Raadsvergadering

dinsdag 14 juli 2020 18:30 - 23:40

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Besluit
  De voorzitter opent de laatste raadsvergadering voor het zomerreces.

  00:02:21 - 00:04:40 - Seat 1
 • 2

  Besluit
  Gewijzigd vastgesteld. Op verzoek van de VVD besluit de raad de twee moties van de VVD over een niet geagendeerd onderwerp, te weten antennebeleid en Regio Deal Fruitdelta Rivierenland, als eerste te bespreken, respectievelijk de agendapunten 9.1 en 9.2. De raad besluit de motie van de PvdD over een niet geagendeerd onderwerp inzake wildopvang als punt 9.9.3 op te nemen. Verder besluit de raad de motie van de VVD en PvdA over een niet geagendeerd onderwerp inzake grip op GGD als 9.9.4 op te nemen De raad besluit van de voorstellen aanleg ontsluitingsweg tussen oostelijke kavels op bedrijventerrein Doejenburg II in Maurik en eerste bestuursrapportage 2020 bespreekstukken te maken, respectievelijk de agendapunten 9.9.1 en 9.9.2. Op verzoek van de voorzitter besluit de raad de financiële voorstellen onder de agendapunten 9.6, 9.7.A, 9.7.B en 9.7.C in gezamenlijkheid te behandelen. Over de beslispunten van het voorstel over de kaderbrief 2021 (9.6) wordt afzonderlijk gestemd.

  De PvdD verzoekt van het raadsvoorstel aanleg ontsluitingsweg tussen oostelijke kavels op bedrijventerrein Doejenburg II in Maurik een bespreekstuk te maken.
  De heer De Jonge kondigt namens de PvdD een motie over een niet geagendeerd aan: wildopvang.

  Mevrouw Van Doremalen kondigt namens de VVD een motie over een niet geagendeerd aan: grip op GGD.

  De PCG verzoekt van het raadsvoorstel eerste bestuursrapportage 2020 een bespreekstuk te maken.


  00:04:42 - 00:05:11 - Seat 19
  00:05:14 - 00:05:31 - Seat 1
  00:05:31 - 00:05:34 - Seat 19
  00:05:34 - 00:05:38 - Seat 1
  00:05:38 - 00:05:53 - Seat 19
  00:05:53 - 00:05:53 - Seat 1
  00:05:53 - 00:05:56 - Seat 19
  00:05:56 - 00:06:09 - Seat 1
  00:06:09 - 00:06:35 - Seat 17
  00:06:36 - 00:06:43 - Seat 1
  00:06:43 - 00:06:55 - Seat 21
  00:06:55 - 00:07:00 - Seat 1
  00:07:00 - 00:07:22 - Seat 27
  00:07:22 - 00:07:26 - Seat 1
  00:07:26 - 00:07:30 - Seat 27
  00:07:30 - 00:07:41 - Seat 1
  00:07:41 - 00:08:21 - Seat 5
  00:08:21 - 00:08:35 - Seat 1
  00:08:35 - 00:08:41 - Seat 5
  00:08:41 - 00:08:52 - Seat 1
  00:10:51 - 00:10:59 - Seat 17
  00:10:59 - 00:11:18 - Seat 1
 • 3

  1. Mevrouw Van Dam en D66: bestemming centrum Kern Maurik: fout uit het verleden
  2. Mevrouw Van Dam: opstapplaats Dr. Guepinlaan Ommeren
  3. D66: versperring schelpenpad Erichemseweg Erichem
  4. VVD: overlast motoren
  5. VVD: Landal Greenpark Eck en Wiel: verkeersmaatregelen


  Besluit
  N.v.t.

  Ad 1. Toezeggingen college: in 2020 met een zgn. veegplan reparaties aanbrengen; in overleg met betrokkenen (verkoper/hypotheekverstrekker) treden over intentie aanpassing bestemmingsplan.
  Ad 2. Toezegging college: veiligheidsmaatregelen uitvoeren.
  Ad 4. Toezegging college: verkeersoverlast door motorrijders meenemen in het GVVP.
  Ad 5. Toezegging college: verkeersoverlast inbrengen in overleg met parkeigenaar.


  Toezeggingen
  Titel
  Bestemming centrum Kern Maurik: fout uit het verleden
  Landal Greenpark Eck en Wiel: verkeersmaatregelen
  Opstapplaats Dr. Guepinlaan Ommeren
  Overlast motoren

  00:11:28 - 00:11:29 - Seat 1
  00:11:30 - 00:12:02 - Seat 17
  00:12:02 - 00:12:35 - Seat 1
  00:12:35 - 00:15:23 - Seat 15
  00:15:23 - 00:15:41 - Seat 1
  00:17:50 - 00:18:26 - Seat 15
  00:18:26 - 00:18:27 - Seat 1
  00:18:27 - 00:18:30 - Seat 15
  00:18:30 - 00:18:33 - Seat 1
  00:18:33 - 00:18:35 - Seat 15
  00:18:36 - 00:18:49 - Seat 5
  00:18:50 - 00:18:55 - Seat 1
  00:18:55 - 00:19:08 - Seat 21
  00:19:09 - 00:19:10 - Seat 1
  00:19:40 - 00:20:51 - Seat 15
  00:20:51 - 00:20:59 - Seat 1
  00:21:32 - 00:21:36 - Seat 15
  00:21:37 - 00:21:42 - Seat 1
  00:21:43 - 00:23:00 - Seat 21
  00:23:00 - 00:23:05 - Seat 1
  00:23:05 - 00:23:45 - Seat 19
  00:23:45 - 00:23:47 - Seat 1
  00:23:47 - 00:23:54 - Seat 19
  00:23:54 - 00:23:57 - Seat 1
  00:24:55 - 00:25:23 - Seat 21
  00:25:23 - 00:25:28 - Seat 1
  00:25:28 - 00:25:37 - Seat 17
  00:25:38 - 00:25:51 - Seat 1
  00:25:51 - 00:27:03 - Seat 7
  00:27:03 - 00:27:14 - Seat 1
  00:28:48 - 00:28:51 - Seat 19
  00:28:51 - 00:29:02 - Seat 1
  00:29:03 - 00:29:26 - Seat 17
  00:29:26 - 00:29:31 - Seat 1
  00:29:32 - 00:29:57 - Seat 19
  00:29:57 - 00:30:19 - Seat 1
  00:31:05 - 00:31:59 - Seat 7
  00:31:59 - 00:32:04 - Seat 1
  00:33:41 - 00:34:08 - Seat 7
  00:34:46 - 00:34:46 - Seat 1
 • 4

  Besluit
  N.v.t.

  Wethouder Neven geeft naar aanleiding van de AB-vergadering van vorige week aan dat de Avri, conform het verzoek van de raad, een notitie inzake eventuele bezuinigingen opstelt.

  Toezegging college:
  het verzoek om bij eventueel te maken keuzes de raad hierin mee te nemen overbrengen aan de Avri.


  Toezeggingen
  Titel
  keuzes raad bij bezuinigingen Avri

  00:35:48 - 00:35:50 - Seat 1
  00:35:50 - 00:36:03 - Seat 21
  00:36:04 - 00:36:07 - Seat 1
 • 5

  Besluit
  De voorzitter meldt dat mevrouw Zwart de vergadering eerder zal verlaten.
 • 6
 • 7.A

  Besluit
  Niet van toepassing.
 • 7.B
 • 8
 • 8.1

  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad voor te stellen om:
  1. het bestemmingsplan ‘Beusichem, Smalriemseweg 39’ met IDN NL.IMRO.0214.BEUSmalriemseweg39-BVA1 ongewijzigd vast te stellen in digitale en analoge vorm ten opzichte van het in procedure gebrachte ontwerpplan.
  2. Te verklaren dat het kostenverhaal anderszins verzekerd is.


  Besluit
  De gemeenteraad voor te stellen om: 1. het bestemmingsplan ‘Beusichem, Smalriemseweg 39’ met IDN NL.IMRO.0214.BEUSmalriemseweg39-BVA1 ongewijzigd vast te stellen in digitale en analoge vorm ten opzichte van het in procedure gebrachte ontwerpplan. 2. Te verklaren dat het kostenverhaal anderszins verzekerd is. Zonder hoofdelijke stemming conform besloten.

  00:38:00 - 00:38:04 - Seat 19
  00:38:04 - 00:39:38 - Seat 1
 • 8.2

  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. De herziene grondexploitaties per 1 januari 2020 vast te stellen en € 1.794.000 beschikbaar te stellen voor uitvoeringskosten en € 3.316.000 te ramen voor opbrengst grondverkopen.
  2. Het bedrijventerrein Doejenburg volledig in exploitatie te nemen en als gevolg daarvan de vrijval van de materiële vaste activa (€ 10,4 miljoen) en de voorziening Doejenburg (€ 10,1 miljoen) in de jaarstukken 2019 te verwerken.
  3. € 3.104.000 toe te voegen aan de voorziening verlies BT Doejenburg II en dit verwerken in de jaarstukken 2019.


  Besluit
  1\. De herziene grondexploitaties per 1 januari 2020 vast te stellen en € 1\.794\.000 beschikbaar te stellen voor uitvoeringskosten en € 3\.316\.000 te ramen voor opbrengst grondverkopen\. 2\. Het bedrijventerrein Doejenburg volledig in exploitatie te nemen en als gevolg daarvan de vrijval van de materiële vaste activa \(€ 10\,4 miljoen\) en de voorziening Doejenburg \(€ 10\,1 miljoen\) in de jaarstukken 2019 te verwerken\. 3\. € 3\.104\.000 toe te voegen aan de voorziening verlies BT Doejenburg II en dit verwerken in de jaarstukken 2019\. Zonder hoofdelijke stemming conform besloten.
 • 9
 • 9.1

  Resultaat stemming:

  Besluit
  Unaniem aangenomen.

  Moties
  Titel
  D.064612: antennebeleid

  00:44:14 - 00:44:34 - Seat 1
  00:49:20 - 00:49:31 - Seat 15
  00:49:32 - 00:49:34 - Seat 1
  00:49:34 - 00:49:48 - Seat 10
  00:50:15 - 00:50:18 - Seat 1
  00:50:18 - 00:50:24 - Seat 9
  00:50:24 - 00:50:37 - Seat 1
  00:50:37 - 00:50:38 - Seat 5
  00:50:39 - 00:50:41 - Seat 1
  00:50:42 - 00:50:55 - Seat 27
  00:50:58 - 00:52:10 - Seat 21
  00:52:11 - 00:52:14 - Seat 1
  00:52:15 - 00:53:17 - Seat 19
  00:53:17 - 00:53:21 - Seat 1
  00:53:22 - 00:54:14 - Seat 17
  00:54:14 - 00:54:25 - Seat 1
  00:56:51 - 00:56:54 - Seat 21
  00:56:54 - 00:57:06 - Seat 1
  00:57:19 - 00:58:06 - Seat 17
  00:58:06 - 00:58:09 - Seat 1
  00:58:10 - 00:59:05 - Seat 21
  00:59:06 - 00:59:07 - Seat 1
  00:59:07 - 01:00:02 - Seat 10
  01:00:02 - 01:00:03 - Seat 1
  01:00:03 - 01:00:29 - Seat 10
  01:00:29 - 01:00:33 - Seat 1
  01:00:35 - 01:00:37 - Seat 10
  01:02:03 - 01:02:21 - Seat 1
  01:03:39 - 01:04:24 - Seat 21
  01:04:24 - 01:04:36 - Seat 1
  01:04:36 - 01:05:23 - Seat 27
  01:05:25 - 01:06:43 - Seat 1
 • 9.2

  Resultaat stemming:

  Besluit
  In meerderheid verworpen (voor stemmen PvdA, PvdD en VVD; tegen stemmen Gemeentebelangen, D66, PCG, Mevrouw Van Dam en CDA).

  Stemverklaringen: Gemeentebelangen, D66 en PCG.


  Moties
  Titel
  D.064613: Regio Deal Fruitdelta Rivierenland

  01:14:44 - 01:14:52 - Seat 1
  01:19:33 - 01:19:38 - Seat 10
  01:19:40 - 01:19:42 - Seat 1
  01:25:33 - 01:26:39 - Seat 17
  01:26:39 - 01:26:44 - Seat 1
  01:27:51 - 01:28:49 - Seat 15
  01:28:49 - 01:28:50 - Seat 1
  01:28:50 - 01:29:01 - Seat 15
  01:29:01 - 01:29:06 - Seat 1
  01:29:30 - 01:30:27 - Seat 27
  01:30:28 - 01:30:30 - Seat 1
  01:30:30 - 01:31:40 - Seat 21
  01:31:40 - 01:32:03 - Seat 1
  01:32:03 - 01:33:12 - Seat 19
  01:33:12 - 01:33:38 - Seat 1
  01:33:38 - 01:33:44 - Seat 19
  01:33:44 - 01:33:50 - Seat 1
  01:33:51 - 01:35:08 - Seat 17
  01:35:08 - 01:35:13 - Seat 1
  01:35:13 - 01:36:20 - Seat 10
  01:36:20 - 01:36:25 - Seat 1
  01:36:25 - 01:36:59 - Seat 10
  01:36:59 - 01:37:04 - Seat 1
  01:37:27 - 01:37:31 - Seat 9
  01:37:31 - 01:37:32 - Seat 1
  01:37:32 - 01:38:38 - Seat 9
  01:38:38 - 01:38:41 - Seat 1
  01:38:41 - 01:39:08 - Seat 17
  01:39:08 - 01:39:10 - Seat 1
  01:39:10 - 01:39:13 - Seat 9
  01:39:13 - 01:39:44 - Seat 1
  01:40:08 - 01:40:10 - Seat 10
  01:40:10 - 01:40:30 - Seat 1
  01:42:17 - 01:42:17 - Seat 10
  01:42:17 - 01:42:23 - Seat 1
  01:42:23 - 01:42:34 - Seat 10
  01:42:34 - 01:42:36 - Seat 1
  01:42:36 - 01:42:42 - Seat 10
  01:42:44 - 01:42:44 - Seat 1
  01:43:13 - 01:43:15 - Seat 17
  01:43:15 - 01:43:20 - Seat 1
  01:43:20 - 01:44:11 - Seat 17
  01:44:11 - 01:44:35 - Seat 1
  01:44:35 - 01:45:04 - Seat 10
  01:45:04 - 01:45:07 - Seat 1
  01:45:07 - 01:45:11 - Seat 10
  01:45:11 - 01:45:15 - Seat 1
  01:45:17 - 01:45:48 - Seat 17
  01:45:48 - 01:46:21 - Seat 1
  01:47:03 - 01:47:25 - Seat 27
  01:47:26 - 01:47:27 - Seat 1
  01:47:29 - 01:47:32 - Seat 21
  01:47:32 - 01:47:33 - Seat 1
  01:47:33 - 01:47:47 - Seat 21
  01:47:47 - 01:47:51 - Seat 1
  01:47:51 - 01:47:55 - Seat 21
  01:47:55 - 01:48:05 - Seat 10
  01:48:05 - 01:48:10 - Seat 1
  01:48:11 - 01:48:19 - Seat 19
  01:48:26 - 01:49:49 - Seat 1
 • 9.3

  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. Positief te adviseren aan het Commissariaat voor de Media over het aanwijzen van Stichting Publieke Omroep Buren, Culemborg, Vijfheerenlanden en West Betuwe (SPO-BCVW) als lokale omroep van de gemeente Buren.
  2. Het college de opdracht te geven het bedrag van € 14.450,- voor de bekostiging van de lokale omroep vanaf 2021 te verwerken in de conceptbegroting 2021-2024.


  Besluit
  1. Positief te adviseren aan het Commissariaat voor de Media over het aanwijzen van Stichting Publieke Omroep Buren, Culemborg, Vijfheerenlanden en West Betuwe (SPO-BCVW) als lokale omroep van de gemeente Buren. 2. Het college de opdracht te geven het bedrag van € 14.450,- voor de bekostiging van de lokale omroep vanaf 2021 te verwerken in de conceptbegroting 2021-2024. Amendement Mevrouw Van Dam: in meerderheid verworpen (Mevrouw Van Dam stemt voor; de overige fracties stemmen tegen). Amendement PCG: de stemmen staken (tegen stemmen CDA, D66, PvdA, mevrouw Tetteroo en de heer Van Vierssen (VVD), de heer Zwarteveen (PvdD), de heren Van Laar, Lammers en Molleman (Gemeentebelangen) en Mevrouw Van Dam; de overige 10 leden stemmen voor). Op grond van artikel 32, lid 4 juncto lid 6 wordt het nemen van een beslissing uitgesteld tot de volgende vergadering, waarin de beraadslagingen kunnen worden heropend.

  Mevrouw Zwart verlaat de vergadering.

  Amendement PCG: advies lokale omroep.
  Amendement Mevrouw Van Dam: advies lokale omroep.


  01:51:34 - 01:51:37 - Seat 1
  01:51:37 - 01:52:07 - Seat 21
  01:52:15 - 01:52:23 - Seat 1
  01:54:49 - 01:56:39 - Seat 15
  01:56:40 - 01:56:45 - Seat 1
  01:56:47 - 02:04:43 - Seat 9
  02:04:45 - 02:04:51 - Seat 1
  02:04:52 - 02:05:27 - Seat 17
  02:05:28 - 02:05:28 - Seat 1
  02:05:28 - 02:06:03 - Seat 9
  02:06:03 - 02:06:09 - Seat 1
  02:06:09 - 02:06:11 - Seat 9
  02:06:11 - 02:06:19 - Seat 1
  02:06:19 - 02:07:15 - Seat 15
  02:07:15 - 02:07:31 - Seat 1
  02:07:34 - 02:09:14 - Seat 27
  02:09:15 - 02:09:21 - Seat 1
  02:09:24 - 02:12:54 - Seat 17
  02:12:54 - 02:12:55 - Seat 1
  02:13:12 - 02:13:26 - Seat 9
  02:13:28 - 02:13:29 - Seat 1
  02:13:29 - 02:13:35 - Seat 17
  02:13:35 - 02:13:40 - Seat 1
  02:13:40 - 02:15:48 - Seat 19
  02:15:48 - 02:15:50 - Seat 1
  02:15:50 - 02:15:52 - Seat 19
  02:15:52 - 02:16:29 - Seat 9
  02:16:29 - 02:16:31 - Seat 1
  02:16:31 - 02:17:02 - Seat 19
  02:17:02 - 02:17:11 - Seat 1
  02:17:12 - 02:21:40 - Seat 21
  02:21:41 - 02:22:19 - Seat 1
  02:26:34 - 02:26:37 - Seat 21
  02:26:37 - 02:26:38 - Seat 1
  02:26:38 - 02:26:40 - Seat 21
  02:26:42 - 02:26:46 - Seat 1
  02:30:29 - 02:30:30 - Seat 19
  02:30:32 - 02:30:33 - Seat 1
  02:30:34 - 02:31:04 - Seat 19
  02:31:04 - 02:31:05 - Seat 1
  02:31:32 - 02:32:08 - Seat 17
  02:32:08 - 02:32:11 - Seat 1
  02:32:47 - 02:32:48 - Seat 15
  02:32:48 - 02:32:49 - Seat 1
  02:33:11 - 02:33:49 - Seat 15
  02:33:50 - 02:33:50 - Seat 1
  02:35:40 - 02:35:42 - Seat 9
  02:35:43 - 02:35:43 - Seat 15
  02:35:43 - 02:35:47 - Seat 1
  02:35:47 - 02:36:46 - Seat 15
  02:36:46 - 02:36:48 - Seat 1
  02:36:48 - 02:37:02 - Seat 15
  02:37:02 - 02:37:03 - Seat 1
  02:37:03 - 02:37:24 - Seat 15
  02:37:24 - 02:37:48 - Seat 1
  02:37:49 - 02:38:00 - Seat 17
  02:38:02 - 02:38:03 - Seat 1
  02:38:04 - 02:38:08 - Seat 21
  02:38:09 - 02:38:14 - Seat 1
  02:38:25 - 02:38:31 - Seat 5
  02:38:31 - 02:40:19 - Seat 1
 • 9.4

  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  Het bijgevoegde beleidsplan Begraafplaatsenbeleid 2020 - 2030 vast te stellen met de volgende maatregelen:
  a. de rechthebbenden van de graven voor onbepaalde tijd laten meebetalen aan het beheer van de begraafplaatsen vanaf 2030;
  b. bij het hergebruik van een graf voor onbepaalde tijd het grafrecht om te zetten in een grafrecht voor bepaalde tijd conform de beheerverordening.
  2. De kwaliteit van de begraafplaatsen te verbeteren en hiervoor in 2020 € 52.700 beschikbaar te stellen uit de in 2020 vastgestelde OZB opbrengst. De kosten in 2021 (€ 58.300) en latere jaren (€ 43.300) te verwerken in de kadernota 2021/concept begroting 2021.
  3. Een krediet van € 102.000 beschikbaar te stellen voor eenmalige aanpassingen en af te schrijven in 20/40 jaar.
  4. De kortingsfactor op het tarief afkoop onderhoud te stellen op 90%.
  5. Een onderzoek uit te voeren naar de toekomstbestendigheid van de verschillende gebouwen op de begraafplaatsen waarbij rekening wordt gehouden met onder andere aspecten als historie, functionaliteit, behoefte, kosten.
  6. De Beheerverordening begraafplaatsen 2020 vast te stellen.
  7. Begrotingswijziging 2020, nummer 7 vast te stellen.


  Besluit
  Het bijgevoegde beleidsplan Begraafplaatsenbeleid 2020 - 2030 vast te stellen met de volgende maatregelen: a. de rechthebbenden van de graven voor onbepaalde tijd laten meebetalen aan het beheer van de begraafplaatsen vanaf 2030; b. bij het hergebruik van een graf voor onbepaalde tijd het grafrecht om te zetten in een grafrecht voor bepaalde tijd conform de beheerverordening. 2\. De kwaliteit van de begraafplaatsen te verbeteren en hiervoor in 2020 € 52\.700 beschikbaar te stellen uit de in 2020 vastgestelde OZB opbrengst\. De kosten in 2021 \(€ 58\.300\) en latere jaren \(€ 43\.300\) te verwerken in de kadernota 2021/concept begroting 2021\. 3\. Een krediet van € 102\.000 beschikbaar te stellen voor eenmalige aanpassingen en af te schrijven in 20/40 jaar\. 4\. De kortingsfactor op het tarief afkoop onderhoud te stellen op 90%\. 5\. Een onderzoek uit te voeren naar de toekomstbestendigheid van de verschillende gebouwen op de begraafplaatsen waarbij rekening wordt gehouden met onder andere aspecten als historie\, functionaliteit\, behoefte\, kosten\. 6\. De Beheerverordening begraafplaatsen 2020 vast te stellen\. 7\. Begrotingswijziging 2020\, nummer 7 vast te stellen\. In meerderheid aangenomen (de heer Zwarteveen (PvdD), Gemeentebelangen, D66, PvdA, Mevrouw Van Dam, PCG, CDA en VVD stemmen voorde heer De Jonge (PvdD) stemt tegen).

  02:48:09 - 02:49:15 - Seat 24
  02:49:16 - 02:49:20 - Seat 1
  02:49:20 - 02:49:52 - Seat 21
  02:49:53 - 02:49:56 - Seat 1
  02:49:56 - 02:52:00 - Seat 15
  02:52:00 - 02:52:03 - Seat 1
  02:52:03 - 02:54:45 - Seat 13
  02:54:45 - 02:54:51 - Seat 1
  02:54:51 - 02:54:56 - Seat 13
  02:54:56 - 02:56:01 - Seat 17
  02:56:02 - 02:56:07 - Seat 1
  02:56:08 - 02:57:30 - Seat 19
  02:57:30 - 02:57:34 - Seat 1
  02:57:34 - 02:58:08 - Seat 19
  02:58:08 - 02:58:15 - Seat 1
  02:58:15 - 02:58:19 - Seat 19
  02:58:19 - 02:59:21 - Seat 13
  02:59:21 - 02:59:23 - Seat 1
  02:59:23 - 02:59:25 - Seat 13
  02:59:26 - 02:59:37 - Seat 1
  02:59:37 - 03:01:00 - Seat 19
  03:01:00 - 03:01:28 - Seat 1
 • 9.5

  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. Het jaarverslag en de jaarrekening 2019 vast te stellen.
  2. Het positieve rekeningresultaat van € 6.043.000 te storten in de Algemene reserve.
  3. Uit de Algemene reserve € 5.315.000 te onttrekken en te storten in een nieuw te vormen bestemmingsreserve risico grondexploitaties.
  4. Uit de Algemene reserve € 434.000 te onttrekken en te storten in de reserve overlopende posten en in 2020 beschikbaar te stellen conform de overhevelingsvoorstellen.
  5. Uit de Algemene Reserve € 237.000 te onttrekken en in 2020 conform het voorstel tot resultaatbestemming beschikbaar te stellen voor duurzaamheid.
  6. Het weerstandsvermogen vast te stellen op € 3.410.000.
  7. Het restant van de investeringsbudgetten ad. € 5.922.188 beschikbaar te stellen voor 2020.
  8. Begrotingswijziging nummer 09 van 2020 vast te stellen.


  Besluit
  1\. Het jaarverslag en de jaarrekening 2019 vast te stellen\. 2\. Het positieve rekeningresultaat van € 6\.043\.000 te storten in de Algemene reserve\. 3\. Uit de Algemene reserve € 5\.315\.000 te onttrekken en te storten in een nieuw te vormen bestemmingsreserve risico grondexploitaties\. 4\. Uit de Algemene reserve € 434\.000 te onttrekken en te storten in de reserve overlopende posten en in 2020 beschikbaar te stellen conform de overhevelingsvoorstellen\. 5\. Uit de Algemene Reserve € 237\.000 te onttrekken en in 2020 conform het voorstel tot resultaatbestemming beschikbaar te stellen voor duurzaamheid\. 6\. Het weerstandsvermogen vast te stellen op € 3\.410\.000\. 7\. Het restant van de investeringsbudgetten ad\. € 5\.922\.188 beschikbaar te stellen voor 2020\. 8\. Begrotingswijziging nummer 09 van 2020 vast te stellen\. Zonder hoofdelijke stemming conform besloten.

  03:09:22 - 03:09:26 - Seat 1
  03:09:26 - 03:11:59 - Seat 5
  03:11:59 - 03:12:03 - Seat 1
  03:12:03 - 03:13:10 - Seat 21
  03:13:11 - 03:13:14 - Seat 1
  03:13:14 - 03:14:06 - Seat 27
  03:14:06 - 03:14:08 - Seat 1
  03:14:08 - 03:14:18 - Seat 21
  03:14:18 - 03:14:20 - Seat 1
  03:14:20 - 03:15:22 - Seat 27
  03:15:22 - 03:15:25 - Seat 1
  03:15:26 - 03:15:41 - Seat 5
  03:15:43 - 03:16:06 - Seat 27
  03:16:07 - 03:16:18 - Seat 1
  03:16:19 - 03:19:16 - Seat 17
  03:19:18 - 03:19:43 - Seat 1
  03:23:21 - 03:23:22 - Seat 17
  03:23:22 - 03:23:24 - Seat 1
  03:23:24 - 03:23:59 - Seat 17
  03:24:00 - 03:24:01 - Seat 1
  03:24:28 - 03:24:30 - Seat 17
  03:24:30 - 03:24:36 - Seat 1
  03:24:36 - 03:24:50 - Seat 17
  03:25:53 - 03:26:05 - Seat 1
  03:30:27 - 03:30:37 - Seat 17
  03:30:38 - 03:30:49 - Seat 1
  03:31:12 - 03:31:18 - Seat 17
  03:31:18 - 03:31:20 - Seat 1
  03:31:20 - 03:31:26 - Seat 17
  03:31:26 - 03:31:33 - Seat 1
  03:32:34 - 03:33:13 - Seat 5
  03:33:38 - 03:34:27 - Seat 1
  03:34:29 - 03:41:06 - Seat 5
  03:41:06 - 03:41:15 - Seat 1
  03:41:15 - 03:42:59 - Seat 5
  03:42:59 - 03:43:04 - Seat 1
  03:43:04 - 03:48:07 - Seat 21
  03:48:07 - 03:48:11 - Seat 1
  03:48:11 - 03:48:15 - Seat 21
  03:48:15 - 03:49:19 - Seat 17
  03:49:20 - 03:49:37 - Seat 21
  03:49:37 - 03:49:41 - Seat 1
  03:49:42 - 03:49:55 - Seat 5
  03:49:56 - 03:49:57 - Seat 1
  03:49:57 - 03:50:23 - Seat 9
  03:50:24 - 03:50:35 - Seat 1
  03:51:07 - 03:51:37 - Seat 17
  03:51:38 - 03:51:50 - Seat 1
  03:51:51 - 03:53:10 - Seat 21
  03:53:10 - 03:53:15 - Seat 1
  03:53:15 - 04:01:29 - Seat 17
  04:01:29 - 04:01:33 - Seat 1
  04:01:33 - 04:05:28 - Seat 9
  04:05:30 - 04:05:44 - Seat 1
  04:13:19 - 04:16:57 - Seat 27
  04:16:58 - 04:17:04 - Seat 1
  04:17:04 - 04:17:50 - Seat 17
  04:17:51 - 04:18:07 - Seat 1
  04:24:14 - 04:24:35 - Seat 17
  04:28:26 - 04:28:27 - Seat 1
  04:28:27 - 04:29:22 - Seat 17
  04:29:24 - 04:29:25 - Seat 1
  04:33:10 - 04:34:21 - Seat 5
  04:34:21 - 04:34:24 - Seat 1
  04:34:24 - 04:34:42 - Seat 27
  04:34:43 - 04:34:46 - Seat 1
  04:34:46 - 04:36:05 - Seat 17
  04:36:05 - 04:36:18 - Seat 1
  04:37:01 - 04:37:03 - Seat 17
  04:37:03 - 04:37:30 - Seat 1
  04:41:16 - 04:42:18 - Seat 21
 • 9.6

  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. De kaderbrief 2021 gemeente Buren vast te stellen en daarmee het technisch kader voor de begroting 2021.
  2. De nieuwe programma-indeling vast te stellen:
       1. Wonen, werk en recreatie
       2. Fysieke leefomgeving
       3. Sociaal domein
       4. Sport, welzijn en onderwijs
       5. Inwoners, bestuur en veiligheid
       6. Bedrijfsvoering, inclusief algemene dekkingsmiddelen.


  Besluit
  1. De kaderbrief 2021 gemeente Buren vast te stellen en daarmee het technisch kader voor de begroting 2021. 2. De nieuwe programma-indeling vast te stellen:      1. Wonen, werk en recreatie      2. Fysieke leefomgeving      3. Sociaal domein      4. Sport, welzijn en onderwijs      5. Inwoners, bestuur en veiligheid      6. Bedrijfsvoering, inclusief algemene dekkingsmiddelen. Amendement VVD en PvdA: in meerderheid verworpen (voor stemmen PvdA, VVD en de heer De Jonge (PvdD); tegen stemmen Gemeentebelangen, D66, de heer Zwarteveen (PvdD), Mevrouw Van Dam, PCG en CDA). Raadsbesluit beslispunt 1: zonder hoofdelijke stemming conform besloten. Raadsbesluit beslispunt 2: in meerderheid aangenomen (voor stemmen Gemeentebelangen, D66, de heer Zwarteveen (PvdD), Mevrouw Van Dam, PCG en CDA; tegen stemmen PvdA, VVD en de heer De Jonge (PvdD).

  Amendement VVD en PvdA: kaderbrief 2021.


  04:42:18 - 04:42:20 - Seat 1
  04:42:20 - 04:42:24 - Seat 21
  04:42:25 - 04:42:27 - Seat 1
  04:42:28 - 04:44:00 - Seat 17
  04:44:00 - 04:44:05 - Seat 1
  04:44:05 - 04:45:06 - Seat 17
  04:45:07 - 04:45:08 - Seat 1
  04:45:24 - 04:48:59 - Seat 9
  04:48:59 - 04:49:02 - Seat 1
  04:49:02 - 04:49:58 - Seat 5
  04:49:59 - 04:50:08 - Seat 1
  04:50:08 - 04:50:50 - Seat 17
  04:50:50 - 04:50:52 - Seat 1
  04:50:52 - 04:50:53 - Seat 17
  04:50:53 - 04:51:03 - Seat 1
  04:51:03 - 04:51:13 - Seat 17
  04:51:15 - 04:51:24 - Seat 1
 • 9.7.A
 • 9.7.B
 • 9.7.C
 • 9.7.D
 • 9.8


  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen:

  1. De ‘Visie Kerngericht werken 2020-2023’ vast te stellen, met als motto dat inwoners gezien, gehoord en erkend worden.
  2. Hierbij als uitgangspunten vast te stellen: inwoners en de gemeente werken samen als partners, inwonersinitiatieven krijgen ruimte en we leveren maatwerk naar de kernen.


  Besluit
  Aangehouden.
 • 9.9

  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  De prijsgrens voor goedkope koopwoningen te verhogen van €170.000 v.o.n. naar €185.000 v.o.n.


  Besluit
  De prijsgrens voor goedkope koopwoningen te verhogen van €170.000 v.o.n. naar €185.000 v.o.n. Zonder hoofdelijke stemming conform besloten.

  04:55:03 - 04:57:36 - Seat 9
  04:57:37 - 04:57:49 - Seat 1
  04:57:49 - 04:57:55 - Seat 9
  04:57:55 - 04:58:03 - Seat 1
  04:58:03 - 04:59:12 - Seat 24
  04:59:13 - 04:59:16 - Seat 1
  04:59:16 - 05:00:06 - Seat 21
  05:00:08 - 05:00:13 - Seat 1
  05:00:14 - 05:01:01 - Seat 15
  05:01:02 - 05:01:04 - Seat 1
  05:01:04 - 05:01:29 - Seat 7
  05:01:29 - 05:01:30 - Seat 1
  05:01:30 - 05:02:20 - Seat 10
  05:02:21 - 05:02:32 - Seat 1
  05:04:51 - 05:07:40 - Seat 19
 • 9.9.1

  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met het voorgenomen besluit van het college van burgemeester en wethouders een ontsluitingsweg aan te leggen tussen de oostelijke kavels op bedrijventerrein
  Doejenburg II in Maurik.


  Besluit
  In te stemmen met het voorgenomen besluit van het college van burgemeester en wethouders een ontsluitingsweg aan te leggen tussen de oostelijke kavels op bedrijventerrein Doejenburg II in Maurik. In meerderheid conform besloten (voor stemmen Gemeentebelangen, D66, PvdA, Mevrouw Van Dam, PCG, CDA en VVD; tegen stemt de PvdD)

  05:07:41 - 05:08:27 - Seat 1
 • 9.9.2

  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen om:
  1. De eerste bestuursrapportage 2020 vast te stellen, inclusief de financiële mutaties per programma:
  - Programma Bedrijfsvoering:  € 205.000 negatief
  - Programma Inwonerszaken:  € 111.000 negatief
  - Programma Ruimte:   € 101.000 negatief
  Totaal mutaties   € 417.000 negatief
  2. Begrotingswijziging 2020, nummer 8 vast te stellen.


  Besluit
  De raad voor te stellen om: 1. De eerste bestuursrapportage 2020 vast te stellen, inclusief de financiële mutaties per programma: \- Programma Bedrijfsvoering:  € 205\.000 negatief \- Programma Inwonerszaken:  € 111\.000 negatief \- Programma Ruimte:   € 101\.000 negatief Totaal mutaties   € 417.000 negatief 2. Begrotingswijziging 2020, nummer 8 vast te stellen. Zonder hoofdelijke stemming conform besloten.

  05:09:51 - 05:09:57 - Seat 1
 • 9.9.3
 • 9.9.4
 • 10

  Besluit
  De voorzitter sluit de vergadering om 23.40 uur.

  05:11:42 - 05:11:48 - Seat 10
  05:11:48 - 05:12:16 - Seat 1