Raadsvergadering

dinsdag 12 november 2019 15:00 - 23:00
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
J.A. de Boer MSc
Toelichting:

De vergadering wordt geschorst van 18.00 tot 19.00 uur (gebruik maaltijd).

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Besluit
  De voorzitter opent de raadsvergadering.
 • 2

  D66: vertegenwoordiging en mandaat buitengewone ledenvergadering VNG op 29 november 2019


  Besluit
  De raad besluit mevrouw Van Zijl te mandateren om te stemmen tijdens de buitengenwone ledenvergadering van de VNG. Het voor deze vergadering door het college voorbereide advies wordt geagendeerd voor het fractievoorzittersoverleg van 19 november 2019.
 • 3

  Besluit
  N.v.t.

  De heer Lammers voegt zich bij de vergadering.

  De voorzitter geeft een toelichting op de ontstane situatie binnen het college. Hij benadrukt dat de besluitvorming in handen van hem is en dat demissionair wethouder Klein een adviserende rol vervult. Hij geeft aan dat het demissionaire college, met ambtelijke ondersteuning, elke dinsdag vergadert. De gemeente Buren wordt bij de regionale overleggen zo goed mogelijk vertegenwoordigd. Verder houdt het demissionaire college de formateur op de hoogte van dringende zaken.

  Desgevraagd door de heer Van de Bijl geeft de voorzitter aan dat hij bij afwezigheid wordt vervangen door de vicevoorzitter van de raad, de heer Van Alfen.

 • 4
 • 5

  Besluit
  De voorzitter meldt dat de heer Zwarteveen vanwege ziekte afwezig is en de heer Van Zetten zich zo mogelijk bij de vergadering zal voegen. Voorts bericht hij dat de heren Lammers en Molleman verlaat zijn. Mevrouw Tetteroo verwijst naar de beperkte opkomst van raadsleden bij de omgevingswandeling Kerk-Avezaath en Zoelen van afgelopen zaterdag. Zij roept collega raadsleden op acte de presence te geven bij de omgevingswandeling van zaterdag 16 november in Erichem, Buurmalsen en Kapel-Avezaath.
 • 6.A
 • 6.B
 • 7.A

  Besluit
  N.v.t.

  Mevrouw Van Zijl meldt dat de kwaliteitscommissie op 8 oktober 2019 bijeen is geweest. Vanwege de ontstane situatie zijn de politiekgevoelige onderwerpen doorgeschoven naar een volgende vergadering. Zij vraagt aandacht voor het geagendeerde rapport 'Om de controle door de raad' van het ministerie van BZK, dat op iBabs is geplaatst.

 • 7.B

  Besluit
  N.v.t.

  De heer Lammers meldt dat de werkgroep klimaatvisie inmiddels twee maal bijeen is geweest. Tijdens de laatste vergadering stond de vragenlijst over de notitie uitgangspunten RES centraal. De volgende vergadering van de werkgroep is verzet naar medio december.

  De heer Warmer geeft aan dat op 17 oktober 2019 een interactieve sessie over de visie op het sociaal domein heeft plaatsgevonden. Een vervolg hierop is gepland op 21 november 2019.

  De heer Van Laar koppelt terug uit de laatstgehouden vergadering van de werkgroep raadscommunicatie, waarin met name aan de orde kwam dat meer gedeeld moet worden met alle raadsleden, in plaats van met alleen fractievoorzitters.
  In de volgende vergadering heeft de werkgroep een rol in het verzoek van de lokale omroep.

 • 7.C

  Besluit
  N.v.t.

  Mevrouw Van Doremalen verwijst naar de raadsinformatiebijeenkomst Regio Rivierenland van 28 oktober 2019 en meldt dat het voornemen is de motie met betrekking tot de raadskring uit te werken in 6 bijeenkomsten met 8 raden in 2020. In november 2020 vindt een evaluatie van de raadskring plaats.
  Tenslotte wijst zij op de regionale raadsbijeenkomst Grip op Samenwerking Rivierenland, die op 18 november 2019 op Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt in Beesd wordt gehouden.

 • 8
 • 9
 • 9.1

  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de reactie op de zienswijzen gericht tegen de ontwerp verklaring van geen bedenkingen zoals opgenomen in de ‘Nota zienswijze verklaring van geen bedenkingen’;
  2. een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de realisatie van een drijvend zonneveld, drijvende eilanden en loopsteigers op Lingemeren 2.


  Besluit
  1. In te stemmen met de reactie op de zienswijzen gericht tegen de ontwerp verklaring van geen bedenkingen zoals opgenomen in de ‘Nota zienswijze verklaring van geen bedenkingen’; 2. een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de realisatie van een drijvend zonneveld, drijvende eilanden en loopsteigers op Lingemeren 2. Zonder hoofdelijke stemming conform besloten.

  De heer Van Alfen (Gemeentebelangen) onthoudt zich van stemming op grond van artikel 28 van de Gemeentewet.

 • 9.2

  • Per fractie worden korte verklaringen en statements afgelegd.
  • Fracties brengen bespreekpunten in voor het debat.
  • De gemeenteraad voert een debat op hoofdlijnen.

  • Reactie van het college op de verklaringen en statements, het debat en de aangekondigde moties en amendementen.

  • De gemeenteraad voert onderling een debat.
  • De fracties dienen de definitieve moties/amendementen in.
  • Besluitvorming over amendementen, programmabegroting en moties.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. De Programmabegroting 2020 vast te stellen en kennis te nemen van de meerjarenraming 2021-2023.
  2. Als onderdeel van de programmabegroting 2020:
   2.1 De volgende vervangingskredieten in 2020 vast te stellen (totaal € 352.000):
   a. Aggregaat gemeentehuis, € 86.500;
   b. Mixed Workload Environment (server voor applicaties), € 61.000;
   c. Storage Area Network (server voor dataopslag), €187.000;
   d. Mobiele telefoons, € 17.500.
   2.2 De volgende negen voorstellen nieuw beleid (totaal € 590.000) beschikbaar te stellen, waarvan zeven structureel en twee incidenteel:
   a. Kosten jaarcontrole accountant, € 25.000 (wettelijk, str.);
   b. Formatie uitbreiding inkoop vanaf 2021, € 91.000 (noodzakelijk, str.);
   c. Strategische advisering en verantwoording, € 207.000 (noodzakelijk, str.);
   d. Instandhouding klompenpaden, € 8.000, vanaf 2021 € 24.000 (noodzakelijk, str.);
   e. Uitbreiding formatie griffie 2020, € 60.000, vanaf 2022 € 45.000 (noodzakelijk, str.);
   f. Tijdelijke formatie projectregisseur, € 100.000 (noodzakelijk, inc.);
   g. Kerngericht werken, € 50.000 (wenselijk, inc.);
   h. Preventie, ontw. lokaal sportbeleid en activering, € 100.000 (wenselijk, str.);
   i. Actualiseren begraafplaatsenbeleid, € 40.000 vanaf 2021 € 48.000 (wenselijk, str.).
   2.3 De volgende zoekrichtingen/ dekkingsmogelijkheden als bezuiniging vast te stellen:
   Zoekrichtingen (totaal € 967.000):
   a. Verkeer en vervoer, € 70.000, in 2021 en 2022 € 350.000;
   b. Arbeidsparticipatie, € 50.000, in 2021 € 53.000,in 2022 € 33.000,vanaf 2023 € 17.000;
   c. Vrijval bestemmingsreserves, € 500.000 (€ 100.000 uit de reserve I&A-plan en € 400.000 uit de reserve Overlopende posten);
   d. Vrijval budgetruimte oud beleid, € 264.000, vanaf 2021 € 234.000;
   e. ICT ombuigingen, € 53.000, vanaf 2021 € 13.000;
   f. Verlagen bijdrage IBOR Avri (Verhoging afvalstoffenheffing), € 30.000;
   g. Algemene uitkering (inkomsten Rijk), vanaf 2022 € 327.000 te verhogen. Als gevolg hiervan € 214.000 te storten vanuit de algemene reserve naar de reserve sociaal
   domein.
   Dekkingsmogelijkheden (totaal € 1.214.000):
   h. € 750.000 te onttrekken uit de voorziening Doejenburg II “on hold” en als gevolg hiervan € 750.000 te onttrekken uit de Algemene reserve en tijdelijk te blokkeren in
   het weerstandsvermogen;
   i. € 464.000 in te zetten uit de reservering Interbestuurlijk Programma.
  3. Het voorgestelde verloop van reserves en voorzieningen zoals opgenomen in de programmabegroting 2020 per programma vast te stellen.
  4. € 59.000,- minder te reserveren voor het weerstandsvermogen en vrij te laten vallen ten gunste van het vrij beschikbare deel van de Algemene reserve.


  Besluit
  1. De Programmabegroting 2020 vast te stellen en kennis te nemen van de meerjarenraming 2021-2023. 2. Als onderdeel van de programmabegroting 2020: 2.1 De volgende vervangingskredieten in 2020 vast te stellen (totaal € 352.000): a. Aggregaat gemeentehuis, € 86.500; b. Mixed Workload Environment (server voor applicaties), € 61.000; c. Storage Area Network (server voor dataopslag), €187.000; d. Mobiele telefoons, € 17.500. 2.2 De volgende negen voorstellen nieuw beleid (totaal € 590.000) beschikbaar te stellen, waarvan zeven structureel en twee incidenteel: a. Kosten jaarcontrole accountant, € 25.000 (wettelijk, str.); b. Strategische advisering en verantwoording, € 207.000 (noodzakelijk, str.); c. Uitbreiding formatie griffie 2020, € 60.000, vanaf 2022 € 45.000 (noodzakelijk, str.); 2.3 De volgende zoekrichtingen/ dekkingsmogelijkheden als bezuiniging vast te stellen: Zoekrichtingen (totaal € 967.000): a. Verkeer en vervoer, € 70.000, in 2021 en 2022 € 350.000; b. Arbeidsparticipatie, € 50.000, in 2021 € 53.000,in 2022 € 33.000,vanaf 2023 € 17.000; c. Vrijval bestemmingsreserves, € 500.000 (€ 100.000 uit de reserve I&A-plan en € 400.000 uit de reserve Overlopende posten); d. Vrijval budgetruimte oud beleid, € 264.000, vanaf 2021 € 234.000; e. ICT ombuigingen, € 53.000, vanaf 2021 € 13.000; f. Verlagen bijdrage IBOR Avri (Verhoging afvalstoffenheffing), € 30.000; g. Algemene uitkering (inkomsten Rijk), vanaf 2022 € 327.000 te verhogen. Als gevolg hiervan € 214.000 te storten vanuit de algemene reserve naar de reserve sociaal domein. De materiële uitwerking van de zoekrichtingen onder a., b. en e. separaat voor te leggen aan de gemeenteraad. Dekkingsmogelijkheden (totaal € 1.214.000): h. € 750.000 te onttrekken uit de voorziening Doejenburg II “on hold” en als gevolg hiervan € 750.000 te onttrekken uit de Algemene reserve en tijdelijk te blokkeren in het weerstandsvermogen; i. € 464.000 in te zetten uit de reservering Interbestuurlijk Programma. 3. Het voorgestelde verloop van reserves en voorzieningen zoals opgenomen in de programmabegroting 2020 per programma vast te stellen. 4. € 59.000,- minder te reserveren voor het weerstandsvermogen en vrij te laten vallen ten gunste van het vrij beschikbare deel van de Algemene reserve. Amendement: in meerderheid aangenomen (tegen stemmen de heren Bult (Gemeentebelangen) en de PvdD; voor stemmen de overige fracties). Met meerderheid conform besloten (tegen stemt de PvdD; voor stemmen de overige fracties).

  De heer Molleman voegt zich bij de vergadering.

  Toezeggingen college:

  • het rapport van Van Montfoort (tekorten sociaal domein) en de hieruit volgende aanbevelingen worden ter besluitvorming voorgelegd aan de raad;
  • verzoek aan agendacommissie BOT-sessie regionale samenwerking zo spoedig mogelijk in te plannen;
  • toezending brief samenvatting uitkomsten Regioconferentie colleges inzake samenwerking aan raad;
  • onderzoek mogelijkheid nieuwe regeling voor flexwonen en eventueel indiening subsidieaanvraag;
  • ondersteuning motie gemeente West Betuwe inzake uitvoering nieuwe taken Wet GGZ; inbrengen bij buitengewone ledenvergadering VNG via mevrouw Van Zijl;
  • agenderen voor eerstvolgende veranderagenda: kwaliteit en format raadsvoorstel;
  • financiële consequenties uitkering wethouders in beeld brengen via eerstvolgende bestuursrapportage.

  Toezeggingen formateur Van Alfen:

  • beraadslagende opmerkingen worden zoveel mogelijk meegenomen bij zijn inventarisatieronde;
  • via de griffier beschikbaar stellen digitaal versie algemene beschouwingen fracties;
  • benaderen van de fracties over input en proces.

  Stemverklaring PCG.


  Toezeggingen
  Titel
  BOT-sessie regionale samenwerking
  brief Regioconferentie colleges
  kwaliteit en format raadsvoorstel
  nieuwe regeling flexwonen
  ondersteuning motie West Betuwe Wet GGZ
  rapport Van Montfoort
  wachtgeld wethouders
 • 10

  Besluit
  De voorzitter sluit om 17.47 uur de vergadering.