Kwaliteitscommissie

dinsdag 11 februari 2020 19:00 - 21:30
Locatie:
Liendenzaal
Voorzitter:
A. van Zijl-Hoek
Agenda documenten:

Agendapunten

 • 1

  Besluit
  Agenda vastgesteld.
 • 2

  Mededelingen:

  • Wijziging in de samenstelling van de commissie
  • Rapport Om de controle door de raad

  Ingekomen stuk:

  • Brief van de Provincie Gelderland d.d. 10 dec. 2019 over de Programmabegroting 2020 -2023  Besluit
  De mededelingen worden voor kennisgeving aangenomen. De raad wordt geïnformeerd over de afwikkeling van de aanbevelingen vermeld in de brief van de Provincie Gelderland.
  • De heer Van den Hurk is wethouder Financiën. Hij komt in de plaats van Mevrouw Klein-de Jong. De heer Van Dalen is onlangs benoemd als gemeentesecretaris.
  • De agendacommissie heeft nog geen datum aangewezen wanneer het rapport wordt besproken.

  De wethouder zegt dat de inhoud van de brief van de Provincie aan de orde is gekomen in het gesprek bij de Provincie met de heren Markink en Scholten. Wij moeten aan de slag gaan met de aanbevelingen. De raad wordt hierover geïnformeerd.

 • 3


  Besluit
  Vastgesteld. Met de aantekening dat de heer Zaaijer niet heeft deelgenomen aan de gesprekken met de accountant (Agendapunt 4).

  Punt 4. Afwikkeling Bakertilly.
  Bij de afwikkeling gaat het nu specifiek over de financiële afwikkeling.
  Er is nog geen overeenstemming over het meerwerk. Twee andere gemeenten hebben hetzelfde probleem. Wij stemmen onze acties af met die 2 gemeenten. Wij staan redelijk sterk. Attentiepunt is verder dat met Bakertilly een lager bedrag is overeengekomen voor de controle van het boekjaar 2019 en volgende jaren.

 • 4

  In de vergadering van 8 oktober 2019 heeft de Kwaliteitscommissie besloten dit agendapunt aan te houden omdat de commissie informatie wil over de aanpak en de afwikkeling van de aanbevelingen.  Besluit
  Voor kennisgeving aangenomen.

  De aanbevelingen van Bakertilly worden afgewerkt.
  De nieuwe accountant komt met nieuwe aanbevelingen. In de volgende vergadering op 14 april a.s. komt de nieuwe accountant zijn eerste bevindingen toelichten.
  Dan ook kunnen de verwachtingen over de rapportage worden uitgewisseld en afgestemd. De wens is dat de accountant zijn rapportage ruim voor de vergadering aanlevert.

 • 5

  Toegelicht wordt welk proces aan de nieuwe bestuursrapportage ten grondslag ligt, en hoe deze bijdraagt aan het in-control blijven van de gemeente.  Besluit
  De 2 presentaties worden voor kennisgeving aangenomen. Bij de 2 bestuursrapportages nog eens goed kijken naar het tijdschema.

  De bedoeling is een compact model bestuursrapportage op te leveren zoals dit oorspronkelijk was bedoeld. Om een goede indruk te krijgen wordt 1 strategische opgave (sociaal domein) uitgewerkt. Een werkgroep met leden uit de Kwaliteitscommissie gaat deze 1e opzet beoordelen. Zie ook punt 8.

  Om snel te handelen zou - door tussenkomst van de Agendacommissie - kunnen worden afgesproken dat de bestuursrapportage zonder voorstel naar de raad gaat na afstemming vooraf met de Kwaliteitscommissie.

 • 6


  Besluit
  Gesprek met de accountant agenderen voor de vergadering van 14 april 2020.

  De accountant zal op 14 april zijn 1e bevindingen delen.
  Omdat de nieuwe accountant pas dit jaar zijn werkzaamheden kon starten zal dit gevolgen hebben voor het gebruikelijke tijdschema voor de behandeling van de Jaarstukken 2019. In de vergadering moeten definitieve afspraken worden gemaakt.

 • 7


  Besluit
  De brief betrekken bij de evaluatie van de Programmabegroting (en nieuwe kaderstelling). Zie punt 8.
 • 8

  Centrale vraag bij de evaluatie is of de opzet en inhoud van de programmabegroting voldoet aan de verwachtingen van de raad waar het gaat om de doelstelling van het document  Besluit
  De wethouder overlegt met de griffie om een avond te houden over de kaderstelling. Er komt een voorstel.

  Het is gewenst zo niet noodzakelijk om de kaderstelling te verbeteren.
  De doelen moeten beter en s.m.a.r.t. worden geformuleerd om de effectiviteit van het beleid beter te kunnen volgen. Deze verbeterslag is nodig om de bestuursrapportages beter te kunnen vullen met informatie die er toe doet om het vastgestelde beleid te volgen.

 • 9

  Informatie wordt gegeven over de (voortgang van de) onderzoeken van de rekenkamercommissie en van B. en W. (art.213a)


  Besluit
  Voor kennisgeving aangenomen.

  Rekenkamercommissie
  De RKC wil het onderzoek Toezicht en handhaving in maart 2020 afronden.
  O.a. als gevolg van de bestuurswisseling is de procedure hoor- en wederhoor vertraagd.

  Art. 213a onderzoek
  Er wordt verkennend onderzoek gedaan naar gebruik en misbruik van regelingen. Er moet nog een tijdpad worden vastgesteld.

 • 10

  Besluit
  Onderwerpen 14 april 2020 zijn tenminste: - gesprek met de nieuwe accountant. - resultaat kaderstelling / evaluatie programmabegroting 2020

  Een gesprek met de heer Scholten van de provincie later in het jaar plannen.
  Voor de uitgestelde B.O.T. - sessie nog een datum plannen op een later tijdstip.

 • 11