Raadsvergadering

dinsdag 23 juni 2020 19:30 - 23:25

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Besluit
  De voorzitter opent de vergadering.

  00:00:34 - 00:00:39 - Seat 1
 • 2

  Besluit
  Gewijzigd vastgesteld. De raad besluit van de voorstellen definitieve verklaring van geen bedenkingen Beusichem, Hooghendijk en het beleidsplan Schuldhulpverlening gemeente Buren 2020-2024 een hamerstuk te maken, respectievelijk de agendapunten 8.2 en 8.3. De raad stemt in met het verzoek van het college agendapunt 9.2 beleidsnota garantstellingen 2020-2023 voor amateurverenigingen en culturele instellingen aan te houden. Vanuit de raad komt het verzoek om het advies van de accountant over de nota hierbij te betrekken. De twee moties over een niet geagendeerd onderwerp van de VVD inzake Regio Deal Fruitdelta Rivierenland en antennebeleid (9.9.1 en 9.9.2) worden, conform het reglement van orde, aan het einde van de agenda toegevoegd.

  Gemeentebelangen verzoekt van de volgende raadsvoorstellen bespreekstukken te maken:
  9.7 Definitieve verklaring van geen bedenkingen Beusichem, Hooghendijck
  9.8 Eerste bestuursrapportage 2020
  9.9.1 Beleidsplan Schuldhulpverlening gemeente Buren 2020-2024.

  De PCG reageert negatief op het verzoek de eerste bestuursrapportage als hamerstuk op te  nemen.
  Mevrouw Van Doremalen kondigt namens de VVD een tweetal moties over een niet geagendeerd onderwerp aan, te weten antennebeleid en Regio Deal Fruitdelta Rivierenland.


  00:02:28 - 00:02:54 - Seat 27
  00:02:54 - 00:02:56 - Seat 1
  00:02:56 - 00:03:18 - Seat 27
  00:03:18 - 00:03:32 - Seat 1
  00:04:03 - 00:04:09 - Seat 27
  00:04:09 - 00:04:18 - Seat 31
  00:04:19 - 00:04:32 - Seat 1
  00:04:32 - 00:04:35 - Seat 31
  00:04:36 - 00:05:12 - Seat 1
  00:05:13 - 00:05:27 - Seat 27
  00:05:27 - 00:05:28 - Seat 1
  00:05:28 - 00:05:35 - Seat 27
  00:05:36 - 00:05:58 - Seat 1
  00:06:02 - 00:09:45 - Seat 31
  00:09:47 - 00:10:06 - Seat 1
  00:10:06 - 00:10:30 - Seat 21
  00:10:30 - 00:10:43 - Seat 1
  00:10:43 - 00:11:01 - Seat 27
  00:11:02 - 00:11:13 - Seat 1
  00:11:13 - 00:11:32 - Seat 9
  00:11:32 - 00:11:56 - Seat 1
  00:11:56 - 00:12:11 - Seat 4
  00:12:11 - 00:12:44 - Seat 1
  00:12:44 - 00:14:15 - Seat 18
 • 3

  1. D66: Logistiek Service Centrum Maurik
  2. PvdD: Nieuwsbrief Digtiale Stad aanleg glasvezel gemeente Buren 26 mei 2020


  Besluit
  N.v.t.

  Ad 2. Toezegging college:
  treedt in overleg met het dagelijks bestuur van het Waterschap om het proces inzake vergunningverlening te bespoedigen en koppelt hierover terug in het raadsjournaal.


  Toezeggingen
  Titel
  glasvezel: vergunningverlening Waterschap

  00:14:16 - 00:14:26 - Seat 1
  00:14:28 - 00:15:38 - Seat 31
  00:15:39 - 00:15:42 - Seat 1
  00:15:42 - 00:15:52 - Seat 18
  00:15:53 - 00:16:01 - Seat 1
  00:16:01 - 00:16:01 - Seat 16
  00:16:01 - 00:16:42 - Seat 1
  00:16:42 - 00:17:21 - Seat 16
  00:17:22 - 00:17:30 - Seat 1
  00:17:31 - 00:19:27 - Seat 31
  00:19:29 - 00:19:37 - Seat 1
  00:19:37 - 00:20:06 - Seat 16
  00:20:10 - 00:20:33 - Seat 1
 • 4
 • 5

  Besluit
  N.v.t.

  Mevrouw Bettink wijst op de gezamenlijke bijeenkomst van de werkgroep Omgevingswet en werkgroep klimaatvisie van 7 juli 2020 en roept de raadsfracties op hierbij aanwezig te zijn.

  De voorzitter attendeert op de vergadering van de Veranderagenda van aanstaande donderdag en wijst erop dat de raadsleden en een burgerlid per fractie van harte welkom zijn.


  00:20:33 - 00:21:21 - Seat 22
  00:21:22 - 00:21:25 - Seat 1
  00:21:25 - 00:21:55 - Seat 21
  00:21:55 - 00:23:16 - Seat 1
 • 6
 • 7.A

  Besluit
  Niet van toepassing.
 • 7.B

  Besluit
  N.v.t.

  Mevrouw Van Zijl meldt dat de VNG-commissie raadsleden/griffie een negatief advies heeft uitgebracht ten aanzien van de concept Spoedwet Corona.

  Wethouder Neven meldt dat de motie van de VVD over de participatie van jongeren bij de Regionale Energie Strategie bij collega-gemeenten goed is ontvangen. Deze gemeenten is verzocht adhesie te betuigen aan deze motie.
  Verder geeft hij aan dat het conceptvisiedocument inzake klimaatadaptatie (RAS) aan de raden wordt gezonden voor eventuele op- en aanmerkingen. Daarna komt dit stuk ter vaststelling terug.

  Wethouder Wiendels geeft aan de gemeenten Buren en Neder-Betuwe uitgenodigd zijn te participeren in de Werkzaak Rivierenland voor de uitvoering van de Participatiewet. De huidige uitvoering is prima en kostenefficiënt. De meerkosten van participatie in de Werkzaak staan niet in verhouding.

  Wethouder Van den Hurk meldt gesproken te hebben met gedeputeerden van de provincie Gelderland en Utrecht en met de betrokken wethouders van Rhenen en Neder-Betuwe over de nieuwe Rijnbrug. Deze zal bestaan uit 2 x 2 rijbanen met aan weerszijden fietspad. De raad kan een voorstel hierover tegemoet zien.

  De voorzitter meldt vanuit de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid dat rekening moet worden gehouden met een extra financiële bijdrage voor de uitvoering van coronamaatregelen.


  00:23:16 - 00:23:55 - Seat 18
  00:23:56 - 00:24:15 - Seat 1
  00:24:15 - 00:26:01 - Seat 31
  00:26:03 - 00:26:11 - Seat 1
  00:26:11 - 00:26:33 - Seat 9
  00:26:33 - 00:26:55 - Seat 31
  00:26:55 - 00:26:56 - Seat 1
  00:26:56 - 00:26:57 - Seat 9
  00:26:57 - 00:27:08 - Seat 1
  00:27:13 - 00:30:47 - Seat 31
  00:30:48 - 00:30:57 - Seat 1
  00:30:58 - 00:31:03 - Seat 21
  00:31:04 - 00:31:05 - Seat 1
  00:31:05 - 00:31:30 - Seat 18
  00:31:30 - 00:31:47 - Seat 1
  00:31:55 - 00:33:11 - Seat 31
  00:33:13 - 00:33:15 - Seat 1
  00:33:15 - 00:33:48 - Seat 27
  00:33:48 - 00:33:54 - Seat 1
  00:33:55 - 00:34:07 - Seat 31
  00:34:08 - 00:34:14 - Seat 1
  00:34:14 - 00:34:15 - Seat 18
  00:34:15 - 00:34:18 - Seat 1
  00:34:18 - 00:34:58 - Seat 12
  00:34:58 - 00:35:01 - Seat 1
  00:35:01 - 00:35:12 - Seat 18
  00:35:16 - 00:35:34 - Seat 31
  00:35:36 - 00:35:37 - Seat 18
  00:35:38 - 00:35:40 - Seat 1
  00:35:40 - 00:36:05 - Seat 16
  00:36:05 - 00:36:08 - Seat 1
  00:36:09 - 00:36:31 - Seat 31
  00:36:32 - 00:36:42 - Seat 1
  00:36:54 - 00:37:45 - Seat 31
  00:37:46 - 00:37:49 - Seat 1
  00:37:50 - 00:38:06 - Seat 31
  00:38:06 - 00:38:07 - Seat 1
  00:38:07 - 00:38:08 - Seat 31
  00:38:09 - 00:38:10 - Seat 1
  00:38:20 - 00:38:29 - Seat 12
  00:38:29 - 00:38:30 - Seat 1
  00:38:30 - 00:38:31 - Seat 12
  00:38:32 - 00:38:32 - Seat 1
 • 8
 • 8.1

  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  Het Integraal Veiligheidsplan 2020 – 2023 en de daarin genoemde prioriteiten in de veiligheidsaanpak vast te stellen.


  Besluit
  Het Integraal Veiligheidsplan 2020 – 2023 en de daarin genoemde prioriteiten in de veiligheidsaanpak vast te stellen. Zonder hoofdelijke stemming conform besloten.
 • 8.2

  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen:
  a. in te stemmen met de reactie op de zienswijzen gericht tegen de ontwerp verklaring van geen bedenkingen zoals opgenomen in de ‘Nota zienswijzen verklaring van geen bedenkingen’;
  b. een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de bouw van 60 grondgebonden woningen in het plan Hoogendijck te Beusichem.
  2. Een definitief besluit te nemen over de omgevingsvergunning indien de gemeenteraad een definitieve verklaring van geen bedenkingen (VVGB) afgeeft.
  3. De procedure met betrekking tot zienswijzen te herzien en zo nodig aan te passen.


  Besluit
  1. De gemeenteraad voor te stellen: a. in te stemmen met de reactie op de zienswijzen gericht tegen de ontwerp verklaring van geen bedenkingen zoals opgenomen in de ‘Nota zienswijzen verklaring van geen bedenkingen’; b. een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de bouw van 60 grondgebonden woningen in het plan Hoogendijck te Beusichem. 2. Een definitief besluit te nemen over de omgevingsvergunning indien de gemeenteraad een definitieve verklaring van geen bedenkingen (VVGB) afgeeft. 3\. De procedure met betrekking tot zienswijzen te herzien en zo nodig aan te passen\. Zonder hoofdelijke stemming conform besloten.
 • 8.3

  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen om het beleidsplan Schuldhulpverlening gemeente Buren 2020-2024 vast te stellen.


  Besluit
  De raad voor te stellen om het beleidsplan Schuldhulpverlening gemeente Buren 2020-2024 vast te stellen. Zonder hoofdelijke stemming conform besloten.
 • 9
 • 9.1

  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. De Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Buren 2020 vast te stellen.
  2. De Verordening Cameratoezicht 2008 in te trekken.
  3. De Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen gemeente Buren 1999 in te trekken.
  4. De Brandbeveiligingsverordening Buren 2012 in te trekken.


  Besluit
  I. De Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Buren 2020 vast te stellen met inachtneming van de toevoeging van artikel 4:7g Verbod oplaten ballonnen: 1\. Het is verboden ballonnen\, van welk materiaal dan ook\, door middel van hete lucht afkomstig van vuur\, dan wel door middel van helium of andere gassen\, op te laten stijgen; 2\. Onder een ballon wordt mede verstaan: herdenkingsballon\, vuurballon\, gelukslampion\, Thaise wensballon\, papierballon\, geluksballon\, of een andere daarmee vergelijkbare ballon\. 3\. Dit artikel geldt niet voor luchtvaart\- en weerballonnen\. II. De Verordening Cameratoezicht 2008 in te trekken. III. De Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen gemeente Buren 1999 in te trekken. IV. De Brandbeveiligingsverordening Buren 2012 in te trekken. Amendement in meerderheid aangenomen (voor stemmen Gemeentebelangen, CDA, PvdA, D66, PvdD, PCG, Mevrouw Van Dam, VVD; tegen stemmen mevrouw Zwart (VVD) en de heer Van Alfen (Gemeentebelangen)). Unaniem geamendeerd besloten.

  Amendement PvdD: ballonverbod.

  Stemverklaring VVD (amendement).
  Stemverklaring VVD, PCG en PvdD (voorstel).


  00:41:19 - 00:42:18 - Seat 18
  00:42:20 - 00:42:22 - Seat 1
  00:42:22 - 00:46:17 - Seat 16
  00:46:17 - 00:46:34 - Seat 1
  00:46:34 - 00:46:40 - Seat 16
  00:46:41 - 00:47:25 - Seat 12
  00:47:26 - 00:47:28 - Seat 1
  00:47:28 - 00:47:54 - Seat 25
  00:47:59 - 00:48:00 - Seat 1
  00:48:28 - 00:50:22 - Seat 31
  00:50:25 - 00:50:36 - Seat 1
  00:50:37 - 00:51:55 - Seat 18
  00:51:55 - 00:51:59 - Seat 1
  00:51:59 - 00:52:51 - Seat 6
  00:52:52 - 00:52:55 - Seat 1
  00:52:55 - 00:53:16 - Seat 16
  00:53:16 - 00:53:18 - Seat 1
  00:53:18 - 00:53:20 - Seat 16
  00:53:32 - 00:53:33 - Seat 1
  00:53:33 - 00:53:34 - Seat 6
  00:53:49 - 00:53:51 - Seat 1
  00:53:51 - 00:54:38 - Seat 12
  00:54:38 - 00:54:48 - Seat 1
  00:54:48 - 00:55:00 - Seat 31
  00:55:00 - 00:55:05 - Seat 1
  00:55:05 - 00:55:07 - Seat 31
  00:55:07 - 00:55:09 - Seat 1
  00:55:09 - 00:55:17 - Seat 28
  00:55:18 - 00:55:23 - Seat 1
  00:55:23 - 00:55:24 - Seat 6
  00:55:42 - 00:55:48 - Seat 1
  00:56:58 - 00:57:01 - Seat 9
  00:57:12 - 00:57:28 - Seat 1
  00:57:28 - 00:57:31 - Seat 12
  00:57:31 - 00:57:58 - Seat 1
  00:57:58 - 00:58:16 - Seat 12
  00:58:16 - 00:58:19 - Seat 1
  00:58:19 - 00:58:36 - Seat 6
  00:58:36 - 00:58:38 - Seat 1
  00:58:38 - 00:58:49 - Seat 6
  00:58:49 - 00:58:56 - Seat 1
  00:58:57 - 00:59:03 - Seat 16
  00:59:03 - 00:59:49 - Seat 1
 • 9.2
 • 9.3

  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de uitgifte in erfpacht van dorpshuis ‘t Klokhuis aan de Sterappelhof 7 in Maurik aan de beheerstichting van ‘t Klokhuis conform de gemeentelijke erfpachtvoorwaarden maatschappelijke voorzieningen.
  2. Garant te staan voor de lening die de beheerstichting van ‘t Klokhuis moet afsluiten om de opstal voor € 189.000,- te kunnen kopen van de gemeente tot een maximum bedrag van € 200.000,- onder de voorwaarde dat de beheerstichting voldoet aan de gemeentelijke voorwaarden voor een garantstelling.
  3. In te stemmen met de uitgifte in erfpacht of verhuur aan een commerciële partij van het voormalige jeugdhonk in Maurik.
  4. Als uitwerking van het coalitieakkoord 2020–2022 “Daadkrachtig en kerngericht” het volledige sloopbudget van € 190.000,- in te zetten om de asbesthoudende golfplaten op het dak te verwijderen en een nieuw en geïsoleerd dak terug te plaatsen bij het dorpshuis ‘t Klokhuis.


  Besluit
  1\. In te stemmen met de uitgifte in erfpacht van het gehele dorpshuis ‘t Klokhuis aan de Sterappelhof 7 in Maurik \(opstal en \(onder\)grond\) aan de beheerstichting van 't Klokhuis conform de gemeentelijke erfpachtvoorwaarden maatschappelijke voorzieningen\. 2\. Contractueel goed vast te leggen dat de beheerstichting van 't Klokhuis het pand goed blijft onderhouden en te zijner tijd minimaal in dezelfde onderhoudsstaat terug levert\. 3\. In te stemmen met de uitgifte in erfpacht of verhuur aan een commerciële partij van het voormalige jeugdhonk in Maurik\. 4\. Als uitwerking van het coalitieakkoord 2020–2022 “Daadkrachtig en kerngericht” het volledige sloopbudget van € 190\.000\,\- aan de beheerstichting van 't Klokhuis over te doen met de voorwaarde dat dit wordt gebruikt ten behoeve van de sloop van de asbesthoudende golfplaten op het dak en een nieuw en geïsoleerd dak\. Amendement in meerderheid aangenomen (voor stemmen CDA, Gemeentebelangen, Mevrouw Van Dam en PCG; tegen stemmen PvdD, VVD, D66 en PvdA). In meerderheid geamendeerd besloten (voor stemmen PvdD, D66, CDA, Gemeentebelangen, Mevrouw Van Dam, PCG; tegen stemmen VVD en PvdA).

  Amendement Gemeentebelangen, CDA en PCG: Klokhuis.

  De heer Van de Bijl verlaat om 21.50 uur de vergadering.

  Stemverklaring VVD (amendement).
  Stemverklaring D66 (voorstel).


  00:59:49 - 01:01:29 - Seat 27
  01:04:36 - 01:05:00 - Seat 1
  01:05:00 - 01:05:36 - Seat 9
  01:05:36 - 01:05:37 - Seat 1
  01:05:37 - 01:06:05 - Seat 9
  01:06:05 - 01:06:49 - Seat 1
  01:06:49 - 01:07:03 - Seat 9
  01:07:03 - 01:07:05 - Seat 1
  01:07:05 - 01:07:39 - Seat 27
  01:07:40 - 01:07:42 - Seat 1
  01:07:42 - 01:08:45 - Seat 21
  01:08:50 - 01:09:06 - Seat 1
  01:09:14 - 01:10:47 - Seat 31
  01:10:47 - 01:10:50 - Seat 1
  01:10:50 - 01:12:04 - Seat 21
  01:12:06 - 01:12:06 - Seat 31
  01:12:06 - 01:12:08 - Seat 1
  01:12:08 - 01:12:39 - Seat 31
  01:12:40 - 01:12:41 - Seat 21
  01:12:41 - 01:12:43 - Seat 1
  01:12:43 - 01:12:43 - Seat 21
  01:12:43 - 01:12:47 - Seat 1
  01:12:47 - 01:13:04 - Seat 21
  01:13:05 - 01:13:06 - Seat 31
  01:13:06 - 01:13:07 - Seat 1
  01:13:07 - 01:13:12 - Seat 31
  01:13:13 - 01:13:37 - Seat 1
  01:13:37 - 01:13:38 - Seat 9
  01:13:38 - 01:13:39 - Seat 1
  01:13:39 - 01:15:50 - Seat 9
  01:15:51 - 01:15:55 - Seat 1
  01:15:55 - 01:23:58 - Seat 21
  01:24:00 - 01:24:06 - Seat 1
  01:24:10 - 01:26:02 - Seat 22
  01:26:02 - 01:26:04 - Seat 1
  01:26:05 - 01:26:25 - Seat 21
  01:26:26 - 01:26:28 - Seat 1
  01:26:28 - 01:26:50 - Seat 22
  01:26:50 - 01:26:56 - Seat 1
  01:26:56 - 01:28:07 - Seat 16
  01:28:07 - 01:28:10 - Seat 1
  01:28:10 - 01:28:14 - Seat 16
  01:28:14 - 01:28:56 - Seat 22
  01:28:57 - 01:28:58 - Seat 1
  01:28:58 - 01:29:26 - Seat 21
  01:29:27 - 01:29:33 - Seat 1
  01:29:33 - 01:29:46 - Seat 22
  01:29:47 - 01:29:51 - Seat 1
  01:29:51 - 01:31:28 - Seat 16
  01:31:31 - 01:31:31 - Seat 21
  01:31:31 - 01:31:36 - Seat 1
  01:31:36 - 01:32:04 - Seat 21
  01:32:04 - 01:32:15 - Seat 1
  01:32:15 - 01:37:26 - Seat 18
  01:37:28 - 01:37:46 - Seat 1
  01:37:50 - 01:38:38 - Seat 31
  01:38:38 - 01:38:40 - Seat 1
  01:38:40 - 01:38:42 - Seat 31
  01:38:43 - 01:39:01 - Seat 18
  01:39:02 - 01:39:04 - Seat 1
  01:39:04 - 01:40:07 - Seat 21
  01:40:09 - 01:40:14 - Seat 1
  01:40:14 - 01:40:59 - Seat 9
  01:41:00 - 01:41:02 - Seat 1
  01:41:02 - 01:41:15 - Seat 31
  01:41:16 - 01:41:16 - Seat 9
  01:41:16 - 01:41:18 - Seat 1
  01:41:18 - 01:42:02 - Seat 31
  01:42:02 - 01:42:03 - Seat 1
  01:42:03 - 01:42:08 - Seat 21
  01:42:10 - 01:42:49 - Seat 16
  01:42:50 - 01:42:51 - Seat 1
  01:42:51 - 01:43:31 - Seat 21
  01:43:33 - 01:43:35 - Seat 1
  01:43:35 - 01:43:42 - Seat 12
  01:43:42 - 01:43:47 - Seat 1
  01:43:48 - 01:44:53 - Seat 31
  01:44:54 - 01:44:54 - Seat 21
  01:45:24 - 01:48:05 - Seat 31
  01:48:05 - 01:48:05 - Seat 18
  01:48:34 - 01:48:34 - Seat 1
  01:48:34 - 01:49:48 - Seat 31
  01:49:50 - 01:49:59 - Seat 1
  01:49:59 - 01:50:32 - Seat 9
  01:50:32 - 01:51:17 - Seat 1
  02:11:57 - 02:12:23 - Seat 31
  02:12:25 - 02:12:29 - Seat 1
  02:12:29 - 02:12:40 - Seat 21
  02:12:42 - 02:12:54 - Seat 1
  02:13:05 - 02:13:26 - Seat 9
  02:13:27 - 02:13:27 - Seat 1
  02:13:27 - 02:14:43 - Seat 21
  02:14:43 - 02:14:50 - Seat 1
  02:14:51 - 02:15:37 - Seat 31
  02:15:37 - 02:15:38 - Seat 1
  02:15:38 - 02:16:20 - Seat 9
  02:16:25 - 02:16:33 - Seat 1
  02:16:33 - 02:17:47 - Seat 27
  02:17:48 - 02:18:13 - Seat 1
  02:18:14 - 02:20:29 - Seat 9
  02:20:30 - 02:20:32 - Seat 1
  02:20:32 - 02:22:04 - Seat 27
  02:22:04 - 02:22:06 - Seat 1
  02:22:06 - 02:22:09 - Seat 27
  02:22:10 - 02:22:53 - Seat 21
  02:22:54 - 02:22:55 - Seat 1
  02:22:55 - 02:23:52 - Seat 27
  02:23:52 - 02:23:54 - Seat 1
  02:23:54 - 02:24:23 - Seat 18
  02:24:24 - 02:25:28 - Seat 27
  02:25:28 - 02:25:30 - Seat 1
  02:25:30 - 02:25:56 - Seat 16
  02:25:57 - 02:26:26 - Seat 27
  02:26:28 - 02:26:37 - Seat 1
  02:26:37 - 02:30:32 - Seat 21
  02:30:49 - 02:31:06 - Seat 1
  02:31:06 - 02:31:12 - Seat 21
  02:31:14 - 02:32:34 - Seat 16
  02:32:36 - 02:32:40 - Seat 1
  02:32:41 - 02:33:37 - Seat 10
  02:33:37 - 02:33:58 - Seat 1
  02:33:58 - 02:34:04 - Seat 21
  02:34:21 - 02:34:27 - Seat 25
  02:34:29 - 02:34:31 - Seat 1
  02:34:31 - 02:35:24 - Seat 27
  02:35:26 - 02:35:27 - Seat 1
  02:35:28 - 02:36:01 - Seat 21
  02:36:03 - 02:36:32 - Seat 27
  02:36:34 - 02:36:41 - Seat 1
  02:36:41 - 02:37:16 - Seat 21
  02:37:16 - 02:37:25 - Seat 1
  02:37:28 - 02:38:15 - Seat 31
  02:38:17 - 02:38:28 - Seat 1
  02:38:29 - 02:38:36 - Seat 9
  02:38:36 - 02:40:24 - Seat 1
  02:40:24 - 02:40:41 - Seat 18
  02:40:41 - 02:41:18 - Seat 1
  02:41:25 - 02:41:50 - Seat 31
  02:41:52 - 02:41:54 - Seat 25
  02:41:54 - 02:42:12 - Seat 1
  02:42:12 - 02:42:19 - Seat 18
  02:42:19 - 02:42:20 - Seat 1
  02:42:20 - 02:42:26 - Seat 18
  02:42:27 - 02:43:10 - Seat 1
 • 9.4


  Voorgesteld besluit

  1. Met betrekking tot de GGD:
  a. Een positieve zienswijze uit te brengen op de jaarrekening 2019 van de GGD;
  b. Een positieve zienswijze uit te brengen op de begrotingswijziging 2020;
  c. Een positieve zienswijze uit te brengen op de begroting 2021, m.u.v. de 10% groei bij Veilig Thuis in 2021;
  2. Met betrekking tot Werkzaak:
  a. Een positieve reactie te geven op de jaarrekening 2019 van Werkzaak;
  b. Een positieve zienswijze uit te brengen op de begroting 2021 van Werkzaak
  3. Met betrekking tot de Regio Rivierenland:
  a. Een positieve zienswijze uit te brengen op de jaarrekening 2019 van de Regio Rivierenland;
  b. Een positieve zienswijze uit te brengen op de begroting 2021 van de Regio Rivierenland;
  4. Met betrekking tot de RAR:
  a. Een positieve reactie uit te brengen op de jaarrekening 2019 van de RAR;
  b. Een positieve zienswijze uit te brengen op de begroting 2021 van de RAR;
  5. Met betrekking tot de Omgevingsdienst Rivierenland:
  a. Een positieve zienswijze uit te brengen op de jaarrekening 2019 van de Omgevingsdienst Rivierenland;
  b. Een negatieve zienswijze uit te brengen op de begroting 2021 van de Omgevingsdienst Rivierenland;
  6. Met betrekking tot de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid:
  a. Een positieve zienswijze uit te brengen over de jaarrekening 2019 van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid;
  b. Een positieve zienswijze uit te brengen over de begroting 2021 van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid;
  7. Met betrekking tot de Avri:
  a. Een positieve zienswijze uit te brengen op de jaarrekening 2019 van de Avri;
  b. Een positieve zienswijze uit te brengen op de begroting 2021 van de Avri.


  Besluit
  1\. Met betrekking tot de GGD: a. Een positieve zienswijze uit te brengen op de jaarrekening 2019 van de GGD; b. Een positieve zienswijze uit te brengen op de begrotingswijziging 2020; c. Een positieve zienswijze uit te brengen op de begroting 2021, m.u.v. de 10% groei bij Veilig Thuis in 2021; 2\. Met betrekking tot Werkzaak: a. Een positieve reactie te geven op de jaarrekening 2019 van Werkzaak; b. Een positieve zienswijze uit te brengen op de begroting 2021 van Werkzaak 3\. Met betrekking tot de Regio Rivierenland: a. Een positieve zienswijze uit te brengen op de jaarrekening 2019 van de Regio Rivierenland; b. Een positieve zienswijze uit te brengen op de begroting 2021 van de Regio Rivierenland; 4\. Met betrekking tot de RAR: a. Een positieve reactie uit te brengen op de jaarrekening 2019 van de RAR; b. Een positieve zienswijze uit te brengen op de begroting 2021 van de RAR; 5\. Met betrekking tot de Omgevingsdienst Rivierenland: a. Een positieve zienswijze uit te brengen op de jaarrekening 2019 van de Omgevingsdienst Rivierenland; b. Een negatieve zienswijze uit te brengen op de begroting 2021 van de Omgevingsdienst Rivierenland; 6\. Met betrekking tot de Veiligheidsregio Gelderland\-Zuid: a. Een positieve zienswijze uit te brengen over de jaarrekening 2019 van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid; b. Een positieve zienswijze uit te brengen over de begroting 2021 van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid; 7\. Met betrekking tot de Avri: a. Een positieve zienswijze uit te brengen op de jaarrekening 2019 van de Avri; b. Een positieve zienswijze uit te brengen op de begroting 2021 van de Avri. Zonder hoofdelijke stemming conform besloten.

  De VVD trekt haar ingediende motie over Avri verenigingenparticipatie en opstellen participatiebeleid in onder de toezegging vanuit de raadsfracties dat een debat volgt over participatiebeleid.

  Toezeggingen college:
  - schriftelijke beantwoording van vragen inzake wachttijden GGD;
  - navraag doen bij Avri over mogelijke bezuinigingen;
  - doet onderzoek naar effecten van onkruidbestrijding via hetelucht.


  Toezeggingen
  Titel
  wachttijden GGD, bezuinigingen Avri en heteluchtbestrijding

  02:43:11 - 02:54:02 - Seat 4
  02:54:03 - 02:54:16 - Seat 1
  02:54:25 - 02:56:03 - Seat 31
  02:56:03 - 02:56:08 - Seat 1
  02:56:08 - 02:57:14 - Seat 4
  02:57:14 - 02:57:16 - Seat 1
  02:57:16 - 02:58:02 - Seat 31
  02:58:02 - 02:58:05 - Seat 1
  02:58:05 - 02:59:00 - Seat 21
  02:59:00 - 02:59:02 - Seat 1
  02:59:02 - 02:59:25 - Seat 31
  02:59:25 - 02:59:27 - Seat 21
  02:59:27 - 02:59:42 - Seat 1
  02:59:43 - 03:03:42 - Seat 31
  03:03:43 - 03:03:49 - Seat 1
  03:03:50 - 03:11:19 - Seat 27
  03:11:20 - 03:11:24 - Seat 1
  03:11:24 - 03:13:04 - Seat 18
  03:13:06 - 03:13:09 - Seat 1
  03:13:10 - 03:17:36 - Seat 21
  03:17:38 - 03:17:41 - Seat 1
  03:17:41 - 03:19:44 - Seat 22
  03:19:44 - 03:19:49 - Seat 1
  03:19:49 - 03:19:50 - Seat 22
  03:19:51 - 03:20:13 - Seat 4
  03:20:13 - 03:20:28 - Seat 22
  03:20:28 - 03:20:29 - Seat 1
  03:20:30 - 03:20:59 - Seat 4
  03:21:00 - 03:21:20 - Seat 22
  03:21:20 - 03:21:22 - Seat 1
  03:21:23 - 03:22:05 - Seat 4
  03:22:06 - 03:22:07 - Seat 22
  03:22:07 - 03:22:09 - Seat 1
  03:22:09 - 03:23:01 - Seat 22
  03:23:02 - 03:23:11 - Seat 1
  03:23:25 - 03:26:53 - Seat 31
  03:26:56 - 03:27:02 - Seat 1
  03:27:03 - 03:27:42 - Seat 21
  03:27:43 - 03:28:08 - Seat 1
  03:28:25 - 03:32:17 - Seat 31
  03:32:17 - 03:32:20 - Seat 1
  03:32:20 - 03:32:49 - Seat 21
  03:32:51 - 03:32:52 - Seat 31
  03:32:52 - 03:32:56 - Seat 1
  03:32:57 - 03:33:41 - Seat 31
  03:33:41 - 03:34:04 - Seat 1
  03:34:41 - 03:35:12 - Seat 31
  03:35:12 - 03:35:34 - Seat 1
  03:35:36 - 03:36:00 - Seat 31
  03:36:00 - 03:36:11 - Seat 1
  03:36:11 - 03:36:17 - Seat 31
  03:36:17 - 03:36:35 - Seat 1
  03:36:35 - 03:36:59 - Seat 31
  03:36:59 - 03:37:08 - Seat 1
  03:37:08 - 03:37:09 - Seat 31
  03:37:09 - 03:37:11 - Seat 1
  03:37:11 - 03:37:20 - Seat 31
  03:37:20 - 03:37:42 - Seat 21
  03:37:43 - 03:37:45 - Seat 1
  03:37:45 - 03:39:37 - Seat 31
  03:39:38 - 03:39:57 - Seat 1
  03:40:04 - 03:42:26 - Seat 31
  03:42:26 - 03:42:31 - Seat 1
  03:42:31 - 03:43:05 - Seat 4
  03:43:07 - 03:43:08 - Seat 31
  03:43:08 - 03:43:09 - Seat 1
  03:43:09 - 03:43:33 - Seat 31
  03:43:33 - 03:43:42 - Seat 1
  03:43:42 - 03:44:47 - Seat 31
  03:44:47 - 03:44:50 - Seat 1
  03:44:50 - 03:44:51 - Seat 31
  03:44:52 - 03:44:52 - Seat 4
  03:45:14 - 03:47:47 - Seat 31
  03:47:47 - 03:47:50 - Seat 1
  03:47:50 - 03:47:55 - Seat 31
  03:47:55 - 03:47:57 - Seat 1
  03:47:57 - 03:48:54 - Seat 4
  03:48:54 - 03:48:55 - Seat 1
  03:48:55 - 03:49:11 - Seat 31
  03:49:11 - 03:49:16 - Seat 1
  03:49:16 - 03:50:09 - Seat 21
  03:50:09 - 03:50:17 - Seat 1
  03:50:17 - 03:51:55 - Seat 31
  03:51:55 - 03:52:02 - Seat 1
  03:52:02 - 03:53:03 - Seat 31
  03:53:05 - 03:53:13 - Seat 1
  03:53:14 - 03:54:37 - Seat 27
  03:54:39 - 03:54:44 - Seat 1
  03:54:45 - 03:55:59 - Seat 16
  03:55:59 - 03:56:07 - Seat 1
  03:56:07 - 03:56:08 - Seat 16
  03:56:08 - 03:56:23 - Seat 1
  03:56:23 - 03:56:54 - Seat 18
  03:56:54 - 03:56:59 - Seat 1
  03:57:00 - 03:57:14 - Seat 4
  03:57:15 - 03:57:59 - Seat 1
  03:57:59 - 03:58:11 - Seat 9
 • 9.5


  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen:
  1. Positief te adviseren aan het Commissariaat voor de Media over het aanwijzen van Stichting Publieke Omroep Buren, Culemborg, Vijfheerenlanden en West Betuwe (SPO-BCVW) als lokale omroep van de gemeente Buren.
  2. Het college de opdracht te geven het bedrag van € 14.450,- voor de bekostiging van de lokale omroep vanaf 2021 te verwerken in de conceptbegroting 2021-2024.

 • 9.6


  Voorgesteld besluit

  1. Het bijgevoegde beleidsplan Begraafplaatsenbeleid 2019 - 2029 vast te stellen met de volgende maatregelen:
  a. de rechthebbenden van de graven voor onbepaalde tijd laten meebetalen aan het beheer van de begraafplaatsen vanaf 2030;
  b. bij het hergebruik van een graf voor onbepaalde tijd het grafrecht om te zetten in een grafrecht voor bepaalde tijd conform de beheerverordening.
  2. De kwaliteit van de begraafplaatsen te verbeteren en hiervoor in 2020 € 52.700 beschikbaar te stellen uit de in 2020 vastgestelde OZB opbrengst. De kosten in 2021 (€ 58.300) en latere jaren (€ 43.300) te verwerken in de kadernota 2021/conceptbegroting 2021.
  3. Een krediet van € 102.000 beschikbaar te stellen voor eenmalige aanpassingen en af te schrijven in 20/40 jaar.
  4. De kortingsfactor op het tarief afkoop onderhoud te stellen op 90%.
  5. Een onderzoek uit te voeren naar de toekomstbestendigheid van de verschillende gebouwen op de begraafplaatsen waarbij rekening wordt gehouden met onder andere aspecten als historie, functionaliteit, behoefte, kosten.
  6. De Beheerverordening begraafplaatsen 2020 vast te stellen.
  7. Begrotingswijziging 2020, nummer 7 vast te stellen.

 • 9.7

  .  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen om:
  1. De eerste bestuursrapportage 2020 vast te stellen, inclusief de financiële mutaties per programma:
  - Programma Bedrijfsvoering:  € 205.000 negatief
  - Programma Inwonerszaken:  € 111.000 negatief
  - Programma Ruimte:   € 101.000 negatief
  Totaal mutaties   € 417.000 negatief
  2. Begrotingswijziging 2020, nummer 8 vast te stellen.

 • 9.8


  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van het rapport “Quick scan Nazorg” van de RKC Buren.
  2. De aanbeveling in het rapport “Quick scan Nazorg” over te nemen.
  3. Het college van B. en W. te verzoeken vóór 1 oktober 2020 een voorstel te doen aan de raad om de monitoring van de aanbevelingen te verbeteren en te borgen.
  4. Kennis te nemen van het rapport “Toezicht en Handhaving gemeente Buren” van de RKC Buren.
  5. De 2 aanbevelingen in het rapport “Toezicht en Handhaving gemeente Buren” over te nemen.
  6. Het college van B. en W. te verzoeken om vóór 1 oktober 2020 een voorstel te doen aan de raad waarin de vastgestelde aanbevelingen in het rapport “Toezicht en Handhaving gemeente Buren” zijn uitgewerkt.

 • 9.9.1
 • 9.9.2
 • 10

  Besluit
  De voorzitter sluit om 23.25 de vergadering. De voorstellen onder de agendapunten 9.5 tot en met 9.9.2 worden opnieuw aan de agendacommissie aangeboden in verband met agendering voor een volgende raadsvergadering.

  03:58:11 - 03:58:14 - Seat 1
  03:58:14 - 03:58:23 - Seat 9
  03:58:33 - 03:58:36 - Seat 1
  03:58:36 - 03:58:38 - Seat 9