Raadsvergadering

dinsdag 28 januari 2020 19:30 - 21:53
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
J.A. de Boer MSc

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Besluit
  De voorzitter opent de vergadering en heet de nieuwe wethouders welkom.

  00:01:31 - 00:02:45 - J. de Boer
 • 2

  1. D66: storten bagger (slib) o.a. in de Ingensche Waarden
  2. Gemeentebelangen: inzameling huishoudelijk afval (oud papier)


  Besluit
  N.v.t.

  Toezeggingen college:
  ad 1.- informatie aan raad over antwoorden van de Provincie op eerder gestelde vragen en uitkomsten gesprek met de Provincie op 23 april 2020;

  • de wethouder gaat ter plaatse polshoogte nemen.

  ad 2. - de kwestie oud papier in relatie tot de verenigingen wordt in het AB van de Avri aan de orde gesteld (uitgangspunt: handhaving bestaande regeling);

  • aandacht vragen voor de vervuiling van de afvalstromen.

  Toezeggingen
  Titel
  Huishoudelijk afval (oud papier)
  Slibstort: informatie en gesprek Provincie en polshoogte

  00:02:45 - 00:05:22 - A. van Zijl-Hoek
  00:05:22 - 00:05:25 - J. de Boer
  00:05:25 - 00:05:55 - A. van Zijl-Hoek
  00:05:56 - 00:06:27 - J. de Boer
  00:06:39 - 00:09:20 - P.A.J.M. van den Hurk
  00:09:20 - 00:09:23 - J. de Boer
  00:09:24 - 00:10:04 - A. van Zijl-Hoek
  00:10:07 - 00:10:08 - J. de Boer
  00:10:09 - 00:10:54 - P.A.J.M. van den Hurk
  00:10:54 - 00:11:31 - J. de Boer
  00:11:31 - 00:14:07 - S. van Alfen
  00:14:07 - 00:14:18 - J. de Boer
  00:14:19 - 00:15:47 - J.P. Neven
  00:15:49 - 00:15:55 - J. de Boer
  00:15:55 - 00:16:37 - S. van Alfen
  00:16:37 - 00:16:37 - J.P. Neven
  00:16:37 - 00:16:38 - J. de Boer
  00:16:38 - 00:17:01 - J.P. Neven
  00:17:03 - 00:17:29 - J. de Boer
 • 3

  Besluit
  N.v.t.

  00:17:29 - 00:18:06 - N.H.A.F. van Doremalen
  00:18:07 - 00:19:02 - J. de Boer
 • 4

  Besluit
  N.v.t.

  Mevrouw Van Doremalen verzoekt een agendapunt aan de raad toe te voegen onder 7.C Terugkoppeling Initiatief-raadskring Regio Rivierenland.
  De raad stemt hiermee in.

  De heer Zwarteveen verzoekt een niet geagendeerd onderwerp aan de agenda toe te voegen: eikenprocessierups. Hij kondigt aan een motie in te dienen.
  De raad stemt in met agendering van dit onderwerp onder punt 9.5.


  00:19:02 - 00:19:11 - A.W. Zwarteveen
  00:19:11 - 00:19:44 - J. de Boer
 • 5

  Besluit
  De voorzitter deelt mee bericht van verhindering te hebben ontvangen van mevrouw Tetteroo-Baldinger en de heren Arends, Van de Bijl en De Jonge.
 • 6.A
 • 6.B
 • 7.A

  Besluit
  N.v.t.

  00:21:51 - 00:22:04 - A. Warmer
  00:22:05 - 00:22:38 - J. de Boer
 • 7.B

  Besluit
  N.v.t.

  Wethouder Neven koppelt terug uit de raadsbijeenkomst RES van 27 januari 2020 waarin een presentatie is gegeven, wat uiteindelijk moet leiden tot de concept Regionale Energie Strategie.
  Mevrouw Zwart wil naar aanleiding van deze bijeenkomst meegeven dat de Regio Rivierenland incomplete informatie heeft verstrekt. Dit bemoeilijkt voor de gemeenten het maken van een keuze.
  In aansluiting hierop merkt de heer Lammers, voorzitter van de werkgroep klimaatvisie, op dat raadsleden de mogelijkheid hebben vragen in te dienen bij de griffie.

  Mevrouw Van Zijl refereert aan de landelijke bijeenkomst van de VNG-commissie raadsleden en griffiers, waarin sprake is geweest van een Thorbecke-experiment (lokale/kernen democratie). De VNG zoekt pilotgemeenten voor wat betreft het kernenbeleid, ondersteund door VNG, het ministerie van BZK en Democratie in Actie. Zij wil dit Buren meegeven.


  00:22:38 - 00:24:18 - J.P. Neven
  00:24:20 - 00:24:30 - J. de Boer
  00:24:30 - 00:26:02 - J.C.H Zwart-van Kessel
  00:26:02 - 00:26:15 - J. de Boer
  00:26:15 - 00:26:43 - J.C.H Zwart-van Kessel
  00:26:44 - 00:26:46 - J. de Boer
  00:26:46 - 00:27:17 - A. Warmer
  00:27:18 - 00:27:19 - J. de Boer
  00:27:19 - 00:27:33 - H. Zaaijer
  00:27:33 - 00:27:42 - J. de Boer
  00:27:42 - 00:28:09 - J.W. Lammers
  00:28:09 - 00:28:10 - J. de Boer
  00:28:10 - 00:28:13 - J.W. Lammers
  00:28:13 - 00:28:14 - J. de Boer
  00:28:14 - 00:28:25 - J.W. Lammers
  00:28:25 - 00:28:28 - J. de Boer
  00:28:28 - 00:29:37 - J.C.H Zwart-van Kessel
  00:29:37 - 00:29:46 - J. de Boer
  00:29:46 - 00:30:01 - A. van Zijl-Hoek
  00:30:01 - 00:30:17 - J. de Boer
  00:30:17 - 00:31:23 - A. van Zijl-Hoek
  00:31:23 - 00:31:53 - J. de Boer
 • 7.C

  Besluit
  N.v.t.

  Mevrouw Van Doremalen geeft een mondelinge terugkoppeling van de eerste bijeenkomst van de Initiatief-raadskring Regio Rivierenland die op 15 januari 2020 is gehouden. Zij heeft de schriftelijke terugkoppeling hiervan ter vergadering uitgereikt.
  Verder refereert zij aan het bezoek aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het gesprek met de directeuren van de gemeenschappelijke regelingen.
  Desgevraagd zegt de raad positief te zijn over dit initiatief.
  De heren Van Laar en Lammers staan positief tegenover het verzoek digitale ondersteuning (ICT/Communicatie) te geven aan de Initiatief-raadskring Regio Rivierenland.

  Toezegging voorzitter:
  in de agendacommissie de structuur van de terugkoppeling van de Initiatief-raadskring Regio Rivierenland en de terugkoppeling vanuit de VNG-commissie raadsleden-griffiers bespreken.


  00:31:53 - 00:39:48 - N.H.A.F. van Doremalen
  00:39:48 - 00:40:25 - J. de Boer
  00:40:25 - 00:40:51 - N.H.A.F. van Doremalen
  00:40:52 - 00:40:58 - J. de Boer
  00:40:58 - 00:41:27 - M. Bettink-Pierik
  00:41:27 - 00:41:55 - N.H.A.F. van Doremalen
  00:41:56 - 00:41:57 - J. de Boer
  00:41:57 - 00:41:58 - A. van Zijl-Hoek
  00:41:58 - 00:43:22 - A. Warmer
  00:43:22 - 00:43:26 - J. de Boer
  00:43:26 - 00:43:28 - A. Warmer
  00:43:28 - 00:43:30 - J. de Boer
  00:43:30 - 00:44:25 - A. van Zijl-Hoek
  00:44:27 - 00:44:34 - J. de Boer
  00:44:34 - 00:44:49 - D.J. Bult
  00:44:51 - 00:44:54 - J. de Boer
  00:44:54 - 00:46:04 - N.H.A.F. van Doremalen
  00:46:06 - 00:46:09 - J. de Boer
  00:46:10 - 00:46:41 - A. van Zijl-Hoek
  00:46:42 - 00:46:45 - J. de Boer
  00:46:45 - 00:47:01 - D.J. Bult
  00:47:03 - 00:48:35 - N.H.A.F. van Doremalen
  00:48:35 - 00:48:38 - J. de Boer
  00:48:38 - 00:50:08 - N.H.A.F. van Doremalen
  00:50:10 - 00:50:23 - A. van Zijl-Hoek
  00:50:24 - 00:52:14 - H. Zaaijer
  00:52:14 - 00:52:18 - J. de Boer
  00:52:18 - 00:54:20 - N.H.A.F. van Doremalen
  00:54:20 - 00:54:39 - J. de Boer
  00:54:39 - 00:54:40 - N.H.A.F. van Doremalen
  00:54:41 - 00:55:20 - H. Zaaijer
  00:55:21 - 00:55:22 - J. de Boer
  00:55:22 - 00:55:54 - N.H.A.F. van Doremalen
  00:55:56 - 00:56:22 - J. de Boer
  00:56:22 - 00:58:25 - N.H.A.F. van Doremalen
  00:58:25 - 00:59:10 - J. de Boer
  00:59:11 - 00:59:17 - W.T. van Laar
  00:59:17 - 00:59:23 - J. de Boer
  00:59:27 - 00:59:35 - J.W. Lammers
  00:59:35 - 01:00:41 - J. de Boer
 • 8
 • 8.1
 • 9
 • 9.1

  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen om de verordening tot wijziging van de verordening op de heffing en invordering van de Onroerende-zaakbelastingen 2020 vast te stellen met de definitieve tarieven: Eigendom OZB woningen 0,1218% Eigendom OZB niet-woningen 0,2340% Gebruik OZB niet-woningen 0,1775%


  Besluit
  1. De verordening tot wijziging van de verordening op de heffing en invordering van de Onroerende-zaakbelastingen 2020 vast te stellen met de definitieve tarieven: Eigendom OZB woningen 0,1401% Eigendom OZB niet-woningen 0,2691% Gebruik OZB niet-woningen 0,2041%. 2. Uit de meeropbrengst van € 900.000 een bedrag van € 642.500 aan de Algemene Reserve toe te voegen. 3. Het restant van € 257.500 ten gunste brengen van het saldo van de begroting 2020. 4. Dit te verwerken in de begrotingswijziging. Amendement Gemeentebelangen, PCG, CDA en mevrouw Van Dam: met meerderheid aangenomen (voor stemmen het CDA, Mevrouw Van Dam, PCG, PvdA en Gemeentebelangen; tegen stemmen de VVD, PvdD en D66). Geamendeerd voorstel: zonder hoofdelijke stemming conform besloten.

  Amendement Gemeentebelangen, PCG, CDA en mevrouw Van Dam: wijzigingen als gevolg van het coalitieakkoord 2020-2022.

  Toezegging coalitiepartijen richting de oppositie: samenwerking inzake uitwerking zoekrichtingen heroverweging begroting.

  Stemverklaring PvdA.


  01:00:54 - 01:03:40 - S. van Alfen
  01:03:41 - 01:04:01 - J. de Boer
  01:04:14 - 01:04:21 - Interruptie
  01:04:23 - 01:06:19 - A. van Zijl-Hoek
  01:06:20 - 01:06:58 - S. van Alfen
  01:06:59 - 01:07:01 - J. de Boer
  01:07:03 - 01:07:25 - A. van Zijl-Hoek
  01:07:25 - 01:07:31 - J. de Boer
  01:07:35 - 01:10:41 - A. Warmer
  01:10:42 - 01:10:45 - J. de Boer
  01:10:51 - 01:12:46 - N.H.A.F. van Doremalen
  01:12:46 - 01:12:48 - J. de Boer
  01:12:48 - 01:12:50 - N.H.A.F. van Doremalen
  01:12:51 - 01:13:06 - D.J. Bult
  01:13:07 - 01:13:08 - N.H.A.F. van Doremalen
  01:13:08 - 01:13:10 - J. de Boer
  01:13:10 - 01:15:07 - N.H.A.F. van Doremalen
  01:15:08 - 01:15:15 - J. de Boer
  01:15:27 - 01:17:06 - C. de Lange
  01:17:06 - 01:17:09 - J. de Boer
  01:17:09 - 01:18:02 - A. Warmer
  01:18:03 - 01:18:55 - C. de Lange
  01:18:57 - 01:18:57 - A. Warmer
  01:18:57 - 01:18:59 - J. de Boer
  01:18:59 - 01:19:38 - A. Warmer
  01:19:39 - 01:19:40 - C. de Lange
  01:19:40 - 01:19:42 - J. de Boer
  01:19:42 - 01:19:53 - C. de Lange
  01:19:54 - 01:19:57 - J. de Boer
  01:19:57 - 01:21:21 - S. van Alfen
  01:21:23 - 01:21:24 - A. Warmer
  01:21:24 - 01:21:27 - J. de Boer
  01:21:27 - 01:21:55 - A. Warmer
  01:21:56 - 01:21:58 - J. de Boer
  01:21:58 - 01:25:42 - S. van Alfen
  01:25:43 - 01:25:54 - J. de Boer
  01:26:00 - 01:26:34 - A.W. Zwarteveen
  01:26:35 - 01:26:36 - Seat 34
  01:26:36 - 01:26:55 - J. de Boer
  01:26:55 - 01:27:11 - A. Warmer
  01:27:12 - 01:28:23 - J. de Boer
 • 9.2

  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. Het bestemmingsplan ‘Buitengebied, Uiterdijk 76 Zoelen’ gewijzigd vast te stellen in digitale en analoge vorm.
  2. De zienswijzen te beantwoorden zoals verwoord in de nota van zienswijzen.


  Besluit
  1. Het bestemmingsplan ‘Buitengebied, Uiterdijk 76 Zoelen’ gewijzigd vast te stellen in digitale en analoge vorm. 2. De zienswijzen te beantwoorden zoals verwoord in de nota van zienswijzen. Zonder hoofdelijke stemming conform besloten.

  01:28:32 - 01:29:31 - J.C.H Zwart-van Kessel
  01:29:32 - 01:29:35 - J. de Boer
  01:29:40 - 01:30:55 - H. Zaaijer
  01:30:55 - 01:31:03 - J. de Boer
  01:31:03 - 01:33:10 - A. Warmer
  01:33:10 - 01:33:10 - J. de Boer
  01:33:10 - 01:33:19 - A. Warmer
  01:33:19 - 01:33:27 - J. de Boer
  01:33:27 - 01:34:34 - J.C.H Zwart-van Kessel
  01:34:35 - 01:35:20 - A. Warmer
  01:35:21 - 01:35:31 - J. de Boer
  01:35:33 - 01:36:02 - A. van Zijl-Hoek
  01:36:02 - 01:36:07 - J. de Boer
  01:36:07 - 01:36:25 - A. van Zijl-Hoek
  01:36:27 - 01:36:33 - J. de Boer
  01:36:38 - 01:37:01 - N.A.W. van Dam
  01:37:01 - 01:37:14 - J. de Boer
  01:37:23 - 01:38:27 - P.A.J.M. van den Hurk
  01:38:30 - 01:39:06 - J. de Boer
 • 9.3

  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. Een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het afwijken van het vigerend bestemmingsplan om grond gebonden woningen in het project Hoogendijck te Beusichem te realiseren.
  2. Het college te mandateren om een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven indien er geen zienswijzen worden ingediend.


  Besluit
  1. Een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het afwijken van het vigerend bestemmingsplan om grond gebonden woningen in het project Hoogendijck te Beusichem te realiseren. 2. Het college te mandateren om een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven indien er geen zienswijzen worden ingediend. Zonder hoofdelijke stemming conform besloten.

  01:39:11 - 01:40:24 - D.J. Bult
  01:40:26 - 01:40:35 - J. de Boer
  01:40:38 - 01:41:26 - H. Zaaijer
  01:41:27 - 01:41:31 - J. de Boer
  01:41:33 - 01:42:28 - A. Warmer
  01:42:29 - 01:42:33 - J. de Boer
  01:42:40 - 01:43:09 - N.A.W. van Dam
  01:43:09 - 01:43:14 - J. de Boer
  01:43:15 - 01:44:11 - A. Warmer
  01:44:13 - 01:44:52 - J. de Boer
  01:45:17 - 01:49:27 - J.C.H Zwart-van Kessel
  01:49:27 - 01:49:38 - J. de Boer
  01:49:47 - 01:52:26 - P.A.J.M. van den Hurk
  01:52:26 - 01:52:28 - J. de Boer
  01:52:29 - 01:53:11 - J.C.H Zwart-van Kessel
  01:53:12 - 01:53:14 - J. de Boer
  01:53:14 - 01:53:34 - P.A.J.M. van den Hurk
  01:53:34 - 01:54:17 - J. de Boer
 • 9.4

  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  Te benoemen accountantskantoor Crowe Foederer B.V. als accountant voor de gemeente Buren voor de boekjaren 2019 en 2020 en optioneel voor 2021 en 2022.


  Besluit
  Te benoemen accountantskantoor Crowe Foederer B.V. als accountant voor de gemeente Buren voor de boekjaren 2019 en 2020 en optioneel voor 2021 en 2022. Zonder hoofdelijke stemming conform besloten.
 • 9.5

  Resultaat stemming:


  Besluit
  Unaniem aangenomen.

  Stemverklaring PCG.


  Moties
  Titel
  D.050379: eikenprocessierups

  01:54:23 - 02:03:07 - A.W. Zwarteveen
  02:03:07 - 02:03:31 - J. de Boer
  02:03:31 - 02:03:36 - A.W. Zwarteveen
  02:03:36 - 02:03:39 - J. de Boer
  02:03:39 - 02:03:41 - A.W. Zwarteveen
  02:03:42 - 02:04:05 - A. Warmer
  02:04:05 - 02:04:14 - A.W. Zwarteveen
  02:04:18 - 02:04:19 - J. de Boer
  02:04:19 - 02:05:31 - Seat 29
  02:05:31 - 02:05:41 - J. de Boer
  02:05:41 - 02:06:17 - Seat 29
  02:06:19 - 02:06:21 - J. de Boer
  02:06:21 - 02:06:39 - A.W. Zwarteveen
  02:06:39 - 02:06:43 - Seat 29
  02:06:43 - 02:06:43 - J. de Boer
  02:06:51 - 02:12:03 - J.C.H Zwart-van Kessel
  02:12:04 - 02:12:04 - J. de Boer
  02:12:04 - 02:12:10 - A.W. Zwarteveen
  02:12:10 - 02:12:12 - J. de Boer
  02:12:13 - 02:12:49 - H. Zaaijer
  02:12:49 - 02:12:50 - J. de Boer
  02:12:50 - 02:12:57 - A.W. Zwarteveen
  02:13:13 - 02:13:28 - J. de Boer
  02:13:29 - 02:17:19 - J.P. Neven
  02:17:21 - 02:17:29 - J. de Boer
  02:17:30 - 02:18:08 - W.T. van Laar
  02:18:08 - 02:18:09 - J. de Boer
  02:18:09 - 02:18:32 - J.P. Neven
  02:18:33 - 02:18:35 - J. de Boer
  02:18:36 - 02:18:47 - M. Bettink-Pierik
  02:18:48 - 02:18:55 - J. de Boer
  02:18:56 - 02:19:02 - W.T. van Laar
  02:19:02 - 02:19:03 - J. de Boer
  02:19:03 - 02:19:04 - W.T. van Laar
  02:19:04 - 02:19:08 - J. de Boer
  02:19:08 - 02:19:28 - W.T. van Laar
  02:19:29 - 02:19:31 - Seat 34
  02:19:31 - 02:19:31 - J. de Boer
  02:19:31 - 02:19:47 - M. Bettink-Pierik
  02:19:47 - 02:20:02 - J. de Boer
  02:20:02 - 02:20:22 - A.W. Zwarteveen
  02:20:22 - 02:20:46 - J.P. Neven
  02:20:47 - 02:20:51 - A.W. Zwarteveen
  02:20:54 - 02:20:57 - J. de Boer
  02:20:57 - 02:21:17 - H. Zaaijer
  02:21:17 - 02:21:18 - J. de Boer
  02:21:18 - 02:21:19 - H. Zaaijer
  02:21:19 - 02:21:27 - A.W. Zwarteveen
  02:21:27 - 02:21:28 - H. Zaaijer
  02:21:28 - 02:21:30 - J. de Boer
  02:21:30 - 02:21:41 - H. Zaaijer
  02:21:41 - 02:21:42 - J. de Boer
  02:21:51 - 02:22:21 - J.C.H Zwart-van Kessel
  02:22:21 - 02:22:41 - J. de Boer
  02:22:41 - 02:22:48 - H. Zaaijer
  02:22:48 - 02:23:19 - J. de Boer
  02:23:19 - 02:23:21 - A.W. Zwarteveen
  02:23:21 - 02:23:24 - J. de Boer
  02:23:24 - 02:23:29 - A.W. Zwarteveen
  02:23:29 - 02:23:35 - J. de Boer
 • 10

  Besluit
  De voorzitter sluit de vergadering om 21.53 uur.