Raadsvergadering

dinsdag 28 mei 2019 20:00 - 23:00
Locatie:
Raadszaal
Voorzitter:
J. Vos
Toelichting:

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Besluit
  De voorzitter herdenkt het overleden raadslid de heer Hoffland en nodigt de aanwezigen uit te gaan staan voor een minuut stilte ter nagedachtenis. Primus is mevrouw Van Dooren-van Beers

  00:00:23 - 00:03:23 - J.W.G. (Hans) van Bree
  00:03:25 - 00:04:40 - J.A.M. (Joseph) Vos
 • 2


  Besluit
  P-GL geeft aan dat agendapunten 11, 16 en 17 als hamerstuk behandeld kunnen worden. De agenda wordt verder ongewijzigd vastgesteld.

  00:04:40 - 00:04:48 - S.C. (Sophie) Tinnemans
  00:04:48 - 00:05:33 - J.A.M. (Joseph) Vos
 • 2.a

  Resultaat stemming:


  Besluit
  Mevrouw I. Cune-Noten toe te laten als lid van de gemeenteraad van Eersel.

  00:08:31 - 00:08:38 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:08:38 - 00:09:15 - H.M.L. (Henny) van Dooren-van Beers
  00:09:15 - 00:09:36 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:09:36 - 00:10:35 - J.W.G. (Hans) van Bree
  00:11:25 - 00:11:58 - J.A.M. (Joseph) Vos
 • 3


  Besluit
  Er hebben zich geen insprekers gemeld.
 • 4

  Het college kan nadere informatie geven over onder andere regionale aangelegenheden, verbonden partijen en motie(s) uit de vorige raadsvergadering Voorgesteld wordt de wijze van afdoening van de ingekomen stukken conform het advies van het presidium vast te stellen.


  Besluit
  Conform voorstel.
  Raadsinformatiebrief "DNA-traject gemeente Eersel" d.d. 7 mei 2019: Mevrouw Tinnemans heeft vragen over het nut en de noodzaak van zo'n onderzoek. De voorzitter geeft aan het onderwerp op de agenda van het presidium staat. Wethouder Kox geeft een nadere toelichting.

  00:11:58 - 00:13:00 - S.C. (Sophie) Tinnemans
  00:13:00 - 00:13:22 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:13:22 - 00:14:41 - S.P.G. (Léon) Kox
  00:14:42 - 00:14:58 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:14:58 - 00:15:07 - D.C.H. (Daan) van den Broek
  00:15:08 - 00:15:32 - S.P.G. (Léon) Kox
  00:15:33 - 00:15:37 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:15:37 - 00:15:47 - S.P.G. (Léon) Kox
  00:15:49 - 00:17:13 - J.A.M. (Joseph) Vos
 • 5
 • 6

  Resultaat stemming:


  Besluit
  het bestemmingsplan “Buitengebied 2017, herziening Lantie 3 Vessem” (NL.IMRO.0770.BPBherzlantie30065-VAST) met als ondergrond: basisregistratie kadaster (BRK) (2018-07-03), conform het ontwerpbestemmingsplan van 3 juli 2018 (NL.IMRO.0770.BPBherzlantie30065-ONTW) ongewijzigd vast te stellen.
 • 7

  Resultaat stemming:


  Besluit
  1. de ontwerpbegroting 2020 en de ontwerp meerjarenraming 2021-2023 van Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant voor kennisgeving aan te nemen; 2. geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2020 en de ontwerp meerjarenraming 2021-2023 van Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.
 • 8

  Resultaat stemming:


  Besluit
  geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2020 en het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven op de hoogte te brengen.
 • 9
 • 10

  Resultaat stemming:


  Besluit
  1. de conclusies en aanbevelingen uit het rapport Rekenkamercommissie Kempengemeenten “Onderzoek Wmo” in principe over te nemen en 2. het college opdracht te geven om, indien zij zich niet kunnen vinden in het onder 1 genoemde, via een raadsvoorstel hierop terug te komen direct na de zomervakantie.

  Amendementen
  Titel
  Amendement

  00:17:17 - 00:17:18 - S.C. (Sophie) Tinnemans
  00:17:25 - 00:17:28 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:17:31 - 00:19:02 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  00:19:02 - 00:19:03 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:19:03 - 00:19:06 - E.J. (Egbert Jan) Plas
  00:19:07 - 00:19:08 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:19:09 - 00:22:14 - A.M. (Miranda) Verbaant-van Gestel
  00:22:14 - 00:24:10 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:24:14 - 00:25:29 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  00:25:29 - 00:26:01 - J.A.M. (Joseph) Vos
 • 11

  Resultaat stemming:


  Besluit
  de conclusies uit het rapport "Planning en budgettering beheer openbare ruimte" te onderschrijven en de aanbevelingen over te nemen, rekening houdende met de bestuurlijke reactie van 11 februari 2019.
 • 12

  Resultaat stemming:


  Besluit
  de Startnotitie Regionale Energiestrategie Metropoolregio Eindhoven vast te stellen.
  Fracties van CDA en Kb hebben tegengestemd.

  00:26:02 - 00:27:34 - S.C. (Sophie) Tinnemans
  00:27:34 - 00:27:36 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:27:36 - 00:29:27 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  00:29:29 - 00:29:32 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:29:32 - 00:30:07 - D.C.H. (Daan) van den Broek
  00:30:07 - 00:31:06 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  00:31:07 - 00:31:08 - D.C.H. (Daan) van den Broek
  00:31:20 - 00:31:23 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:31:23 - 00:31:28 - D.C.H. (Daan) van den Broek
  00:31:28 - 00:31:38 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:31:38 - 00:32:28 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  00:32:28 - 00:32:32 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:32:32 - 00:33:02 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  00:33:02 - 00:33:04 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:33:04 - 00:34:11 - H.J.M. (Eric) Beex
  00:34:11 - 00:34:19 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:34:19 - 00:34:21 - S.C. (Sophie) Tinnemans
  00:34:21 - 00:34:23 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:34:23 - 00:34:27 - S.C. (Sophie) Tinnemans
  00:34:27 - 00:34:29 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:34:29 - 00:35:35 - S.C. (Sophie) Tinnemans
  00:35:35 - 00:35:37 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  00:35:39 - 00:35:40 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:35:40 - 00:36:00 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  00:36:00 - 00:36:03 - S.C. (Sophie) Tinnemans
  00:36:25 - 00:37:11 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  00:37:13 - 00:37:15 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:37:15 - 00:39:24 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  00:39:24 - 00:39:25 - E.J. (Egbert Jan) Plas
  00:39:25 - 00:39:26 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:39:29 - 00:40:05 - E.J. (Egbert Jan) Plas
  00:40:07 - 00:40:13 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:40:13 - 00:40:17 - H.J.M. (Eric) Beex
  00:40:17 - 00:40:54 - J.A.M. (Joseph) Vos
 • 13

  Resultaat stemming:


  Besluit
  1. geen zienswijze in te dienen en het Dagelijks Bestuur van de SK hiervan op de hoogte te brengen; 2. voor de budgetbijstellingen met betrekking tot 2019 de 6e begrotingswijziging 2019 vast te stellen.

  00:40:54 - 00:42:30 - S.C. (Sophie) Tinnemans
  00:42:31 - 00:42:34 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:42:34 - 00:43:39 - W.J. (Willem) de Laat
  00:43:39 - 00:47:24 - J.A.M. (Joseph) Vos
 • 14

  Resultaat stemming:


  Besluit
  1. een zienswijze in te dienen naar aanleiding van de ontwerpbegroting, het jaarplan en de voorgestelde begrotingswijziging Kempenplus; 2. voor de budgetbijstellingen met betrekking tot 2019 de 7e begrotingswijziging 2019 vast te stellen.
  Toelichting: Het besluit is mondeling (unaniem) geamendeerd. In tegenstelling tot het voorgestelde besluit wordt er een zienswijze ingediend. Strekking van de zienswijze is dat de gemeenteraad van Eersel ervan uitgaat dat in de definitieve versie de juiste cijfers verwerkt worden.

  Amendementen
  Titel
  Zienswijze tegen de begroting van Kempenplus (juiste cijfers opnemen)

  00:47:24 - 00:48:40 - S.C. (Sophie) Tinnemans
  00:48:40 - 00:48:47 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:48:49 - 00:49:05 - H.J.M. (Eric) Beex
  00:49:05 - 00:49:07 - S.C. (Sophie) Tinnemans
  00:49:17 - 00:49:28 - H.J.M. (Eric) Beex
  00:49:28 - 00:49:31 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:55:04 - 00:55:45 - H.J.M. (Eric) Beex
  00:55:49 - 00:55:53 - S.C. (Sophie) Tinnemans
  00:55:55 - 00:55:56 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:55:56 - 00:56:02 - H.J.M. (Eric) Beex
  00:56:02 - 00:56:23 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:56:23 - 00:56:38 - H.J.M. (Eric) Beex
  00:56:38 - 00:56:44 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:56:44 - 00:56:49 - H.J.M. (Eric) Beex
  00:56:49 - 00:56:52 - S.C. (Sophie) Tinnemans
  00:57:00 - 00:57:38 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:57:38 - 00:57:50 - S.C. (Sophie) Tinnemans
  00:57:50 - 00:57:51 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:57:52 - 00:58:28 - H.J.M. (Eric) Beex
  00:58:39 - 00:58:54 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:58:54 - 00:59:04 - W.J. (Willem) de Laat
  00:59:04 - 00:59:23 - J.A.M. (Joseph) Vos
  00:59:23 - 00:59:34 - W.J. (Willem) de Laat
  00:59:34 - 01:00:14 - J.A.M. (Joseph) Vos
  01:00:14 - 01:01:18 - H.M.L. (Henny) van Dooren-van Beers
 • 15

  Resultaat stemming:


  Besluit
  1. geen zienswijze in te dienen voor de 2e begrotingswijziging 2019 met betrekking tot de uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma; 2. een zienswijze in te dienen op de concept programmabegroting 2020. Hierin het Dagelijks Bestuur van de GGD kenbaar te maken dat we ons zorgen maken over de aanrijtijden in de Kempengemeenten en dat we graag willen weten welke maatregelen de GGD dit jaar gaat nemen om deze te verbeteren.

  Moties
  Titel
  Motie AED's

  01:01:19 - 01:01:21 - J.A.M. (Joseph) Vos
  01:01:26 - 01:02:49 - H.J.A. (Rik) Spooren
  01:02:49 - 01:02:50 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  01:02:50 - 01:03:26 - H.J.A. (Rik) Spooren
  01:03:29 - 01:03:29 - J.A.M. (Joseph) Vos
  01:03:29 - 01:04:29 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  01:04:30 - 01:04:32 - J.A.M. (Joseph) Vos
  01:04:34 - 01:05:19 - W.J. (Willem) de Laat
  01:05:20 - 01:05:24 - H.J.A. (Rik) Spooren
  01:05:29 - 01:09:49 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  01:09:49 - 01:09:54 - J.A.M. (Joseph) Vos
  01:09:54 - 01:12:32 - H.J.M. (Eric) Beex
  01:12:32 - 01:12:34 - J.A.M. (Joseph) Vos
  01:12:34 - 01:12:59 - H.M.L. (Henny) van Dooren-van Beers
  01:13:01 - 01:13:11 - H.J.M. (Eric) Beex
  01:13:14 - 01:13:47 - J.A.M. (Joseph) Vos
  01:13:59 - 01:14:01 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  01:14:09 - 01:14:17 - J.A.M. (Joseph) Vos
  01:18:36 - 01:18:43 - H.M.L. (Henny) van Dooren-van Beers
  01:18:43 - 01:18:44 - J.A.M. (Joseph) Vos
  01:18:44 - 01:18:49 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  01:18:49 - 01:18:50 - J.A.M. (Joseph) Vos
  01:18:50 - 01:19:12 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  01:19:12 - 01:20:13 - H.M.L. (Henny) van Dooren-van Beers
  01:20:13 - 01:20:16 - J.A.M. (Joseph) Vos
  01:20:16 - 01:21:43 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  01:21:43 - 01:21:44 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  01:21:46 - 01:21:48 - J.A.M. (Joseph) Vos
  01:21:48 - 01:21:53 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  01:23:04 - 01:23:55 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  01:23:57 - 01:24:49 - H.J.A. (Rik) Spooren
  01:24:49 - 01:24:50 - H.M.L. (Henny) van Dooren-van Beers
  01:24:50 - 01:24:52 - H.J.A. (Rik) Spooren
  01:24:52 - 01:24:53 - H.M.L. (Henny) van Dooren-van Beers
  01:24:53 - 01:24:57 - H.J.A. (Rik) Spooren
  01:24:59 - 01:25:02 - H.M.L. (Henny) van Dooren-van Beers
  01:25:02 - 01:25:23 - H.J.A. (Rik) Spooren
  01:25:39 - 01:25:40 - E.J. (Egbert Jan) Plas
  01:25:40 - 01:26:59 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  01:26:59 - 01:27:03 - H.J.A. (Rik) Spooren
  01:27:03 - 01:27:05 - J.A.M. (Joseph) Vos
  01:27:05 - 01:27:53 - E.J. (Egbert Jan) Plas
  01:27:53 - 01:27:58 - H.J.A. (Rik) Spooren
  01:28:00 - 01:28:01 - J.A.M. (Joseph) Vos
  01:28:01 - 01:28:55 - H.J.M. (Eric) Beex
  01:28:55 - 01:28:57 - J.A.M. (Joseph) Vos
  01:28:57 - 01:29:21 - W.J. (Willem) de Laat
  01:29:22 - 01:29:23 - J.A.M. (Joseph) Vos
  01:29:25 - 01:29:26 - H.J.M. (Eric) Beex
  01:30:01 - 01:30:02 - H.M.L. (Henny) van Dooren-van Beers
  01:30:02 - 01:30:05 - J.A.M. (Joseph) Vos
  01:30:05 - 01:30:06 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  01:30:06 - 01:30:20 - H.M.L. (Henny) van Dooren-van Beers
  01:30:20 - 01:30:21 - J.A.M. (Joseph) Vos
  01:30:23 - 01:31:36 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  01:31:37 - 01:31:43 - J.A.M. (Joseph) Vos
  01:31:43 - 01:31:46 - H.J.A. (Rik) Spooren
  01:31:46 - 01:31:48 - J.A.M. (Joseph) Vos
  01:31:48 - 01:31:50 - H.J.A. (Rik) Spooren
  01:31:50 - 01:31:55 - J.A.M. (Joseph) Vos
  01:39:26 - 01:39:28 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  01:39:28 - 01:39:30 - J.A.M. (Joseph) Vos
  01:39:30 - 01:39:40 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  01:39:40 - 01:39:44 - J.A.M. (Joseph) Vos
  01:39:55 - 01:40:10 - H.J.A. (Rik) Spooren
  01:40:10 - 01:40:11 - J.A.M. (Joseph) Vos
  01:40:11 - 01:40:45 - H.J.A. (Rik) Spooren
  01:40:45 - 01:40:48 - J.A.M. (Joseph) Vos
  01:40:48 - 01:41:53 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  01:41:53 - 01:41:57 - J.A.M. (Joseph) Vos
  01:41:58 - 01:42:14 - W.J. (Willem) de Laat
  01:42:14 - 01:42:20 - J.A.M. (Joseph) Vos
  01:42:22 - 01:42:23 - S.C. (Sophie) Tinnemans
  01:42:23 - 01:42:25 - J.A.M. (Joseph) Vos
  01:42:25 - 01:42:26 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  01:42:26 - 01:42:28 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  01:42:28 - 01:42:29 - J.A.M. (Joseph) Vos
  01:42:29 - 01:42:30 - I. (Ivonne) Cune-Noten
  01:42:30 - 01:42:31 - J.A.M. (Joseph) Vos
  01:42:34 - 01:42:35 - D.C.H. (Daan) van den Broek
  01:42:35 - 01:42:36 - W.J. (Willem) de Laat
  01:42:36 - 01:42:37 - J.A.M. (Joseph) Vos
  01:42:37 - 01:42:39 - A.J.F. (Arno) Kennis
  01:42:39 - 01:42:41 - A.M. (Miranda) Verbaant-van Gestel
  01:42:41 - 01:42:43 - J.A.M. (Joseph) Vos
  01:42:43 - 01:42:44 - J.W.C.M. Heezemans
  01:42:44 - 01:42:46 - J.J.A.M. (Jacqueline) Wouters-Woestenberg
  01:42:46 - 01:42:48 - H.J.A. (Rik) Spooren
  01:42:48 - 01:42:48 - J.A.M. (Joseph) Vos
  01:42:48 - 01:42:49 - J.E.M. (Annelies) Dekkers-van Aaken
  01:42:49 - 01:42:52 - A.J.A. (André) Huijbregts
  01:42:52 - 01:43:25 - J.A.M. (Joseph) Vos
 • 16

  Resultaat stemming:


  Besluit
  kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2020 van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost, geen zienswijzen in te dienen en het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio hiervan in kennis te stellen.
 • 17

  Resultaat stemming:


  Besluit
  1. geen reactie kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur KBP met betrekking tot de begrotingswijziging 2019; 2. geen reactie kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur KBP over de ontwerpbegroting 2020, inclusief meerjarenbeleid 2021-2023; 3. de jaarrekening 2018 en memo grondexploitatie maart 2019 voor kennisgeving aan te nemen.
 • 18

  Resultaat stemming:


  Besluit
  1. de 1e bestuursrapportage 2019 voor kennisgeving aan te nemen; 2. de budgetten bij te stellen zoals opgenomen in bijlage 2: "Specificatie budgetbijstellingen 1e bestuursrapportage 2019". Tot en met de raadsvergadering van 16 april 2019 bedroeg de toevoeging van het begrotingssaldo 2019 aan de algemene reserve vrij besteedbaar € 95.127,-. Gelet op het exploitatievoordeel van deze 1e bestuursrapportage 2019 ad € 8.573,-- wordt voorgesteld om de toevoeging van € 95.127,-- te wijzigen in een toevoeging aan de algemene reserve vrij besteedbaar van € 103.700,--- (€ 95.127,-- plus € 8.573,--); 3. de volgende kredieten bij te stellen c.q. beschikbaar te stellen: - Krediet beschikbaar stellen voor “Onderzoek verkeerslawaai diverse woningen” van € 76.350,-- (dekking subsidie € 76.350 Bureau Sanering Verkeerslawaai). - Krediet beschikbaar stellen voor “Herstel geluidsscherm op geluidswal langs N397” van € 205.000,-- (afschrijving in 40 jaar, kapitaallasten ten laste van de exploitatie). - Krediet beschikbaar stellen voor “Vervangen persleidingen mechanische riolering” van € 75.000,-- (afschrijving in 45 jaar, kapitaallasten ten laste van de (kostendekkende) rioolheffing). - Aanvullend krediet beschikbaar stellen voor "Vervangen verharding Fr. Van Nunenstraat" van € 21.000,-- (afschrijving in 60 jaar, kapitaallasten ten laste van de reserve Rehabilitatie wegen). - Aanvullend krediet beschikbaar stellen voor " Vervangen verharding Lindehof /Linderstraat " van € 9.000,-- (afschrijving in 60 jaar, kapitaallasten ten laste van de reserve Rehabilitatie wegen). - Krediet beschikbaar stellen voor “Project SMARA” van € 251.031,-- (dekking subsidie € 251.031,-- ’Subsidieregeling Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant 2017-2030’’ en Samenwerkingsovereenkomst Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant 2017-2030”). - Aanvullend krediet beschikbaar stellen voor " Kunstwandelroute “Het Groene Lint"" van € 29.344,-- (dekking subsidie € 10.000,-- BNG-Cultuurfonds en € 19.344,-- vanuit de meeropbrengsten toeristenbelasting 2017 en 2018). - Krediet beschikbaar stellen voor “Aanschaf beregeningsinstallatie” van € 25.000,-- (afschrijving in 15 jaar, kapitaallasten ten laste van de exploitatie). - Krediet beschikbaar stellen voor “Geluid- en brandwerende voorzieningen gemeentehuis.” van € 66.000,-- (dekking afschrijving in 40 jaar, kapitaallasten ten laste van de exploitatie). 4. de volgende mutaties in de reserves: Incidenteel te beschikken over de volgende reserves: - “Rehabilitatie wegen” voor een bedrag van € 1.100,-- wegens kapitaallasten verhoging van de krediet “Vervangen verharding Fr. Van Nunenstraat en indehof /Linderstraat” (programma 6). - “Bestemmingsreserve compensatie landbouwgronden” voor een bedrag van € 26.803,-- wegens aankoop gronden (programma 8). Incidenteel toe te voegen aan de volgende reserve: - “Algemene reserve vrij besteedbaar” voor een bedrag van € 360.000,-- wegens resultaat verkoop voormalige Jacobusschool (programma 8); 5.a een nieuwe bestemmingsreserve “SDE subsidie” in te stellen zodat gedurende de eerste 15 jaar elk jaar 40% van het ontvangen bedrag aan SDE subsidie hierin kan worden gestort om vervolgens het 16e tot en met 25e jaar jaarlijks aan deze reserve een bedrag te onttrekken waardoor de SDE subsidie over 25 jaar wordt verdeeld (kapitaallasten zijn ook over 25 jaar becijferd). Voor 2019 wordt een storting geraamd van € 5.507,-- (zie programma 4 bijlage 1); 5.b voor de investeringskredieten “Energiereductie gemeentelijke gebouwen” onderstaande afschrijvingstermijnen alsnog (formeel) vast te stellen (zie programma 4 bijlage 1): - bouwkundig 40 jaar - installaties 20 jaar - regeltechnisch 15 jaar - zonnepanelen/LED-verlichting 25 jaar 6. voor de punten 2 tot en met 5 de 8e begrotingswijziging 2019 vast te stellen.
  De fractie Kb heeft een stemverklaring afgelegd.

  Toezeggingen
  Titel
  Eerste bestuursrapportage (vergunningen beregening)

  01:43:25 - 01:43:27 - J.W.C.M. Heezemans
  01:43:27 - 01:43:34 - J.A.M. (Joseph) Vos
  01:43:34 - 01:44:21 - A.J.A. (André) Huijbregts
  01:44:21 - 01:44:23 - J.A.M. (Joseph) Vos
  01:44:23 - 01:49:47 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  01:49:47 - 01:49:49 - J.A.M. (Joseph) Vos
  01:49:49 - 01:52:04 - J.W.C.M. Heezemans
  01:52:06 - 01:52:08 - J.A.M. (Joseph) Vos
  01:52:08 - 01:52:39 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  01:52:41 - 01:52:46 - J.A.M. (Joseph) Vos
  01:52:46 - 01:53:40 - S.J. (Steven) Kraaijeveld
  01:53:40 - 01:53:42 - J.A.M. (Joseph) Vos
  01:53:43 - 01:54:35 - S.P.G. (Léon) Kox
  01:54:35 - 01:54:39 - J.A.M. (Joseph) Vos
  01:54:39 - 01:54:54 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  01:54:55 - 01:55:10 - S.P.G. (Léon) Kox
  01:55:11 - 01:55:13 - J.A.M. (Joseph) Vos
  01:55:13 - 01:56:02 - H.J.M. (Eric) Beex
  01:56:02 - 01:56:10 - J.A.M. (Joseph) Vos
  01:56:12 - 01:58:35 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  01:58:36 - 01:58:49 - J.A.M. (Joseph) Vos
  01:58:49 - 01:58:56 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  01:58:56 - 01:59:06 - J.A.M. (Joseph) Vos
  01:59:06 - 02:01:40 - W.J. (Willem) de Laat
 • 19

  Besluit
  De heer Vos is vandaag voor de laatste keer voorzitter van de gemeenteraad van Eersel. De heer De Laat spreekt namens de raad en overhandigt een cadeau. De heer Vos geeft een reactie en bedankt de raad.

  02:01:40 - 02:02:20 - J.A.M. (Joseph) Vos
  02:02:20 - 02:04:20 - J.W.G. (Hans) van Bree
  02:04:22 - 02:04:25 - J.A.M. (Joseph) Vos
 • 20