Raadsvergadering

dinsdag 17 december 2019 19:30 - 23:00
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
J.A. de Boer MSc

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Besluit
  De voorzitter opent de laatste raadsvergadering van dit jaar.

  00:01:18 - 00:02:36 - J. de Boer
 • 2

  VVD:

  1. Verkeersveiligheid
  2. Restafval.


  Besluit
  N.v.t.

  Ad 2. Toezegging college: het geschetste probleem inzake restafval buitengebied inbrengen in de AB-vergadering van de Avri.


  Toezeggingen
  Titel
  Restafval

  00:02:36 - 00:03:34 - H.N. van Vierssen
  00:03:34 - 00:05:53 - J. de Boer
  00:05:54 - 00:05:56 - H.N. van Vierssen
  00:05:56 - 00:06:03 - J. de Boer
  00:06:03 - 00:07:49 - H.N. van Vierssen
  00:07:49 - 00:10:43 - J. de Boer
  00:10:43 - 00:10:49 - H.N. van Vierssen
  00:10:49 - 00:11:10 - J. de Boer
  00:11:10 - 00:11:44 - H.N. van Vierssen
  00:11:46 - 00:13:29 - J. de Boer
 • 3

  Besluit
  N.v.t.

  De voorzitter refereert aan het nieuws in de media over de grote afvaldumping bij De Put aan de Hennisdijk in Buren.

  De formateur, de heer Van Alfen, verwijst naar zijn tussenbericht van vorige week over de formatie. De onderhandelingen gaan voorspoedig. Hij hoopt dat partijen deze voor het einde van het jaar kunnen afronden.
  De heer Warmer stelt in dit verband de ingekomen brief van de provincie Gelderland inzake de programmabegroting 2020 aan de orde.
  Desgevraagd geeft de formateur aan dat een deugdelijke financiële paragraaf deel zal uitmaken van het coalitieakkoord. Op het door de provincie gedane aanbod inzake het verlenen van ondersteuning bij grote opgaven aan de gemeente wordt serieus ingegaan. Hij pleit voor een raadsbrede aanpak.


  00:13:29 - 00:13:56 - S. van Alfen
  00:13:56 - 00:14:03 - J. de Boer
  00:14:03 - 00:15:16 - A. Warmer
  00:15:17 - 00:15:21 - J. de Boer
  00:15:21 - 00:16:17 - S. van Alfen
  00:16:18 - 00:17:19 - J. de Boer
 • 4

  Besluit
  Gewijzigd vastgesteld.

  De PvdA verzoekt het controleprotocol 2019 (agendapunt 9.5) als hamerstuk te behandelen.
  De raad stemt in met het controleprotocol 2019 onder agendapunt 8.4 als hamerstuk te behandelen.


  00:17:19 - 00:19:29 - I.P. Tetteroo-Baldinger
  00:19:29 - 00:19:48 - J. de Boer
  00:23:06 - 00:23:21 - H. Zaaijer
  00:23:23 - 00:23:32 - J. de Boer
  00:23:32 - 00:23:37 - A. van Zijl-Hoek
  00:23:37 - 00:23:50 - J. de Boer
  00:23:50 - 00:24:05 - A. Warmer
  00:24:05 - 00:24:30 - J. de Boer
  00:25:22 - 00:26:07 - A. Warmer
  00:26:08 - 00:26:53 - J. de Boer
 • 5

  Besluit
  N.v.t.

  De voorzitter deelt mee bericht van verhindering te hebben ontvangen van mevrouw Zwart-van Kessel en de heren Van de Bijl, De Jonge, Molleman en Zwarteveen.

  De voorzitter refereert aan de laatstgehouden Kinderconferentie in het gemeentehuis. Deze stond in het teken van de Rechten van het kind. Namens de gemeenteraad hebben hieraan deelgenomen: de dames Bettink en Tetteroo en de heren Van Alfen en Van Laar. Thema's die aan de orde kwamen, waren onder andere: verkeersveiligheid, bibliotheekwerk, speelveldjes/-tuinen, gezondheid en sportmogelijkheden.
  De voorzitter overhandigt de formateur, de heer Van Alfen, de wensen van de kinderen, verpakt in een koffer.
  De formateur zegt toe de wensen mee te nemen naar de formerende partijen. Ook zullen de raadsleden kopie ontvangen van deze wensen.

 • 6.A
 • 6.B
 • 7.A

  Besluit
  N.v.t.

  Mevrouw Van Zijl meldt dat de kwaliteitscommissie in januari 2020 weer bijeen komt.
  Zij deelt verder mee dat de gemeente Buren afscheid heeft genomen van de huidige accountant en verwacht op zeer korte termijn een nieuwe accountant te kunnen presenteren.

  Voorts refereert mevrouw Van Zijl aan de buitengewone algemene ledenvergadering van de VNG waarin zij de gemeente Buren als raadslid heeft vertegenwoordigd. Dit was een bijzondere situatie omdat vertegenwoordiging tijdens dergelijke vergaderingen veelal door burgemeester en wethouders plaatsvindt. Haar (eerste) raadsvertegenwoordiging was aanleiding om voor andere gemeenten deze mogelijkheid vaker te benutten. De voorbereiding van dergelijke vergaderingen middels een procesvoorstel in het fractievoorzittersoverleg zou usance moeten zijn.
  Tenslotte meldt zij dat tijdens deze vergadering de motie inzake de Wet verplichte GGZ, welke mede is ingediend door de gemeente Buren en 12 andere gemeenten, is aangenomen.


  00:26:53 - 00:29:33 - A. van Zijl-Hoek
  00:29:33 - 00:29:46 - J. de Boer
  00:29:46 - 00:30:23 - A. van Zijl-Hoek
  00:30:24 - 00:31:02 - J. de Boer
 • 7.B

  Besluit
  N.v.t.

  De heer Lammers refereert aan de werkgroep klimaatvisie van vorige week. Buiten onderwerpen als de energietransitie, praatplaat, klimaatvisie en concept RES van de Regio Rivierenland is gesproken over het gebrek aan visie van de gemeente Buren. Hieraan moet op korte termijn hard worden gewerkt, bestuurlijk maar ook ambtelijk.

  De heer Warmer koppelt terug uit de werkgroep sociaal domein. Duidelijk wordt dat steeds meer inzicht wordt verkregen in de financiële situatie van het sociaal domein. Belangrijk blijft dat de raad aan de voorkant van deze processen komt.

  Bij afwezigheid van de heer Molleman koppelt mevrouw Van Dam terug uit de laatstgehouden vergadering van de werkgroep ruimtelijke ontwikkelingen, waarin o.a. aan de orde kwamen: de stikstofproblematiek, veegplannen, woningbehoefteonderzoek, arbeidsmigranten en woonwagenbeleid.


  00:31:03 - 00:33:00 - J.W. Lammers
  00:33:00 - 00:33:11 - J. de Boer
  00:33:11 - 00:33:30 - H. Zaaijer
  00:33:30 - 00:33:58 - J.W. Lammers
  00:33:58 - 00:34:07 - J. de Boer
  00:34:07 - 00:34:28 - A. Warmer
  00:34:29 - 00:34:32 - J. de Boer
  00:34:32 - 00:34:57 - A. van Zijl-Hoek
  00:34:57 - 00:35:13 - J. de Boer
  00:35:13 - 00:37:15 - A. Warmer
  00:37:15 - 00:37:36 - J. de Boer
  00:37:36 - 00:39:24 - N.A.W. van Dam
  00:39:24 - 00:39:26 - J. de Boer
  00:39:26 - 00:39:28 - N.A.W. van Dam
  00:39:28 - 00:40:04 - J. de Boer
 • 7.C

  Besluit
  N.v.t.

  Mevrouw Van Doremalen geeft aan dat op 15 januari 2020 de eerste bijeenkomst van de initiatief raadskring Regio Rivierenland in Buren is gepland. Namens de gemeente Buren zijn in deze kring de dames Bettink en spreekster afgevaardigd. De vergadering wordt in beeld opgenomen en raadsleden zijn welkom.
  Desgevraagd door de voorzitter informeert mevrouw Van Doremalen de raadsleden via de griffie de inhoud en proces rondom deze initiatief raadskring.

  De portefeuillehouder koppelt terug uit de gemeenschappelijke regelingen.
  In het algemeen bestuur van de Werkzaak Rivierenland is zijn mondelinge amendement aangenomen aangaande de verhoging van de bijdrage voor de duur van 1 jaar. De fractievoorzitters zijn hierover geïnformeerd.
  Vervolgens meldt hij dat mevrouw Klein in het algemeen bestuur van de GGD Gelderland-Zuid aandacht zal vragen voor de planning rondom de P&C-documenten.
  Binnenkort volgt het beleidsplan Veiligheid ter vaststelling in het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio.
  Het conceptkoersdocument ODR volgt spoedig richting de gemeenteraden.
  De positie van de Regionale agendacommissie (Regio Rivierenland) moet beter worden benut.
  Het Regionaal Archief Rivierenland heeft recent voldaan aan een kwaliteitstoets (audit).


  00:40:04 - 00:40:10 - N.A.W. van Dam
  00:40:10 - 00:40:11 - J. de Boer
  00:40:11 - 00:40:12 - N.A.W. van Dam
  00:40:15 - 00:41:10 - N.H.A.F. van Doremalen
  00:41:10 - 00:41:13 - A. van Zijl-Hoek
  00:41:13 - 00:41:17 - J. de Boer
  00:41:17 - 00:41:22 - A. van Zijl-Hoek
  00:41:23 - 00:44:42 - N.H.A.F. van Doremalen
  00:44:42 - 00:44:49 - J. de Boer
  00:44:49 - 00:45:23 - D.J. Bult
  00:45:23 - 00:46:24 - N.H.A.F. van Doremalen
  00:46:24 - 00:46:27 - J. de Boer
  00:46:27 - 00:46:53 - A. Warmer
  00:46:54 - 00:51:07 - J. de Boer
  00:51:10 - 00:52:01 - D.J. Bult
  00:52:01 - 00:52:03 - J. de Boer
  00:52:03 - 00:52:24 - C. de Lange
  00:52:24 - 00:52:43 - J. de Boer
  00:52:43 - 00:52:44 - C. de Lange
  00:52:44 - 00:52:50 - J. de Boer
  00:52:50 - 00:52:51 - C. de Lange
  00:52:51 - 00:52:51 - J. de Boer
  00:52:52 - 00:52:57 - C. de Lange
  00:52:57 - 00:52:59 - J. de Boer
 • 8
 • 8.1

  De aanpassing van de GR is nodig om straks lid van de werkgeversvereniging van de VNG te kunnen worden. Dat is weer nodig om als werkgever onder de Wet normalisering arbeidsrecht ambtenaren net als een gemeente als werkgever de CAO onderhandelingen te kunnen laten voeren door de VNG.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. Toestemming te verlenen aan het college en de burgemeester tot instemming met de 47e wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland.
  2. Tot vaststelling van de 47e wijziging van de Regeling Regio Rivierenland, welke luidt als volgt:

  Artikel I
  Na artikel 12 wordt een artikel ingevoegd, dat luidt als volgt:

  Artikel 12a Bevoegdheden Algemeen Bestuur
  Onverminderd het bepaalde in artikel 33 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, is het Algemeen Bestuur in ieder geval bevoegd lid te worden van de werkgeversvereniging voor samenwerkende gemeentelijke organisaties van de VNG.

  Artikel II
  Artikel 24 komt te luiden als volgt:

  Artikel 24
  Op de rechtspositie van het personeel in dienst van het openbaar lichaam is de collectieve arbeidsovereenkomst voor samenwerkende gemeentelijke organisaties van toepassing.

  Artikel III Inwerkingtreding
  Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant, als bedoeld in artikel 26, tweede lid, van de wet, en werkt zonodig terug tot en met 1 december 2019.


  Besluit
  1. Toestemming te verlenen aan het college en de burgemeester tot instemming met de 47e wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland. 2. Tot vaststelling van de 47e wijziging van de Regeling Regio Rivierenland, welke luidt als volgt: Artikel I Na artikel 12 wordt een artikel ingevoegd, dat luidt als volgt: Artikel 12a Bevoegdheden Algemeen Bestuur Onverminderd het bepaalde in artikel 33 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, is het Algemeen Bestuur in ieder geval bevoegd lid te worden van de werkgeversvereniging voor samenwerkende gemeentelijke organisaties van de VNG. Artikel II Artikel 24 komt te luiden als volgt: Artikel 24 Op de rechtspositie van het personeel in dienst van het openbaar lichaam is de collectieve arbeidsovereenkomst voor samenwerkende gemeentelijke organisaties van toepassing. Artikel III Inwerkingtreding Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant, als bedoeld in artikel 26, tweede lid, van de wet, en werkt zonodig terug tot en met 1 december 2019. Zonder hoofdelijke stemming conform besloten.
 • 8.2

  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  Een positieve zienswijze uit te brengen aan het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Werkzaak, de Gemeenschappelijke regeling
  Omgevingsdienst Rivierenland, de Gemeenschappelijke regeling G.G.D. Gelderland Zuid, de Gemeenschappelijke Regeling Avri, de Gemeenschappelijke
  regeling Regionaal Archief Rivierenland over deelneming in de werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen.


  Besluit
  Een positieve zienswijze uit te brengen aan het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Werkzaak, de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Rivierenland, de Gemeenschappelijke regeling G.G.D. Gelderland Zuid, de Gemeenschappelijke Regeling Avri, de Gemeenschappelijke regeling Regionaal Archief Rivierenland over deelneming in de werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen. Met meerderheid van stemming conform besloten (tegen stemt de heer Bult (Gemeentebelangen); de overige raadsleden stemmen voor).

  00:53:52 - 00:53:57 - D.J. Bult
  00:53:58 - 00:54:16 - J. de Boer
  00:54:16 - 00:54:24 - A. Warmer
  00:54:24 - 00:55:39 - J. de Boer
 • 8.3

  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. Vast te stellen de Verordening werkgeverscommissie gemeente Buren 2020 waarmee de werkgeversbevoegdheden van de raad worden gedelegeerd aan de werkgeverscommissie, onder intrekking van de oude ‘verordening werkgeverscommissie gemeente Buren’ uit 2016.
  2. Vast te stellen het delegatiebesluit werkgeverscommissie WNRA 2020 gemeente Buren.


  Besluit
  1. Vast te stellen de Verordening werkgeverscommissie gemeente Buren 2020 waarmee de werkgeversbevoegdheden van de raad worden gedelegeerd aan de werkgeverscommissie, onder intrekking van de oude ‘verordening werkgeverscommissie gemeente Buren’ uit 2016. 2. Vast te stellen het delegatiebesluit werkgeverscommissie WNRA 2020 gemeente Buren. Zonder hoofdelijke stemming conform besloten.
 • 8.4

  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  Het Controleprotocol 2019 vast te stellen.


  Besluit
  Het Controleprotocol 2019 vast te stellen. Zonder hoofdelijke stemming conform besloten.
 • 9
 • 9.1

  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. Een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven om het gebruik van het perceel en opstallen voor het exploiteren van een agrarisch handel- en transportbedrijf aan de Burensestraat 2 te Kapel-Avezaath mogelijk te maken.
  2. Deze ontwerp verklaring als definitieve verklaring van geen bedenkingen aan te merken als hiertegen geen zienswijzen worden ingediend.


  Besluit
  1. Een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven om het gebruik van het perceel en opstallen voor het exploiteren van een agrarisch handel- en transportbedrijf aan de Burensestraat 2 te Kapel-Avezaath mogelijk te maken. 2. Deze ontwerp verklaring als definitieve verklaring van geen bedenkingen aan te merken als hiertegen geen zienswijzen worden ingediend. Zonder hoofdelijke stemming conform besloten.

  00:55:50 - 00:57:15 - A. van Zijl-Hoek
  00:57:17 - 00:57:22 - J. de Boer
  00:57:29 - 00:59:19 - A. Warmer
  00:59:21 - 00:59:26 - J. de Boer
  00:59:39 - 01:02:34 - I.P. Tetteroo-Baldinger
  01:02:35 - 01:02:47 - J. de Boer
  01:02:49 - 01:03:26 - H. Zaaijer
  01:03:27 - 01:04:08 - J. de Boer
  01:09:09 - 01:09:11 - S. van Alfen
  01:09:11 - 01:11:09 - J. de Boer
  01:11:10 - 01:11:11 - S. van Alfen
  01:11:32 - 01:11:42 - J. de Boer
  01:11:45 - 01:12:49 - A. Warmer
  01:12:50 - 01:13:27 - J. de Boer
 • 9.2

  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  De Notitie uitgangspunten Regionale Energie Strategie vast te stellen.


  Besluit
  De Notitie uitgangspunten Regionale Energie Strategie vast te stellen. Zonder hoofdelijke stemmen conform besloten.

  Toezegging college:
  de raad te informeren via de werkgroep klimaatvisie over de regionale communicatiestrategie.

  Stemverklaringen door de VVD en PvdA.


  Toezeggingen
  Titel
  Regionale communicatiestrategie

  01:13:27 - 01:13:39 - J. de Boer
  01:13:39 - 01:13:48 - Interruptie
  01:13:48 - 01:13:50 - J. de Boer
  01:13:50 - 01:16:08 - N.A.W. van Dam
  01:16:08 - 01:16:15 - J. de Boer
  01:16:19 - 01:21:12 - A. Warmer
  01:21:15 - 01:21:22 - J. de Boer
  01:21:31 - 01:29:48 - J.W. Lammers
  01:29:48 - 01:29:52 - J. de Boer
  01:29:52 - 01:30:02 - J.W. Lammers
  01:30:02 - 01:30:07 - J. de Boer
  01:30:08 - 01:30:31 - A. Warmer
  01:30:32 - 01:30:33 - J.W. Lammers
  01:30:33 - 01:30:41 - J. de Boer
  01:30:41 - 01:30:53 - J.W. Lammers
  01:30:53 - 01:31:00 - J. de Boer
  01:31:10 - 01:36:46 - A. van Zijl-Hoek
  01:36:46 - 01:36:47 - J. de Boer
  01:36:47 - 01:38:03 - Interruptie
  01:38:05 - 01:38:08 - J. de Boer
  01:38:08 - 01:38:36 - A. van Zijl-Hoek
  01:38:36 - 01:39:27 - Interruptie
  01:39:29 - 01:39:32 - J. de Boer
  01:39:32 - 01:39:56 - A. van Zijl-Hoek
  01:39:56 - 01:39:57 - J. de Boer
  01:39:57 - 01:40:09 - A. van Zijl-Hoek
  01:40:10 - 01:40:21 - J. de Boer
  01:40:24 - 01:44:38 - N.H.A.F. van Doremalen
  01:44:40 - 01:45:07 - J. de Boer
  01:45:20 - 01:45:23 - S. van Alfen
  01:45:25 - 01:45:42 - J. de Boer
  01:45:42 - 01:45:50 - S. van Alfen
  01:45:50 - 01:45:53 - J. de Boer
  01:45:53 - 01:46:00 - S. van Alfen
  01:46:00 - 01:53:16 - J. de Boer
  01:53:16 - 01:53:18 - S. van Alfen
  01:53:18 - 01:54:03 - J. de Boer
  01:54:03 - 01:54:08 - S. van Alfen
  01:54:10 - 01:55:09 - A. Warmer
  01:55:09 - 01:55:14 - S. van Alfen
  01:55:14 - 01:56:15 - A. van Zijl-Hoek
  01:56:16 - 01:56:18 - S. van Alfen
  01:56:18 - 01:56:40 - N.H.A.F. van Doremalen
  01:56:42 - 01:56:43 - S. van Alfen
  01:56:43 - 01:56:46 - J. de Boer
  01:56:46 - 01:56:48 - A. van Zijl-Hoek
  01:56:48 - 01:56:49 - S. van Alfen
  01:56:49 - 01:56:59 - A. van Zijl-Hoek
  01:56:59 - 01:57:01 - S. van Alfen
  01:57:01 - 01:57:02 - A. van Zijl-Hoek
  01:57:03 - 01:57:27 - N.H.A.F. van Doremalen
  01:57:28 - 01:57:29 - S. van Alfen
  01:57:29 - 01:57:51 - A. van Zijl-Hoek
  01:57:51 - 01:57:56 - S. van Alfen
  01:57:57 - 01:59:01 - J. de Boer
  01:59:01 - 01:59:03 - S. van Alfen
  01:59:03 - 02:00:51 - A. Warmer
  02:00:52 - 02:00:56 - S. van Alfen
  02:00:56 - 02:01:01 - J. de Boer
  02:01:01 - 02:01:07 - S. van Alfen
  02:01:25 - 02:02:03 - N.A.W. van Dam
  02:02:03 - 02:02:11 - S. van Alfen
  02:02:12 - 02:03:49 - J. de Boer
  02:03:50 - 02:03:52 - S. van Alfen
  02:03:52 - 02:03:59 - N.A.W. van Dam
  02:04:00 - 02:04:10 - S. van Alfen
  02:04:26 - 02:04:52 - Seat 1
  02:04:52 - 02:05:11 - N.H.A.F. van Doremalen
  02:05:12 - 02:05:13 - J. de Boer
  02:05:14 - 02:05:30 - A. Warmer
  02:05:34 - 02:06:02 - J. de Boer
 • 9.3

  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  De volgende heffingsverordeningen en tarieventabellen vast te stellen:

  • Verordening Onroerende-zaakbelastingen 2020
  • Verordening Rioolheffing 2020
  • Verordening Hondenbelasting 2020
  • Verordening Toeristenbelasting 2020
  • Tarief Toeristenbelasting 2021
  • Verordening Leges 2020
  • Tarieventabel Leges 2020
  • Verordening Lijkbezorgingsrechten 2020
  • Tarieventabel Lijkbezorgingsrechten 2020


  Besluit
  De volgende heffingsverordeningen en tarieventabellen vast te stellen: - Verordening Onroerende-zaakbelastingen 2020 - Verordening Rioolheffing 2020 - Verordening Hondenbelasting 2020 - Verordening Toeristenbelasting 2020 - Tarief Toeristenbelasting 2021 - Verordening Leges 2020 - Tarieventabel Leges 2020 - Verordening Lijkbezorgingsrechten 2020 - Tarieventabel Lijkbezorgingsrechten 2020. Zonder hoofdelijke stemming conform besloten.

  Toezeggingen formateur, S. van Alfen:

  • kostendekkendheid leges op termijn breed onderzoeken;
  • het onderwerp leges gastouderschap ter tafel brengen bij de onderhandelingen.

  02:06:13 - 02:09:28 - N.A.W. van Dam
  02:09:28 - 02:09:39 - J. de Boer
  02:09:39 - 02:15:29 - A. Warmer
  02:15:33 - 02:15:35 - J. de Boer
  02:15:49 - 02:17:15 - S. van Alfen
  02:17:17 - 02:18:22 - J. de Boer
  02:18:31 - 02:19:09 - N.H.A.F. van Doremalen
  02:19:12 - 02:19:27 - J. de Boer
  02:19:32 - 02:20:00 - A. van Zijl-Hoek
  02:20:01 - 02:21:03 - J. de Boer
 • 9.4

  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. De tweemaandsrapportage mei tot en met september 2019 vast te stellen.
  2. De bijbehorende negatieve financiële mutatie in 2019 van totaal € 329.250 op programmaniveau vast te stellen:
   Mutatie Inwonerszaken: € 465.500 (nadeel), de incidentele mutaties zijn:
   a. - € 110.000 (taalniveau) statushouders;
   b. + € 40.000 Visie op kerngeircht werken (overhevelingsvoorstel);
   c. - € 15.000 Sportakkoord;
   d. + € 17.000 Sportbeleid en activering (overhevelingsvoorstel);
   e. - € 245.000 Extra personele inzet Jeugdhulp;
   f. - € 62.000 Burgerzaken reisdocumenten;
   g. - € 17.000 Ambulantisering GGZ;
   h. - € 75.000 Inkomensregelingen;
   i. + € 42.000 Arbeidsparticipatie;
   j. + € 50.000 Arbeidsparticiaptie (overhevelingsvoorstel);
   k. - € 90.000 Begeleide participatie.
   Mutatie Ruimte: € 245.750 (voordeel), de incidentele mutaties zijn:
   l. + € 14.000 Gymmateiralen gymzalen (overhevelingsvoorstel);
   m. - € 360.000 Stijging bijdrage ODR en lagere opbrengst bouwleges;
   n. + € 10.000 Woonvisie (overhevelingsvoorstel);
   o. - € 40.500 IBOR Avri straatreiniging;
   p. - € 164.000 IBOR Avri groen;
   q. + € 190.000 Sloopkosten dorpshuis het Klokhuis (overhevelingsvoorstel);
   r. + € 40.000 Restantbudget Vastgoednota (overhevelingsvoorstel);
   s. + € 353.000 Project Omgevingswet (overhevelingsvoorstel);
   t. + € 77.000 Voorstraat Lienden (overhevelingsvoorstel);
   u. + € 43.000 Archeologiebeleid/Erfgoed (overhevelingsvoorstel);
   v. + € 26.500 Hogere leges APV;
   w. + € 25.000 Stad Buren Koepelvisie (overhevelingsvoorstel);
   x. + € 16.500 Lagere OZB grond Doejenburg II;
   y. + € 19.750 BTW baten op d eafvalstoffenheffing;
   z. + € 15.500 Lagere bijdrage VRGZ;
   aa. - € 20.000 Energie eCo Buren.
   Mutatie Bedrijfsvoering: € 109.500 (nadeel), de incidentele mutaties zijn:
   bb. + € 726.500 Mei- & septembercirculaire;
   cc. - € 16.000 Vastgoedinformtie;
   dd. + € 175.000 ICT;
   ee. - € 50.000 Salariskosten CAO - premie ABP;
   ff. - € 36.000 Verlofsparen (oude regeling);
   gg. + € 25.000 OZB woningen;
   hh. - € 75.000 Storting reserve Informatie- & automatiseringsplan;
   ii. - € 859.000 Storting reserve Overlopende posten.
  3. De onttrekking uit de voorziening Frictiekosten organisatieontwikkeling van € 358.000 te wijzigen in een onttrekking uit de reserve frictiepot organisatieontwikkeling.
  4. Een extra krediet van € 122.500 beschikbaar te stellen voor rehabilitatiewerkzaamheden (vervangen totale wegconstructie inclusief fundering).
  5. De looptijd van het beheerplan Openbare verlichting met een jaar te verlengen.
  6. Begrotingswijziging 2019, nummer 14 vast te stellen.


  Besluit
  1. De tweemaandsrapportage mei tot en met september 2019 vast te stellen. 2. De bijbehorende negatieve financiële mutatie in 2019 van totaal € 329.250 op programmaniveau vast te stellen: Mutatie Inwonerszaken: € 465.500 (nadeel), de incidentele mutaties zijn: a. - € 110.000 (taalniveau) statushouders; b. + € 40.000 Visie op kerngeircht werken (overhevelingsvoorstel); c. - € 15.000 Sportakkoord; d. + € 17.000 Sportbeleid en activering (overhevelingsvoorstel); e. - € 245.000 Extra personele inzet Jeugdhulp; f. - € 62.000 Burgerzaken reisdocumenten; g. - € 17.000 Ambulantisering GGZ; h. - € 75.000 Inkomensregelingen; i. + € 42.000 Arbeidsparticipatie; j. + € 50.000 Arbeidsparticiaptie (overhevelingsvoorstel); k. - € 90.000 Begeleide participatie. Mutatie Ruimte: € 245.750 (voordeel), de incidentele mutaties zijn: l. + € 14.000 Gymmateiralen gymzalen (overhevelingsvoorstel); m. - € 360.000 Stijging bijdrage ODR en lagere opbrengst bouwleges; n. + € 10.000 Woonvisie (overhevelingsvoorstel); o. - € 40.500 IBOR Avri straatreiniging; p. - € 164.000 IBOR Avri groen; q. + € 190.000 Sloopkosten dorpshuis het Klokhuis (overhevelingsvoorstel); r. + € 40.000 Restantbudget Vastgoednota (overhevelingsvoorstel); s. + € 353.000 Project Omgevingswet (overhevelingsvoorstel); t. + € 77.000 Voorstraat Lienden (overhevelingsvoorstel); u. + € 43.000 Archeologiebeleid/Erfgoed (overhevelingsvoorstel); v. + € 26.500 Hogere leges APV; w. + € 25.000 Stad Buren Koepelvisie (overhevelingsvoorstel); x. + € 16.500 Lagere OZB grond Doejenburg II; y. + € 19.750 BTW baten op d eafvalstoffenheffing; z. + € 15.500 Lagere bijdrage VRGZ; aa. - € 20.000 Energie eCo Buren. Mutatie Bedrijfsvoering: € 109.500 (nadeel), de incidentele mutaties zijn: bb. + € 726.500 Mei- & septembercirculaire; cc. - € 16.000 Vastgoedinformtie; dd. + € 175.000 ICT; ee. - € 50.000 Salariskosten CAO - premie ABP; ff. - € 36.000 Verlofsparen (oude regeling); gg. + € 25.000 OZB woningen; hh. - € 75.000 Storting reserve Informatie- & automatiseringsplan; ii. - € 859.000 Storting reserve Overlopende posten. 3. De onttrekking uit de voorziening Frictiekosten organisatieontwikkeling van € 358.000 te wijzigen in een onttrekking uit de reserve frictiepot organisatieontwikkeling. 4. Een extra krediet van € 122.500 beschikbaar te stellen voor rehabilitatiewerkzaamheden (vervangen totale wegconstructie inclusief fundering). 5. De looptijd van het beheerplan Openbare verlichting met een jaar te verlengen. 6. Begrotingswijziging 2019, nummer 14 vast te stellen. Zonder hoofdelijke stemming conform besloten.

  02:21:09 - 02:23:49 - C. de Lange
  02:23:49 - 02:24:13 - J. de Boer
  02:24:13 - 02:24:17 - C. de Lange
  02:24:17 - 02:24:17 - J. de Boer
  02:24:29 - 02:27:15 - A. Warmer
  02:27:17 - 02:27:19 - J. de Boer
  02:27:27 - 02:28:13 - A. van Zijl-Hoek
  02:28:13 - 02:28:15 - J. de Boer
  02:28:15 - 02:28:49 - A. Warmer
  02:28:50 - 02:28:52 - J. de Boer
  02:28:52 - 02:29:39 - A. van Zijl-Hoek
  02:29:41 - 02:30:23 - J. de Boer
  02:38:33 - 02:38:35 - S. van Alfen
  02:38:35 - 02:41:10 - J. de Boer
  02:41:10 - 02:41:14 - S. van Alfen
  02:41:16 - 02:41:31 - A. Warmer
  02:41:32 - 02:41:35 - J. de Boer
  02:41:38 - 02:41:50 - S. van Alfen
  02:42:03 - 02:42:48 - J. de Boer
 • 9.5

  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met een positieve zienswijze met betrekking tot de begrotingswijziging 2019 Veilig Thuis.


  Besluit
  In te stemmen met een positieve zienswijze met betrekking tot de begrotingswijziging 2019 Veilig Thuis. Zonder hoofdelijke stemming conform besloten.

  02:42:58 - 02:44:34 - J.J van Tuil
  02:44:34 - 02:44:46 - J. de Boer
  02:44:53 - 02:50:02 - I.P. Tetteroo-Baldinger
  02:50:02 - 02:50:03 - J. de Boer
  02:50:03 - 02:51:50 - I.P. Tetteroo-Baldinger
  02:51:50 - 02:51:51 - J. de Boer
  02:51:51 - 02:52:04 - Interruptie
  02:52:05 - 02:54:51 - A. Warmer
  02:54:54 - 02:56:08 - J. de Boer
 • 10

  Besluit
  N.v.t.

  de voorzitter sluit om 22.25 uur de vergadering.