Raadsvergadering

dinsdag 29 september 2020 19:30 - 22:30

Uitzending

Agendapunten

 • 1.1
 • 1.2


  Besluit
  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
 • 1.3
 • 2.1

  • Bevindingen Commissie onderzoek geloofsbrieven
  • Besluit benoeming
  • Installatie dhr. H.G. Vrielink  Besluit
  De commissie onderzoek van de geloofsbrieven concludeert dat de geloofsbrieven in orde zijn bevonden. De heer Vrielink wordt na het afleggen van de eed geïnstalleerd als raadslid. De heer Tip is ontslagen als raadslid. Het afscheid van de heer Tip zal op een later tijdstip plaatsvinden. Wegens familieomstandigheden kan de heer Tip niet aanwezig zijn.
 • 2.2


  Besluit
  De raad besluit de heer Legdeur wordt benoemd als commissielid van de fractie CDA. De heer Legdeur legt ter overstaan van de raad de eed af.
 • 3.1
 • 3.2
 • 3.3


  Besluit
  De brieven op de lijst van ingekomen stukken worden afgehandeld conform voorstel.
 • 3.4
 • 4.1

  Tot 1 oktober wordt alle Raden in Twente de gelegenheid geboden om, in aanvulling op de
  eerste opinies van mei, Raad brede “wensen en bedenkingen” te formuleren. Daarvoor diende
  in essentie de behandeling van de concept RES Twente in het Politiek Beraad van 8 september.
  Uiteindelijk leidend tot de door uw Raad op 29 september vast te stellen “wensen en
  bedenkingen” met betrekking tot de concept RES-Twente.
  De Stuurgroep RES Twente zal op grond van de inbreng van alle Twentse Raden een nieuwe duiding
  geven, waarbij zij met u in gesprek gaat tijdens de eerstvolgende Twenteraad (rond eind oktober 2020)
  om te bepalen welke wensen en bedenkingen bijdragen aan een verdere aanscherping en
  doorontwikkeling van de concept RES Twente tot de definitieve RES Twente.
  De definitieve RES Twente zal volgens planning mei 2021 vastgesteld worden.  Voorgesteld besluit

  De raad wordt gevraagd wensen en bedenkingen ten aanzien van de concept RES-Twente kenbaar te maken.


  Besluit
  **Motie VVD**; gewijzigd in tweede termijn in overleg met alle fracties. Roept het college op: 1\. Als wensen en bedenkingen op de concept\-RES bij de Stuurgroep RES\- Twente in te brengen: a. Dat in algemene zin randvoorwaarden van beleid moeten zijn: maatschappelijke acceptatie en  draagvlak, zorgvuldige inpassing in het landschap en betaalbaarheid voor de burger; b. Dat in beginsel kan worden ingestemd met een bijdrage van 1,5 TWH van Twente voor invulling  van de afspraken van het Klimaatakkoord, zij het dat een argumentatie daarvoor ontbreekt; c. Dat het gekozen uitgangspunt van: “uitwisseling tussen verschillende duurzame bronnen mogelijk  is met een gelijkblijvende bijdrage per gemeente”, een heroverweging behoeft, daar dit de beoordeling vanuit de context van de regio Twente als geheel, belemmert, met als gevaar het  ontstaan van kleine(re) bijdragen, in plaats van een geclusterde uitvoering; d. Dat meer gewicht moet worden toegekend aan het onderscheid in verscheidenheid van de  gemeenten, dan exclusieve toepassing van het oppervlaktecriterium; e. Dat bij een eventueel extra beroep op een gemeente om meer bij te dragen, dan op dit moment  wordt gevraagd, van enige compensatie sprake (in welke vorm dan ook) moet zijn; f. Dat een clustering van windturbines en zonnevelden langs snelwegen, spoorlijnen, waterwegen  en locaties langs de Duitse grens voorkeur verdient boven onnodige aantasting van het Twents  coulisselandschap, door bijvoorbeeld het plaatsen van één windturbine in een gemeente; g. Dat de opwekking van elektriciteit en de warmtetransitie niet los van elkaar kunnen worden  gezien; h. Dat innovatieve ontwikkelingen, als geothermie, aquathermie, accumulatie van stroom, warmtenetten etc. terecht onderdeel van de verdere concretisering van het beleid moeten zijn; i. Dat biomassa, vanwege de hoge uitstoot van C02 en koolstofdioxide, met als gevolg een kaalslag  van de bossen in de Baltische Staten en de USA, terecht geen realistische optie is, temeer daar  uit onderzoek de ernstige overlast voor de omgeving is vastgesteld; j. Dat eveneens het plaatsen van zogenaamde “dorpsmolens” niet realistisch is, vanwege het  ontbreken van een reëel verdienmodel en de geringe opbrengst; k. Dat ingestemd kan worden met het extra stimuleren van het opwekken van "zon op dak” en het  benutten van restwarmte; 2\. Dragen het college op\, de bovenstaande wensen en bedenkingen voor 1 oktober a\.s\.\, te zenden  aan, en in te brengen in de stuurgroep RES Twente; 3\. De raad actief mee te nemen in het verdere proces van totstandkoming van de definitieve RES Twente; 4\. Een afschrift van deze motie te zenden aan de raden van de Twentse gemeenten\. *Mevrouw Ter Braak verlaat voor de stemming de vergadering.* De motie wordt unaniem aangenomen.

  01:10:35 - 01:12:47 - De Vries
  02:20:09 - 02:20:15 - van den Berg
 • 4.2

  In het Klimaatakkoord is afgesproken dat elke regio een Regionale Energie Strategie opstelt. In de RES Twente worden bouwstenen beschreven die gemeenten kunnen gebruiken bij het vaststellen van hun gemeentelijke warmtetransitievisies. En de RES-Twente levert een inzet op het gebied van grootschalige duurzame opwekking van elektriciteit uit zon en wind tot 2030. Borne levert aan deze inzet een bijdrage. Op grond van een door uw raad vastgestelde motie op 4 februari 2020, is ons college opgeroepen om de
  bijdrage van Borne aan de concept RES-Twente voor instemming aan u voor te leggen. Bij het bepalen van de omvang van de bijdrage van Borne aan de RES-Twente heeft Borne rekening gehouden met haar beperkte oppervlakte, haar kwetsbare coulisselandschap,de concept kansenkaarten voor zon en wind en het concept toetsingskader waar initiatieven voor duurzame opwek aan moeten voldoen.

  Bijgaand informatie memo aan de Raad ter voorbereiding op de beraadslagingen en besluitvorming met betrekking tot de concept RES Twente en de bijdrage van Borne aan de regionale opgave qua grootschalige duurzame opwek van elektriciteit uit zon en wind.
  Tevens als bijlage een visualisatie van het besluitvormingstraject van de RES Twente en de Energievisie Borne


  Resultaat stemming:


  Besluiten
  ++Amendement++, fractie SP, inhoudende: 1. Het dictum onder punt 2 als volgt te wijzigen: “door middel van actieve sturing de bijdrage van grootschalig zon op dak tot 2030(en daarna) te verhogen van actueel 507o naar 2507o van de  bebouwing in de gemeente door in samenspraak met bedrijven en inwoners deze zo optimaal  mogelijk te benutten voor grootschalig zon op dak of aan gevel en daarbij te streven naar een  additionele bijdrage van 5 GWh;” 2. Het dictum onder punt 3. als volgt te wijzigen: “de overige 15 GWh te realiseren door middel  van opwekking uit zon en/of wind, waarbij de nadere invulling plaatsvindt op grond van te  doorlopen participatietrajecten met inwoners en maatschappelijke organisaties”; 3. Aan het dictum toe te voegen: “4. de mogelijkheid open te houden om invulling te geven aan  nieuwe technische ontwikkelingen die het aantal zonnevelden kunnen beperken.” Het amendement wordt ++verworpen++ met 7 stemmen voor (VVD, Voor Borne, SP) en 10 stemmen tegen (CDA, Borne-Nu, GB90). ++Sub-amendement, ++fractie VVD: Aan het besluit toe te voegen: "5. Plaatsing van windmolens in Borne niet realistisch is." Het sub-amendement wordt ++verworpen++ met 2 stemmen voor (VVD) en 15 stemmen tegen (de rest). ++Stemverklaring dhr. Van den Berg:++ De fractie van Borne-Nu heeft zich meerdere malen uitgesproken tegen windmolens in Borne maar vindt niet dat dit in een amendement tot uiting moet komen.
  ++Motie 1++, fractie D66, inhoudende het college op te roepen: * Om op de korte termijn, in ieder geval tijdig, dus uiterlijk voor 1 december 2020 een gefundeerd  en onderbouwd aandeel van Borne in de RES aan de raad voor te leggen, * Om een verdere onderbouwing daaraan toe te voegen hoe en op welke wijze Borne dat denkt te  kunnen realiseren, financieren en organiseren, een zo geheten ondernemings-plan als het ware,   * Om zo spoedig als mogelijk dit voorstel ook met de inwoners te bespreken, al was dat maar om  een breed draagvlak van alle betrokkene te bewerkstelligen en het “wij samen” gevoel verder te  stimuleren overeenkomstig de uitlatingen als vermeld in onder andere het college/coalitie  programma. De motie wordt ++verworpen++ met 3 stemmen voor (D66, VVD) en 14 stemmen tegen (CDA, GB90, Borne-Nu, SP, Voor Borne, GL-PvdA)
  ++Motie++, fractie VVD, inhoudende het college op te roepen: 1\. In beginsel in te stemmen met de van de gemeente Borne gevraagde bijdrage in de concept\-RES  Twente\, echter met dien verstande\, dat de bijdrage moet kunnen rekenen op maatschappelijke  draagvlak en acceptatie\, waarvoor een interactief proces met de inwoners van Borne wordt  ingericht; 2\. De bijdrage van de volgende kritisch kanttekeningen te voorzien: a. Aan de gevraagde bijdrage moet een gefundeerde onderbouwing ten grondslag liggen, die verder  strekt dan een uitsluitend aan de gemeentegrootte gerelateerde bijdrage; b. Nieuwe ontwikkelingen dienen in het verdere proces te worden meegenomen en moeten tot  aanpassing van de bijdrage kunnen leiden; c. Het accent dient te worden gelegd op een extra inspanning voor “zon op dak’’; d. Biomassa maakt geen onderdeel uit van de bijdrage, vanwege de hoge uitstoot van C02 en  milieuhinder; e. Zogenaamde “dorpsmolens” zijn niet realistisch, vanwege de windluwte in de regio Twente en het  ontbreken van een verdienmodel; f. Een windturbine in Borne is ongewenst! Mocht het überhaupt aan de orde komen, dan bestaat  een voorkeur voor clustering met de windturbines aan de Duitse grens, met dien verstande dat  hoe dan ook de gangbare afstandsnorm wordt gehanteerd tot woningen (1km bij tiphoogte van de  turbine van 100 meter, etc. etc.; g. In het te ontwikkelen energiepark Elhorst Vloedbelt, moet het benutten van restwarmte, als biogas  etc. verder doorontwikkeld worden, onder regie van Twence; h. Voor de eventuele aanleg van zonneweiden moet sprake zijn van een zorgvuldige inpassing in het  landschap, met als voorkeur langs spoor-, snel- en waterwegen, maatschappelijk draagvlak en  acceptatie; 3\. De geconditioneerde bijdrage van de gemeente \(als tweede duiding\) te zenden aan de Stuurgroep concept-RES Twente en deze daarin te verdedigen in het verdere proces; 4\. De raad actief te betrekken bij het verdere proces in de aanloop naar de definitieve RES\-Twente; 5\. Een afschrift van deze motie te zenden aan de betrokken Twentse gemeenten\. De motie wordt ++verworpen++ met 2 stemmen voor (VVD) en 15 stemmen tegen (de rest)
  1\. tot 2030 een minimale bijdrage te leveren van 20 GWh \(1\,33% van de totale RES\-opgave \) aan grootschalige duurzame opwekking van elektriciteit uit zon en/of wind; 2\. door middel van actieve sturing de bijdrage van grootschalig zon op dak tot 2030 te verhogen van actueel 5% naar 15% van de grote daken en daarmee een bijdrage te leveren van 3 GWh; 3\. de overige 17 GWh tot 2030 te realiseren middels zonnepanelen in veldopstelling en/of met windturbines; De raad besluit, na beraadslaging, overeenkomstig het voorstel van het college. De fracties D66, GroenLinks-PvdA, SP en Voor Borne willen geacht worden te hebben tegen gestemd.

  02:23:27 - 02:24:40 - De Vries
  02:54:30 - 02:54:42 - van den Berg
 • 4.3

  De Regio Twente heeft de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen op
   de voorgenomen begrotingswijziging. Deze wijziging betreft extra structurele middelen voor OZJT (€
   74.510) en VTT (€ 578.277).
  De raad wordt voorgesteld een zienswijze in te dienen in lijn met de Kaderbrief 2021-2024: geen
   middelen voor nieuw beleid tenzij noodzakelijk en gedekt door het schrappen van bestaande middelen
   (nieuw voor oud).
   Voor OZJT kunnen deze middelen gevonden worden binnen de Bornse begroting, voor VTT wordt de
   Regio Twente verzocht deze middelen binnen de begroting van de Regio Twente te vinden.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. De zienswijze op het voornemen van de Regio Twente om de begrotingen 2020 en 2021 te wijzigen vast
  te stellen.


  Besluit
  1\. De zienswijze op het voornemen van de Regio Twente om de begrotingen 2020 en 2021 te wijzigen vast te stellen\. De raad besluit, na beraadslaging, overeenkomstig het voorstel van het college met dien verstande dat wethouder Velten het mandaat krijgt om de zienswijze aan te passen op basis van de septembercirculaire.
 • 4.4

  Motie vreemd aan de agenda op initiatief van de fracties SP en GroenLinks-PvdA.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  ++Motie++, fractie SP en GroenLinks-PvdA, inhoudende het college op te roepen: * De aanbevelingen van de Rekenkamercommissie ten uitvoer te brengen; * Een visie te ontwikkelen, waarmee het huidige beleid getoetst kan worden op de  mate van inclusie; * Bij het op orde brengen van het Sociaal Domein, waarin o.a. het herschrijven van de  verordeningen deel uitmaakt, op voorhand aspecten van inclusie op te nemen. * Een termijn te bepalen waarbinnen een begin is gemaakt met inclusiebeleid De motie wordt ++aangenomen++ met 11 stemmen voor (GL-PvdA, SP, Voor Borne, CDA, D66, Borne-Nu) en 6 stemmen tegen (GB90, VVD) ++Stemverklaring mevr. Scholten:++ De fractie van GB90 vindt het een sympathieke motie. De enige reden waarom ze tegen stemmen is omdat ze de ambtelijke organisatie niet nog meer werk willen bezorgen. Mevrouw Visser voegt toe dat A10 op de lijst van ingekomen stukken over toegankelijkheid stemmen een voorbeeld is dat hier aandacht voor moet zijn.

  03:13:20 - 03:13:21 - De Vries
 • 5