Fractievoorzittersoverleg

donderdag 10 oktober 2019 19:30 - 20:30
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
J.A. de Boer MSc
Agenda documenten:

Agendapunten

 • 1

  Besluit
  N.v.t.

  De voorzitter opent dit openbaar fractievoorzittersoverleg en geeft een toelichting op de aanleiding voor deze bijeenkomst.
  De afgelopen dagen en weken zijn er diverse bestuurlijk-politieke ontwikkelingen geweest. De coalitie tussen Gemeentebelangen Buren (GB), VVD en PvdA is dinsdag 8 oktober 2018 gebroken. Twee wethouders hebben hun ontslag ingediend. Er is nu een bestuurlijke impasse. Voor de bestuurlijke continuïteit is het van groot belang dat op korte termijn de eerste procesafspraken worden gemaakt over hoe te komen tot een nieuw akkoord en in het verlengde daarvan tot de vorming van een nieuw college. Dit moet snel verlopen, maar ook uiterst zorgvuldig.

  Het college is inmiddels voor wat betreft de wethouders demissionair. De benoeming van de wethouders Russchen en Keller eindigt van rechtswege op 4 november 2019. Na die datum ontstaat er een complexe situatie. Hij verwijst hierbij naar de bepalingen in artikel 36 en 42 van de Gemeentewet. Het aantal wethouders is dan onder een wettelijk minimum gekomen. In die situatie treedt de burgemeester in de plaats van het college. De overblijvende wethouder mag haar functie tijdelijk niet uitoefenen. Zij is dan nog wel wethouder, zij is niet ontslagen, alleen kan zij haar functie tijdelijk niet uitoefenen. Dat betekent in zo’n situatie dat zij geen bevoegdheden meer kan uitoefenen, geen besluiten kan nemen en formeel niet meer mag deelnemen aan de collegevergaderingen.
  Deze situatie die de burgemeester schetst voor de periode na 4 november kan natuurlijk niet te lang duren.

  Gebruikelijk is dat de grootste fractie het initiatief neemt voor een nieuw akkoord en voor de collegeonderhandelingen. Gemeentebelangen is de grootste partij in deze raad.
  De voorzitter geeft vervolgens het woord aan de initiatiefnemer voor deze bijeenkomst, de heer Van Alfen (zie punt 3).

 • 2

  Besluit
  De voorzitter geeft aan dat de heer Zaaijer verhinderd is. Hij wordt vervangen door de heer De Lange.
 • 3

  Gemeentebelangen heeft op 8 oktober 2019 medegedeeld dat de samenwerking binnen de coalitie (Gemeentebelangen, VVD en PvdA) beëindigd is.
  Hiermee is sprake van een demissionair college en zijn nieuwe onderhandelingen tussen de fracties noodzakelijk.  Besluit
  De fractievoorzitters gaan akkoord met het procesvoorstel van Gemeentebelangen Buren en met het benoemen van de heer W. de Jong als informateur.

  De heer Van Alfen (GB) geeft aan dat het in bestuurlijk Nederland gebruikelijk is dat de grootste fractie het initiatief neemt voor een nieuw akkoord en voor de collegeonderhandelingen. Gemeentebelangen is de grootste partij in deze raad. De heer Van Alfen spreekt de bereidheid uit om de kar te trekken en geeft vervolgens een toelichting op de voorgestelde procedure (zie voorstel proces nieuw akkoord en collegeonderhandelingen).

  Reacties
  De heer Warmer (PvdA) pleit ervoor dat de samenwerking tussen alle partijen (raad, college, etc.) nadrukkelijk in het informatietraject naar voren komt. Hij verwijst hierbij naar de ontwikkeling van de afgelopen weken en maanden. Reflectie hierop en op regie en leiderschap zijn dringend noodzakelijk. Dit moet als apart traject in de opdracht worden gezien.
  Hij ziet de PvdA niet zo snel aanschuiven in een coalitie.

  Mevrouw Van Dam (Mevrouw Van Dam) is van mening dat er een goede discussie moet komen over taken en rollen en de opvattingen daarover. De raadsvergadering van afgelopen dinsdag was wat dit betreft een slecht voorbeeld. Dit was slecht voor het imago van de gemeente. Dit onderdeel moet in de informatie sterk terugkomen.
  Zij 'droomt' van een raadsakkoord. Een harde voorwaarde hierbij is dat de onderlinge verhoudingen goed zijn.

  De heer De Lange (PCG) heeft over het proces geen opmerkingen. Afgelopen dinsdag werd veel op de man gespeeld. Iedere deelnemer of belanghebbende bij dit proces moet in de spiegel kijken. Hij pleit ervoor dat vooral raadsleden in gesprek gaan met de informateur (tenminste een raadslid). De PCG zit er open in. Ook wat betreft de samenwerkingsvorm: een breed akkoord of een coalitieakkoord.

  Mevrouw Bettink (CDA) is stellig in haar oordeel: 'zo kunnen we niet doorgaan'. Zij pleit ervoor dat de informateur niet alleen met de fracties in gesprek gaat, maar dat er ook een moment komt om hierover als gehele raad in gesprek te gaan.

  Mevrouw Van Doremalen (VVD) heeft een voorkeur voor een zakencollege. Zij staat open voor gesprekken. Zij wijst op de verdeeldheid in de raad: een deel dat een klassieke rolopvatting heeft en een deel dat zich meer richt op toekomst en regie. De raad moet meer sturen op strategie, samenwerking en processen. Beide benaderingen zijn nodig. Samen moet gewerkt worden aan de gemeente van de toekomst.

  Mevrouw Van Zijl (D66) pleit ervoor het proces niet te lang te laten duren. Zij is voorstander van een breed raadsakkoord. Zij wil op die manier ook overleg voeren.
  Dat geldt ook voor de reeds in gang gezette veranderagenda. Die moet verder worden doorgevoerd. Zij onderkent de noodzaak van het voeren van gesprekken vooraf, met alle partijen. D66 gaat positief de gesprekken in. De inwoners verdienen een goede gemeenteraad!

  De heer De Jonge (PvdD) is voorstander van een brede raadsagenda. Hij verwijst naar de slechte publiciteit van de gemeente in Binnenlands Bestuur. Het is voor hem zeer de vraag of de gemeente wel zelfstandig kan blijven. Hij pleit ervoor in ieder geval voor het restant van deze bestuursperiode zelfstandig te blijven.

  De heer Van Alfen (GB) onderstreept dat het verloop van de raadsvergadering van 8 oktober 2019 slecht is voor het bestuurlijk imago. Hij zal zelf niet aanwezig zijn bij de gesprekken die de informateur met de diverse partijen gaat voeren.
  Hij onderkent de noodzaak om naar behoren aandacht te besteden aan de samenwerking en de verhoudingen.

  De voorzitter geeft hierna de kandidaat-informateur, de heer W. de Jong, de gelegen-heid om zich voor te stellen.
  De heer De Jong realiseert zich terdege dat er ook onderliggende zaken in de samenwerking spelen. Die zaken gemeenschappelijk oppakken kan een goede stap zijn in het proces. Hij komt zeker op dit vlak met adviezen en aanbevelingen.
  Wat hem betreft zijn de fracties vrij in het bepalen van de gespreksdelegatie. Hij pleit ervoor om in ieder geval de fractievoorzitter te laten deelnemen. Ook een gesprek met de gehele fractie is mogelijk. Wat hem betreft schuiven ook kandidaat-wethouders aan. Dat schept alleen maar duidelijkheid.
  Zijn advies als informateur zal betrekking hebben op de samenwerking en verhoudingen, maar ook hoe tot een stabiel college kan worden gekomen.
  De heer De Jong geeft desgevraagd aan dat sprake is van een betaalde opdracht. Hij stelt zich voor om op zeer korte termijn de gesprekken aan te vangen: eind volgende week of de week daarop. Zijn streven is om in een drietal weken de informatieprocedure af te ronden.

  De voorzitter stelt vast dat er breed draagvlak is voor de inzet van de heer De Jong als informateur onder verwijzing naar het voorstel proces nieuw akkoord en collegeonderhandelingen.

 • 4

  Besluit
  De voorzitter sluit de vergadering om 20.30 uur.