Raadsvergadering

dinsdag 10 november 2020 19:30 - 22:30
Locatie:
Zoom
Voorzitter:
drs. J.H.R. Pierik
Toelichting:

de vergadering is live te volgen via:
https://vimeo.com/event/454391/embed

Uitzending

Agendapunten

 • 1.1
 • 1.2


  Besluit
  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
 • 1.3


  Besluit
  De besluitenlijst van de vergadering van 3 november wordt ongewijzigd vastgesteld.
 • 3.1
 • 3.2
 • 4.1

  De Programmabegroting 2021-2024 is voor het college het financiële en programmatisch kader voor de jaarschijf 2021. Met het vaststellen van de begroting voldoet de gemeente aan artikel 190 van de
  Gemeentewet. De voorliggende programmabegroting 2021-2024 laat een tekort van € 861.000 zien in
  2021 en is materieel sluitend vanaf de jaarschijf 2022.
  Deze programmabegroting is een financieel-technische vertaling van de kaderbrief.
  MijnBorne2030 blijft het kompas, waarbij we blijven investeren in de Bornse gemeenschap. Vanwege de diverse risico's die wij aan zien komen, zetten we onder andere de stelpost beleidsontwikkeling
  in voor een materieel sluitende begroting vanaf 2022. Gezien het belang van zowel investeren in Borne
  als financieel gezond blijven wordt u over de ambities en ombuigingen apart geïnformeerd.

  Bij de bespreking van de Kaderbrief 2021-2024 heeft het college nadere informatie toegezegd over de wijze waarop het college invulling geeft aan de door de raad in de begroting 2020 vastgestelde bezuinigingen. Deze informatie is toegevoegd. Het is de verantwoordelijkheid en bevoegdheid van het college om de bezuinigingen te realiseren (uitvoering).

  De septembercirculaire van het gemeentefonds is op 15 september verschenen en geeft de vertaling van de Miljoenennota 2021 van het Rijk weer. De circulaire gaat in op de ontwikkeling van de totale Rijksuitgaven, de ontwikkeling van het BTW-compensatiefonds (plus het bijbehorende plafond), de concrete financiële vertaling van het Corona steunpakket en de gevolgen van de actualisatie en statuscorrectie van verschillende maatstaven.


  Resultaat stemming:


  Besluiten
  ++Motie 1,++ ingediend door dhr. Janssen namens D66, VVD, SP, Voor Borne, GL-PvdA, inhoudende het college op te roepen: * Op de korte termijn, in ieder geval voor 1-1-2021 een raadsvoorstel aan te bieden om ook formeel  het project verbindingsweg Borne te beëindigen, * De voor dat project geoormerkte reserves toe te voegen aan de algemene reserveren en deze, bij  voorkeur, als bijdrage aan die provinciale Vloedbeltweg aan te wenden, * In overeenstemming met het genomen besluit uiterlijk 1 januari 2021 de extra belastingheffing  plus inflatiecorrectie per direct te beëindigen, waardoor onze inwoners een belasting verlaging in  plaats van -verhoging krijgen. De motie wordt ++verworpen++ met 8 stemmen voor (D66, VVD, SP, Voor Borne, GL-PvdA) en 11 stemmen tegen (CDA, GB90, Borne-Nu)
  ++Motie 2++, ingediend door dhr. De Boer namens de fractie GB90, inhoudende het college op te roepen: * te komen met een verstevigingsplan, gericht op een structureel, reëel en duurzaam  begrotingsevenwicht, dat de raad in staat stelt om belangrijke strategische keuzes voor de lange en  middellange termijn te maken; * in het plan ten minste de volgende onderwerpen op te nemen: \- een grondige analyse naar het verschil tussen aannames en uitgangspunten van de  begroting en daadwerkelijke realisatie; \- een financieel toekomstperspectief op basis van actuele gegevens\, inbegrepen een  financiële vertaling van voorziene toekomstige ontwikkelingen en risico's; \- een financieel en beleidsmatig kader op basis waarvan de volgende toekomstvisie  (herijking MijnBorne2030) kan worden ontwikkeld; \- een overzicht van \(ombuigings\)maatregelen die op korte termijn genomen kunnen  worden, ter voorkoming van een verdere verslechtering van de financiële situatie; \- een onderbouwing van het financieel\, juridisch en maatschappelijk effect per  voorgestelde (ombuigings)maatregel. * Aansluitend aan de presentatie van het plan de financiële en beleidsmatige kaders voor de  volgende toekomstvisie ter vaststelling aan de raad aan te bieden; * De vastgestelde financiële en beleidsmatige kaders te betrekken bij het procesvoorstel herijking  MijnBorne2030; * Het plan uiterlijk 1 juni 2021 te presenteren aan de raad. De motie wordt ++verworpen++ met 4 stemmen voor (GB'90) en 15 stemmen tegen (de rest).
  1\. de Programmabegroting 2021 vast te stellen; 2\. kennis te nemen van het meerjarenperspectief 2022 t/m 2024\. *Tijdens de bespreking van de onderdelen in de portefeuille van de burgemeester, wordt het voorzitterschap overgenomen door dhr. Van den Berg.* De raad besluit, na beraadslaging, overeenkomstig het voorstel van het college. De fracties D66, VVD, SP, Voor Borne, GroenLInks-PvdA willen geacht worden te hebben tegengestemd. ++Stemverklaring++ dhr. De Boer: de fractie GB90 heeft de motie ingediend uit zorgen over de financiën en wil juist een artikel 12 status voorkomen. Ze vinden het jammer dat het als een poppenkast wordt opgevat. De fractie stemt voor de begroting. Toezeggingen wethouder Kotteman: * Het college zal opdracht geven voor het uitwerken van een 'plan B' voor 't Wooldrik. * Op korte termijn wordt een half-fabricaat aan de werkgroep 't Wooldrik voorgelegd. Toezegging wethouder Velten: * De wethouder levert een algemeen overzicht aan hoe de bezuiniging Sociaal Domein gerealiseerd kan worden. * Er wordt een informatieavond georganiseerd over datagegevens clienten. * De raadswerkgroep Sociaal Domein wordt op de hoogte gehouden inzake de beheersmaatregelen Sociaal Domein.
 • 5