Raadsvergadering

dinsdag 22 september 2020 15:30

Uitzending

Agendapunten

 • 1.1

  De voorzitter opent de vergadering en uit zijn zorgen over de toename van de corona besmettingen.

 • 1.2


  Besluit
  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
 • 1.3


  Besluit
  Mevrouw Zandjans merkt op dat zij reeds zitting had in de raad van 30 juni in plaats van dhr. Donkers. Met deze aanpassing wordt de besluitenlijst van 30 juni wordt vastgesteld. De besluitenlijst van 8 september wordt ongewijzigd vastgesteld. N.a.v. de besluitenlijst van 30 juni vraagt de heer Graafhuis of wethouder Spekschoor reeds in gesprek is geweest met de bewoners Braamhaarstraat. Wethouder Spekschoor geeft aan dat het gesprek op korte termijn zal plaatsvinden.
 • 2.1

  Het college heeft geen mededelingen gedaan.

 • 2.2
 • 3

  00:09:44 - 00:24:28 - Oude Lansink
  00:24:31 - 00:25:05 - De Boer
  00:25:05 - 00:25:07 - Oude Lansink
 • 3.1

  De gemeenteraad wordt voorgesteld om de kaders vast te stellen voor de begroting 2021-2024.
  Uitgangspunt van de kaderbrief is dat Borne een zelfstandige en financieel gezonde gemeente is, die
  blijft investeren in de toekomst van de Bornse gemeenschap. Om dit te kunnen doen wordt de raad
  voorgesteld om de komende vier jaar de middelen voor beleidsontwikkeling te gebruiken voor een
  structureel sluitende begroting. Voor de incidentele tekorten maken we gebruik van middelen die nog
  niet nodig zijn.
  Naar aanleiding van de Bestuursrapportage 2020 wordt voorgesteld de bezuiniging sociaal domein een
  jaar later te realiseren en kunnen twee bestemmingsreserves vrijvallen. De Tussenbalans
  Raadsakkoord geeft een positief beeld over de realisatie van de beoogde resultaten. Gezien het
  financieel perspectief wordt voorgesteld hier geen extra energie meer op in te zetten.
  Tenslotte stelt het college voor om met de raad in gesprek te gaan over 't Wooldrik, Spoorse
  doorsnijding, Onderwijshuisvesting, Huisvesting bestuur en organisatie en AZC Azelo.


  Resultaat stemming:


  Besluiten
  **Motie 1 Herijking MijnBorne2030**, ingediend door CDA namens alle fracties, inhoudende het college op te roepen; • Voor einde van het jaar met een procesvoorstel te komen voor herijking toekomstvisie MijnBorne2030 vast te stellen door de gemeenteraad • Bekijk de mogelijkheid om externe partners te betrekken bij de toekomstvisie MijnBorne2040, mogelijk ook vanuit het sociaal domein; • Aan te geven hoe de kosten voor het proces gedekt kunnen worden, bijvoorbeeld door dit te combineren met de Omgevingsvisie; De motie wordt ++unaniem aanvaard++, met dien verstande dat de raad op verzoek van het college instemt met het beschikbaar stellen van het procesvoorstel in het eerste kwartaal van 2021.
  **Motie 2 Risico's Kaderbrief,**  fractie CDA, inhoudende het college op te roepen; • Voor de laatste week november 2020 de toegezegde noodzakelijke onderbouwing van de ombuigingen en de ambities aan te reiken; De motie is ++teruggenomen++ in de tweede termijn door de indieners.
  **Motie 3 Communicatie samenleving**, fractie VVD, inhoudende de oproep: 1\. het college uit te nodigen\, zich \- bijvoorbeeld in een open brief \- tot de burgers te wenden en hen op basis van de feiten uitleg te geven over en verantwoording af te leggen voor de sterk verslechterde financiële situatie van de gemeente; 2\. het concept van deze open brief vooraf af te stemmen met de fractievoorzitters\. De motie wordt ++verworpen++ met 4 stemmen voor (VVD en D66) en 13 stemmen tegen (GB90, CDA, Borne-Nu, SP, Voor Borne, GL-PvdA)
  **Motie 4 Reserve Verbindingsweg,** fractie VVD, inhoudende de oproep aan het college; 1\. De voor de Verbindingsweg gevormde reserve van circa 7 miljoen\, als reserve aan te houden  ten behoeve van het leveren van een bijdrage aan de realisering van de Vloedbeltverbinding  en de voorziene spoorwegonderdoorgang; 2\. De voor de Verbindingsweg geoormerkte extra opslag van 2% van de OZB met ingang van  2021 te beëindigen; 3\. De door een extra opslag van 2% op de OZB verkregen middelen ad\. circa 500\.000 euro\, in de  eerstkomende vier jaar aan de burger terug te geven door een matiging van de OZB-stijging  gedurende deze vier jaar met 2%; 4\. De gevormde reserve NIET te benutten voor het sluitend maken van de (meer)jarenbegroting. De motie wordt ++verworpen++ met 3 stemmen voor (VVD) en 14 stemmen tegen (D66, CDA, GL-PvdA, SP, Borne-Nu, Voor Borne, GB90)
  **Motie 5 Huisvesting gemeente,** fractie VVD, inhoudende het college op te roepen: 1\. Het college op te dragen in een raadsvoorstel de vijf bestaande scenario's voor huisvesting van bestuur en ambtelijke organisatie uit te werken, waardoor een integrale afweging mogelijk wordt en een gefundeerde keuze kan worden gemaakt, mede tegen de achtergrond van de huidige financiële situatie van de gemeente; 2\. Dit raadsvoorstel te agenderen voor 1 januari 2021\. De motie wordt ++unaniem aanvaard++.
  **Motie 6 Woonafspraken,** fractie VVD, inhoudende; 1\. het college op te dragen het initiatief te nemen\, om samen met de 14 Twentse gemeenten\, de "bestuursovereenkomst Woonafspraken" opnieuw te actualiseren, gezien de te verwachten druk op de woningmarkt; 2\. voor dit initiatief als uitgangspunt te nemen het alsnog realiseren van de vierde fase van de Bornsche Maten; 3\. de raad periodiek te informeren over de voortgang van het initiatief\. De motie wordt ++aangenomen++ met 11 stemmen voor (VVD, CDA, SP, Voor Borne, D66, 1x GL-PvdA) en 6 stemmen tegen (GB90, Borne-Nu, 1x GL-PvdA)
  **Motie 7 AZC,** fractie VVD, inhoudende: * Het college opdracht te geven, de raad vooraf van een voorgenomen besluit tot verkoop van  het AZC (geheel, dan wel in delen) te informeren en de raad gelegenheid te geven zijn  wensen en bedenkingen ten aanzien van dit voorgenomen besluit ter kennis van het college  te brengen; * Dat het college niet eerder overgaat tot verkoop, dan nadat de raad is geïnformeerd op  welke wijze de wensen en bedenkingen van de raad zijn afgewogen in het te nemen besluit! De motie wordt ++unaniem aanvaard++
  **Motie 8 Uitvoerbaarheid ombuigingen,** fractie SP, GL-PvdA, Voor Borne, VVD, D66, inhoudende: * Opdracht te geven aan een extern deskundige om op korte termijn de hardheid en de  uitvoerbaarheid van de ingeboekte ombuigingen objectief te laten onderzoeken en te  beoordelen; * Deze opdracht af te stemmen met de Auditcommissie en de Rekenkamercommissie * De uitkomsten van dit externe onderzoek aan de Raad te rapporteren; * Een stringente budgetbewaking door te voeren en de kwartaaluitkomsten met de  Auditcommissie en de gemeenteraad te bespreken. De motie wordt ++teruggenomen++ in de tweede termijn.
  **Motie 9 Van wantrouwen,** fractie VVD, inhoudende; Na een zorgvuldige afweging, het vertrouwen op te zeggen in wethouder Velten, als portefeuillehouder van het sociaal domein. De motie wordt ++verworpen++ met 6 stemmen voor (VVD, SP, Voor Borne, D66) en 11 stemmen tegen (CDA, GL-PvdA, Borne-Nu, GB90) ++Stemverklaringen++ Oude Lansink: CDA werpt de motie verre van hun. De fractie heeft vertrouwen in wethouder Velten. Janssen: D66 wil een duidelijk signaal afgeven na herhaling van zetten en steunt de motie. De Boer: GB90 betreurt de situatie in het sociaal domein maar vindt deze motie een te zwaar middel en vindt de motie ongepast. De Vries: GL-PvdA steunt de motie niet. Het college moet de kans krijgen en de motie is niet goed voor de inwoners van Borne. Lammers: Borne-Nu vindt de motie niet constructief. De problematiek in het sociaal domein is landelijk. Visser: De SP heeft moeite met de antwoorden van de wethouder en steunt de motie Verreussel: Voor Borne is het eens met de SP. Er is geen vertrouwen meer en vindt dat de wethouder informatie heeft achter gehouden.
  1a. de toekomstvisie Dynamische dorpen (MijnBorne 2030) als vertrekpunt voor de kaderstelling te nemen; 1b. te blijven uitgaan van een zelfstandige en financieel gezonde gemeente die blijft investeren in de toekomst van de Bornse gemeenschap; 1c. de begroting 2021-2024 op te stellen binnen de kaders en koers zoals opgenomen in deze Kaderbrief; 2a. kennis te nemen van de Tussenbalans Raadsakkoord 2018-2022; 2b. geen extra geld en energie te steken in resultaten die niet (rood) of gedeeltelijk (geel) gehaald worden; 3a. de bestuursrapportage 2020 vast te stellen; 3b. het verwachte nadeel van € 2 miljoen als stelpost op te nemen in de begroting en te betrekken bij de resultaatbestemming van de jaarrekening 2020; 3c. de gemeenteraad bij de begrotingsbehandeling 2021-2024 te informeren over de voortgang van de bezuinigingen die zijn opgenomen in de begroting 2020-2023; 4a. kennis te nemen van het meerjarenperspectief per 1 juni 2020 met een negatief saldo van € 1.074.000  in 2021 aflopend naar een nadelig saldo van € 24.000 in 2024. 4b. met ingang van 2022 € 700.000 structureel op te nemen voor de negatieve financiële gevolgen van de  herverdeling van het gemeentefonds; 4c. de taakstelling sociaal domein een jaar later te realiseren; 4d. de komende vier jaar geen nieuw beleid te ontwikkelen tenzij dit gedekt wordt door het schrappen van bestaand beleid of externe financiering; 4e. de stelpost beleidsontwikkeling voor de jaren 2021 t/m 2024, de ambitie Borne werkt en de niet benodigde kapitaallasten Verbindingsweg voor de jaren 2021 t/m 2023 in te zetten voor dekking van het tekort; 5a. de bestemmingsreserves De Veste en Verbindingsweg vrij laten vallen ten gunste van de algemene reserve; 6a. na vaststelling van de Kaderbrief 2021-2024 de ambities Verbindingsweg, ’t Wooldrik en Onderwijshuisvesting in de gemeenteraad agenderen op basis van nadere informatie van het college; 6b. voor Huisvesting bestuur en organisatie en Voormalig AZC scenario’s uitwerken die leiden tot het beperken van de structurele lasten. De raad besluit, na beraadslaging, overeenkomstig het voorstel van het college. De fracties VVD, GroenLinks-PvdA, SP, Voor Borne, D66 willen geacht worden te hebben tegen gestemd. ++Toezegging wethouder Velten:++ in het eerste kwartaal 2021 komt het college met een Plan van Aanpak Sociaal Domein en wordt deze eerst voorgelegd aan de werkgroep SD. ++Stemverklaringen:++ Graafhuis: de fractie van VVD stemt niet in met de kaderbrief en kan niet verder gaan dan het voor kennisgeving aan te nemen. De Boer: de fractie van GB90 stemt wel in met de kaderbrief want kan zich vinden in de lijn en vindt niet instemmen een brevet van onvermogen. Janssen: de fractie D66 kan deels wel instemmen met de richting maar wil de begroting en projecten afwachten. Verreussel: Voor Borne vindt de onderbouwing onvoldoende om richting aan te kunnen geven. Visser: De fractie van SP neemt de kaderbrief voor kennisgeving aan.

  00:44:51 - 00:55:19 - De Boer
  00:58:29 - 00:58:48 - Oude Lansink
  00:58:52 - 00:59:22 - De Boer
  01:01:31 - 01:04:32 - De Vries
  01:17:06 - 01:17:31 - De Boer
  01:30:31 - 01:31:03 - Oude Lansink
  01:34:02 - 01:34:47 - De Boer
  01:51:29 - 01:52:29 - Oude Lansink
  01:54:23 - 01:55:09 - De Boer
  02:04:56 - 02:05:23 - Oude Lansink
  03:17:30 - 03:19:41 - De Boer
  05:26:23 - 05:27:35 - De Vries
  05:27:40 - 05:33:00 - De Boer
  05:39:44 - 05:45:50 - Oude Lansink
  05:51:38 - 05:52:22 - De Boer
  05:52:30 - 05:52:47 - Oude Lansink
  06:30:01 - 06:30:02 - De Boer
  06:32:54 - 06:33:58 - De Vries
  06:38:29 - 06:39:10 - De Boer
 • 4

  De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur