verbeelding van het bestemmingsplan Buitengebied 2017, eerste herziening wordt hier dan ook op aangepast. • Na vaststelling wordt het identificatienummer: NL.IMRO.0770.BPB20171h0063-VAST; • De gebruikte ondergrond: grootschalige basiskaart (GBK) (2018-07-10).

  Amendementen
  Titel
  Amendement 1
  Moties
  Titel
  Motie 2

  00:16:35 - 00:16:42 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:16:42 - 00:20:57 - D.O. (Dennis) Hoffland
  00:20:58 - 00:21:01 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:21:01 - 00:21:32 - A.W.M. (Teun) Lavrijssen
  00:21:32 - 00:21:45 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:21:45 - 00:22:07 - A.W.M. (Teun) Lavrijssen
  00:22:07 - 00:22:23 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:22:23 - 00:22:25 - A.W.M. (Teun) Lavrijssen
  00:22:25 - 00:22:43 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:22:43 - 00:22:45 - A.W.M. (Teun) Lavrijssen
  00:22:45 - 00:22:46 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:22:46 - 00:22:54 - A.W.M. (Teun) Lavrijssen
  00:25:05 - 00:25:10 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:25:11 - 00:25:47 - A.W.M. (Teun) Lavrijssen
  00:25:47 - 00:25:51 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:25:55 - 00:25:56 - S.J. (Steven) Kraaijeveld
  00:27:59 - 00:28:00 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:28:00 - 00:28:00 - S.J. (Steven) Kraaijeveld
  00:28:04 - 00:28:29 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  00:28:29 - 00:28:30 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:28:30 - 00:29:18 - S.J. (Steven) Kraaijeveld
  00:29:18 - 00:29:48 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:29:48 - 00:29:52 - S.J. (Steven) Kraaijeveld
  00:29:52 - 00:30:08 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:30:08 - 00:30:23 - S.J. (Steven) Kraaijeveld
  00:30:23 - 00:30:35 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:30:35 - 00:30:35 - S.J. (Steven) Kraaijeveld
  00:30:35 - 00:30:45 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:30:45 - 00:32:54 - S.J. (Steven) Kraaijeveld
  00:32:55 - 00:33:19 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  00:33:20 - 00:33:23 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:33:23 - 00:33:25 - S.J. (Steven) Kraaijeveld
  00:33:25 - 00:33:48 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:33:50 - 00:38:15 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  00:38:24 - 00:38:38 - D.C.H. (Daan) van den Broek
  00:38:40 - 00:39:06 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  00:39:06 - 00:39:17 - D.C.H. (Daan) van den Broek
  00:39:17 - 00:40:02 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  00:40:02 - 00:40:04 - D.C.H. (Daan) van den Broek
  00:40:04 - 00:40:05 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:40:05 - 00:40:54 - D.C.H. (Daan) van den Broek
  00:40:55 - 00:41:58 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  00:41:58 - 00:42:12 - D.C.H. (Daan) van den Broek
  00:42:12 - 00:42:18 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  00:42:18 - 00:42:20 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:42:20 - 00:42:27 - D.C.H. (Daan) van den Broek
  00:42:27 - 00:42:30 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:42:30 - 00:43:12 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  00:43:12 - 00:43:13 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:43:15 - 00:44:51 - D.O. (Dennis) Hoffland
  00:44:53 - 00:44:54 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:44:54 - 00:45:45 - E.J. (Egbert Jan) Plas
  00:45:45 - 00:45:50 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:45:50 - 00:45:59 - D.O. (Dennis) Hoffland
  00:45:59 - 00:46:00 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:46:00 - 00:46:01 - E.J. (Egbert Jan) Plas
  00:46:01 - 00:46:03 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:46:03 - 00:46:47 - E.J. (Egbert Jan) Plas
  00:46:47 - 00:46:49 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:46:49 - 00:49:20 - D.C.H. (Daan) van den Broek
  00:49:20 - 00:49:24 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:49:24 - 00:50:14 - A.W.M. (Teun) Lavrijssen
  00:50:14 - 00:50:15 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  00:50:15 - 00:50:17 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:50:19 - 00:51:19 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  00:51:20 - 00:51:31 - A.W.M. (Teun) Lavrijssen
  00:51:31 - 00:51:34 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  00:51:52 - 00:51:52 - A.W.M. (Teun) Lavrijssen
  00:51:56 - 00:52:15 - J.W.C.M. Heezemans
  00:52:17 - 00:52:27 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  00:52:27 - 00:53:20 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:53:24 - 00:53:25 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  00:53:25 - 00:53:27 - D.O. (Dennis) Hoffland
  00:53:27 - 00:53:28 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:53:28 - 00:53:29 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  00:53:29 - 00:53:29 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:53:29 - 00:53:31 - E.J. (Egbert Jan) Plas
  00:53:31 - 00:53:32 - D.C.H. (Daan) van den Broek
  00:53:32 - 00:53:33 - W.J. (Willem) de Laat
  00:53:33 - 00:53:35 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:53:35 - 00:53:37 - A.J.F. (Arno) Kennis
  00:53:37 - 00:53:39 - A.M. (Miranda) Verbaant-van Gestel
  00:53:39 - 00:53:41 - A.W.M. (Teun) Lavrijssen
  00:53:41 - 00:53:42 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:53:44 - 00:53:45 - J.J.A.M. (Jacqueline) Wouters-Woestenberg
  00:53:45 - 00:53:46 - H.J.A. (Rik) Spooren
  00:53:46 - 00:53:48 - J.E.M. (Annelies) Dekkers-van Aaken
  00:53:48 - 00:53:50 - A.J.A. (André) Huijbregts
  00:53:50 - 00:53:52 - H.M.L. (Henny) van Dooren-van Beers
  00:53:52 - 00:54:17 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:54:17 - 00:54:38 - D.C.H. (Daan) van den Broek
  00:54:38 - 00:54:38 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:54:38 - 00:54:45 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  00:54:45 - 00:55:29 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:55:29 - 00:55:34 - D.O. (Dennis) Hoffland
  00:55:34 - 00:55:38 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:55:40 - 00:55:42 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  00:55:42 - 00:55:44 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:55:49 - 00:55:49 - E.J. (Egbert Jan) Plas
  00:55:49 - 00:55:50 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:55:54 - 00:55:56 - A.J.F. (Arno) Kennis
  00:55:56 - 00:55:59 - A.M. (Miranda) Verbaant-van Gestel
  00:55:59 - 00:56:00 - A.W.M. (Teun) Lavrijssen
  00:56:00 - 00:56:01 - J.W.C.M. Heezemans
  00:56:02 - 00:56:03 - J.J.A.M. (Jacqueline) Wouters-Woestenberg
  00:56:03 - 00:56:05 - H.J.A. (Rik) Spooren
  00:56:05 - 00:56:07 - J.E.M. (Annelies) Dekkers-van Aaken
  00:56:07 - 00:56:09 - A.J.A. (André) Huijbregts
  00:56:09 - 00:56:10 - J.A.M. (Joseph) Vos
 • 9

  Resultaat stemming:


  Besluit
  1. het krediet ten behoeve van de uitbreiding van ’t Busseltje te verhogen met € 462.713,--; 2. vaststelling 4e begrotingswijziging 2019.

  Amendementen
  Titel
  Amendement 2
  Toezeggingen
  Titel
  Uitbreiding basisschool 't Busseltje

  00:57:01 - 00:59:06 - J.J.A.M. (Jacqueline) Wouters-Woestenberg
  00:59:08 - 00:59:11 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:59:11 - 00:59:26 - H.J.M. (Eric) Beex
  00:59:26 - 01:00:19 - J.A.M. (Joseph) Vos
  01:07:59 - 01:10:14 - H.J.M. (Eric) Beex
  01:10:14 - 01:10:21 - J.A.M. (Joseph) Vos
  01:10:21 - 01:10:24 - J.J.A.M. (Jacqueline) Wouters-Woestenberg
  01:26:46 - 01:26:56 - J.A.M. (Joseph) Vos
  01:30:31 - 01:31:16 - J.J.A.M. (Jacqueline) Wouters-Woestenberg
  01:31:16 - 01:31:18 - J.A.M. (Joseph) Vos
  01:31:18 - 01:31:53 - H.J.M. (Eric) Beex
  01:31:53 - 01:31:57 - J.J.A.M. (Jacqueline) Wouters-Woestenberg
  01:31:57 - 01:32:01 - J.A.M. (Joseph) Vos
  01:32:01 - 01:32:04 - J.J.A.M. (Jacqueline) Wouters-Woestenberg
  01:32:04 - 01:32:27 - J.A.M. (Joseph) Vos
  01:32:27 - 01:32:30 - H.J.M. (Eric) Beex
  01:32:30 - 01:32:30 - J.J.A.M. (Jacqueline) Wouters-Woestenberg
  01:32:30 - 01:32:56 - J.A.M. (Joseph) Vos
 • 10
 • 11

  Resultaat stemming:


  Besluit
  1. het uitvoeren van het ‘Plan AiREAS Eersel’; 2. het inzetten van AIR-Portal; 3. het daarvoor gebruiken van middelen uit het krediet ‘Ondersteuning ontwikkelingen Eindhoven Airport’ ; 4. het als gevolg van beslispunt 3 ophogen van het krediet ‘Ondersteuning ontwikkelingen Eindhoven Airport’ met €50.000,-. Dekking vindt plaats middels een beschikking over de algemene reserve vrij besteedbaar.; 5. het uitspreken van de intentie om aan te sluiten bij het regionale AiREAS-netwerk; 6. als gevolg van punt 4 de 5e begrotingswijziging 2019 vast te stellen.
  Stemverklaring van de heer Wijnands (Kb)

  Amendementen
  Titel
  Amendement 3
  Moties
  Titel
  Motie 1
  Toezeggingen
  Titel
  Meetplan luchtkwaliteit & geluid

  01:33:11 - 01:33:13 - J.A.M. (Joseph) Vos
  01:33:13 - 01:34:07 - H.M.L. (Henny) van Dooren-van Beers
  01:34:08 - 01:34:09 - J.A.M. (Joseph) Vos
  01:34:10 - 01:37:56 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  01:37:57 - 01:37:59 - J.A.M. (Joseph) Vos
  01:38:00 - 01:40:11 - E.J. (Egbert Jan) Plas
  01:40:12 - 01:40:14 - J.A.M. (Joseph) Vos
  01:40:15 - 01:45:04 - J.W.C.M. Heezemans
  01:45:04 - 01:45:06 - J.A.M. (Joseph) Vos
  01:45:06 - 01:48:37 - H.J.M. (Eric) Beex
  01:48:37 - 01:48:45 - J.A.M. (Joseph) Vos
  01:48:45 - 01:52:05 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  01:52:05 - 01:52:07 - J.A.M. (Joseph) Vos
  01:52:08 - 01:52:33 - D.O. (Dennis) Hoffland
  01:52:33 - 01:52:57 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  01:52:58 - 01:54:09 - D.O. (Dennis) Hoffland
  01:54:10 - 01:54:14 - J.A.M. (Joseph) Vos
  01:54:14 - 01:57:12 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  01:57:14 - 01:57:18 - J.A.M. (Joseph) Vos
  01:57:18 - 01:57:32 - D.C.H. (Daan) van den Broek
  01:57:33 - 01:57:35 - J.A.M. (Joseph) Vos
  01:57:35 - 01:58:42 - H.J.M. (Eric) Beex
  01:58:42 - 01:58:43 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  01:59:26 - 01:59:51 - H.J.M. (Eric) Beex
  01:59:51 - 01:59:55 - S.C. (Sophie) Tinnemans
  01:59:55 - 02:00:26 - H.J.M. (Eric) Beex
  02:00:27 - 02:00:29 - J.A.M. (Joseph) Vos
  02:00:29 - 02:00:53 - S.C. (Sophie) Tinnemans
  02:00:53 - 02:00:57 - H.J.M. (Eric) Beex
  02:00:57 - 02:01:12 - S.C. (Sophie) Tinnemans
  02:01:12 - 02:01:19 - H.J.M. (Eric) Beex
  02:01:19 - 02:01:35 - J.A.M. (Joseph) Vos
  02:01:35 - 02:01:43 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  02:01:43 - 02:01:47 - J.A.M. (Joseph) Vos
  02:01:47 - 02:01:48 - S.C. (Sophie) Tinnemans
  02:01:48 - 02:01:50 - J.A.M. (Joseph) Vos
  02:01:51 - 02:02:20 - S.C. (Sophie) Tinnemans
  02:02:20 - 02:02:29 - J.A.M. (Joseph) Vos
  02:02:44 - 02:02:45 - S.C. (Sophie) Tinnemans
  02:02:45 - 02:02:49 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  02:02:49 - 02:02:50 - J.A.M. (Joseph) Vos
  02:02:50 - 02:02:51 - D.O. (Dennis) Hoffland
  02:02:51 - 02:02:52 - E.J. (Egbert Jan) Plas
  02:02:52 - 02:02:53 - J.A.M. (Joseph) Vos
  02:02:53 - 02:02:55 - D.C.H. (Daan) van den Broek
  02:02:55 - 02:02:56 - J.W.C.M. Heezemans
  02:02:56 - 02:03:24 - J.A.M. (Joseph) Vos
  02:03:24 - 02:03:35 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  02:03:36 - 02:03:54 - J.A.M. (Joseph) Vos
  02:03:54 - 02:03:56 - E.J. (Egbert Jan) Plas
  02:03:56 - 02:04:03 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  02:04:03 - 02:04:07 - J.A.M. (Joseph) Vos
  02:04:07 - 02:04:14 - E.J. (Egbert Jan) Plas
  02:04:14 - 02:04:22 - J.A.M. (Joseph) Vos
  02:04:22 - 02:04:32 - E.J. (Egbert Jan) Plas
  02:04:32 - 02:04:45 - J.A.M. (Joseph) Vos
 • 12

  Geen gebruik van gemaakt.

 • 13