Raadsvergadering

dinsdag 10 maart 2020 19:30 - 21:20
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
drs. J.H.R. Pierik

Uitzending

Agendapunten

 • 1.1

  00:00:25 - 00:04:17 - JHR Pierik
 • 1.2

  Door de heer Janssen (D66) is een motie aangekondigd in verband met de meningsvorming c.q. standpuntbepaling over de Regionale Energie Strategie (RES) Twente. Deze motie is 'vreemd aan de orde van de dag'.  Besluit
  Met instemming van de raad wordt de aangekondigde motie RES door dhr. Janssen (D66) wordt toegevoegd als agendapunt 4.11 aan de agenda. De agenda wordt met deze toevoeging vastgesteld.
 • 1.3
 • 2.1

  Op 24 september 2019 is onder meer mevrouw M.G.H. Visser benoemd als commissievoorzitter. De commissievoorzitters vormen gezamenlijk het presidium. Mevrouw Visser heeft aangegeven geen zitting meer te willen in het presidium. Dit betekent dat aan haar ontslag als commissievoorzitter moet worden verleend.  Voorgesteld besluit

  mevrouw M.G.H. Visser ontslag te verlenen als commissievoorzitter.


  Besluit
  De raad besluit, zonder beraadslaging, mevrouw M.G.H. Visser ontslag te verlenen als commissievoorzitter.
 • 3.1


  00:04:17 - 00:05:07 - KM Scholten
  00:05:09 - 00:05:12 - JHR Pierik
  00:05:12 - 00:05:22 - MGH Visser
 • 3.2

  Door de heer Donkers (GroenLinks-PvdA) is de volgende vraag ingediend:
  < De kern van de vraag luidt: Gezien de beelden op de Griekse eilanden en in het grensgebied tussen Griekenland en Turkije in relatie tot onze humanitaire plicht doemt bij de GroenLinks-PvdA fractie de prangende vraag of we er als gemeente Borne goed aan hebben gedaan om het AZC van ons te vervreemden. Is het college bereid op korte termijn te onderzoeken of op een andere plaats in de gemeente Borne een AZC kan worden gevestigd (in bestaande gebouwen of anderszins) en daarover met het COA te overleggen, zodat we in de e.v. Raadsvergadering daarover via een motie als raad een onderbouwde beslissing kunnen nemen.
  >


  00:06:00 - 00:07:20 - A Donkers
  00:07:20 - 00:07:30 - JHR Pierik
  00:08:09 - 00:08:11 - A Donkers
  00:08:17 - 00:08:22 - JHR Pierik
 • 3.3

  De betreffende stukken zijn in iBabs te vinden onder agendatype 'Lijst ingekomen stukken'.  Besluit
  De heer Graafhuis verzoekt n.a.v. brief A05 (rechtzaak Elhorst-Vloedbelt) de pleitnota met de raad te delen. Aanvullend vraagt mevrouw Visser naar de vergunningverlening door ODT i.r.t. de lopende rechtzaak. Wethouder Kotteman antwoordt de pleitnota te delen. De vergunning kan verleend worden hangende het beroep. Mevrouw Visser vraagt n.a.v. brief A08 (VNG abonnementen WMO) naar de stand van zaken in Borne. Wethouder Velten antwoordt dat de abonnementen in Borne worden toegepast en dat er veel aanmeldingen zijn. Mevrouw Visser vraagt n.a.v. brief A10 (Commissariaat van de media) naar de communicatie met de raad. Wethouder Velten antwoordt dat de raad beslist. Verzoek het amendement Twenterand inzake RES meenemen in de geplande bijeenkomst 18 maart. De lijst van ingekomen stukken wordt overeenkomstig het advies vastgesteld.

  00:08:44 - 00:09:00 - LCAW Graafhuis
  00:09:02 - 00:09:21 - M Kotteman
  00:09:25 - 00:09:27 - JHR Pierik
  00:09:27 - 00:11:03 - MGH Visser
  00:11:05 - 00:11:12 - JHR Pierik
  00:11:12 - 00:11:21 - M Kotteman
  00:11:21 - 00:11:43 - JHR Pierik
  00:11:46 - 00:11:47 - MJ Velten
  00:11:47 - 00:12:04 - JHR Pierik
  00:12:12 - 00:12:43 - MGH Visser
  00:12:44 - 00:12:44 - JHR Pierik
  00:12:44 - 00:13:21 - MJ Velten
  00:13:23 - 00:13:23 - JHR Pierik
  00:13:26 - 00:13:44 - J de Vries
  00:13:46 - 00:13:59 - JHR Pierik
 • 3.4

  VOLGT  Besluit
  Mevrouw Visser verzoekt actiepunt 180 (Schone Lucht) te handhaven. Wethouder Kotteman antwoordt dat de raad een initiatiefvoorstel kan indienen. De heer De Vries vraagt t.a.v actiepunt 182 te handhaven. Wethouder Kotteman geeft aan dat het al in het proces is geborgd. Het actiepunt 182 blijft gehandhaafd.

  00:13:59 - 00:14:37 - MGH Visser
  00:14:40 - 00:15:07 - M Kotteman
  00:15:11 - 00:15:18 - JHR Pierik
  00:15:18 - 00:15:58 - MGH Visser
  00:16:00 - 00:16:19 - JHR Pierik
  00:17:02 - 00:17:38 - J de Vries
  00:17:38 - 00:17:43 - JHR Pierik
  00:17:43 - 00:18:18 - M Kotteman
  00:18:19 - 00:18:23 - JHR Pierik
  00:20:02 - 00:23:53 - JACM van Helvert
 • 4.1

  De riolering in de Europastraat moet vervangen worden. In het vigerende gemeentelijk rioleringsplan 2017-2021 (GRP) zijn middelen vrijgemaakt voor vervanging van de riolering en het waterbeheer duurzaam in te richten. De aanpak van de waterhuishouding biedt de mogelijkheid om werk met werk te maken en de Europastraat ook op het gebied van verkeer, veiligheid, groen en openbare verlichting opnieuw in te richten en toekomstbestendig te maken.  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de vervanging van het riool en de herinrichting van de Europastraat.
  2. Een krediet Herinrichting Europastraat in te stellen van € 2.900.000 in 2020.
  3. De structurele kapitaallasten vanaf 2021 bedragen totaal € 63.000. Dit te dekken uit de stelpost Ambities structureel zoals vastgesteld bij de begrotign 2020-2023.
  4. De structurele extra onderhoudslasten vanaf 2021 van €8.500 op het taakveld Verkeer en Vervoer vanaf 2021 op te nemen bij de voorcalculaties van de begroting 2021-2024 als autonome ontwikkeling.
  5. Het in 2020 gereserveerde bedrag voor kapitaalalsten (€63.000) vrij te laten vallen.


  Besluit
  1. In te stemmen met de vervanging van het riool en de herinrichting van de Europastraat. 2. Een krediet Herinrichting Europastraat in te stellen van € 2.900.000 in 2020. 3. De structurele kapitaallasten vanaf 2021 bedragen totaal € 63.000. Dit te dekken uit de stelpost Ambities structureel zoals vastgesteld bij de begrotign 2020-2023. 4. De structurele extra onderhoudslasten vanaf 2021 van €8.500 op het taakveld Verkeer en Vervoer vanaf 2021 op te nemen bij de voorcalculaties van de begroting 2021-2024 als autonome ontwikkeling. 5. Het in 2020 gereserveerde bedrag voor kapitaalalsten (€63.000) vrij te laten vallen. De raad besluit, zonder beraadslaging, overeenkomstig het voorstel van het college.
 • 4.2

  Het BBV (Besluit Begroten en Verantwoorden) gaat uit van het stelsel van baten en lasten. Dit houdt in dat alle baten en lasten die betrekking hebben op een bepaald dienstjaar ook in dat desbetreffende dienstjaar moeten worden verantwoord. Hierdoor komen budgetten voor 2019 die nog niet (volledig) zijn besteed te vervallen en komen ten gunste van het rekeningresultaat 2019. Er kunnen omstandigheden zijn die het noodzakelijk maken dat uitgaven van reeds in gang gezette activiteiten ook in het volgende dienstjaar moeten worden voortgezet. Als dit het geval is wordt de noodzaak tot het voortzetten van de uitgaven in het volgende dienstjaar kritisch beoordeeld. Dit betekent dat budgetoverheveling niet zondermeer en alleen met een goede motivatie kan plaatsvinden. Evenals voorgaande jaren stellen wij u voor om nu reeds, voorafgaand aan het vaststellen van de jaarrekening 2019 in te stemmen met de overheveling van niet bestede incidentele budgetten ad. € 388.000,- van 2019 naar 2020 en deze posten via de resultaatbestemming van de jaarrekening 2019 op te nemen in de reserve budgetoverheveling. In de bijlage is een specificatie van de posten opgenomen.  Voorgesteld besluit

  A. Sloop voormalig Twickelcollege

  1. De sloopkosten van het Twickelcollege van € 160.000 te dekken uit de reserve beleidsontwikkeling;
  2. Het beheer en onderhoud op het gebied van waterberging a € 5.000,- structureel te dekken uit de voorziening Riolering.
  3. De onderhoudslasten van het pand van € 67.000 vrij te laten vallen en hieruit structureel het beheer en onderhoud op het gebied van groen a € 2.000 te dekken. Het restant a € 65.000 in 2020 incidenteel te storten in de reserve beleidsontwikkeling en vanaf 2021 dit bedrag vrij te laten vallen bij de begrotingsbehandeling.
   C. Sportformateur:
   € 15.000 incidenteel voor 2020 beschikbaar te stellen voor de inhuur van een sportformateur en dit te dekken uit de stelpost Taakmutaties gemeentefonds.
   D. Wet verplichte GGZ:
   € 27.000 incidenteel voor 2020 en € 31.000 structureel vanaf 2021 beschikbaar te stellen en te dekken uit de stelpost Taakmutaties gemeentefonds;
   E. DVO Vluchtelingenwerk:
   De incidentele lasten in 2020 van € 45.000 (zie offerte VWON) te dekken uit de decentralisatie-uitkering Maatschappelijke Begeleiding.


  Besluit
  A. Sloop voormalig Twickelcollege 1. De sloopkosten van het Twickelcollege van € 160.000 te dekken uit de reserve beleidsontwikkeling; 2. Het beheer en onderhoud op het gebied van waterberging a € 5.000,- structureel te dekken uit de voorziening Riolering. 3. De onderhoudslasten van het pand van € 67.000 vrij te laten vallen en hieruit structureel het beheer en onderhoud op het gebied van groen a € 2.000 te dekken. Het restant a € 65.000 in 2020 incidenteel te storten in de reserve beleidsontwikkeling en vanaf 2021 dit bedrag vrij te laten vallen bij de begrotingsbehandeling. C. Sportformateur: € 15.000 incidenteel voor 2020 beschikbaar te stellen voor de inhuur van een sportformateur en dit te dekken uit de stelpost Taakmutaties gemeentefonds. D. Wet verplichte GGZ: € 27.000 incidenteel voor 2020 en € 31.000 structureel vanaf 2021 beschikbaar te stellen en te dekken uit de stelpost Taakmutaties gemeentefonds; E. DVO Vluchtelingenwerk: De incidentele lasten in 2020 van € 45.000 (zie offerte VWON) te dekken uit de decentralisatie-uitkering Maatschappelijke Begeleiding. De raad besluit, zonder beraadslaging, overeenkomstig het voorstel van het college.
 • 4.3

  De raad verzoeken in te stemmen met het overhevelen van incidentele budgetten ad. € 388.000,-, waarvan de verplichting in 2019 is aangegaan, maar waarvan de werkzaamheden in 2020 gaan plaatsvinden.  Voorgesteld besluit

  -in te stemmen met de overheveling van incidentele budgetten van 2019 aar 2020 ad. 388.000,-
  -deze middelen op te nemen in de resultaatbestemming van de jaarrekening 2019 en te storten in de reserve Budgetoverheveling
  -de middelen vooruitlopend op de resultaatbestemming beschikbaar te stellen uit de reserve Budgetoverheveling ten gunste van de budgetten in 2020.


  Besluit
  -in te stemmen met de overheveling van incidentele budgetten van 2019 aar 2020 ad. 388.000,- -deze middelen op te nemen in de resultaatbestemming van de jaarrekening 2019 en te storten in de reserve Budgetoverheveling -de middelen vooruitlopend op de resultaatbestemming beschikbaar te stellen uit de reserve Budgetoverheveling ten gunste van de budgetten in 2020. De raad besluit, zonder beraadslaging, overeenkomstig het voorstel van het college.
 • 4.4

  Op 1 januari 2019 is de rechtspositie van raads- en commissieleden en burgemeester en wethouders gewijzigd. In verband hiermee wordt voorgesteld de verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2020 vast te stellen.  Voorgesteld besluit

  1. de verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2020 vast te stellen;
  2. de verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2015 in te trekken.


  Besluit
  1. de verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2020 vast te stellen; 2. de verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2015 in te trekken. De raad besluit, zonder beraadslaging, overeenkomstig het voorstel van het presidium.
 • 4.5

  In 2011 is de werkgeverscommissie voor de griffie ingesteld. De werkwijze en is naar aanleiding van de opgedane ervaring geëvalueerd door de werkgeverscommissie. De bespreking heeft geleid tot enkele wijzigingen. Voorgesteld wordt, onder intrekking van de verordening uit 2011 de Verordening werkgeverscommissie griffie 2020 vast te stellen.  Voorgesteld besluit

  1. De heer H.B. van den Berg te ontslaan als lid van de werkgeverscommissie.
  2. De Verordening werkgeverscommissie griffie 2020 vast te stellen onder intrekking van de Verordening
   werkgeverscommissie griffie uit 2011.


  Besluit
  1. De heer H.B. van den Berg te ontslaan als lid van de werkgeverscommissie. 2. De Verordening werkgeverscommissie griffie 2020 vast te stellen onder intrekking van de Verordening werkgeverscommissie griffie uit 2011. De raad besluit, zonder beraadslaging, overeenkomstig het voorstel van het presidium.
 • 4.6

  Op 13 november 2018 heeft u besloten de raadsgriffie structureel uit te breiden met 0,89 fte functieraadsadviseur/1e loco-griffier en stelde u structureel budget beschikbaar. De functie werd nog niet eerder ingedeeld in het functiewaarderingssysteem HR21, waarin alle structurele functies van de gemeente Borne zijn ingedeeld. Het indelen van de functies van de raadsgriffie is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Daarom wordt u voorgesteld de functie van raadsadviseur/ 1e loco-griffier met ingang van dit raadsvoorstel en -besluit in te delen in HR21 normfunctie adviseur IV (N03 01 08).  Voorgesteld besluit

  De functie van raadsadviseur/1e loco-griffier in te delen in normfunctie adviseur IV (N03 01 08).


  Besluit
  De functie van raadsadviseur/1e loco-griffier in te delen in normfunctie adviseur IV (N03 01 08). De raad besluit, zonder beraadslaging, overeenkomstig het voorstel van de werkgeverscommissie.
 • 4.7

  Na lange tijd van afwezigheid zorgt de eikenprocessierups sinds eind jaren negentig weer voor overlast in Nederland. Aanvankelijk bleef de overlast beperkt tot het zuiden van Nederland, maar inmiddels is het landelijk probleem geworden. Ook in de Gemeente Borne is de overlast, die de eikenprocessierups veroorzaakt, groot. Vooral de toename van het probleem in 2019 heeft de noodzaak tot het beheersen ervan doen toenemen. De overlast, veroorzaakt door de brandharen van de eikenprocessierups, wordt binnen de Gemeente Borne aangemerkt als een probleem met betrekking tot de gezondheid. Er wordt dan ook actief ingezet op de bestrijding van de rups.  Voorgesteld besluit

  Een bedrag van €90.000 incidenteel beschikbaar te stellen vanuit de reserve beleidsontwikkeling ter dekking van het Beheersplan eikenprocessierups 2020, en
  Een krediet in 2020 in te stellen van €50.000 voor de vervanging van bomen en de structurele kapitaallast van €2.000 te dekken uit het vervangingsinvesteringsplan.


  Besluit
  Een bedrag van €90.000 incidenteel beschikbaar te stellen vanuit de reserve beleidsontwikkeling ter dekking van het Beheersplan eikenprocessierups 2020, en Een krediet in 2020 in te stellen van €50.000 voor de vervanging van bomen en de structurele kapitaallast van €2.000 te dekken uit het vervangingsinvesteringsplan. De raad besluit, na beraadslaging, overeenkomstig het voorstel van het college. Wethouder Kotteman zal kijken naar de mogelijkheid om een webpagina voor inwoners op te zetten met informatie over de bestrijding van de EPR.

  00:23:54 - 00:23:57 - JHR Pierik
  00:24:15 - 00:25:40 - MGH Visser
  00:25:43 - 00:25:49 - JHR Pierik
  00:25:58 - 00:28:25 - RJ Naaktgeboren
  00:28:27 - 00:28:29 - JHR Pierik
  00:28:29 - 00:28:32 - RJ Naaktgeboren
  00:28:32 - 00:31:56 - A Donkers
  00:31:58 - 00:32:02 - JHR Pierik
  00:32:11 - 00:34:13 - BJB Oude Lansink
  00:34:15 - 00:34:24 - JHR Pierik
  00:34:32 - 00:40:53 - M Kotteman
  00:41:03 - 00:41:40 - BJB Oude Lansink
  00:41:40 - 00:41:41 - JHR Pierik
  00:41:41 - 00:41:41 - M Kotteman
  00:41:42 - 00:41:54 - EWJ Janssen
  00:41:56 - 00:41:58 - JHR Pierik
  00:41:58 - 00:42:07 - M Kotteman
  00:42:08 - 00:42:54 - JHR Pierik
 • 4.8

  Voor de uitvoering van het VTH beleid voor bouw, milieu, APV en openbare ruimte is een meerjarenplan opgesteld: het VTH omgevingsbeleidsplan Borne 2020-2025.  Voorgesteld besluit

  Het VTH Omgevingsbeleidsplan 2020 - 2025 vast te stellen.


  Besluit
  Het VTH Omgevingsbeleidsplan 2020 - 2025 vast te stellen. De raad besluit, na beraadslaging, overeenkomstig het voorstel van het college.

  00:43:00 - 00:44:03 - J de Vries
  00:44:04 - 00:44:06 - JHR Pierik
  00:44:16 - 00:45:25 - RJ Naaktgeboren
  00:45:25 - 00:45:29 - JHR Pierik
  00:45:29 - 00:45:32 - RJ Naaktgeboren
  00:45:32 - 00:47:31 - LCAW Graafhuis
  00:47:32 - 00:47:35 - JHR Pierik
  00:47:44 - 00:51:34 - M Kotteman
  00:51:35 - 00:51:51 - JHR Pierik
  00:51:51 - 00:53:15 - LCAW Graafhuis
  00:53:18 - 00:53:22 - JHR Pierik
  00:53:23 - 00:53:31 - MGH Visser
  00:53:31 - 00:53:42 - JHR Pierik
  00:53:42 - 00:53:53 - MGH Visser
  00:53:54 - 00:53:59 - LCAW Graafhuis
  00:53:59 - 00:56:15 - M Kotteman
  00:56:15 - 00:56:17 - JHR Pierik
 • 4.9

  De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de effectiviteit en doelmatigheid van het project Snippergroen. Het project is nog in uitvoering, waardoor nog niet is vast te stellen of de beleidsdoelen worden gehaald. Wel moet worden geconcludeerd dat de doorlooptijd veel langer is, dan in het projectplan is voorzien. De uiteindelijke kosten en baten van het project zijn nog niet in beeld. Het onderzoek van de rekenkamercommissie kan als een tussentijdse evaluatie worden beschouwd.  Voorgesteld besluit

  1. kennis te nemen van het rapport van de rekenkamercommissie 'Snippergroen gemeente Borne' en in te stemmen met de aanbevelingen in dit rapport;
  2. het college van burgemeester en wethouders opdracht te geven om de bevindingen en conclusies uit het rapport te betrekken bij verdere rapportages en de (eind)evaluatie van het project.


  Besluit
  1\. kennis te nemen van het rapport van de rekenkamercommissie 'Snippergroen gemeente Borne' en in te stemmen met de aanbevelingen in dit rapport; 2\. het college van burgemeester en wethouders opdracht te geven om de bevindingen en conclusies uit het rapport te betrekken bij verdere rapportages en de \(eind\)evaluatie van het project\. De raad besluit, na beraadslaging, overeenkomstig het voorstel van de rekenkamercommissie.

  00:56:59 - 01:00:33 - M Kotteman
  01:00:35 - 01:00:38 - JHR Pierik
  01:00:45 - 01:00:50 - M Kotteman
  01:00:50 - 01:01:15 - EWJ Janssen
  01:01:19 - 01:01:22 - JHR Pierik
  01:01:27 - 01:01:32 - EWJ Janssen
  01:01:32 - 01:03:29 - HM Mulder
  01:03:30 - 01:03:41 - JHR Pierik
  01:03:41 - 01:03:49 - EWJ Janssen
  01:03:53 - 01:03:54 - JHR Pierik
  01:03:55 - 01:04:23 - HM Mulder
  01:04:24 - 01:04:58 - JHR Pierik
 • 4.10

  Mevrouw Visser heeft namens SP-fractie op basis van artikel 41 van het Reglement van Orde van de raad vragen ingediend. Uit dit artikel volgt dat de gestelde vragen en het antwoord een agendapunt vormen voor de vergadering.  Voorgesteld besluit


  Besluit
  Motie SP e.a., inhoudende het college op te roepen: 1\. het verloop van het pilotproject waardebepaling gebruiksoppervlakte met GBTwente  15 september 2020 te evalueren en de raad daarover te informeren; bij deze evaluatie in elk geval de volgende punten betrekken: * de effecten van de nieuwe meetmethode in combinatie met de ozb verhoging ; * de aard en het aantal formele bezwaren van woningeigenaren op de  definitieve aanslag en de beslissingen hierop; * de communicatie tussen ambtelijke organisatie, college, GBTwente,  gemeenteraad en inwoners; 2\. de informatievoorziening aan de gemeenteraad en inwoners over belangrijke  ontwikkelingen, beleidsaanpassingen en maatregelen bij verbonden partijen te verbeteren. Besluit motie: unaniem aanvaard. Stemverklaring de heer De Vries: de fractie GL-PvdA is het eens met de oproep maar heeft moeite met de overwegingen. Stemverklaring de heer De Boer: de fractie GB90 steunt de oproep maar is het feitelijk oneens met de overwegingen.

  01:05:10 - 01:12:15 - MGH Visser
  01:12:15 - 01:12:17 - JHR Pierik
  01:12:52 - 01:13:00 - EWJ Janssen
  01:13:13 - 01:17:14 - MGH Visser
  01:17:17 - 01:17:20 - LCAW Graafhuis
  01:17:20 - 01:17:40 - JHR Pierik
  01:17:45 - 01:18:35 - MGH Visser
  01:18:36 - 01:18:51 - JHR Pierik
  01:19:00 - 01:25:58 - EWJ Janssen
  01:25:59 - 01:26:05 - JHR Pierik
  01:26:12 - 01:27:37 - LCAW Graafhuis
  01:27:38 - 01:27:43 - JHR Pierik
  01:27:44 - 01:27:45 - A Donkers
  01:27:46 - 01:27:47 - JHR Pierik
  01:27:47 - 01:28:58 - A Donkers
  01:28:58 - 01:28:59 - LCAW Graafhuis
  01:28:59 - 01:29:03 - JHR Pierik
  01:29:03 - 01:29:30 - LCAW Graafhuis
  01:29:32 - 01:29:34 - JHR Pierik
  01:29:34 - 01:29:50 - A Donkers
  01:29:51 - 01:29:55 - LCAW Graafhuis
  01:29:56 - 01:29:57 - JHR Pierik
  01:29:57 - 01:30:29 - EWJ Janssen
  01:30:31 - 01:30:58 - A Donkers
  01:31:01 - 01:31:02 - JHR Pierik
  01:31:03 - 01:31:43 - M de Boer
  01:31:44 - 01:31:46 - JHR Pierik
  01:31:47 - 01:31:57 - BJB Oude Lansink
  01:31:59 - 01:32:02 - JHR Pierik
  01:32:02 - 01:32:19 - BJB Oude Lansink
  01:32:20 - 01:32:24 - JHR Pierik
  01:32:25 - 01:32:31 - A Lammers
  01:32:31 - 01:32:39 - JHR Pierik
  01:32:41 - 01:35:17 - HM Mulder
  01:35:20 - 01:35:34 - JHR Pierik
  01:35:34 - 01:35:36 - MGH Visser
  01:35:51 - 01:37:41 - HM Mulder
  01:37:41 - 01:37:48 - JHR Pierik
  01:37:49 - 01:38:33 - EWJ Janssen
  01:38:35 - 01:38:36 - JHR Pierik
  01:38:36 - 01:38:55 - BJB Oude Lansink
  01:38:57 - 01:38:58 - JHR Pierik
  01:38:59 - 01:39:09 - M de Boer
  01:39:10 - 01:39:48 - JHR Pierik
  01:47:09 - 01:47:21 - M de Boer
  01:47:21 - 01:47:22 - JHR Pierik
  01:47:28 - 01:47:49 - J de Vries
  01:47:49 - 01:47:49 - JHR Pierik
  01:47:51 - 01:48:16 - M de Boer
  01:48:16 - 01:48:18 - JHR Pierik
  01:49:00 - 01:52:57 - HM Mulder
  01:52:58 - 01:53:07 - JHR Pierik
  01:53:16 - 01:56:03 - M Kotteman
  01:56:03 - 01:56:04 - JHR Pierik
  01:56:05 - 01:56:32 - M Kotteman
  01:56:33 - 01:56:36 - JHR Pierik
  01:56:36 - 01:56:47 - A Donkers
  01:56:48 - 01:56:48 - M Kotteman
  01:56:55 - 01:56:55 - JHR Pierik
  01:56:57 - 01:57:27 - MGH Visser
  01:57:28 - 01:57:30 - JHR Pierik
  01:57:31 - 01:57:46 - RJ Naaktgeboren
  01:57:51 - 01:57:51 - JHR Pierik
  01:57:52 - 01:59:06 - EWJ Janssen
  01:59:06 - 01:59:08 - JHR Pierik
  01:59:09 - 02:00:05 - M Kotteman
  02:00:05 - 02:00:06 - JHR Pierik
  02:00:07 - 02:01:20 - BAJ ter Braak
  02:01:22 - 02:02:12 - M Kotteman
  02:02:14 - 02:03:03 - LCAW Graafhuis
  02:03:03 - 02:03:05 - JHR Pierik
  02:03:05 - 02:03:11 - LCAW Graafhuis
  02:03:11 - 02:03:33 - JHR Pierik
  02:03:53 - 02:04:02 - LCAW Graafhuis
  02:04:02 - 02:04:10 - JHR Pierik
 • 4.11


  Besluit
  Motie D66 en Voor Borne, inhoudende het college op te roepen: * Op de korte termijn, in ieder geval voor uiterlijk voor 2 april 2020, met de raad en haar inwoners  de discussie te gaan over welk realistisch breed gedragen bod, qua hoeveelheid en soort energie,  er vanuit Borne kan worden ingebracht in de RES Twente zodat die bieding op tijd is om onze  bijdrage mee te nemen in de RES Twente, Besluit motie: Verworpen met 2 stemmen voor (D66 en Voor Borne) en 15 stemmen tegen (de rest).
 • 5