Raadsvergadering

dinsdag 2 juli 2019 20:00 - 23:00
Locatie:
Raadszaal
Voorzitter:
W.A.C.M. Wouters
Toelichting:
De vergadering is geschorst na agendapunt 13 en wordt voortgezet op 4 juli 2019

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Besluit
  De voorzitter opent de vergadering. Mevrouw Van Dooren heeft zich afgemeld. Primus is de heer Wijnands.

  00:00:24 - 00:01:18 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
 • 2


  Besluit
  De VVD geeft aan dat agendapunt 10 als hamerstuk behandeld kan worden. De voorzitter heeft een verzoek tot interpellatie ontvangen van de heer De Laat en stelt voor dit als agendapunt 13a toe te voegen. De raad stemt hiermee in. De agenda wordt verder ongewijzigd vastgesteld.

  00:01:18 - 00:02:05 - I. (Ivonne) Cune-Noten
  00:02:05 - 00:03:01 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
 • 3


  Besluit
  Er hebben zich geen insprekers aangemeld.
 • 4

  Het college kan nadere informatie geven over onder andere regionale aangelegenheden, verbonden partijen en motie(s) uit de vorige raadsvergadering Voorgesteld wordt de wijze van afdoening van de ingekomen stukken conform het advies van het presidium vast te stellen.


  Besluit
  De wijze van afdoening van de ingekomen stukken wordt conform advies van het presidium vastgesteld. De heer Plas geeft een terugkoppeling van de Raadstafel 21 van 26 juni jl.

  00:03:01 - 00:04:49 - E.J. (Egbert Jan) Plas
  00:04:50 - 00:05:41 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
 • 5
 • 6

  Resultaat stemming:


  Besluit
  mevrouw H.M.L. van Dooren-van Beers (CDA) te benoemen tot voorzitter van de commissie.
 • 7
 • 8

  Resultaat stemming:


  Besluit
  1. het bestemmingsplan “Koemeersdijk, vijfde herziening” (NL.IMRO.0770.BPWkmd5e6008-VAST) met als ondergrond: basisregistratie grootschalige topografie (BGT) (2017-06-19), conform het ontwerpbestemmingsplan van 26 februari 2019 (NL.IMRO.0770.BPWkmd5e6008-ONTW) vast te stellen; 2. geen exploitatieplan vast te stellen.

  00:05:43 - 00:08:16 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  00:08:18 - 00:08:25 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:08:25 - 00:08:35 - S.J. (Steven) Kraaijeveld
  00:08:35 - 00:08:58 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:08:58 - 00:09:30 - S.J. (Steven) Kraaijeveld
  00:09:31 - 00:09:42 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:09:44 - 00:09:59 - E.J. (Egbert Jan) Plas
  00:09:59 - 00:10:01 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:10:01 - 00:10:21 - S.J. (Steven) Kraaijeveld
  00:10:23 - 00:11:04 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
 • 9

  Resultaat stemming:


  Besluit
  1. de zienswijze ontvankelijk te verklaren; 2. de zienswijze over te nemen; 3. het bestemmingsplan "Rosheuvel - Boksheidsedijk 1e herziening" (NL.IMRO.0770.BPErbh2041-VAST) met als ondergrond: basisregistratie kadaster (BRK) (2018-01-01), conform het ontwerpbestemmingsplan van 18 januari 2019 met de volgende wijziging vast te stellen: - een deel van de woonbestemming niet aan te duiden voor bijgebouwen om te voorkomen dat er bijbehorende bouwwerken gerealiseerd kunnen worden op basis van het bestemmingsplan.

  Toezeggingen
  Titel
  Bestemmingsplan Rosheuvel-Boksheidsedijk 1e herziening

  00:11:07 - 00:15:04 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  00:15:05 - 00:15:09 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:15:09 - 00:15:47 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  00:15:48 - 00:16:04 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:16:04 - 00:16:20 - S.J. (Steven) Kraaijeveld
  00:16:20 - 00:17:13 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  00:17:13 - 00:17:16 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:17:16 - 00:17:21 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  00:17:21 - 00:17:21 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:17:21 - 00:17:23 - S.J. (Steven) Kraaijeveld
  00:17:46 - 00:17:54 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:19:46 - 00:20:12 - S.J. (Steven) Kraaijeveld
  00:20:13 - 00:20:22 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  00:20:22 - 00:20:24 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:20:27 - 00:21:17 - S.J. (Steven) Kraaijeveld
  00:21:21 - 00:21:25 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:21:25 - 00:22:03 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  00:22:03 - 00:22:17 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:22:17 - 00:22:37 - S.J. (Steven) Kraaijeveld
  00:22:37 - 00:22:40 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:22:40 - 00:22:44 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  00:22:44 - 00:22:50 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:22:50 - 00:25:02 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  00:25:02 - 00:25:08 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:25:08 - 00:25:28 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  00:25:29 - 00:25:41 - S.J. (Steven) Kraaijeveld
  00:25:41 - 00:25:41 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  00:25:44 - 00:25:57 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:25:57 - 00:26:30 - S.J. (Steven) Kraaijeveld
  00:26:30 - 00:27:00 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:27:00 - 00:28:52 - H.J.M. (Eric) Beex
 • 10

  Resultaat stemming:


  Besluit
  1. de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Eersel 2019 vast te stellen; 2. de Wmo Verordening gemeente Eersel 2018, vastgesteld op 19 december 2017, in te trekken.
 • 11

  Resultaat stemming:


  Besluit
  1. waardering uit te spreken voor het gevolgde proces en het advies omtrent de Proefcasus Eindhoven Airport; 2. te reageren naar de stuurgroep Eindhoven Airport na 2019 conform bijgevoegde conceptbrief met aandachtspunten voor de reactie naar de minister.

  00:28:53 - 00:28:59 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:28:59 - 00:33:17 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  00:33:17 - 00:33:21 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:33:21 - 00:34:18 - I. (Ivonne) Cune-Noten
  00:34:18 - 00:34:21 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:34:21 - 00:35:21 - E.J. (Egbert Jan) Plas
  00:35:22 - 00:35:29 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:35:29 - 00:35:47 - J.W.C.M. (Jos) Heezemans
  00:35:48 - 00:35:51 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:35:51 - 00:36:23 - H.M.L. (Henny) van Dooren-van Beers
  00:36:23 - 00:36:27 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:36:27 - 00:39:43 - H.J.M. (Eric) Beex
  00:39:43 - 00:40:27 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:40:27 - 00:43:58 - H.M.J. (Henri) Wijnands
 • 12

  Resultaat stemming:


  Besluit
  De fracties CDA, D66 en Kb hebben een stemverklaring afgelegd. De CDA fractie is voor met uitzondering van de budgetoverheveling 2a en 2b. 1. De jaarrekening en het jaarverslag over 2018 vast te stellen als volgt: a. - totaal lasten € 47.815.635,-- b. - totaal baten € 51.480.641,-- c. - batig saldo € 3.665.005,-- (incl. voordelig resultaat grondexploitatie € 470.000,--) 2. Het batig saldo van de rekening 2018 als volgt te bestemmen: a. Budgetoverheveling meeropbrengsten toeristenbelasting (2 jaar) € 96.719,-- b. Budgetoverheveling projecten Kempische Industrie Agenda € 14.200,-- c. Budgetoverheveling Groen Blauw Stimuleringskader (STIKA) € 25.000,-- d. Toevoegen aan bestemmingsreserve “Kwaliteitsverbetering buitengebied” € 312.500,-- e. Toevoeging aan nieuwe bestemmingsreserve “Participatiebedrijf Kempenplus” € 1.257.000,-- f. Storting in voorziening “Personele gevolgen organisatieontwikkeling” € 340.000,-- g. Toevoeging aan de "Algemene reserve bouwgrondexploitatie" € 470.000,-- h. Toevoeging aan de "Algemene reserve vrij besteedbaar" (VPB) ten laste van de “Algemene reserve bouwgrondexploitatie” € 186.283,-- i. Het resterende bedrag van € 1.149.586,-- toe te voegen aan de "Algemene reserve vrij besteedbaar". 3. Af te romen "Algemene reserve bouwgrondexploitatie" ten gunste van de "Algemene reserve vrij besteedbaar" met € 600.000,--. 4. Instellen van een bestemmingsreserve “Gelden ten behoeve van de toeristische sector” en de (totale) budgetoverheveling van de meeropbrengsten toeristenbelasting van 2018 naar 2019 ad € 96.719,-- (2 jaar) vermeerderd met de in de begroting 2019 geraamde uitgaaf voor de toeristische sector ad € 75.000,-- (totaal € 171.719,--) toe te voegen aan deze bestemmingsreserve. 5. Beschikken over de bestemmingsreserve “Compensatie landbouwgronden” voor een bedrag van € 237.896,-- en dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve vrij besteedbaar. 6. Krediet beschikbaar te stellen voor onderwijsachterstanden ad € 115.000,-- (in één keer afschrijven ten laste van de algemene reserve vrij besteedbaar). 7. Vrij te laten vallen van de bestemmingsreserve “Hart van Knegsel” ten gunste van “Algemene reserve vrij besteedbaar” € 146.373,--.   8. Gelet op het besluit onder punt 2e en gezien het raadsvoorstel van 28 mei jl. inzake Kempenplus, wordt een bedrag van € 207.377 onttrokken uit deze nieuwe bestemmingsreserve “Participatiebedrijf Kempenplus” en ten gunste van de algemene reserve vrij besteedbaar. 9. Het accountantsverslag van Crowe Foederer BV voor kennisgeving aan te nemen. 10. De 9e begrotingswijziging 2019 vast te stellen.

  Amendementen
  Titel
  Amendement 1: Verworpen
  Amendement 2: Verworpen

  00:43:58 - 00:44:04 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:44:04 - 00:44:32 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  00:44:33 - 00:44:43 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:44:45 - 00:46:27 - H.M.L. (Henny) van Dooren-van Beers
  00:46:27 - 00:46:30 - D.C.H. (Daan) van den Broek
  00:46:30 - 00:46:31 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:46:31 - 00:46:39 - D.C.H. (Daan) van den Broek
  00:46:39 - 00:46:42 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:46:42 - 00:47:03 - H.M.L. (Henny) van Dooren-van Beers
  00:47:03 - 00:47:11 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:47:11 - 00:47:11 - H.M.L. (Henny) van Dooren-van Beers
  00:47:11 - 00:47:13 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:47:13 - 00:47:15 - H.M.L. (Henny) van Dooren-van Beers
  00:47:15 - 00:47:17 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:47:17 - 00:48:21 - H.M.L. (Henny) van Dooren-van Beers
  00:48:22 - 00:48:36 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:48:36 - 00:50:54 - S.P.G. (Léon) Kox
  00:50:55 - 00:51:01 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:51:01 - 00:52:35 - S.P.G. (Léon) Kox
  00:52:35 - 00:52:40 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:52:42 - 00:56:02 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  00:56:33 - 00:56:37 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:56:38 - 00:57:09 - H.J.A. (Rik) Spooren
  00:57:09 - 00:57:11 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:57:11 - 00:59:09 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  00:59:09 - 00:59:10 - H.J.A. (Rik) Spooren
  00:59:10 - 00:59:12 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:59:12 - 00:59:52 - H.J.A. (Rik) Spooren
  00:59:52 - 00:59:54 - A.J.A. (André) Huijbregts
  00:59:54 - 00:59:59 - H.J.A. (Rik) Spooren
  00:59:59 - 01:00:03 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:00:03 - 01:00:27 - A.J.A. (André) Huijbregts
  01:00:27 - 01:00:28 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:00:28 - 01:00:43 - H.J.A. (Rik) Spooren
  01:00:43 - 01:00:46 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:00:46 - 01:01:03 - A.J.A. (André) Huijbregts
  01:01:03 - 01:01:04 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:01:04 - 01:01:04 - A.J.A. (André) Huijbregts
  01:01:05 - 01:01:18 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:01:18 - 01:01:26 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  01:01:26 - 01:01:29 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:01:29 - 01:03:14 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  01:03:14 - 01:03:14 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  01:03:15 - 01:03:16 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:03:16 - 01:04:01 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  01:04:01 - 01:04:02 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:04:05 - 01:04:06 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  01:04:06 - 01:04:59 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:04:59 - 01:05:01 - H.M.L. (Henny) van Dooren-van Beers
  01:05:04 - 01:05:07 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:05:07 - 01:06:05 - H.M.L. (Henny) van Dooren-van Beers
  01:06:07 - 01:06:11 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:06:11 - 01:07:09 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  01:07:09 - 01:07:11 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:07:11 - 01:07:11 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  01:07:12 - 01:07:56 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:07:56 - 01:08:49 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  01:10:52 - 01:10:53 - H.J.A. (Rik) Spooren
  01:10:53 - 01:10:53 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:10:53 - 01:10:55 - H.J.A. (Rik) Spooren
  01:10:55 - 01:11:07 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:11:07 - 01:11:11 - H.J.A. (Rik) Spooren
  01:11:11 - 01:11:14 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:11:14 - 01:12:25 - H.J.A. (Rik) Spooren
  01:12:25 - 01:12:29 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:12:29 - 01:12:30 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  01:12:30 - 01:12:35 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:12:36 - 01:12:40 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  01:12:40 - 01:12:52 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:12:52 - 01:14:32 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  01:14:32 - 01:14:33 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  01:14:35 - 01:14:37 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  01:14:37 - 01:14:44 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  01:14:45 - 01:14:47 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:14:48 - 01:15:17 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  01:15:17 - 01:15:18 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:15:18 - 01:16:21 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  01:16:24 - 01:16:25 - H.J.A. (Rik) Spooren
  01:16:25 - 01:17:16 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  01:17:16 - 01:17:17 - H.J.A. (Rik) Spooren
  01:17:17 - 01:17:19 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:17:19 - 01:17:44 - H.J.A. (Rik) Spooren
  01:17:44 - 01:17:45 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  01:17:45 - 01:17:50 - H.J.A. (Rik) Spooren
  01:17:50 - 01:17:51 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  01:17:51 - 01:18:04 - H.J.A. (Rik) Spooren
  01:18:04 - 01:18:06 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  01:18:06 - 01:18:54 - H.J.A. (Rik) Spooren
  01:18:54 - 01:19:04 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:19:04 - 01:20:06 - H.M.L. (Henny) van Dooren-van Beers
  01:20:07 - 01:20:09 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:20:09 - 01:20:24 - H.J.A. (Rik) Spooren
  01:20:24 - 01:20:32 - D.C.H. (Daan) van den Broek
  01:20:32 - 01:20:45 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:20:45 - 01:22:19 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  01:22:19 - 01:22:20 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  01:22:21 - 01:22:22 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:22:22 - 01:22:52 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  01:22:54 - 01:22:59 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:22:59 - 01:23:49 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  01:23:49 - 01:23:52 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:23:52 - 01:26:09 - W.J. (Willem) de Laat
  01:26:09 - 01:26:29 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:26:29 - 01:27:41 - S.P.G. (Léon) Kox
  01:27:41 - 01:27:42 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  01:27:42 - 01:27:46 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:27:46 - 01:28:06 - W.J. (Willem) de Laat
  01:28:06 - 01:28:17 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:28:19 - 01:30:49 - J.W.C.M. (Jos) Heezemans
  01:30:51 - 01:30:52 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:30:52 - 01:33:14 - H.M.L. (Henny) van Dooren-van Beers
  01:33:14 - 01:33:17 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:33:17 - 01:34:17 - S.P.G. (Léon) Kox
  01:34:17 - 01:34:27 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:34:27 - 01:34:59 - H.J.M. (Eric) Beex
  01:34:59 - 01:35:00 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  01:35:01 - 01:35:02 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:35:02 - 01:37:41 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  01:37:41 - 01:38:02 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:38:02 - 01:38:04 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  01:38:04 - 01:38:06 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  01:38:06 - 01:38:07 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:38:07 - 01:38:08 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  01:38:08 - 01:38:09 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:38:09 - 01:38:11 - W.J. (Willem) de Laat
  01:38:11 - 01:38:12 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:38:12 - 01:38:14 - J.W.C.M. (Jos) Heezemans
  01:38:14 - 01:38:16 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:38:16 - 01:38:17 - H.M.L. (Henny) van Dooren-van Beers
  01:38:17 - 01:38:37 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:38:37 - 01:38:38 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  01:38:38 - 01:38:38 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:38:38 - 01:38:40 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  01:38:40 - 01:38:41 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:38:41 - 01:38:43 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  01:38:43 - 01:38:44 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:38:44 - 01:38:46 - W.J. (Willem) de Laat
  01:38:46 - 01:38:47 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:38:47 - 01:38:48 - J.W.C.M. (Jos) Heezemans
  01:38:48 - 01:38:50 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:39:07 - 01:39:37 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  01:39:37 - 01:39:39 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:39:42 - 01:39:48 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  01:39:48 - 01:39:49 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:39:49 - 01:39:51 - W.J. (Willem) de Laat
  01:39:51 - 01:39:53 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:39:53 - 01:39:55 - J.W.C.M. (Jos) Heezemans
  01:39:55 - 01:39:56 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:39:56 - 01:40:12 - H.M.L. (Henny) van Dooren-van Beers
  01:40:12 - 01:40:17 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:40:17 - 01:40:22 - H.M.L. (Henny) van Dooren-van Beers
  01:40:22 - 01:40:24 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:40:24 - 01:40:28 - H.M.L. (Henny) van Dooren-van Beers
  01:40:28 - 01:41:46 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
 • 13

  Resultaat stemming:


  Besluit
  de voorjaarsnota 2020-2023 vast te stellen als richtinggevend document voor de nog op te stellen begroting 2020-2023.

  Moties
  Titel
  Motie 1: Verworpen
  Motie 2: Verworpen

  01:41:46 - 01:49:28 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  01:49:28 - 01:49:29 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:49:29 - 01:49:31 - J.W.C.M. (Jos) Heezemans
  01:49:52 - 01:49:54 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:49:54 - 01:54:47 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  01:54:47 - 01:54:52 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:54:52 - 01:59:43 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  01:59:44 - 01:59:48 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:59:48 - 02:09:25 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  02:09:25 - 02:09:28 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  02:09:28 - 02:13:50 - D.C.H. (Daan) van den Broek
  02:13:51 - 02:13:54 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  02:13:54 - 02:15:29 - W.J. (Willem) de Laat
  02:15:29 - 02:15:34 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  02:15:35 - 02:21:25 - J.W.C.M. (Jos) Heezemans
  02:21:26 - 02:21:28 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  02:21:28 - 02:21:36 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  02:21:36 - 02:21:38 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  02:21:44 - 02:21:47 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  02:21:47 - 02:21:55 - J.W.C.M. (Jos) Heezemans
  02:21:55 - 02:21:56 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  02:21:56 - 02:22:47 - J.W.C.M. (Jos) Heezemans
  02:22:47 - 02:22:52 - W.J. (Willem) de Laat
  02:22:52 - 02:23:12 - J.W.C.M. (Jos) Heezemans
  02:23:15 - 02:23:18 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  02:23:18 - 02:23:19 - W.J. (Willem) de Laat
  02:23:20 - 02:23:23 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  02:23:23 - 02:23:35 - W.J. (Willem) de Laat
  02:23:38 - 02:23:48 - J.W.C.M. (Jos) Heezemans
  02:23:48 - 02:23:52 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  02:23:53 - 02:36:56 - A.J.A. (André) Huijbregts
  02:36:56 - 02:36:58 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  02:37:00 - 02:39:39 - H.M.L. (Henny) van Dooren-van Beers
  02:39:39 - 02:40:05 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  02:49:04 - 02:56:25 - S.J. (Steven) Kraaijeveld
  02:56:25 - 02:56:28 - D.C.H. (Daan) van den Broek
  02:56:28 - 02:56:29 - S.J. (Steven) Kraaijeveld
  02:56:29 - 02:56:30 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  02:56:30 - 02:56:32 - S.J. (Steven) Kraaijeveld
  02:56:32 - 02:56:50 - D.C.H. (Daan) van den Broek
  02:56:50 - 02:56:51 - S.J. (Steven) Kraaijeveld
  02:57:45 - 02:57:47 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  02:57:47 - 02:59:25 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  02:59:25 - 02:59:28 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  02:59:28 - 02:59:30 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  02:59:30 - 02:59:32 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  02:59:32 - 02:59:35 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  02:59:35 - 02:59:38 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  02:59:39 - 02:59:43 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  02:59:43 - 02:59:44 - D.C.H. (Daan) van den Broek
  02:59:54 - 03:02:20 - S.J. (Steven) Kraaijeveld
  03:02:22 - 03:02:25 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  03:02:26 - 03:05:01 - S.P.G. (Léon) Kox
  03:05:01 - 03:05:05 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  03:05:05 - 03:05:20 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  03:05:20 - 03:05:22 - S.P.G. (Léon) Kox
  03:05:22 - 03:05:23 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  03:05:23 - 03:06:13 - S.P.G. (Léon) Kox
  03:06:13 - 03:07:30 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  03:07:31 - 03:07:33 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  03:07:33 - 03:08:04 - S.P.G. (Léon) Kox
  03:08:04 - 03:08:08 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  03:08:08 - 03:08:21 - H.J.M. (Eric) Beex
  03:08:21 - 03:09:36 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  03:09:36 - 03:09:41 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  03:09:41 - 03:09:53 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  03:09:53 - 03:09:54 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  03:09:54 - 03:11:04 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  03:11:04 - 03:11:58 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  03:11:58 - 03:12:21 - W.J. (Willem) de Laat
  03:12:21 - 03:12:25 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  03:12:25 - 03:12:34 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  03:12:48 - 03:12:56 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  03:12:56 - 03:13:11 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  03:13:11 - 03:13:38 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  03:13:38 - 03:13:45 - J.W.C.M. (Jos) Heezemans
  03:13:45 - 03:15:47 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  03:15:47 - 03:15:48 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  03:15:48 - 03:17:21 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  03:17:21 - 03:17:22 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  03:17:22 - 03:17:30 - D.C.H. (Daan) van den Broek
  03:17:37 - 03:17:38 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  03:18:42 - 03:18:43 - A.J.A. (André) Huijbregts
  03:18:43 - 03:18:46 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  03:18:46 - 03:18:58 - A.J.A. (André) Huijbregts
  03:18:58 - 03:19:01 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  03:20:12 - 03:20:16 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  03:20:16 - 03:23:11 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  03:23:11 - 03:23:13 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  03:23:13 - 03:23:17 - D.C.H. (Daan) van den Broek
  03:23:18 - 03:23:20 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  03:23:20 - 03:23:23 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  03:23:23 - 03:23:28 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  03:23:28 - 03:23:31 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  03:23:31 - 03:23:35 - D.C.H. (Daan) van den Broek
  03:23:36 - 03:23:38 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  03:23:40 - 03:24:32 - A.J.F. (Arno) Kennis
  03:24:32 - 03:24:33 - A.J.A. (André) Huijbregts
  03:24:33 - 03:24:34 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  03:24:34 - 03:25:22 - A.J.A. (André) Huijbregts
  03:25:22 - 03:25:23 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  03:25:23 - 03:25:36 - A.J.F. (Arno) Kennis
  03:25:36 - 03:25:41 - A.J.A. (André) Huijbregts
  03:25:41 - 03:25:54 - A.J.F. (Arno) Kennis
  03:25:54 - 03:26:23 - A.J.A. (André) Huijbregts
  03:26:23 - 03:26:23 - A.J.F. (Arno) Kennis
  03:26:23 - 03:26:27 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  03:26:27 - 03:26:58 - A.J.F. (Arno) Kennis
  03:26:58 - 03:27:02 - H.M.L. (Henny) van Dooren-van Beers
  03:27:02 - 03:27:03 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  03:27:03 - 03:27:09 - H.M.L. (Henny) van Dooren-van Beers
  03:27:12 - 03:27:15 - A.J.F. (Arno) Kennis
  03:27:15 - 03:27:15 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  03:27:15 - 03:27:18 - H.M.L. (Henny) van Dooren-van Beers
  03:27:34 - 03:27:52 - A.J.F. (Arno) Kennis
  03:27:52 - 03:27:53 - H.M.L. (Henny) van Dooren-van Beers
  03:28:28 - 03:28:28 - A.J.F. (Arno) Kennis
  03:28:34 - 03:28:38 - H.M.L. (Henny) van Dooren-van Beers
  03:28:38 - 03:28:40 - A.J.F. (Arno) Kennis
  03:28:40 - 03:28:45 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  03:28:45 - 03:29:33 - H.M.L. (Henny) van Dooren-van Beers
  03:29:33 - 03:29:35 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  03:29:36 - 03:29:57 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  03:29:58 - 03:30:00 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  03:30:01 - 03:30:28 - H.M.L. (Henny) van Dooren-van Beers
  03:30:28 - 03:30:53 - D.C.H. (Daan) van den Broek
  03:30:53 - 03:30:54 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  03:30:54 - 03:31:15 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  03:31:15 - 03:31:17 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  03:31:17 - 03:31:32 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  03:31:33 - 03:31:33 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  03:31:33 - 03:31:35 - S.J. (Steven) Kraaijeveld
  03:32:07 - 03:32:08 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  03:32:43 - 03:32:48 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  03:32:48 - 03:32:50 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  03:32:50 - 03:32:52 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  03:32:52 - 03:32:53 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  03:32:53 - 03:32:58 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  03:32:58 - 03:33:02 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  03:33:02 - 03:33:15 - W.J. (Willem) de Laat
  03:33:15 - 03:33:16 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  03:33:16 - 03:33:18 - J.W.C.M. (Jos) Heezemans
  03:33:18 - 03:33:21 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  03:33:21 - 03:33:38 - A.J.A. (André) Huijbregts
  03:33:38 - 03:34:00 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  03:34:01 - 03:34:03 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  03:34:03 - 03:34:04 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  03:34:04 - 03:34:04 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  03:34:04 - 03:34:07 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  03:34:07 - 03:34:08 - W.J. (Willem) de Laat
  03:34:08 - 03:34:09 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  03:34:09 - 03:34:10 - J.W.C.M. (Jos) Heezemans
  03:34:10 - 03:34:12 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  03:34:12 - 03:34:13 - H.M.L. (Henny) van Dooren-van Beers
  03:34:13 - 03:34:23 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  03:34:23 - 03:34:25 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  03:34:26 - 03:34:27 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  03:34:27 - 03:34:28 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  03:34:31 - 03:34:37 - W.J. (Willem) de Laat
  03:34:37 - 03:34:38 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  03:34:38 - 03:34:41 - J.W.C.M. (Jos) Heezemans
  03:34:41 - 03:34:42 - H.M.L. (Henny) van Dooren-van Beers
  03:34:42 - 03:34:45 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
 • 13.1
 • 13.a
 • 14
 • 15