Raadsvergadering

dinsdag 30 juni 2020 19:30 - 22:30
Locatie:
Zoom
Voorzitter:
drs. J.H.R. Pierik

Uitzending

Agendapunten

 • 1.1
 • 1.2


  Besluit
  De agenda is ongewijzigd vastgesteld.
 • 1.3


  Besluit
  De besluitenlijst van de raadsvergadering 16 juni 2020 is ongewijzigd vastgesteld.
 • 3.1

  Besluit
  Burgemeester Pierik meldt dat het college een invulling heeft gevonden voor de ontstane vacature gemeentesecretaris/algemeen directeur. Het college heeft op 30 juni besloten dat de functie opgevuld wordt door de huidige directeur bedrijfsvoering; Sylvia ter Koele. De functie directeur bedrijfsvoering wordt opgeheven. Daarnaast zijn enkele organisatorische wijzigingen doorgevoerd. De raad ontvangt ter vergadering een email met het persbericht en het intranet-bericht. Op een later moment vindt een kennismaking plaats met Sylvia ter Koele en de raad.
 • 3.2

  Er zijn geen vragen ingediend.

 • 3.3


  Besluit
  De ingekomen stukken worden overeenkomstig het voorstel afgedaan.
 • 3.4


  Besluit
  De actiepuntenlijst en de motielijst worden ongewijzigd vastgesteld.
 • 4.1

  In 2017 is een aanvraag omgevingsvergunning gedaan voor bouw van een vleeskuikenstal op perceel
   Braamhaarsstraat 8 te Zenderen. In september 2018 heeft het college deze aanvraag om
   omgevingsvergunning geweigerd. Aanvrager heeft daartegen beroep ingesteld. De rechtbank overweegt
  dat de omgevingsvergunning terecht is geweigerd vanwege strijd met het bestemmingsplan. Maar de
   rechtbank beslist dat het beroep wel gegrond is omdat wij, nu er strijd is met het bestemmingsplan, u
   hadden moeten vragen of u al dan niet een verklaring van bedenkingen wilt afgeven voor de gevraagde
   omgevingsvergunning. Aan u wordt voorgesteld om het voornemen uit te spreken geen verklaring van
   bedenkingen af te geven voor de gevraagde vleeskuikenstal omdat het bouwplan in strijd is met het
   bestemmingsplan Buitengebied en er door de aanvrager bij de rechtbank geen redenen zijn aangevoerd
   die tot een andere conclusie leiden.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  Geen ontwerpverklaring van geen bedenkingen ex artikel 2.27 Wabo af te geven voor een aanvraag om
   omgevingsvergunning (HZ_WABO-2017-0209) voor het afwijken van het bestemmingsplan voor de bouw
   van een vleeskuikenstal op het perceel Braamhaarsstraat 8 te Zenderen.


  Besluit
  Geen ontwerpverklaring van geen bedenkingen ex artikel 2.27 Wabo af te geven voor een aanvraag om omgevingsvergunning (HZ\_WABO-2017-0209) voor het afwijken van het bestemmingsplan voor de bouw van een vleeskuikenstal op het perceel Braamhaarsstraat 8 te Zenderen. De heer Graafhuis legt een verklaring af namens de gehele raad over de reden van het besluit en verzoekt het college om een gesprek aan te gaan met deze belanghebbenden. Wethouder Spekschoor zegt dit toe. De raad besluit, zonder beraadslaging, overeenkomstig het voorstel van het college.
 • 4.2

  Op 19 mei heeft premier Rutte de jeugd opgeroepen om met goede ideeën te komen om samen de
   Corona crisis door te komen. Deze oproep is door de fractievoorzitters opgepakt om met elkaar na te
   denken hoe we met de jongeren in gesprek gaan over de huidige situatie en hoe ze de toekomst beleven
   en zien. We rekenen op verfrissende ideeën. Om met jongeren in gesprek te komen moet je aansluiten op
   hun belevingswereld. Daarvoor is deze campagne opgezet. Op een wijze die de jeugd aanspreekt.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Instemmen met de opzet van de campagne 'Borne beats Corona'; De raad besluit, zonder beraadslaging, overeenkomstig het voorstel van de initiatiefnemers.
 • 4.3

  Voorgesteld wordt om de onderstaande financiële beslispunten door middel van een verzamelbesluit in de
  begroting te verwerken. Het betreft beslispunten die als administratief/technisch worden aangemerkt en
  geen nadere bestuurlijke afweging vragen.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  A. Verkoop voormalige schoollocatie De Hooiberg:

  1. de incidentele last van € 349.500 voor het afboeken van de boekwaarde te dekken uit de
    reserve beleidsontwikkeling
  2. de incidentele baat van € 150.000 voor de verkoop van de grond en het pand te storten in de
    reserve beleidsontwikkeling
  3. de afschrijvingslasten van € 47.000 in 2021 en verder vrij te laten vallen bij de begrotingsbehandeling 2021.


  Besluit
  A. Verkoop voormalige schoollocatie De Hooiberg: 1. de incidentele last van € 349.500 voor het afboeken van de boekwaarde te dekken uit de  reserve beleidsontwikkeling 2. de incidentele baat van € 150.000 voor de verkoop van de grond en het pand te storten in de reserve beleidsontwikkeling 3. de afschrijvingslasten van € 47.000 in 2021 en verder vrij te laten vallen bij de begrotingsbehandeling 2021. De raad ++besluit++, zonder beraadslaging, overeenkomstig het voorstel van het college.
 • 4.4

  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  Aan de gemeenteraad voor te stellen:
  1. de herziening De Veldkamp vast te stellen met een tekort op startwaarde per 1 januari 2020 van € 24.081.073;
  2. de herziening Bornsche Maten vast te stellen met een tekort op startwaarde per 1 januari 2020 van € 1.720.490;
  3. de herziening Oosterveld Zenderen vast te stellen met een overschot op startwaarde per 1 januari 2020 van € 2.668.824;
  4. de herziening Kollergang vast te stellen met een overschot op startwaarde per 1 januari 2020 van € 1.468.329;
  5. de herziening Wijkerslocatie Olde Engberink vast te stellen met een overschot op startwaarde per 1 januari 2020 van € 510.619;
  6. de grondexploitatie Wijkerslocatie Olde Engberink conform prognose in de MPG een looptijd langer dan 10 jaar toe te staan met de beheersmaatregel dat geen opbrengstenstijging na 10 jaar is toegerekend;
  7. de herziening Knooperf Blenke (Bornsche Flieren) vast te stellen met een tekort op startwaarde per 1 januari 2020 van € 2.210.521;
  8. de herziening Kernrand Borne West vast te stellen met een tekort op startwaarde per 1 januari 2020 van € 32.750;
  9. de herziening Uitbreiding Hertme vast te stellen met een overschot op startwaarde per 1 januari 2020 van € 436.552;
  10. de Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) 2020 inclusief parameters vast te stellen;
  11. de gecalculeerde resultaten bij tussentijdse winstneming ten gunste te brengen van de algemene reserve grondexploitatie;
  12. Toestemming te geven voor de voor 2020 en 2021 geraamde uitgaven (€ 15.650.765) en inkomsten (€ 20.532.434) en deze ten laste respectievelijk ten gunste van de betreffende grondexploitatie complexen te brengen.


  Besluit
  Aan de gemeenteraad voor te stellen: 1\. de herziening De Veldkamp vast te stellen met een tekort op startwaarde per 1 januari 2020 van € 24\.081\.073; 2\. de herziening Bornsche Maten vast te stellen met een tekort op startwaarde per 1 januari 2020 van € 1\.720\.490; 3\. de herziening Oosterveld Zenderen vast te stellen met een overschot op startwaarde per 1 januari 2020 van € 2\.668\.824; 4\. de herziening Kollergang vast te stellen met een overschot op startwaarde per 1 januari 2020 van € 1\.468\.329; 5\. de herziening Wijkerslocatie Olde Engberink vast te stellen met een overschot op startwaarde per 1 januari 2020 van € 510\.619; 6\. de grondexploitatie Wijkerslocatie Olde Engberink conform prognose in de MPG een looptijd langer dan 10 jaar toe te staan met de beheersmaatregel dat geen opbrengstenstijging na 10 jaar is toegerekend; 7\. de herziening Knooperf Blenke \(Bornsche Flieren\) vast te stellen met een tekort op startwaarde per 1 januari 2020 van € 2\.210\.521; 8\. de herziening Kernrand Borne West vast te stellen met een tekort op startwaarde per 1 januari 2020 van € 32\.750; 9\. de herziening Uitbreiding Hertme vast te stellen met een overschot op startwaarde per 1 januari 2020 van € 436\.552; 10\. de Meerjaren Prognose Grondexploitaties \(MPG\) 2020 inclusief parameters vast te stellen; 11\. de gecalculeerde resultaten bij tussentijdse winstneming ten gunste te brengen van de algemene reserve grondexploitatie; 12\. Toestemming te geven voor de voor 2020 en 2021 geraamde uitgaven \(€ 15\.650\.765\) en inkomsten \(€ 20\.532\.434\) en deze ten laste respectievelijk ten gunste van de betreffende grondexploitatie complexen te brengen\. De raad besluit, na beraadslaging, overeenkomstig het voorstel van het college.
 • 4.5

  Voorgesteld wordt om de jaarstukken 2019 vast te stellen en het negatieve rekeningsresultaat van €
  3.980.000, te bestemmen conform de door uw gemeenteraad vastgestelde uitgangspunten.
  In de jaarstukken wordt verantwoording afgelegd over de mate waarin wij in 2019 onze doelen en
  maatschappelijk effecten hebben bereikt en tegen welke kosten.
  De definitieve verklaring van de accountant over de getrouwheid en rechtmatigheid van onze jaarrekening is in concept toegevoegd op 30 juni.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. De jaarstukken 2019, bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening, vastte stellen.
  2. Het nadelig resultaat 2019 van € 3.979.778 als volgt te bestemmen:
  a. een bedrag van € 18.887 te storten in de bestemmingsreserve budgetoverheveling en vervolgens ten gunste
   te brengen van het budget 2020 van de reclameopbrengsten, conform de afspraken in het convenant;
  b. een bedrag van € 388.000 te storten in de bestemmingsreserve budgetoverheveling overeenkomstig het
   raadsbesluit van 10 maart 2020 (20int00103);
  c. een bedrag van € 237.098 te storten in de reserve verplichtingen exploitatie in verband met de reservering van
   de decentralisatie-uitkering energietransitie, overeenkomstig het raadsbesluit van 16 juni 2020 (20int02158);
  d. een bedrag van € 183.306 te onttrekken aan de reserve grondexploitatie in verband met de voorziening van
   Bedrijventerrein Veldkamp;
  e. een bedrag van € 1.171.053 te onttrekken aan de reserve grondexploitatie in verband met de voorziening van
   de Bornsche Maten;
  f. een bedrag van € 7.692 te onttrekken aan de reserve grondexploitatie in verband met de voorziening Knooperf
   Blenke;
  g. een bedrag van € 102.351 te storten in de reserve grondexploitatie in verband met de voorziening Kernrand
   Borne West;
  h. een bedrag van € 688.634 te storten in de reserve grondexploitaties in verband met de voorziening Regionaal
   Bedrijventrein Twente;
  i. een bedrag van € 289.000 te storten in de reserve grondexploitaties in verband met de winstnemingen van
   diverse complexen;
  j. een bedrag van € 2.435.374 te onttrekken aan de reserve beleidsontwikkeling;
  k. een bedrag van € 1.906.323 te onttrekken aan de reserve grondexploitatie;
  3. Als gevolg van de normafspraken over de hoogte van het weerstandsvermogen een bedrag van € 137.553
   over te hevelen van de reserve grondexploitatie naar de algemene reserve;
  4. Onderzoek te doen naar de gevolgen van het negatieve resultaat van 2019 voor de structurele begroting en
   de financiële positie van de gemeente Borne en de uitkomst hiervan te betrekken bij de Keuzes voor Borne 2.0
   en de Programmabegroting 2021-2024.


  Besluit
  1\. De jaarstukken 2019\, bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening\, vastte stellen\. 2\. Het nadelig resultaat 2019 van € 3\.979\.778 als volgt te bestemmen: a. een bedrag van € 18.887 te storten in de bestemmingsreserve budgetoverheveling en vervolgens ten gunste te brengen van het budget 2020 van de reclameopbrengsten, conform de afspraken in het convenant; b. een bedrag van € 388.000 te storten in de bestemmingsreserve budgetoverheveling overeenkomstig het raadsbesluit van 10 maart 2020 (20int00103); c. een bedrag van € 237.098 te storten in de reserve verplichtingen exploitatie in verband met de reservering van de decentralisatie-uitkering energietransitie, overeenkomstig het raadsbesluit van 16 juni 2020 (20int02158); d. een bedrag van € 183.306 te onttrekken aan de reserve grondexploitatie in verband met de voorziening van Bedrijventerrein Veldkamp; e. een bedrag van € 1.171.053 te onttrekken aan de reserve grondexploitatie in verband met de voorziening van de Bornsche Maten; f. een bedrag van € 7.692 te onttrekken aan de reserve grondexploitatie in verband met de voorziening Knooperf Blenke; g. een bedrag van € 102.351 te storten in de reserve grondexploitatie in verband met de voorziening Kernrand Borne West; h. een bedrag van € 688.634 te storten in de reserve grondexploitaties in verband met de voorziening Regionaal Bedrijventrein Twente; i. een bedrag van € 289.000 te storten in de reserve grondexploitaties in verband met de winstnemingen van diverse complexen; j. een bedrag van € 2.435.374 te onttrekken aan de reserve beleidsontwikkeling; k. een bedrag van € 1.906.323 te onttrekken aan de reserve grondexploitatie; 3\. Als gevolg van de normafspraken over de hoogte van het weerstandsvermogen een bedrag van € 137\.553 over te hevelen van de reserve grondexploitatie naar de algemene reserve; 4\. Onderzoek te doen naar de gevolgen van het negatieve resultaat van 2019 voor de structurele begroting en de financiële positie van de gemeente Borne en de uitkomst hiervan te betrekken bij de Keuzes voor Borne 2\.0 en de Programmabegroting 2021\-2024\. De raad besluit, na beraadslaging, overeenkomstig het voorstel van het college. De fractie van D66 wil geacht worden te hebben tegengestemd. ++Stemverklaring dhr. Graafhuis++: De fractie van VVD heeft moeite met de jaarrekening maar wil constructief verder gaan met het college en de raad.
 • 5

  De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur.