Raadsvergadering

dinsdag 4 februari 2020 19:30 - 21:30
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
drs. J.H.R. Pierik

Uitzending

Agendapunten

 • 1.1

  00:06:29 - 00:07:57 - Voorzitter
 • 1.2

  • Aangekondigd: verzoek SP agendapunt nieuwe meetmethode WOZ toe te voegen aan de agenda:
   Argumentatie: De SP fractie wil graag naar aanleiding van de informatie afge-lopen maandag over de proef in Borne met de nieuwe meet-methode voor de WOZ waarde, dit onderwerp geagendeerd zien voor de raadsvergadering van 4 februari 2020. Dit verzoek wordt in ieder geval mede ondersteund door de VVD fractie en de fractie Voor Borne.
   Tijdens de bijeenkomst is duidelijk geworden dat de voorbereiding voor deze proef ook in de Bornse organisatie al in een vroeg stadium is gestart. De raad is niet in staat gesteld om ten tijde van de discussie over de bezuinigingen t.b.v. de begroting 2020-2023 deze proef en de mogelijke effecten daar-van mee te nemen in de afwegingen voor bijvoorbeeld de flinke verhoging van de OZB. De raad is ook niet geïnformeerd via bijvoorbeeld een memo over deze proef en de mogelijke effecten voor de financiële lasten die de gemeente burgers oplegt. Gezien de GO datum van 7 februari, zijn wij van mening dat de raad in staat moet worden gesteld om a.s. dinsdag deze gang van zaken en deze proef, 2 jaar voor de feitelijke ingangsdatum, te bespreken

  Er zijn twee moties aangekondigd 'vreemd aan de orde de dag'. Het betreft de motie verbetering biodiversiteit en de motie regionale samenwerking. De raad moet dus eerst instemmen met toevoeging van deze moties aan de agenda.  Besluit
  Het verzoek om agendering WOZ meetmethodiek wordt afgewezen door de raad. De motie Biodiversiteit wordt als agendapunt 4.7 toegevoegd aan de agenda. De motie Regionale samenwerking wordt als agendapunt 4.8 toegevoegd aan de agenda. Met deze wijzigingen wordt de agenda vastgesteld.

  00:07:57 - 00:08:28 - Graafhuis
  00:08:28 - 00:11:24 - Voorzitter
 • 1.3
 • 3.1

  Het college heeft geen gebruik gemaakt van dit agendapunt.

 • 3.2

  Er zijn geen vragen ingediend.

 • 3.3

  De betreffende stukken zijn in iBabs te vinden onder agendatype 'Lijst ingekomen stukken'.  Besluit
  De ingekomen stukken worden conform het advies afgehandeld.
 • 3.4

  Het agendapunt is niet behandeld. De lijsten worden met nieuwe toevoegingen in de volgende vergadering geagendeerd.


 • 4.1

  Als gevolg van de inwerkingtreding van de nieuwe Wet basisregistratie adressen en gebouwen per 1 juli 2018 moet er ook een nieuwe Verordening naamgeving en nummering (adressen) worden vastgesteld.  Voorgesteld besluit

  De verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Borne vast te stellen.


  Besluit
  De verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Borne vast te stellen. De raad besluit, zonder beraadslaging, overeenkomstig het voorstel van het college.
 • 4.2

  Het uitbreiden van 30 km-gebied centrum tot de Ennekerdijk en het aanpassen van de gebiedsontsluitingsweg Grotestraat zuid richting centrum door uitbreiding asfaltbaan tot Ennekerdijk en verbreding van de fietsstroken volgens regelgeving en herkenbaarheid van het wegennet. Deze aanpassingen mee te nemen in de noodzakelijke rioolvervanging en de noodzaak tot het opnieuw aanbrengen van een asfaltdeklaag door Beheer.
  Het gezamenlijke optrekken in dit project heeft tot doel de kosten voor de verkeerskundige aanpassingen, maar ook de riool technische en de wegen beheers kosten zoveel mogelijk te reduceren (werk met werk maken).
  De totale kosten bedragen €220.000,00 waarvan een deel vervanging (€60.000,00) en een deel nieuw beleid (€160.000,00).
  Zou elke partij afzonderlijk overgaan tot de noodzakelijke werkzaamheden, zouden de kosten kunnen oplopen tot bijna het dubbele van wat bij gezamenlijke aanpak van toepassing is.  Voorgesteld besluit

  Een krediet van €220.000,00 in te stellen in 2020 en dit krediet te dekken uit de stelpost Structurele Beleidsontwikkelingen ten behoeve van de (her)inrichting van een deel Grotestraat zuid, tussen de Europastraat en de Ziekenhuisstraat.


  Besluit
  Een krediet van €220.000,00 in te stellen in 2020 en dit krediet te dekken uit de stelpost Structurele Beleidsontwikkelingen ten behoeve van de (her)inrichting van een deel Grotestraat zuid, tussen de Europastraat en de Ziekenhuisstraat. De raad besluit, zonder beraadslaging, overeenkomstig het voorstel van het college.
 • 4.3

  Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Stadsbank Oost Nederland (SON) heeft een voorstel tot wijziging van deze regeling aangeboden.
  SON is voornemens lid te worden van de nieuwe werkgeversvereniging voor niet-gemeenten, de wergeversvereniging SGO, met als doel te komen tot dezelfde dan wel vergelijkbare uniforme arbeidsvoorwaarden voor het personeel van Stadsbank als voor het personeel van de cao-gemeenten.
  Echter, ingevolge artikel 31a Wet gemeenschappelijke regelingen, kan een GR slechts deelnemen in een vereniging indien de regeling in deze mogelijkheid voorziet. De huidige GR van SON voorziet hier niet in en zal hierop aangepast moeten worden.  Voorgesteld besluit

  Toestemming te verlenen tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Stadsbank Oost Nederland
  (SON) met ingang van 1 januari 2020.


  Besluit
  Toestemming te verlenen tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Stadsbank Oost Nederland (SON) met ingang van 1 januari 2020. De raad besluit, zonder beraadslaging, overeenkomstig het voorstel van het college.
 • 4.4

  Bureau Bascole heeft onderzoek uitgevoerd binnen het sociaal domein en gerapporteerd hoe mogelijk tot besparingen binnen het sociaal domein (Wmo en jeugdhulp) te komen door een andere werkwijze (Impactanalyse Sociaal Domein). Als vervolg op dit onderzoek wordt een begeleidings- en coachingstraject ingezet om tot een andere werkwijze te komen, waarmee de verwachting is dat er een afvlakking van stijgende kosten plaatsvindt en daarna besparingen zullen optreden binnen het sociaal
  domein.  Voorgesteld besluit

  Met ingang van 2020 € 113.400 (excl. BTW) beschikbaar te stellen voor begeleidings- en coachingskosten ten behoeve van het traject 'De basis op orde in het Sociaal Domein' en deze te dekken uit de stelpost ambities MJB 2020-2023.


  Besluit
  Met ingang van 2020 € 113.400 (excl. BTW) beschikbaar te stellen voor begeleidings- en coachingskosten ten behoeve van het traject 'De basis op orde in het Sociaal Domein' en deze te dekken uit de stelpost ambities MJB 2020-2023. De raad besluit, na beraadslaging, overeenkomstig het voorstel van het college.

  00:11:24 - 00:13:41 - Graafhuis
  00:13:41 - 00:15:22 - Verreussel
  00:15:22 - 00:18:38 - Slotman
  00:18:38 - 00:20:33 - Scholten
  00:20:33 - 00:22:19 - van den Berg
  00:22:19 - 00:22:37 - Velten
  00:22:37 - 00:22:51 - Spreek-gestoelte
  00:22:51 - 00:23:30 - Velten
  00:23:30 - 00:23:41 - Voorzitter
  00:23:41 - 00:23:51 - Graafhuis
  00:24:31 - 00:24:53 - Scholten
  00:24:53 - 00:26:13 - Velten
  00:26:13 - 00:27:00 - Voorzitter
 • 4.5

  Op 15 oktober heeft het college ingestemd (19int07391) met het indienen van het bidbook voor de Special Olympics 2022 in Twente. Op 17 oktober is er een definitieve GO gegeven vanuit de 14 Twentse gemeenten tijdens het Bestuurlijk Overleg Sport. Op maandag 28 oktober is het bidbook overhandigt aan het Special Olympics Comité in Utrecht. Onderdeel van het bidbook is een sluitende begroting van € 1,5 miljoen. Dekking van dit bedrag moet komen uit bijdragen van de 14 Twentse gemeenten (max. € 500.000,- in totaal), de provincie Overijssel, het bedrijfsleven en deelnemersbijdragen. Voor de verdeling van de gemeentelijke gelden is een staffel voorgesteld, waarbij de eenmalige bijdrage vanuit Borne is vastgesteld op € 27.500,-. Deze bijdrage is benodigd in 2022, mits Twente als locatie wordt aangewezen voor de Special Olympics. Wij verzoeken de raad deze eenmalige bijdrage van € 27.500,-beschikbaar te stellen en te dekken uit de reserve beleidsontwikkeling.  Voorgesteld besluit

  In april 2022 een bijdrage van € 27.500,- beschikbaar te stellen om zo gezamenlijk met de 14 Twentse gemeenten de Special Olympics in 2022 mogelijk te maken en deze te dekken uit de reserve beleidsontwikkeling.


  Besluit
  In april 2022 een bijdrage van € 27.500,- beschikbaar te stellen om zo gezamenlijk met de 14 Twentse gemeenten de Special Olympics in 2022 mogelijk te maken en deze te dekken uit de reserve beleidsontwikkeling. De raad besluit, na beraadslaging, overeenkomstig het voorstel van het college.

  00:27:00 - 00:29:25 - ter Braak
  00:29:25 - 00:29:29 - Donkers
  00:31:44 - 00:31:49 - van den Berg
  00:32:48 - 00:32:49 - Verreussel
  00:33:39 - 00:33:42 - Graafhuis
  00:34:07 - 00:34:14 - Voorzitter
  00:34:14 - 00:34:14 - Kotteman
  00:35:21 - 00:35:48 - Voorzitter
 • 4.6

  De Startnota Regionale Energie Strategie Twente (RES-Twente) beschrijft de wijze waarop gemeenten, waterschappen en de provincie samen met bedrijven, publieke en maatschappelijke partners willen komen tot een Regionale Energie Strategie voor Twente. Daarin bepalen zij welke bijdrage zij gezamenlijk kunnen leveren aan de doelstellingen van het landelijke klimaatakkoord: voor opwek duurzame energie (elektriciteit) en de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag- en energieinfrastructuur. Vaststelling van deze Startnota door raden, staten en algemene besturen van waterschappen vormt het formele startpunt voor het opstellen van de Regionale Energie Strategie.  Voorgesteld besluit

  De Startnota Regionale Energie Strategie Twente (RES-Twente) vast te stellen


  Besluiten
  De Startnota Regionale Energie Strategie Twente (RES-Twente) vast te stellen. De raad besluit, na beraadslaging, overeenkomstig het voorstel van het college. Stemverklaring mevrouw Visser: de fractie SP stemt in met het voorstel maar wil een voorbehoud maken ten aanzien van de aandacht voor zonnepanelen op de (bedrijfs)daken en de samenstelling van de stuurgroep. Stemverklaring de heer Graafhuis: De fractie VVD verwacht van het college meer aansturing en ambitie. Toezegging wethouder Kotteman: De inbreng van inwoners aan duurzame energieopwekking die nu al plaatsvindt zal de wethouder meenemen in de regionale discussie.
  Motie 1, ingediend door CDA e.a., inhoudende het college op te roepen: • voorafgaand aan de vaststelling van de (concept) RES-Twente, maar in elk geval voor 1 juni 2020, in een afzonderlijk voorstel aan de raad ter instemming voor te leggen, welke bijdrage de gemeente Borne gaat leveren aan de RES-Twente. De motie wordt aangenomen met 11 stemmen voor (CDA, GL-PvdA, Borne-Nu, D66, Voor Borne en 8 stemmen tegen (SP, VVD, GB'90)
  Motie VVD, inhoudende het college nadrukkelijk uit te nodigen om: • het bij de Raad van State ingestelde beroep tegen de omgeving- en milieuvergunning voor de mestvergister/mestverwaarder van Twence op Elhorst Vloedbelt direct in te trekken en hiervan de Raad van State onverwijld mededeling te doen; • de mestvergister/mestverwaarder Elhorst Vloedbelt in te brengen in de RES Twente; • zo het college niet bereid is in te gaan op de onder 1 en 2 genoemde uitnodiging, deze keuze van een onderliggende argumentatie te voorzien. De motie wordt verworpen met 3 stemmen voor (VVD) en 16 stemmen tegen (de rest). Stemverklaring de heer Donkers t.a.v. motie 2: De fractie vindt de ontwikkeling van Elhorst Vloedbelt goed maar vindt het principieel onjuist om moties in te dienen over vastgesteld beleid.

  00:35:48 - 00:44:37 - Graafhuis
  00:44:37 - 00:44:45 - Voorzitter
  00:44:45 - 00:51:29 - Janssen
  00:51:29 - 00:53:08 - Verreussel
  00:53:08 - 00:53:14 - Tip
  00:53:14 - 00:53:18 - Lucas
  00:57:12 - 00:57:12 - Visser
  01:02:33 - 01:05:05 - Naakgeboren
  01:06:43 - 01:08:21 - de Vries
  01:08:21 - 01:11:10 - Lammers
  01:11:10 - 01:11:54 - Voorzitter
  01:11:54 - 01:12:13 - Donkers
  01:12:13 - 01:12:39 - Graafhuis
  01:12:39 - 01:14:03 - Donkers
  01:14:03 - 01:14:33 - Graafhuis
  01:14:33 - 01:36:19 - Kotteman
  01:36:19 - 01:37:04 - Lucas
  01:37:04 - 01:44:53 - Kotteman
  01:44:53 - 01:45:41 - van den Berg
  01:45:41 - 01:46:10 - Kotteman
  01:46:10 - 01:46:30 - van den Berg
  01:46:30 - 01:46:58 - Graafhuis
  01:46:58 - 01:49:24 - Kotteman
  01:49:24 - 01:55:12 - Graafhuis
  01:55:12 - 01:55:17 - Janssen
  01:56:39 - 01:56:43 - Verreussel
  01:58:02 - 02:00:07 - Lucas
  02:00:07 - 02:04:12 - Visser
  02:04:12 - 02:11:31 - van den Berg
  02:11:31 - 02:15:18 - Kotteman
  02:15:18 - 02:18:56 - Voorzitter
  02:18:56 - 02:22:48 - van den Berg
  02:22:48 - 02:28:00 - Jacobs
  02:28:00 - 02:29:58 - Visser
  02:29:58 - 02:35:58 - Kotteman
  02:35:58 - 02:36:02 - Voorzitter
  02:36:02 - 02:41:05 - van den Berg
  02:41:05 - 02:41:27 - Slotman
  02:41:27 - 02:42:25 - Voorzitter
  02:42:25 - 02:47:13 - Donkers
  02:47:13 - 02:47:46 - Visser
  02:47:46 - 02:48:33 - Donkers
  02:48:33 - 02:48:51 - Graafhuis
  02:48:51 - 02:49:27 - Donkers
  02:49:27 - 02:50:01 - Slotman
  02:50:01 - 02:53:06 - Voorzitter
 • 4.7

  Motie Borne-Nu e.a., inhoudende het college op te roepen:

  1. voor 1 april 2020 inzicht te geven op welke wijze de gemeente Borne in haar beleid rekening houdt met en concreet bijdraagt aan verbetering van biodiversiteit;
  2. hierbij beleidsdoelen te formuleren, zodat ook voor inwoners, ondernemers en andere initiatiefnemers duidelijk is op welke wijze hun initiatieven en projecten een bijdrage (kunnen) leveren aan deze doelen;
  3. bloeiende akkerranden onderdeel van beleid moet zijn en direct te stimuleren door voor 1 april 2020 een eenvoudige regeling open te stellen voor in 1e instantie 20 grondeigenaren en grondgebruikers in het buitengebied van Borne, Zenderen en Hertme, waarbij per eigenaar kosteloos 500m2 zaaigoed van inheemse bloemen ter beschikking wordt gesteld;
  4. deze regeling te evalueren, als onderdeel van het beleid van de gemeente;
  5. De kosten voor deze stimulans voor 2020 te financieren uit Nieuw Beleid.


  Besluit
  De motie is aangenomen met 14 stemmen voor (Borne-Nu, GL-PvdA, CDA, GB90, Voor Borne) en 5 stemmen tegen (SP, VVD, D66)
 • 4.8

  Motie ingediend door GroenLinks-PvdA e.a., inhoudende het college op te roepen:
  • samen met de raad te zorgen voor een goede en tijdige informatievoorziening en -uitwisseling over zaken die in de regionale samenwerking spelen, zodat de raad kaders kan meegeven;
  • eerst een vooroverleg met de gemeenteraad te organiseren en hierbij het standpunt van Borne te bepalen, voordat er in het Algemeen Bestuur van de Regio Twente een besluit wordt genomen over de toekomstige samenwerking.


  Besluit
  De motie wordt unaniem aangenomen. Burgemeester Pierik zegt toe dat de raad een zienswijze kenbaar kan maken in het politiek beraad van 25 februari of 3 maart en de nota samenwerking tegen het licht wordt gehouden op grond van de nieuwe Wet Gemeenschappelijke Regelingen.
 • 5

  De voorzitter sluit de vergadering om 22.20 uur.