Raadsvergadering

dinsdag 15 juni 2021 19:30 - 23:30
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
J.P.M. Meijers
Toelichting:

Vanwege de corona-maatregelen is publiek helaas niet welkom. De vergadering is live te volgen via de website van de gemeente.

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  De voorzitter nodigt u uit tot het bijwonen van de openbare vergadering van de gemeenteraad die gehouden wordt op dinsdag 15 juni 2021, aanvang 19.30 uur.
  De vergadering  wordt uitgezonden vanuit de raadzaal van het gemeentehuis van Buren, De Wetering 1 te Maurik.
  De agenda en alle bijbehorende stukken zijn door raads- en collegeleden digitaal in te zien via iBabs. Het publiek kan de stukken inzien via www.buren.nl/De gemeente/Gemeenteraad/Agenda en vergaderstukken.
  De vergadering wordt uitgezonden via www.buren.nl/De gemeente/live-uitzendingen.


  Besluit
  De voorzitter opent de eerste fysieke raadsvergadering van dit jaar, die met inachtneming van de geldende coronamaatregelen wordt gehouden. Zij heet iedereen van harte welkom en spreekt de hoop uit dat op korte termijn het publiek ook weer in de raadzaal kan worden welkom geheten. De voorzitter licht toe dat de agendacommissie heeft besloten vanwege het grote aantal voorstellen deze ronde, aanstaande donderdag 17 juni opnieuw een raadsvergadering te houden. De voorzitter geeft de vergaderorde van deze vergadering aan en roept de raadsleden op medewerking te verlenen aan het op vlotte wijze doorlopen van deze zware agenda.

  00:03:34 - 00:06:23 - Seat 1
  00:06:23 - 00:07:13 - Seat 9
  00:07:13 - 00:07:57 - Seat 1
  00:07:57 - 00:08:09 - Seat 9
  00:08:09 - 00:08:12 - Seat 1
  00:08:12 - 00:08:44 - Seat 16
  00:08:44 - 00:14:30 - Seat 1
 • 2

  Besluit
  Vastgesteld.

  00:14:30 - 00:14:58 - Seat 5
  00:14:58 - 00:15:16 - Seat 1
  00:15:16 - 00:15:29 - Seat 16
  00:15:29 - 00:20:05 - Seat 1
 • 3
 • 4
 • 4.1

  Het ontwerpbestemmingsplan Buren, Allardhof fase 2 heeft ter inzage gelegen voor een periode van zes weken. Er zijn geen zienswijzen ingediend.
  Het bestemmingsplan maakt de bouw van 10 grondgebonden woningen mogelijk. In het kader van deze procedure is er een anterieure overeenkomst gesloten. Het college legt het bestemmingsplan ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. Er worden geen wijzigingen voorgesteld ten opzichte van het eerder in procedure gebrachte ontwerpplan.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. Het bestemmingsplan ‘Buren, Allardhof 2e fase’ met IDN NL.IMRO.0214.BURAllardhoffase2-BVA1 ongewijzigd vast te stellen in digitale en analoge vorm ten opzichte van het in procedure gebrachte ontwerpplan.
  2. Te verklaren dat het kostenverhaal anderszins verzekerd is.


  Besluit
  1. Het bestemmingsplan ‘Buren, Allardhof 2e fase’ met IDN NL.IMRO.0214.BURAllardhoffase2-BVA1 ongewijzigd vast te stellen in digitale en analoge vorm ten opzichte van het in procedure gebrachte ontwerpplan. 2. Te verklaren dat het kostenverhaal anderszins verzekerd is.

  Zonder hoofdelijke stemming conform besloten.

 • 4.2.1

  1. Met betrekking tot de GGD:
  a. Een positieve zienswijze uit te brengen op de jaarrekening 2020.
  b. Het positieve saldo over 2020 terug te storten naar de deelnemende gemeenten.
  c. Een positieve zienswijze uit te brengen op de begrotingswijziging Veilig Thuis 2021, die wordt bekostigd door de gemeente Nijmegen vanuit de Decentrale Uitkering
  Vrouwenopvang (DUVO);
  d. Een positieve zienswijze uit te brengen op de begroting 2022, m.u.v. het opnemen van extra middelen t.b.v. de Omgevingswet.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  1\. Met betrekking tot de GGD: a. Een positieve zienswijze uit te brengen op de jaarrekening 2020. b. Het positieve saldo over 2020 terug te storten naar de deelnemende gemeenten. c. Een positieve zienswijze uit te brengen op de begrotingswijziging Veilig Thuis 2021, die wordt bekostigd door de gemeente Nijmegen vanuit de Decentrale Uitkering Vrouwenopvang (DUVO); d. Een positieve zienswijze uit te brengen op de begroting 2022, m.u.v. het opnemen van extra middelen t.b.v. de Omgevingswet.

  Zonder hoofdelijke stemming conform besloten.

 • 4.2.2

  2. Met betrekking tot Werkzaak:
  a. Een positieve zienswijze te geven op de jaarrekening 2020 van Werkzaak;
  b. Een positieve zienswijze uit te brengen op de begroting 2022 van Werkzaak.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  2\. Met betrekking tot Werkzaak: a. Een positieve zienswijze te geven op de jaarrekening 2020 van Werkzaak; b. Een positieve zienswijze uit te brengen op de begroting 2022 van Werkzaak.

  Zonder hoofdelijke stemming conform besloten.

 • 4.2.3

  4. Met betrekking tot de RAR:
  a. Een positieve zienswijze uit te brengen op de jaarrekening 2020 van de Regionaal Archief Rivierenland;
  b. Een positieve zienswijze uit te brengen op de begroting 2022 van de Regionaal Archief Rivierenland.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  4\. Met betrekking tot de RAR: a. Een positieve zienswijze uit te brengen op de jaarrekening 2020 van de Regionaal Archief Rivierenland; b. Een positieve zienswijze uit te brengen op de begroting 2022 van de Regionaal Archief Rivierenland.

  Zonder hoofdelijke stemming conform besloten.

 • 4.2.4

  6. Met betrekking tot de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid:
  a. Een positieve zienswijze uit te brengen over de jaarrekening 2020 van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid;
  b. Een positieve zienswijze uit te brengen over de begroting 2022 van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  6\. Met betrekking tot de Veiligheidsregio Gelderland\-Zuid: a. Een positieve zienswijze uit te brengen over de jaarrekening 2020 van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid; b. Een positieve zienswijze uit te brengen over de begroting 2022 van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

  Zonder hoofdelijke stemming conform besloten.

 • 5
 • 5.1

  Op 28 januari 2021 is het zon- en windbeleid in Buren door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin wordt de eerste schets gegeven van de inpassing van zonne- en windenergie in Buren. De grootschalige ontwikkelingen zullen in de zoekgebieden plaatsvinden en voor kleinschalige initiatieven zijn er beperkte mogelijkheden in de rest van Buren. In dit voorstel zijn de landschappelijke uitgangspunten van inpassing dan wel toepassing van zonne- en windenergie  verder uitgewerkt. Dit kader is dan ook bedoeld als interpretatiekader voor initiatiefnemers en voor de  ruimtelijke toetsing door de gemeente. De focus ligt hierbij op de inpassing van zonne-energie en het preciezer bepalen van zoekgebieden voor de ontwikkeling van grootschalig zonne- en windenergie.

  Met deze beleidskaders maken wij vooraf aan het vergunningsproces duidelijk waar Buren staat en dat ruimtelijk goed onderbouwde en samenhangende plannen of initiatieven gevraagd worden. Dit ruimtelijke kader vormt samen met het participatiekader het flankerend beleid voor enkele afgewogen ontwikkelingen zonne- en windenergie in Buren.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met de ruimtelijke kaders zonne- en windenergie en daarvoor:
   1. De geschetste kaders voor de inpassing van zonnevelden als  beeldkwaliteit vast te stellen.
   2. Het voorgestelde gebied A15 Oost als zoekgebied vast te stellen en A15 West  aan te houden als reservegebied.


  Besluit
  (Geamendeerd) In te stemmen met de ruimtelijke kaders zonne- en windenergie en daarvoor: 1\. de geschetste kaders voor de inpassing van zonnevelden als beeldkwaliteit vast te stellen\. 2\. Het voorgestelde gebied A15 Oost als zoekgebied vast te stellen \(met als uiterste noordgrens de Panderweg tot de Veldstraat \(i\.p\.v\. de J\. v\.d\. Leeweg\) en A15 West  aan te houden als reservegebied\. 3\. De voorwaarde te stellen dat bij windmolens alle op dat moment beschikbare technieken moeten worden aangewend om botsingen met vogels tot een minimum te beperken\.

  De heer De Lange (PCG) neemt niet deel aan de beraadslagingen en onthoudt zich van stemming.

  Portefeuillehouder Neven zegt toe dat de mogelijkheden tot besparen een grote rol gaan spelen in de warmtevisie c.q. warmteplan.

  A1. Amendement PCG over verkleinen zoekgebied wordt met meerderheid van stemmen aangenomen (12 stemmen (Gemeentebelangen, PCG, Mevrouw Van Dam, D66 en de heren Van de Bijl en Zaaijer (PCG)) voor en 8 stemmen (VVD, CDA, PvdA en PvdD) tegen.

  A2. Amendement PvdD over zonnevelden ruimtelijke kaders wordt met meerderheid van stemmen verworpen (2 stemmen (PvdD) voor en 18 stemmen (Gemeentebelangen, Mevrouw Van Dam, PvdA, D66, CDA en VVD en de heren Van de Bijl en Zaaijer (PCG)) tegen.

  A3. Amendement PvdD over windmolens/vogels wordt met meerderheid van stemmen aangenomen (16 stemmen (Gemeentebelangen, Mevrouw Van Dam, PvdA, D66, CDA, PvdD en de heren Van de Bijl en Zaaijer (PCG)) voor en 4 stemmen (VVD) tegen.

  Geamendeerd voorstel: unaniem aangenomen.


  00:20:05 - 00:20:26 - Seat 13
  00:20:26 - 00:20:42 - Seat 1
  00:20:42 - 00:20:45 - Seat 13
  00:20:45 - 00:20:49 - Seat 1
  00:20:49 - 00:20:51 - Seat 11
  00:20:51 - 00:20:57 - Seat 1
  00:20:57 - 00:21:21 - Seat 11
  00:21:21 - 00:22:28 - Seat 1
  00:22:28 - 00:22:58 - Seat 22
  00:22:58 - 00:23:01 - Seat 1
  00:23:01 - 00:23:02 - Seat 11
  00:23:02 - 00:23:09 - Seat 1
  00:23:09 - 00:23:14 - Seat 11
  00:23:14 - 00:23:34 - Seat 1
  00:23:34 - 00:28:17 - Seat 11
  00:28:17 - 00:28:29 - Seat 1
  00:28:29 - 00:32:08 - Seat 11
  00:32:09 - 00:32:17 - Seat 1
  00:32:17 - 00:36:44 - Seat 9
  00:36:44 - 00:37:09 - Seat 1
  00:37:09 - 00:40:02 - Seat 9
  00:40:02 - 00:40:05 - Seat 1
  00:40:05 - 00:42:22 - Seat 9
  00:42:22 - 00:42:40 - Seat 1
  00:42:52 - 00:42:55 - Seat 9
  00:42:56 - 00:43:06 - Seat 1
  00:43:06 - 00:43:57 - Seat 16
  00:43:58 - 00:44:01 - Seat 18
  00:44:01 - 00:44:22 - Seat 1
  00:44:22 - 00:54:03 - Seat 16
  00:54:04 - 00:55:28 - Seat 1
  00:55:28 - 00:55:38 - Seat 18
  00:55:38 - 00:55:40 - Seat 1
  00:56:18 - 00:59:40 - Seat 18
  00:59:40 - 00:59:55 - Seat 1
  00:59:55 - 01:03:29 - Seat 20
  01:03:29 - 01:03:38 - Seat 1
  01:03:38 - 01:07:08 - Seat 15
  01:07:08 - 01:07:19 - Seat 1
  01:07:19 - 01:10:20 - Seat 22
  01:10:20 - 01:10:26 - Seat 1
  01:10:26 - 01:12:44 - Seat 22
  01:12:44 - 01:13:02 - Seat 1
  01:13:02 - 01:19:34 - Seat 5
  01:19:34 - 01:19:45 - Seat 1
  01:19:45 - 01:20:08 - Seat 5
  01:20:08 - 01:20:21 - Seat 1
  01:20:21 - 01:20:49 - Seat 5
  01:20:49 - 01:20:54 - Seat 1
  01:21:02 - 01:21:19 - Seat 16
  01:21:19 - 01:22:47 - Seat 1
  01:22:48 - 01:36:18 - Seat 31
  01:36:21 - 01:37:26 - Seat 1
  01:37:26 - 01:40:27 - Seat 11
  01:40:27 - 01:40:48 - Seat 1
  01:40:48 - 01:43:32 - Seat 9
  01:43:32 - 01:43:35 - Seat 1
  01:43:36 - 01:43:47 - Seat 16
  01:43:47 - 01:44:12 - Seat 1
  01:44:12 - 01:48:52 - Seat 16
  01:48:55 - 01:49:20 - Seat 1
  01:49:20 - 01:49:22 - Seat 18
  01:49:22 - 01:50:19 - Seat 22
  01:50:19 - 01:50:21 - Seat 1
  01:50:21 - 01:51:06 - Seat 16
  01:51:08 - 01:51:16 - Seat 1
  01:51:16 - 01:52:55 - Seat 5
  01:52:55 - 01:53:01 - Seat 1
  01:53:01 - 01:53:26 - Seat 5
  01:53:26 - 01:53:27 - Seat 1
  01:53:27 - 01:53:36 - Seat 11
  01:53:36 - 01:53:38 - Seat 1
  01:53:38 - 01:54:18 - Seat 11
  01:54:18 - 01:54:20 - Seat 1
  01:54:20 - 01:55:15 - Seat 16
  01:55:15 - 01:55:41 - Seat 1
  01:55:41 - 01:56:16 - Seat 18
  01:56:18 - 01:56:32 - Seat 9
  01:56:32 - 01:56:55 - Seat 1
  01:56:55 - 01:56:56 - Seat 15
  01:56:56 - 01:58:11 - Seat 18
  01:58:12 - 01:58:16 - Seat 1
  01:58:16 - 01:59:59 - Seat 20
  01:59:59 - 02:00:00 - Seat 18
  02:00:00 - 02:00:03 - Seat 1
  02:00:03 - 02:00:43 - Seat 18
  02:00:44 - 02:02:34 - Seat 20
  02:02:34 - 02:02:42 - Seat 1
  02:02:42 - 02:02:43 - Seat 20
  02:02:43 - 02:03:04 - Seat 16
  02:03:04 - 02:03:30 - Seat 1
  02:03:30 - 02:03:31 - Seat 20
  02:04:01 - 02:04:06 - Seat 1
  02:04:06 - 02:04:19 - Seat 9
  02:04:19 - 02:04:20 - Seat 1
  02:04:21 - 02:05:04 - Seat 20
  02:05:04 - 02:05:09 - Seat 1
  02:05:09 - 02:05:14 - Seat 20
  02:05:15 - 02:05:21 - Seat 9
  02:05:21 - 02:05:21 - Seat 1
  02:05:21 - 02:05:42 - Seat 9
  02:05:42 - 02:05:46 - Seat 1
  02:05:46 - 02:06:59 - Seat 20
  02:07:02 - 02:07:08 - Seat 1
  02:07:08 - 02:07:15 - Seat 9
  02:07:15 - 02:07:18 - Seat 1
  02:07:18 - 02:08:38 - Seat 20
  02:08:38 - 02:08:46 - Seat 1
  02:08:46 - 02:08:48 - Seat 20
  02:08:48 - 02:08:53 - Seat 1
  02:08:53 - 02:10:11 - Seat 15
  02:10:11 - 02:10:19 - Seat 1
  02:10:19 - 02:10:20 - Seat 15
  02:10:20 - 02:10:42 - Seat 9
  02:10:42 - 02:10:45 - Seat 1
  02:10:45 - 02:11:39 - Seat 15
  02:11:39 - 02:11:40 - Seat 1
  02:11:40 - 02:13:12 - Seat 15
  02:13:12 - 02:13:41 - Seat 1
  02:13:41 - 02:13:45 - Seat 15
  02:13:45 - 02:14:16 - Seat 16
  02:14:16 - 02:14:33 - Seat 1
  02:14:33 - 02:15:10 - Seat 15
  02:15:11 - 02:15:16 - Seat 1
  02:15:16 - 02:19:46 - Seat 22
  02:19:46 - 02:19:58 - Seat 1
  02:19:58 - 02:20:20 - Seat 22
  02:20:20 - 02:20:24 - Seat 1
  02:20:25 - 02:23:58 - Seat 5
  02:23:58 - 02:23:59 - Seat 1
  02:23:59 - 02:24:00 - Seat 5
  02:24:02 - 02:24:04 - Seat 1
  02:24:04 - 02:24:05 - Seat 5
  02:24:07 - 02:24:09 - Seat 1
  02:24:13 - 02:24:46 - Seat 5
  02:24:47 - 02:24:53 - Seat 1
  02:24:56 - 02:24:57 - Seat 5
  02:24:57 - 02:24:58 - Seat 1
  02:24:58 - 02:25:12 - Seat 5
  02:25:12 - 02:25:33 - Seat 1
  02:25:33 - 02:25:54 - Seat 9
  02:25:54 - 02:26:31 - Seat 1
  02:26:33 - 02:27:26 - Seat 5
  02:27:26 - 02:27:29 - Seat 1
  02:27:29 - 02:28:14 - Seat 5
  02:28:15 - 02:28:25 - Seat 1
  02:28:25 - 02:29:31 - Seat 22
  02:29:31 - 02:29:37 - Seat 1
  02:29:37 - 02:29:45 - Seat 22
  02:29:45 - 02:29:51 - Seat 1
  02:29:51 - 02:30:29 - Seat 16
  02:30:30 - 02:30:36 - Seat 1
  02:30:36 - 02:30:50 - Seat 18
  02:30:52 - 02:30:53 - Seat 1
  02:30:53 - 02:31:53 - Seat 20
  02:31:57 - 02:31:59 - Seat 1
  02:31:59 - 02:32:18 - Seat 26
  02:32:18 - 02:32:28 - Seat 1
  02:32:28 - 02:33:30 - Seat 5
  02:33:30 - 02:34:06 - Seat 1
  02:34:06 - 02:34:23 - Seat 9
  02:34:23 - 02:34:45 - Seat 1
  02:34:46 - 02:36:39 - Seat 31
  02:36:39 - 02:36:43 - Seat 16
  02:36:43 - 02:37:00 - Seat 1
  02:37:00 - 02:37:54 - Seat 16
  02:37:56 - 02:40:27 - Seat 1
  02:40:35 - 02:40:36 - Seat 11
  02:40:37 - 02:41:05 - Seat 1
  02:41:05 - 02:41:27 - Seat 16
  02:41:32 - 02:43:36 - Seat 1
  02:43:36 - 02:43:39 - Seat 16
  02:43:40 - 02:44:25 - Seat 25
  02:44:25 - 02:44:31 - Seat 1
  02:44:31 - 02:45:03 - Seat 25
  02:45:04 - 02:45:11 - Seat 1
  02:45:12 - 02:45:36 - Seat 16
  02:45:38 - 02:45:44 - Seat 1
  02:45:44 - 02:45:55 - Seat 9
  02:45:57 - 02:45:59 - Seat 1
  02:45:59 - 02:46:10 - Seat 5
  02:46:11 - 02:46:38 - Seat 1
  02:46:38 - 02:46:42 - Seat 16
  02:46:42 - 02:50:49 - Seat 1
  02:50:49 - 02:50:58 - Seat 11
  02:50:58 - 02:51:06 - Seat 1
  02:51:06 - 02:51:10 - Seat 11
  02:51:10 - 02:51:22 - Seat 1
  02:51:22 - 02:51:23 - Seat 11
  02:51:23 - 02:51:27 - Seat 1
  02:51:27 - 02:51:33 - Seat 16
  02:51:33 - 02:52:03 - Seat 1
  02:52:03 - 02:52:06 - Seat 18
  02:52:06 - 02:54:37 - Seat 1
  02:54:37 - 02:55:00 - Seat 9
  02:55:00 - 02:55:58 - Seat 1
 • 5.2

  De raad heeft op 28 januari 2021 het Beleidsplan zonne- en windenergie vastgesteld. Daarbij heeft de raad in een motie vastgesteld dat een ‘routekaart’ voor participatie in initiatieven voor zonne- en windenergie ontwikkeld wordt. Bij het uitwerken heeft dat vorm gekregen in een breder ‘Participatiekader duurzame energie Buren’ met de gevraagde routekaart die u hierbij voorgelegd wordt. Samen met het ruimtelijk kader zonne- en windenergie vormt dit voorstel over participatie het flankerend beleid om initiatieven in het kader van het zonne- en windenergiebeleid goed uit te voeren.
  Dit participatiekader maakt duidelijk onder welke voorwaarden en in welke fasen van een project participatie in zonne- en windenergieprojecten in Buren kan plaatsvinden.
  Inwoners, ondernemers en organisaties in Buren kunnen daarmee zien wanneer ze kunnen participeren in die projecten. Het participatiekader geeft ook duidelijkheid aan de initiatiefnemer of projectontwikkelaar die duurzame energie wil gaan opwekken. Daarom zijn randvoorwaarden benoemd die aangeven hoe een initiatiefnemer de samenleving in Buren dient te betrekken bij een duurzaam energieproject.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. Het ‘Participatiekader zonne- en windenergie’ vast te stellen met als
      uitgangspunten:
       1.1   Een initiatiefnemer een participatieplan dient op te stellen volgens voorwaarden die verder gaan dan landelijke gedragscodes voor energie uit zon en wind;
       1.2   Tijdens wettelijke inspraakprocedures ‘boven’-wettelijke participatie georganiseerd wordt door de gemeente;
       1.3   Lokaal rendement beschikbaar komt met onder andere financiële participatie van inwoners en een omgevingsfonds;
       1.4   De gemeente per project tijd en budget reserveert om een goede ondersteunende communicatie te verzorgen, aanvullend op de participatie die de initiatiefnemer organiseert.
  2: Het college opdracht te geven de organisatie van een ‘Omgevingsfonds duurzame energie’ voor te bereiden door oprichting van een stichting.


  Besluit
  (Geamendeerd) 1\. Het ‘Participatiekader zonne\- en windenergie’ vast te stellen met als     uitgangspunten:      1.1   Een initiatiefnemer een participatieplan dient op te stellen volgens voorwaarden die verder gaan dan landelijke gedragscodes voor energie uit zon en wind;      1.2   Tijdens wettelijke inspraakprocedures ‘boven’-wettelijke participatie georganiseerd wordt door de gemeente;      1.3   Lokaal rendement beschikbaar komt met onder andere financiële participatie van inwoners en een omgevingsfonds;      1.4   De gemeente per project tijd en budget reserveert om een goede ondersteunende communicatie te verzorgen, aanvullend op de participatie die de initiatiefnemer organiseert. 2: Het college opdracht te geven de organisatie van een ‘Omgevingsfonds duurzame energie’ voor te bereiden door oprichting van een stichting. 3: De voorwaarde te stellen dat bij windmolens alle op dat moment beschikbare technieken moeten worden aangewend om botsingen met vogels tot een minimum te beperken.

  A3. Amendement PvdD over windmolens/vogels wordt met meerderheid van stemmen aangenomen (17 stemmen (Gemeentebelangen, PCG, Mevrouw Van Dam, PvdA, D66, CDA en PvdD) voor en 4 stemmen (VVD) tegen.

  A.9 Amendement PvdA en VVD over participatiekaders wordt met meerderheid van stemmen verworpen (7 stemmen (PvdA, PvdD en VVD) voor en 14 stemmen Gemeentebelangen, PCG, Mevrouw Van Dam, D66 en CDA) tegen.

  Geamendeerd voorstel: unaniem aangenomen.

  M.1  Motie D66 over maatschappelijk tender wordt met meerderheid van stemmen aangenomen (20 stemmen (Gemeentebelangen, VVD, PvdD, Mevrouw Van Dam, PvdA, D66, CDA en de heren Van de Bijl en Zaaijer (PCG)) voor en 1 stem (de heer De Lange (PCG)) tegen.

  Portefeuillehouder Neven zegt toe de kosten van een maatschappelijke tender te onderzoeken.

  Stemverklaringen Gemeentebelangen, PvdA,  PvdD en VVD.


  Moties
  Titel
  D.092902 maatschappelijke tender
  Toezeggingen
  Titel
  onderzoeken kosten maatschappelijke tender
 • 5.3

  In het laadpalenbeleid en in het zon- en windbeleid wordt naast ruimte voor grootschalige ontwikkelingen in de zoekgebieden, ook ruimte geboden aan lokale en innovatieve initiatieven. Daarvoor is maximaal 25 ha (+/- 10%) beschikbaar buiten de zoekgebieden. Voor deze initiatieven wordt voorgesteld te beginnen met het bieden van mogelijkheden voor maximaal 25 ha. Na een evaluatie kan besloten worden om aanvullend meer ruimte beschikbaar te stellen. Het is daarom van belang goed te omschrijven wat onder deze lokale en innovatieve initiatieven wordt verstaan.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1:  Bijgaande begripsomschrijving van lokale en innovatieve initiatieven vast te stellen (bijlage1).
  2:  Bij de ruimte die het zon en windbeleid biedt (25ha +/- 10%) ook zon op water initiatieven te betrekken.


  Besluit
  (Geamendeerd) 1:  Bijgaande begripsomschrijving van lokale en innovatieve initiatieven vast te stellen (bijlage1). 2:  Bij de ruimte die het zon en windbeleid biedt (25ha +/- 10%) ook zon op water initiatieven te betrekken. 3: De voorwaarde te stellen dat bij windmolens alle op dat moment beschikbare technieken moeten worden aangewend om botsingen met vogels tot een minimum te beperken.

  A.2 Amendement PvdD over zonnevelden en zon op water Lokaal en innovatief wordt met meerderheid van stemmen verworpen (2 stemmen (PvdD) voor en 19 stemmen (Gemeentebelangen, VVD, PCG, PvdD, Mevrouw Van Dam, D66 en CDA) tegen.

  A3. Amendement PvdD over windmolens/vogels wordt met meerderheid van stemmen aangenomen (17 stemmen (Gemeentebelangen, PCG, Mevrouw Van Dam, PvdA, D66, CDA en PvdD) voor en 4 stemmen (VVD) tegen.

  Geamendeerd voorstel: met meerderheid van stemmen besloten (14 stemmen (Gemeentebelangen, PCG, Mevrouw Van Dam, D66 en CDA) voor en 7 stemmen (VVD, PvdD en PvdA) tegen.

  Stemverklaringen Gemeentebelangen, PvdA,  PvdD en VVD.


  03:13:46 - 03:15:01 - Seat 1
  03:15:01 - 03:15:13 - Seat 9
  03:15:13 - 03:15:35 - Seat 1
  03:15:35 - 03:15:39 - Seat 26
  03:15:39 - 03:15:40 - Seat 1
  03:15:40 - 03:15:44 - Seat 11
  03:15:44 - 03:15:46 - Seat 1
  03:15:46 - 03:15:51 - Seat 5
  03:15:51 - 03:15:52 - Seat 1
  03:15:52 - 03:15:53 - Seat 18
  03:15:53 - 03:15:54 - Seat 1
  03:15:54 - 03:15:59 - Seat 20
  03:15:59 - 03:16:02 - Seat 1
  03:16:02 - 03:16:17 - Seat 16
  03:16:21 - 03:16:24 - Seat 18
  03:16:26 - 03:16:34 - Seat 15
  03:16:34 - 03:17:49 - Seat 1
 • 5.4

  Eén van de afspraken in het Klimaatakkoord van 2019 is dat de Regionale Energie Regio’s (RES) onderzoeken hoe het best in hun regio duurzame elektriciteit via wind en zon opgewekt kan worden. Op 1 juli 2021 moet elke RES regio het RES 1.0 bod indienen, waarin kansrijke gebieden omschreven worden en ook de hoeveelheid TWh de regio denkt op deze locaties op te kunnen wekken. De 30 RES regio’s is gevraagd samen minimaal 35 TWh op te wekken op land.
  Met het door de raad in 2020 vastgestelde concept bod is het  streven in de RES 1.0 tot een verdubbeling te komen van de aanwezige opwekcapaciteit van duurzame energie tot 1,2 TWh. In deze RES 1.0 geven we aan hoe we dat gaan doen. De RES 1.0 is dus een eerste stap op weg naar 2030 en 2050: een Rivierenland met duurzame energie. Onderweg kunnen allerlei zaken veranderen en zullen er de nodige innovaties zijn.

  Het RES bod zoals hier aangeven sluit aan bij het Burense zon en windbeleid dat zich richt op grootschalige ontwikkelingen lang de A15/Betuwe lijn en ruimte biedt voor een beperkte ontwikkeling van lokale en innovatieve ontwikkelingen zon elders in de gemeente.  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met het RES 1.0 bod van regio FruitDelta Rivierenland van 1,2 TWh (terawattuur).
  2. In te stemmen met indiening van de RES 1.0 van FruitDelta Rivierenland door de Stuurgroep RES FruitDelta Rivierenland bij het bij het Nationaal Programma RES op 1 juli 2021.
  3. Kennis te nemen van de vooruitblik richting RES 2.0 (2023) en de samenwerkingsagenda.
  4. De lokale invulling RES 1.0 vast te stellen op:
              - 4 windturbines in het zoekgebied A15 Oost.
              - 1 windturbine mogelijk in energiedriehoek “De Betuwe“ (Medel).
              - 20 hectare (ha) grootschalige ontwikkeling van zonne-energie in het zoekgebied A15 Oost.
              - 25 ha voor lokale, innovatieve of drijvende zonne-energie initiatieven.


  Besluit
  Dit voorstel wordt doorgeschoven naar de raadsvergadering van 17 juni 2021.
 • 5.5

  De effecten van klimaatverandering houden niet op bij de gemeentegrenzen, ze zijn gebied overstijgend en daarom werken negen gemeenten, de provincie Gelderland, waterschap Rivierenland en tal van belanghebbenden samen om de regio Rivierenland klimaatbestendig en water robuust te maken. Om dit te bereiken hebben deze partijen samen een Regionale (klimaat) Adaptatie Strategie (RAS) Rivierenland opgesteld. In deze RAS zijn verschillende opgaven geformuleerd en die opgaven zijn vertaald naar negen speerpunten waar we de komende drie jaar (2021-2023) samen mee aan de slag gaan. De negen speerpunten zijn vastgelegd in de Samenwerkingsagenda regio Rivierenland. In de samenwerkingsagenda laten we zien wat de regio de komende drie jaar (2021-2023) op regionaal niveau op het gebied van klimaatbestendigheid gaat
  doen. De speerpunten worden na vaststelling verder uitgewerkt in een lokaal Klimaat Adaptatieplan (KAP).  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen:
  1. de Regionale Adaptatie Strategie vast te stellen (bijlage 1).
  2. De Samenwerkingsagenda “Rivierengebied Klimaatbestendig, samen aan de slag!” vast te stellen (bijlage 2).


  Besluit
  Dit voorstel wordt doorgeschoven naar de raadsvergadering van 17 juni 2021.
 • 5.6.1

  3. Met betrekking tot de Regio Rivierenland:
  a. Een positieve zienswijze uit te brengen op de jaarrekening 2020 van de Regio Rivierenland;
  b. Een positieve zienswijze uit te brengen op de begroting 2022 van de Regio Rivierenland.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  3\. Met betrekking tot de Regio Rivierenland: a. Een positieve zienswijze uit te brengen op de jaarrekening 2020 van de Regio Rivierenland; b. Een positieve zienswijze uit te brengen op de begroting 2022 van de Regio Rivierenland.

  Zonder hoofdelijke stemming conform besloten.


  03:17:49 - 03:19:32 - Seat 13
  03:19:32 - 03:20:34 - Seat 15
  03:20:34 - 03:20:39 - Seat 1
  03:20:39 - 03:21:19 - Seat 26
  03:21:19 - 03:21:20 - Seat 1
  03:21:20 - 03:21:37 - Seat 13
  03:21:37 - 03:21:42 - Seat 1
  03:21:42 - 03:22:08 - Seat 26
  03:22:08 - 03:22:09 - Seat 1
  03:22:09 - 03:22:20 - Seat 13
  03:22:20 - 03:23:17 - Seat 1
 • 5.6.2

  5. Met betrekking tot de Omgevingsdienst Rivierenland:
  a. Een positieve zienswijze uit te brengen op de jaarrekening 2020 van de Omgevingsdienst Rivierenland;
  b. Een positieve zienswijze uit te brengen op de begroting 2022 van de Omgevingsdienst Rivierenland.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  5\. Met betrekking tot de Omgevingsdienst Rivierenland: a. Een positieve zienswijze uit te brengen op de jaarrekening 2020 van de Omgevingsdienst Rivierenland; b. Een positieve zienswijze uit te brengen op de begroting 2022 van de Omgevingsdienst Rivierenland.

  Zonder hoofdelijke stemming conform besloten.

  Portefeuillehouder Van den Hurk zegt toe de raad op de hoogte te houden van de effecten en financiële gevolgen/risico's van het uitstel van de invoering van de Omgevingswet (per 1 juli 2022).


  Toezeggingen
  Titel
  effecten en financiële gevolgen/risico's uitstel invoering Omgevingswet

  03:23:17 - 03:24:00 - Seat 13
  03:24:00 - 03:24:17 - Seat 1
  03:24:17 - 03:25:42 - Seat 26
  03:25:42 - 03:25:44 - Seat 1
  03:25:55 - 03:26:03 - Seat 16
  03:26:03 - 03:26:18 - Seat 1
  03:26:18 - 03:27:02 - Seat 7
  03:27:04 - 03:27:07 - Seat 1
  03:27:07 - 03:27:41 - Seat 16
  03:27:43 - 03:27:49 - Seat 1
  03:27:50 - 03:28:14 - Seat 15
  03:28:15 - 03:28:39 - Seat 1
  03:28:51 - 03:31:52 - Seat 31
  03:31:52 - 03:31:54 - Seat 1
  03:31:54 - 03:32:00 - Seat 31
  03:32:01 - 03:32:15 - Seat 15
  03:32:16 - 03:32:35 - Seat 31
  03:34:15 - 03:34:21 - Seat 1
  03:34:21 - 03:34:55 - Seat 13
  03:34:55 - 03:35:00 - Seat 1
  03:35:00 - 03:35:58 - Seat 26
  03:35:59 - 03:36:05 - Seat 1
  03:36:05 - 03:37:01 - Seat 16
  03:37:01 - 03:37:02 - Seat 1
  03:37:16 - 03:38:30 - Seat 31
  03:38:30 - 03:38:34 - Seat 1
  03:38:34 - 03:38:56 - Seat 16
  03:38:57 - 03:39:17 - Seat 31
  03:39:17 - 03:40:00 - Seat 1
  03:40:00 - 03:43:27 - Seat 7
  03:43:27 - 03:43:33 - Seat 1
  03:43:33 - 03:43:38 - Seat 13
  03:43:38 - 03:43:44 - Seat 1
  03:43:44 - 03:43:50 - Seat 9
  03:43:50 - 03:44:06 - Seat 1
  03:44:06 - 03:44:22 - Seat 13
  03:44:23 - 03:44:30 - Seat 1
  03:44:30 - 03:44:43 - Seat 9
  03:44:43 - 03:44:47 - Seat 1
  03:44:47 - 03:44:52 - Seat 16
  03:44:52 - 03:45:07 - Seat 1
  03:45:08 - 03:45:12 - Seat 7
  03:45:12 - 03:45:20 - Seat 1
  03:45:20 - 03:46:05 - Seat 7
  03:46:05 - 03:46:09 - Seat 1
  03:46:09 - 03:48:20 - Seat 31
 • 5.6.3

  7. Met betrekking tot de Avri:
  a. Een positieve zienswijze uit te brengen op de jaarrekening 2020 van Avri;
  b. Een negatieve zienswijze uit te brengen op de begroting 2022 van Avri.  Besluit
  De voorzitter schorst de vergadering om 23.30 uur Dit voorstel wordt behandeld in de raadsvergadering van 17 juni 2021.

  03:48:25 - 03:48:38 - Seat 1
  03:48:38 - 03:49:16 - Seat 7
  03:49:16 - 03:49:23 - Seat 1
  03:49:23 - 03:50:00 - Seat 31
  03:50:02 - 03:50:04 - Seat 1
  03:50:05 - 03:50:52 - Seat 16
  03:50:52 - 03:51:07 - Seat 1
  03:51:07 - 03:51:31 - Seat 16
  03:51:31 - 03:51:38 - Seat 1
  03:51:41 - 03:53:47 - Seat 31
  03:53:49 - 03:53:51 - Seat 1
  03:53:51 - 03:54:10 - Seat 16
  03:54:12 - 03:54:12 - Seat 1
  03:54:13 - 03:54:55 - Seat 31
  03:54:56 - 03:54:57 - Seat 16
  03:54:57 - 03:55:01 - Seat 1
  03:55:03 - 03:55:14 - Seat 31
  03:55:14 - 03:55:18 - Seat 1
  03:55:18 - 03:55:57 - Seat 7
  03:55:57 - 03:55:58 - Seat 1
  03:55:58 - 03:56:37 - Seat 16
  03:56:40 - 03:56:55 - Seat 1
  03:56:55 - 03:57:18 - Seat 16
  03:58:47 - 03:58:54 - Seat 1
  03:58:54 - 03:59:16 - Seat 13
  03:59:16 - 04:00:14 - Seat 1
  04:00:17 - 04:00:53 - Seat 26
  04:00:53 - 04:00:56 - Seat 1
  04:00:56 - 04:01:14 - Seat 26
  04:01:14 - 04:01:17 - Seat 1
  04:01:24 - 04:01:38 - Seat 18
  04:01:38 - 04:01:47 - Seat 1
  04:01:54 - 04:02:55 - Seat 31
  04:02:55 - 04:03:59 - Seat 1
 • 5.6.4

  Voor deelbesluiten van GGD, Werkzaak Rivierenland, Regio Rivierenland, Regionaal Archief Rivierenland, Omgevingsdienst Rivierenland, Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en Avri zie de agendapunten hierboven (4.2.1 t/m 4.2.5) en (5.6.1 t/m 5.6.3).  Voorgesteld besluit

  1. Met betrekking tot de GGD:
  a. Een positieve zienswijze uit te brengen op de jaarrekening 2020.
  b. Het positieve saldo over 2020 terug te storten naar de deelnemende gemeenten.
  c. Een positieve zienswijze uit te brengen op de begrotingswijziging Veilig Thuis 2021, die wordt bekostigd door de gemeente Nijmegen vanuit de Decentrale Uitkering
  Vrouwenopvang (DUVO);
  d. Een positieve zienswijze uit te brengen op de begroting 2022, m.u.v. het opnemen van extra middelen t.b.v. de Omgevingswet.
  2. Met betrekking tot Werkzaak:
  a. Een positieve zienswijze te geven op de jaarrekening 2020 van Werkzaak;
  b. Een positieve zienswijze uit te brengen op de begroting 2022 van Werkzaak;
  3. Met betrekking tot de Regio Rivierenland:
  a. Een positieve zienswijze uit te brengen op de jaarrekening 2020 van de Regio Rivierenland;
  b. Een positieve zienswijze uit te brengen op de begroting 2022 van de Regio Rivierenland;
  4. Met betrekking tot de RAR:
  a. Een positieve zienswijze uit te brengen op de jaarrekening 2020 van de Regionaal Archief Rivierenland;
  b. Een positieve zienswijze uit te brengen op de begroting 2022 van de Regionaal Archief Rivierenland;
  5. Met betrekking tot de Omgevingsdienst Rivierenland:
  a. Een positieve zienswijze uit te brengen op de jaarrekening 2020 van de Omgevingsdienst Rivierenland;
  b. Een positieve zienswijze uit te brengen op de begroting 2022 van de Omgevingsdienst Rivierenland;
  6. Met betrekking tot de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid:
  a. Een positieve zienswijze uit te brengen over de jaarrekening 2020 van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid;
  b. Een positieve zienswijze uit te brengen over de begroting 2022 van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid;
  7. Met betrekking tot de Avri:
  a. Een positieve zienswijze uit te brengen op de jaarrekening 2020 van Avri;
  b. Een negatieve zienswijze uit te brengen op de begroting 2022 van Avri.

 • 6

  D66  heeft een vraag aan het college n.a.v. een onderwerp bij Omroep Gelderland van 9 juni jl.
   "Huisjesmelkers en vastgoedcowboys, niet elke gemeente treedt ertegenop."


  Besluit
  Dit agendapunt is niet behandeld.
 • 7

  Besluit
  Dit agendapunt is niet behandeld.
 • 8.A

  Besluit
  Dit agendapunt is niet behandeld.
 • 8.B
 • 9