Raadsvergadering

dinsdag 17 december 2019 20:00 - 23:00
Locatie:
Raadszaal
Voorzitter:
W.A.C.M. Wouters

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Besluit
  De voorzitter opent en biedt de raad de Toekomststoel aan. Deze is gemaakt door kinderen van groep 7 en 8 van basisschool de Wereldwijs in Eersel. Wat is de Toekomststoel? De Toekomststoel is een landelijk initiatief van Jan Terlouw waar een ‘lege’ stoel tijdens een vergadering de toekomst vertegenwoordigt. In al haar zwijgen helpt zij ons er aan herinneren om "de toekomst" mee te laten wegen in de beslissingen van vandaag. Primus is mevrouw Van Dooren-van Beers.

  00:02:27 - 00:05:07 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
 • 2

  Op voorstel van het presidium wordt als hamerstuk aan de concept-agenda toegevoegd punt 7 "Implementatie Wet normalisering rechtspositie ambtenaren voor raadsgriffier en griffiemedewerkers".  Besluit
  Het CDA dient een motie Vreemd aan de orde van de dag in. Deze wordt behandeld voor de rondvraag. Op voorstel van het presidium is als hamerstuk aan de concept-agenda toegevoegd punt 7 "Implementatie Wet normalisering rechtspositie ambtenaren voor raadsgriffier en griffiemedewerkers". Kernbeleid geeft aan dat agendapunt 12 Belastingverordeningen een hamerstuk mag worden. De agenda wordt met inbegrip van deze wijzigingen vastgesteld.

  00:05:07 - 00:05:20 - S.C. (Sophie) Tinnemans
  00:05:20 - 00:06:05 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:06:05 - 00:06:17 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  00:06:17 - 00:06:45 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
 • 3

  Het college kan nadere informatie geven over onder andere regionale aangelegenheden, verbonden partijen en motie(s) uit de vorige raadsvergadering
  Voorgesteld wordt de wijze van afdoening van de ingekomen stukken conform het advies van het presidium vast te stellen.


  Besluit
  Conform advies
  • Motie "Sturen op Energie Neutrale Woningbouw": wethouder Kraaijeveld meldt dat het uitwerken van de motie op schema ligt.
  • Motie gemeente Duiven "Samen trap op trap af": de heer Spooren vraagt naar het effect van het "trap op trap af" principe voor de gemeente Eersel. Wethouder Kraaijeveld zegt toe hierop schriftelijk te antwoorden.

  Toezeggingen
  Titel
  Samen trap op trap af (motie gemeente Duiven)

  00:06:46 - 00:07:05 - S.J. (Steven) Kraaijeveld
  00:07:06 - 00:07:25 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:07:25 - 00:07:45 - H.J.A. (Rik) Spooren
  00:07:45 - 00:07:49 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:07:49 - 00:08:29 - H.J.A. (Rik) Spooren
  00:08:29 - 00:08:33 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:08:33 - 00:08:45 - S.J. (Steven) Kraaijeveld
  00:08:45 - 00:12:37 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
 • 4
 • 5
 • 6

  Resultaat stemming:


  Besluit
  1. een krediet van € 422.000,-- beschikbaar te stellen voor de bijdragen voor de bereikbaarheidsagenda die de komende 10 jaar gevraagd worden voor de regio brede (generieke) projecten. Dekking vindt plaats middels een beschikking over de bestemmingsreserve bereikbaarheidsagenda generieke projecten; 2. de rente over het saldo in de bestemmingsreserve bereikbaarheidsagenda generieke projecten toe te voegen aan de algemene reserve vrij besteedbaar; 3. de 11e begrotingswijziging 2019 vast te stellen.
 • 7

  Resultaat stemming:


  Besluit
  1. het “Delegatiebesluit werkgeverschap raad Eersel 2020” vast te stellen; 2. het “Aanwijzingsbesluit griffier en plaatsvervangend griffiers gemeente Eersel 2020” vast te stellen.
 • 8
 • 9

  De tekst van het geamendeerde besluit is op 17 december 2019 toegevoegd.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  a. het document ‘beleid geliberaliseerde pacht vanaf 2020’ vast te stellen, met daarin de volgende beslispunten: 1. De pacht in principe te gunnen voor een periode van 6 jaar middels een 2 keer 3 jaarcontract, tenzij ingeschat wordt dat de grond – direct of indirect - benodigd is voor een project van algemeen belang. 2. De hoogte van de pachtprijzen vast te stellen op basis van een advies van een onafhankelijk taxateur. 3. De pacht te gunnen middels een inschrijvings- en lotingssystematiek: a. met in acht name van een afstandscriterium van 5 kilometer en b. tevens de tekst op blz. 17/18 (paragraaf inschrijfvoorwaarden) te vervangen door: Aanpassing: De gemeente stelt geen voorwaarde meer qua vestiging- of woonplaats. De voorwaarde dat een inschrijver zijn/haar hoofdberoep in de landbouw heeft en de pachtkavel zal gebruiken voor bedrijfsmatige exploitatie blijft. De inschrijving voor de pachtpercelen wordt lokaal gepubliceerd. De landbouwer wordt meegenomen in de loting indien de afstand tussen de pachtkavel en het bedrijf van de landbouwer niet meer bedraagt dan 5 (vijf) kilometer (te meten op basis van kortste afstand tot perceel over de weg). Indien er geen pachter gevonden wordt die voldoet aan het afstandscriterium zal de pachtkavel aan de agrariër worden toegewezen die het dichtste bij het betreffende perceel ligt en die geen andere kavel toegewezen heeft gekregen. Indien er ook in deze categorie geen pachter gevonden wordt dan wordt de kavel aangeboden worden aan pachters die al wel een kavel hebben op volgorde van afstand tot het perceel (te beginnen bij degene die er het dichtste bij ligt). Motivering: Het stellen van de voorwaarde dat een inschrijver volgens de bevolkingsadministratie inwoner van gemeente Eersel is en/of een landbouwbedrijf heeft dat gevestigd is in gemeente Eersel, is echter in strijd met het Europeesrechtelijke discriminatieverbod, zoals vastgelegd in artikel 18 VWEU (Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie). Dit verbod houdt in dat een overheid bedrijven en burgers niet mag discrimineren naar nationaliteit. Door de eis te stellen dat alleen personen of bedrijven uit de gemeente de gronden kunnen pachten, zou bijvoorbeeld een Belgische onderneming benadeeld kunnen worden. Het is de vraag of Nederlandse inschrijvers van buiten de gemeente zich in de Nederlandse context op artikel 18 VWEU kunnen beroepen. Daarvoor moet er sprake zijn van een grensoverschrijdend element, en dat element ontbreekt in de relatie tussen de gemeente Eersel en een Nederlands bedrijf of persoon. Echter, ook afgezien van een rechtstreeks beroep op artikel 18 VWEU, zou de gemeente de voorwaarde niet moeten stellen vanwege het volgende. Het Europeesrechtelijke non discriminatieverbod werkt ook door in het (Europeesrechtelijke én nationaalrechtelijke) gelijkheidsbeginsel. Dit beginsel dat onderdeel uitmaakt van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, werkt ook door in private verhoudingen. Ook de jurisprudentie over de zogenoemde “schaarse rechten” wijst erop dat de overheid rechten (zoals het recht om een stuk grond te kopen of te pachten of het recht om een bepaalde vergunning aan te vragen) niet mag voorbehouden aan een bepaalde partij of een bepaalde groep ondernemers/inwoners. Doet de overheid dat toch, dan levert dit strijd op met het gelijkheidsbeginsel. Om te voorkomen dat er landbouwers van ver inschrijven en er zo meer landbouwverkeer ontstaat - met als gevolg meer energieconsumptie in de Kempen, CO2 uitstoot en meer verkeersonveiligheid in het buitengebied en op de gebiedsontsluitingswegen - kiest de gemeente ervoor om de afstand tussen het pachtperceel en de pachter een rol te laten spelen bij de uitgifte van pachtpercelen. Landbouwers die op een grotere afstand wonen (meer dan 5 kilometer) van het pachtperceel dan anderen doen niet mee met de loting voor dit perceel. De reële kans dat er juist ook landbouwers uit de gemeente Eersel benadeeld worden omdat deze verder weg gevestigd zijn dan een landbouwer uit een naburige gemeente zoals Bergeijk, Bladel of Veldhoven is een logisch gevolg van de keuze voor een afstandscriterium. 4. Een systematiek in te voeren waarbij er met verplichte en vrijwillige duurzaamheidsmaatregelen wordt gewerkt. 5. Als verplichte maatregelen aan te merken: akkerranden en mechanisch onderwerken van het vanggewas en als vrijwillige maatregelen: telen bepaalde gewassen en de aanleg van keverbanken. 6. Pachters die de duurzaamheidsmaatregel niet of niet goed uitvoeren te sanctioneren door geen nieuwe overeenkomst te sluiten in lopende 6-jaars termijn en deze pachters uit te sluiten bij de eerstvolgende pachtuitgifte. b. gelet op de financiële consequenties voortvloeiend uit de punten a. 1 t/m 6 de baten van de post Verhuur en verpachtingen gronden vanaf 2020 structureel met € 24.500,-- te verlagen en de lasten voor de externe inhuur vanaf 2020 structureel met € 2.000,-- te verhogen; c. ter dekking van de per saldo hogere kosten uit punt b. de post “Onvoorziene uitgaven” te verlagen met € 26.500,--; d. gelet op punt b. en c. de 5e begrotingswijzing 2020 vast te stellen.

  Stemverklaring fractie Kernbeleid


  00:12:37 - 00:12:38 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  00:12:45 - 00:12:53 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:12:53 - 00:14:47 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  00:14:48 - 00:15:18 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:15:18 - 00:15:23 - W.J. (Willem) de Laat
  00:15:28 - 00:15:45 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:15:48 - 00:15:49 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  00:15:49 - 00:15:50 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  00:15:50 - 00:15:52 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:15:52 - 00:15:53 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  00:15:53 - 00:15:55 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
 • 10

  Resultaat stemming:


  Besluit
  1. het actieplan eikenprocessierups 2020-2022 vast te stellen; 2. een krediet voor de uitvoering van bovengenoemd actieplan beschikbaar te stellen van € 285.000,-. Dekking vindt plaats middels een beschikking over de algemene reserve vrij besteedbaar; 3. het exploitatiebudget voor de bestrijding van eikenprocessierups vanaf 2020 structureel te verhogen van € 7.700,- naar € 25.000,- per jaar en de post onvoorziene uitgaven dienovereenkomstig te verlagen; 4. de 6e begrotingswijziging 2020 vast te stellen.

  00:16:18 - 00:16:48 - H.M.L. (Henny) van Dooren-van Beers
  00:16:48 - 00:16:52 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:16:53 - 00:17:08 - S.J. (Steven) Kraaijeveld
  00:17:08 - 00:17:10 - H.M.L. (Henny) van Dooren-van Beers
  00:17:13 - 00:17:20 - S.J. (Steven) Kraaijeveld
  00:17:28 - 00:17:33 - H.M.L. (Henny) van Dooren-van Beers
  00:17:33 - 00:17:35 - S.J. (Steven) Kraaijeveld
  00:17:35 - 00:17:37 - H.M.L. (Henny) van Dooren-van Beers
  00:17:37 - 00:17:43 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:17:43 - 00:18:42 - E.J. (Egbert Jan) Plas
  00:18:42 - 00:18:53 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:18:53 - 00:18:57 - S.J. (Steven) Kraaijeveld
  00:18:57 - 00:19:11 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:19:11 - 00:19:12 - H.M.L. (Henny) van Dooren-van Beers
  00:19:12 - 00:19:13 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:19:13 - 00:19:14 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  00:19:14 - 00:19:15 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  00:19:15 - 00:19:16 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:19:16 - 00:19:17 - E.J. (Egbert Jan) Plas
  00:19:17 - 00:19:18 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
 • 11

  Resultaat stemming:


  Besluit
  de Strategische Kempenagenda vast te stellen.

  Moties
  Titel
  Motie 1 - Strategische Kempenagenda

  00:19:31 - 00:20:23 - H.M.L. (Henny) van Dooren-van Beers
  00:20:23 - 00:20:31 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:20:31 - 00:20:58 - H.M.L. (Henny) van Dooren-van Beers
  00:20:58 - 00:21:01 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:21:01 - 00:23:13 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  00:23:13 - 00:23:15 - H.J.A. (Rik) Spooren
  00:23:15 - 00:23:21 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  00:23:21 - 00:23:23 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:23:23 - 00:23:24 - H.J.A. (Rik) Spooren
  00:23:24 - 00:23:25 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  00:23:28 - 00:23:29 - H.J.A. (Rik) Spooren
  00:23:29 - 00:23:30 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:23:30 - 00:24:30 - H.J.A. (Rik) Spooren
  00:24:31 - 00:24:32 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:24:32 - 00:24:38 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  00:24:38 - 00:24:39 - H.J.A. (Rik) Spooren
  00:24:39 - 00:24:43 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  00:24:43 - 00:24:45 - H.J.A. (Rik) Spooren
  00:24:45 - 00:25:46 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  00:26:10 - 00:26:12 - H.J.A. (Rik) Spooren
  00:26:24 - 00:26:25 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:26:25 - 00:28:01 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  00:28:01 - 00:28:04 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:28:04 - 00:28:31 - I. (Ivonne) Cune-Noten
  00:28:31 - 00:28:35 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:28:35 - 00:29:35 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  00:29:35 - 00:29:37 - H.J.A. (Rik) Spooren
  00:29:37 - 00:29:39 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:29:39 - 00:30:39 - H.J.A. (Rik) Spooren
  00:30:40 - 00:30:43 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:30:43 - 00:30:51 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  00:30:51 - 00:30:53 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:30:55 - 00:32:07 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  00:32:07 - 00:32:09 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:32:09 - 00:32:10 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  00:32:10 - 00:32:33 - H.J.A. (Rik) Spooren
  00:32:33 - 00:32:35 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:32:35 - 00:33:18 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  00:33:18 - 00:33:20 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:33:20 - 00:33:24 - H.J.A. (Rik) Spooren
  00:33:24 - 00:34:14 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  00:34:14 - 00:34:15 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:34:15 - 00:34:16 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  00:34:16 - 00:35:15 - H.J.A. (Rik) Spooren
  00:35:15 - 00:35:19 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:35:19 - 00:35:32 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  00:35:32 - 00:35:33 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  00:35:33 - 00:35:36 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  00:35:37 - 00:35:39 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:35:39 - 00:37:22 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  00:37:22 - 00:37:33 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:37:33 - 00:38:37 - H.J.A. (Rik) Spooren
  00:38:38 - 00:38:54 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:38:55 - 00:39:59 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  00:39:59 - 00:40:01 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:40:01 - 00:40:24 - H.J.A. (Rik) Spooren
  00:40:25 - 00:40:30 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  00:40:30 - 00:40:39 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:40:39 - 00:40:42 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  00:40:42 - 00:40:43 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:40:44 - 00:42:39 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  00:42:40 - 00:42:45 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:42:45 - 00:44:27 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  00:44:27 - 00:44:32 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:44:32 - 00:46:49 - D.C.H. (Daan) van den Broek
  00:46:50 - 00:46:57 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:46:58 - 00:48:37 - A.W.M. (Teun) Lavrijssen
  00:48:39 - 00:48:51 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:48:51 - 00:49:53 - H.M.L. (Henny) van Dooren-van Beers
  00:49:53 - 00:49:55 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:49:55 - 00:52:36 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  00:52:36 - 00:52:37 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:52:39 - 00:53:15 - H.J.A. (Rik) Spooren
  00:53:16 - 00:53:17 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:53:17 - 00:53:23 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  00:53:31 - 00:53:35 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:53:35 - 00:53:46 - A.J.F. (Arno) Kennis
  00:53:46 - 00:53:57 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:53:57 - 00:54:08 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  00:54:08 - 00:54:18 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:54:18 - 00:55:39 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  00:55:39 - 00:55:41 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:55:41 - 00:56:23 - H.J.A. (Rik) Spooren
  00:56:23 - 00:56:24 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:56:24 - 00:57:14 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  00:57:14 - 00:57:15 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:57:15 - 00:57:37 - H.J.A. (Rik) Spooren
  00:57:37 - 00:57:41 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:57:41 - 00:58:54 - D.C.H. (Daan) van den Broek
  00:58:55 - 00:59:05 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:59:05 - 00:59:09 - A.W.M. (Teun) Lavrijssen
  00:59:10 - 00:59:18 - D.C.H. (Daan) van den Broek
  00:59:18 - 00:59:23 - A.W.M. (Teun) Lavrijssen
  00:59:23 - 00:59:27 - D.C.H. (Daan) van den Broek
  00:59:27 - 00:59:28 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:59:28 - 00:59:38 - A.W.M. (Teun) Lavrijssen
  00:59:38 - 01:00:03 - D.C.H. (Daan) van den Broek
  01:00:03 - 01:00:10 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:00:10 - 01:00:38 - A.W.M. (Teun) Lavrijssen
  01:00:42 - 01:01:02 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:01:03 - 01:01:05 - H.M.L. (Henny) van Dooren-van Beers
  01:01:06 - 01:01:08 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:01:08 - 01:01:09 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  01:01:09 - 01:01:12 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:01:19 - 01:01:21 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  01:01:21 - 01:01:23 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:01:23 - 01:01:25 - W.J. (Willem) de Laat
  01:01:25 - 01:01:26 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:01:26 - 01:01:28 - A.W.M. (Teun) Lavrijssen
  01:01:30 - 01:01:45 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:01:48 - 01:01:49 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  01:01:49 - 01:01:51 - I. (Ivonne) Cune-Noten
  01:01:51 - 01:01:52 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:01:56 - 01:01:59 - W.J. (Willem) de Laat
  01:01:59 - 01:02:02 - A.W.M. (Teun) Lavrijssen
  01:02:02 - 01:03:45 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
 • 12

  Resultaat stemming:


  Besluit
  de volgende belastingverordeningen, conform de ter inzage liggende ontwerp-verordeningen, vast te stellen: - de Verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting 2020; - de Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2020; - de Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2020 met bijbehorende tarieventabel; - de Verordening op de heffing en invordering van leges 2020 met bijbehorende tarieventabel; - de Verordening op de heffing en invordering van vermakelijkhedenretributie 2020; - de Verordening op de heffing en invordering van onroerende zaakbelastingen 2020; - de Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting 2020, inclusief bijbehorende kaart met gebiedsafbakening.
 • 13

  Het door ESA ingediende speerpunt m.b.t. onderschrijdingen wordt door de Rekenkamercommissie opgepakt als onderzoek in 2020.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  1. het normenkader voor de accountantscontrole op de programmarekening 2019 voor kennisgeving aan te nemen; 2. het volgende speerpunt te betrekken bij de accountantscontrole van de jaarrekening gemeente Eersel over 2019: vastgestelde subsidies 2019 (niet alleen uit het subsidieprogramma): checken of de gelden die naar de verenigingen gaan en subsidies die worden uitgegeven voldoen aan het subsidiebeleid.

  01:03:45 - 01:04:53 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:04:54 - 01:04:56 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  01:04:56 - 01:04:57 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  01:04:57 - 01:04:59 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:04:59 - 01:05:00 - E.J. (Egbert Jan) Plas
  01:05:00 - 01:05:01 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:05:01 - 01:05:02 - W.J. (Willem) de Laat
  01:05:02 - 01:05:03 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:05:03 - 01:05:05 - J.W.C.M. (Jos) Heezemans
  01:05:05 - 01:05:17 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
 • 14

  Moties
  Titel
  Motie 2 - Regeling en stimuleringsbeloning jonge wagenbouwers
 • 15

  Besluit
  Wordt geen gebruik van gemaakt.

  01:05:17 - 01:07:13 - S.C. (Sophie) Tinnemans
  01:07:31 - 01:07:38 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:07:38 - 01:08:02 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  01:08:02 - 01:08:07 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:08:07 - 01:08:12 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  01:08:12 - 01:08:15 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:08:15 - 01:08:22 - S.C. (Sophie) Tinnemans
  01:08:22 - 01:08:23 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:08:23 - 01:08:29 - S.C. (Sophie) Tinnemans
  01:08:30 - 01:08:36 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:08:44 - 01:08:53 - H.J.M. (Eric) Beex
  01:08:53 - 01:09:11 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:09:12 - 01:09:22 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  01:09:22 - 01:09:28 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:09:28 - 01:09:49 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  01:09:49 - 01:09:53 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:09:53 - 01:10:57 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  01:10:57 - 01:10:58 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:10:58 - 01:11:04 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  01:11:05 - 01:11:43 - S.C. (Sophie) Tinnemans
  01:11:44 - 01:11:50 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:11:50 - 01:12:12 - E.J. (Egbert Jan) Plas
  01:12:12 - 01:12:17 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:12:17 - 01:12:37 - D.C.H. (Daan) van den Broek
  01:12:37 - 01:12:40 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:12:40 - 01:13:13 - S.C. (Sophie) Tinnemans
  01:13:13 - 01:13:20 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:13:20 - 01:13:57 - A.J.F. (Arno) Kennis
  01:13:57 - 01:14:01 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:14:01 - 01:14:03 - S.C. (Sophie) Tinnemans
  01:14:03 - 01:14:16 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:14:16 - 01:14:46 - S.C. (Sophie) Tinnemans
  01:14:46 - 01:14:48 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:14:48 - 01:15:01 - A.J.F. (Arno) Kennis
  01:15:01 - 01:15:03 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:15:03 - 01:15:35 - S.C. (Sophie) Tinnemans
  01:15:36 - 01:15:43 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:15:43 - 01:16:05 - H.J.M. (Eric) Beex
  01:16:05 - 01:16:12 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:16:13 - 01:16:48 - S.C. (Sophie) Tinnemans
  01:16:48 - 01:16:52 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:16:52 - 01:17:53 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  01:17:53 - 01:17:56 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:17:56 - 01:19:12 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  01:19:13 - 01:20:02 - E.J. (Egbert Jan) Plas
  01:20:02 - 01:20:05 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:20:09 - 01:20:22 - A.J.F. (Arno) Kennis
  01:20:22 - 01:20:24 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:20:24 - 01:20:43 - H.J.M. (Eric) Beex
  01:20:44 - 01:20:52 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:20:54 - 01:20:56 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  01:20:56 - 01:20:58 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  01:20:58 - 01:20:59 - E.J. (Egbert Jan) Plas
  01:20:59 - 01:21:01 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:21:01 - 01:21:02 - W.J. (Willem) de Laat
  01:21:02 - 01:21:03 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:21:03 - 01:21:04 - A.J.F. (Arno) Kennis
  01:21:04 - 01:21:32 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
 • 16

  01:21:59 - 01:22:07 - W.A.C.M. (Wim) Wouters