Raadsvergadering

dinsdag 16 april 2019 20:00 - 23:00
Locatie:
Raadszaal
Voorzitter:
J. Vos
Toelichting:

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Besluit
  Primus is mevrouw Wouters-Woestenberg

  00:00:18 - 00:00:27 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:01:34 - 00:01:36 - J.J.A.M. (Jacqueline) Wouters-Woestenberg
  00:01:36 - 00:02:00 - J.A.M. (Joseph) Vos
 • 2


  Besluit
  - Agendapunt 10 kan wat P/GL betreft alsnog een hamerstuk worden. Verder wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld. - Het verslag van 9 april 2019 wordt vastgesteld.

  00:02:04 - 00:02:27 - D.C.H. (Daan) van den Broek
  00:02:29 - 00:02:46 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:02:46 - 00:02:52 - S.C. (Sophie) Tinnemans
 • 3


  Besluit
  Er hebben zich geen insprekers gemeld.
 • 4

  Het college kan nadere informatie geven over onder andere regionale aangelegenheden, verbonden partijen en motie(s) uit de vorige raadsvergadering


  Besluit
  Wethouder Beex: - er is een raadsinformatiebrief aan de raad gestuurd over de (proces)voortgang van de uitvoering van het amendement m.b.t. het "Onderzoek naar gezondheidseffecten van risicovolle objecten". - vraagt aandacht voor de Presentatie van het advies Proefcasus Eindhoven Airport op 25 april en 8 mei 2019. Raadsinformatiebrief "Budgetoverheveling" d.d. 2 april 2019: Mevrouw Tinnemans vraagt zich af of via een raadsinformatiebrief budgetoverheveling kan plaatsvinden en of nog niet beschikbaar gestelde gelden vooruitlopend op een raadsbesluit mogen worden uitgegeven. Wethouder Kraaijeveld zegt toe hier schriftelijk op te reageren. Klimaatbeleid-Verduurzaming bestaande woningvoorraad: De heer Hoffland vraagt aandacht om ook bewoners van niet-energiezuinige woningen te betrekken bij de verduurzaming. Wethouder Beex neemt de oproep ter harte.

  Toezeggingen
  Titel
  Raadsinformatiebrief "Budgetoverheveling 2018" d.d. 2 april 2019

  00:02:52 - 00:04:32 - H.J.M. (Eric) Beex
  00:04:32 - 00:04:34 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:04:34 - 00:04:42 - S.C. (Sophie) Tinnemans
  00:04:42 - 00:04:44 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:04:44 - 00:05:05 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  00:05:07 - 00:05:37 - H.J.M. (Eric) Beex
  00:05:37 - 00:05:42 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:05:42 - 00:06:04 - S.C. (Sophie) Tinnemans
  00:06:04 - 00:06:07 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:06:07 - 00:06:08 - S.J. (Steven) Kraaijeveld
  00:06:22 - 00:06:24 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:06:24 - 00:06:42 - S.C. (Sophie) Tinnemans
  00:06:43 - 00:06:45 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:06:45 - 00:06:52 - S.J. (Steven) Kraaijeveld
  00:06:52 - 00:06:57 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:07:00 - 00:09:35 - D.O. (Dennis) Hoffland
  00:09:36 - 00:09:37 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:09:38 - 00:10:07 - H.J.M. (Eric) Beex
  00:10:07 - 00:11:00 - J.A.M. (Joseph) Vos
 • 5
 • 6
 • 7

  Resultaat stemming:


  Besluit
  1. vast te stellen de Verordening werkgeverscommissie gemeente Eersel 2019; 2. als leden van de werkgeverscommissie te benoemen:  mevrouw H.M.L. van Dooren (voorzitter);  de heer A.M. Steenhoek (lid) en  mevrouw J.J.A.M. Wouters (lid).
 • 8
 • 9

  Resultaat stemming:


  Besluit
  1. de ingediende zienswijzen ontvankelijk te verklaren; 2. de ingediende zienswijzen niet over te nemen; 3. het bestemmingsplan “Kom Eersel, herziening Markt-Hint” (NL.IMRO.0770.BPEmarkt2040-VAST) met als ondergrond: basisregistratie kadaster (BRK) (2018-10-05), conform het ontwerp bestemmingsplan van 5 oktober 2018 (NL.IMRO.0770.BPEmarkt2040-ONTW) met de volgende wijzigingen vast te stellen:  op de verbeelding de aanduiding centrum op te nemen in plaats van gemengd;  de dubbelbestemmingen en andere aanduidingen op te nemen, die in het bestemmingsplan Kom Eersel, eerste herziening zitten.

  00:13:51 - 00:13:52 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:13:55 - 00:16:51 - S.C. (Sophie) Tinnemans
  00:16:51 - 00:16:53 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:16:53 - 00:16:54 - S.C. (Sophie) Tinnemans
  00:16:54 - 00:16:56 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  00:18:30 - 00:18:32 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:18:35 - 00:19:50 - E.J. (Egbert Jan) Plas
  00:19:50 - 00:19:53 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:19:53 - 00:22:21 - D.C.H. (Daan) van den Broek
  00:22:21 - 00:22:24 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:22:24 - 00:22:26 - A.J.F. (Arno) Kennis
  00:22:26 - 00:22:27 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:22:27 - 00:22:55 - D.O. (Dennis) Hoffland
  00:22:55 - 00:23:43 - D.C.H. (Daan) van den Broek
  00:23:47 - 00:24:48 - A.J.F. (Arno) Kennis
  00:24:48 - 00:24:52 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:24:52 - 00:26:36 - S.J. (Steven) Kraaijeveld
  00:26:36 - 00:26:38 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:26:38 - 00:27:18 - D.C.H. (Daan) van den Broek
  00:27:18 - 00:27:19 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:27:22 - 00:27:30 - S.J. (Steven) Kraaijeveld
  00:27:30 - 00:28:20 - J.A.M. (Joseph) Vos
 • 10

  Resultaat stemming:


  Besluit
  het bestemmingsplan "bestemmingsplan Kom Wintelre, herziening Groenstraat 1", zowel analoog als digitaal vast te stellen overeenkomstig het ontwerpbestemmingsplan (NL.IMRO.0770.BPWgroenstr-ONTW), gedateerd 10 december 2018, met als ondergrond: basisregistratie grootschalige topografie (BGT) 2018-10-22. De code zal na vaststelling zijn NL.IMRO.0770.BPWgroenstr-VAST.
  Stemverklaring afgelegd door de fracties P/GL en Kb.

  00:11:00 - 00:11:35 - D.C.H. (Daan) van den Broek
  00:11:35 - 00:12:40 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  00:12:40 - 00:12:44 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:12:44 - 00:13:07 - S.J. (Steven) Kraaijeveld
  00:13:08 - 00:13:37 - J.A.M. (Joseph) Vos
 • 11

  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  de Kadernota “Grondstoffen” vast te stellen.


  Besluit
  de Kadernota “Grondstoffen” vast te stellen, met de volgende aanvullingen: 1. Het huidige systeem van huis-aan-huis inzameling wordt als uitgangspunt genomen. 2. Er wordt ingezet op het optimaliseren van het milieurendement door flankerende maatregelen. 3. Deze maatregelen krijgen de tijd om zich te bewijzen, worden indien nodig tussentijds bijgestuurd en grondig geëvalueerd. De planning van projecten wordt hierop aangepast. 4. Bij de volgende projecten worden scenario’s uitgewerkt met budgettaire gevolgen en deze resultaten en keuzes worden aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd: • Onderzoek scenario’s grondstof inname/inzamelsysteem; • Onderzoek optimalisatie bestaande inzamelstructuren oud papier, glas, textiel; • Onderzoek scenario’s inzamelstructuur restafval; • Onderzoek kringloop en hergebruikcentra bouwmaterialen; 5. Individuele gemeenten behouden het recht voor om (op onderdelen) afwijkende keuzes te maken. Gemeenten wegen hierbij terdege de gezamenlijke belangen mee, maar er komt geen verplicht uniform systeem voor alle Kempengemeenten.

  Amendementen
  Titel
  Amendement 1
  Toezeggingen
  Titel
  Kadernota Grondstoffen: Voorleggen diverse projectplannen aan de raad

  00:28:38 - 00:28:45 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:28:45 - 00:32:41 - A.J.A. (André) Huijbregts
  00:32:41 - 00:32:43 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:32:44 - 00:41:40 - D.O. (Dennis) Hoffland
  00:41:40 - 00:41:43 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:41:43 - 00:44:23 - E.J. (Egbert Jan) Plas
  00:44:24 - 00:44:26 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:44:28 - 00:45:51 - A.J.F. (Arno) Kennis
  00:45:51 - 00:45:55 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:45:56 - 00:52:39 - H.J.M. (Eric) Beex
  00:52:39 - 00:52:43 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:52:43 - 00:53:12 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  00:53:12 - 00:53:13 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:53:15 - 00:53:52 - H.J.M. (Eric) Beex
  00:53:52 - 00:53:53 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:53:57 - 00:54:08 - D.O. (Dennis) Hoffland
  00:54:08 - 00:54:10 - J.A.M. (Joseph) Vos
  01:00:23 - 01:00:30 - A.J.A. (André) Huijbregts
  01:00:30 - 01:00:36 - J.A.M. (Joseph) Vos
  01:00:36 - 01:00:38 - D.O. (Dennis) Hoffland
  01:00:42 - 01:01:35 - A.J.A. (André) Huijbregts
  01:01:36 - 01:01:38 - J.A.M. (Joseph) Vos
  01:01:38 - 01:04:07 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  01:04:08 - 01:04:10 - J.A.M. (Joseph) Vos
  01:04:11 - 01:08:03 - D.O. (Dennis) Hoffland
  01:08:05 - 01:08:06 - J.A.M. (Joseph) Vos
  01:08:06 - 01:13:25 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  01:13:26 - 01:13:27 - J.A.M. (Joseph) Vos
  01:13:28 - 01:13:59 - W.J. (Willem) de Laat
  01:14:00 - 01:14:02 - D.O. (Dennis) Hoffland
  01:14:02 - 01:14:03 - J.A.M. (Joseph) Vos
  01:14:03 - 01:14:23 - D.O. (Dennis) Hoffland
  01:14:23 - 01:14:26 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  01:14:26 - 01:14:32 - D.O. (Dennis) Hoffland
  01:14:32 - 01:14:37 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  01:14:37 - 01:15:28 - D.O. (Dennis) Hoffland
  01:15:28 - 01:15:30 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  01:15:30 - 01:15:31 - D.O. (Dennis) Hoffland
  01:15:31 - 01:15:33 - J.A.M. (Joseph) Vos
  01:15:33 - 01:16:15 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  01:16:15 - 01:16:17 - J.A.M. (Joseph) Vos
  01:16:20 - 01:16:30 - D.O. (Dennis) Hoffland
  01:16:30 - 01:16:32 - J.A.M. (Joseph) Vos
  01:16:33 - 01:17:08 - A.J.F. (Arno) Kennis
  01:17:08 - 01:17:10 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  01:17:41 - 01:17:41 - J.A.M. (Joseph) Vos
  01:17:41 - 01:17:43 - A.J.F. (Arno) Kennis
  01:17:46 - 01:17:48 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  01:17:48 - 01:17:49 - W.J. (Willem) de Laat
  01:17:49 - 01:17:51 - J.A.M. (Joseph) Vos
  01:17:51 - 01:18:35 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  01:18:35 - 01:18:37 - A.J.F. (Arno) Kennis
  01:18:37 - 01:18:45 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  01:18:45 - 01:18:45 - J.A.M. (Joseph) Vos
  01:18:46 - 01:18:55 - A.J.F. (Arno) Kennis
  01:18:55 - 01:18:55 - J.A.M. (Joseph) Vos
  01:18:55 - 01:19:02 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  01:19:05 - 01:19:07 - J.A.M. (Joseph) Vos
  01:19:07 - 01:19:12 - A.J.F. (Arno) Kennis
  01:19:12 - 01:19:21 - D.C.H. (Daan) van den Broek
  01:19:21 - 01:19:23 - J.A.M. (Joseph) Vos
  01:19:23 - 01:19:32 - A.J.F. (Arno) Kennis
  01:19:32 - 01:19:45 - D.C.H. (Daan) van den Broek
  01:19:45 - 01:19:52 - A.J.F. (Arno) Kennis
  01:20:20 - 01:20:31 - D.C.H. (Daan) van den Broek
  01:20:32 - 01:20:39 - W.J. (Willem) de Laat
  01:20:43 - 01:21:22 - E.J. (Egbert Jan) Plas
  01:21:22 - 01:21:23 - J.A.M. (Joseph) Vos
  01:21:25 - 01:22:23 - D.O. (Dennis) Hoffland
  01:22:23 - 01:22:25 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  01:22:25 - 01:22:27 - J.A.M. (Joseph) Vos
  01:22:28 - 01:23:23 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  01:23:23 - 01:23:24 - J.A.M. (Joseph) Vos
  01:23:26 - 01:23:35 - D.O. (Dennis) Hoffland
  01:23:35 - 01:23:38 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  01:23:38 - 01:24:45 - D.O. (Dennis) Hoffland
  01:24:45 - 01:24:48 - J.A.M. (Joseph) Vos
  01:24:48 - 01:26:38 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  01:26:39 - 01:26:41 - J.A.M. (Joseph) Vos
  01:26:41 - 01:27:32 - H.J.M. (Eric) Beex
  01:27:32 - 01:27:53 - J.A.M. (Joseph) Vos
  01:27:53 - 01:28:02 - E.J. (Egbert Jan) Plas
  01:28:02 - 01:28:07 - J.A.M. (Joseph) Vos
  01:28:15 - 01:28:17 - J.J.A.M. (Jacqueline) Wouters-Woestenberg
  01:28:17 - 01:28:19 - H.J.A. (Rik) Spooren
  01:28:20 - 01:28:21 - J.E.M. (Annelies) Dekkers-van Aaken
  01:28:21 - 01:28:23 - J.A.M. (Joseph) Vos
  01:28:23 - 01:28:25 - J.E.M. (Annelies) Dekkers-van Aaken
  01:28:25 - 01:28:26 - J.A.M. (Joseph) Vos
  01:28:26 - 01:28:27 - A.J.A. (André) Huijbregts
  01:28:27 - 01:28:28 - J.A.M. (Joseph) Vos
  01:28:30 - 01:28:31 - S.C. (Sophie) Tinnemans
  01:28:31 - 01:28:33 - J.A.M. (Joseph) Vos
  01:28:33 - 01:28:35 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  01:28:35 - 01:28:36 - J.A.M. (Joseph) Vos
  01:28:36 - 01:28:37 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  01:28:38 - 01:28:40 - D.O. (Dennis) Hoffland
  01:28:40 - 01:28:41 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  01:28:42 - 01:28:43 - E.J. (Egbert Jan) Plas
  01:28:43 - 01:28:45 - D.C.H. (Daan) van den Broek
  01:28:45 - 01:28:47 - W.J. (Willem) de Laat
  01:28:47 - 01:28:48 - J.A.M. (Joseph) Vos
  01:28:50 - 01:28:51 - A.M. (Miranda) Verbaant-van Gestel
  01:28:51 - 01:28:52 - A.W.M. (Teun) Lavrijssen
  01:28:52 - 01:28:54 - J.A.M. (Joseph) Vos
 • 12
 • 13