Raadsvergadering

maandag 30 november 2020 19:30 - 21:00
Locatie:
Zoom
Voorzitter:
drs. J.H.R. Pierik
Toelichting:

Extra raadsvergadering op verzoek van raadsfracties Borne-Nu, VVD, CDA, GB90 en SP

Uitzending

Agendapunten

 • 1.1
 • 1.2


  Besluit
  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
 • 1.3


  Besluit
  De besluitenlijst van de raad van 10 november wordt ongewijzigd vastgesteld. Mevrouw Zandjans vraagt n.a.v. de besluitenlijst of de wethouder kan aangeven op welk termijn de werkgroep 't Wooldrik bijeen kan komen voor nadere uitwerking van het plan 't Wooldrik. Wethouder Kotteman geeft aan dat hij het ambtelijk heeft uitgezet en tracht de werkgroep in december bijeen te laten komen.
 • 2.1

  Dhr. Graafhuis, VVD:
  In de Tubantia van afgelopen zaterdag lazen wij dat de gemeente Hengelo in de komende 10 jaar 3000 tot 4500 woningen wil bouwen. Deze opgave is onderdeel van het overleg dat gaande is tussen Twente de provincie Overijssel.

  Vragen, die ik vooraf kort zal toelichten:

  1. Hoe waardeert u het bericht van Hengelo in de Tubantia van afgelopen zaterdag?
  2. Op welke wijze heeft u het initiatief tot het actualiseren van de bestuursovereenkomst woonafspraken, waartoe de raad u op 22 september jl opriep, vorm gegeven?
  3. Wat heeft u als bijdrage van Borne ingebracht? De vierde fase van de Bornsche Maten of anders?
  4. Is het gezien de druk op de woningmarkt niet verstandig om op korte termijn de woningbehoefte te herijken of wacht u een initiatief van de raad daartoe af?

 • 3.1

  Ingevolge artikel 17 van de gemeentewet, verzoeken de fracties van Borne-Nu, VVD, CDA, GB90 en SP om een extra raadsvergadering op maandag 30 november a.s.
  Op 22 september heeft de gemeenteraad van Borne in de Kaderraad unaniem een motie aangenomen over AZC. De strekking van de motie luidt dat de raad in de gelegenheid wordt gesteld wensen en bedenkingen kenbaar te maken voordat het college een definitief besluit neemt. De beslissing over AZC is namelijk een bevoegdheid van het college. Op dat moment was nog niet bekend met welk voorstel het college zou komen. Op 24 november heeft het college de raad in vertrouwelijkheid geïnformeerd. Het college heeft een procesvoorstel gedaan richting de raad. Een deel van de raad heeft aangegeven dat ze zich overvallen voelen en dat het college geen juiste uitvoering geeft aan de motie.
  De initiatiefnemers voor een extra raadsvergadering met interpellatiedebat op maandag 30 november om 19.30 uur zijn Borne-Nu, VVD, CDA, GB90 en SP. Daarbij wordt het college ter verantwoording geroepen over de procesgang. De raad gaat daarin nog niet in op de inhoud. Het college komt met een inhoudelijk voorstel op 15 december. De raad zal op basis van het voorstel en de signalen vanuit de samenleving de wensen en bedenkingen bespreken in een Politiek Beraad op 12 januari en (waarschijnlijk) de raad van 2 februari.
  NB: De beantwoording van de vragen van dhr. Staudt zijn reeds eerder toegevoegd aan Informatie aan de raad. Volledigheidshalve zijn deze nu ook aan de vergadering toegevoegd.  Besluit
  Wethouder Kotteman zegt in het eerste termijn toe op 15 december met een tweetal documenten te komen: een feitenrelaas en de opbrengst van de intensieve gesprekken met de bewonerscommissie. Tussen het Politiek Beraad op 12 januari en de raad van 2 februari zal het college met een raadsvoorstel komen ten behoeve van de wensen en bedenkingen. ++Motie++ fractie VVD, ingediend in de tweede termijn, inhoudende: Het voorgenomen besluit in te trekken en alle opties opnieuw te bezien. De motie wordt ++aangenomen++ met 12 stemmen voor (VVD, CDA, SP, D66, Borne-Nu) en 6 stemmen tegen (GB90 en GL-PvdA) Wethouder Kotteman zegt toe een aantal stappen terug te zetten in de procedure en in januari met een tussenstap te komen in overleg met het presidium. De stukken die voor 15 december gereed zijn worden naar de raad verzonden. Burgemeester Pierik voegt toe dat de richting wordt aangehouden en dat de scenario's worden getoetst in gesprek met de raad. Er is nog geen voorgenomen besluit genomen. Dit wordt opgeschort en vindt er eerst overleg plaats met de omwonenden.
 • 4