Rondvraag en Mededelingen

woensdag 27 januari 2021 18:45 - 19:30
Locatie:
SH - Raadzaal
Voorzitter:
A. Marcouch
Toelichting:

Definitieve lijst met mondelinge vragen.

Agendapunten

 • 1

  Na een intensief traject naar een Integraal Huisvestingsplan voor het basisonderwijs (IHP PO), hebben we in deze raad regelmatig de wens uitgesproken voor een zelfde plan voor het voortgezet onderwijs. Goed beleid op het gebied van onderwijshuisvesting kan alleen op basis van een samenhangende visie, waarmee een gedegen en integrale afweging kan plaatsvinden tussen de verschillende onderwijshuisvestingsvraagstukken in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen.
  De onlangs ontstane discussie rond de luchtkwaliteit in klaslokalen in relatie met de verspreiding van het Coronavirus laat ons ook maar weer eens zien hoe belangrijk het is dit soort zaken op orde te hebben. Het college heeft eerder toegezegd te werken aan een Integraal Huisvestingsplan voor het voortgezet onderwijs (IHP VO).
  De VVD heeft hierover de volgende vraag:
  Wat is de stand van zaken rond het IHP VO en wanneer kunnen we het verwachten?

 • 2

  Op 8 juli 2020 nam de gemeenteraad unaniem de motie ‘de Arnhemse jeugd verdient een nieuwe Jeugdnota!’ aan. Ruim een halfjaar geleden. Deze motie was een gevolg van veel ontwikkelingen op het gebied van jeugdzorg, opgeschreven in onder meer brieven van eind 2018, eind 2019 en de eerste helft van 2020 en het raadsvoorstel ‘Voorstellen tot maatregelen jeugdzorg’. Daarnaast verschenen er in de eerste helft van 2020 een Rekenkamerrapport en een advies van de VNG-visitatiecommissie. In de motie vroeg de gemeenteraad het college te komen tot een nieuwe Jeugdnota, en deze uiterlijk 1 maart 2021 ter besluitvorming aan de gemeenteraad aan te bieden. In de toelichting geeft de gemeenteraad aan dat er spoed is met het onderwerp. Deze spoed wordt nog eens onderstreept door landelijke rapporten, het advies van de Adviesraden (van 27 oktober 2020) en de mogelijke gevolgen van de coronacrisis op onderwijsachterstand en de psychische nood van jeugd. Op 15 januari ontvingen wij een raadsbrief waarin het college aangeeft: “Wij maken parallel aan de nieuwe visie sociaal domein ook het nieuwe jeugdbeleid dat wij voor de zomer voorleggen in uw raad.” Dit is niet in lijn met de motie en GroenLinks, CDA, VVD en PvdA maken zich grote zorgen of we hiermee niet te veel vertraging oplopen. Stevig jeugdbeleid is nodig, en snel.
  Daarom hebben GroenLinks, CDA, VVD en PvdA de volgende vragen:
  1. Wat heeft het college tot nu toe gedaan om de deadline van de motie te halen en snel te komen met de nieuwe jeugdnota?
  2. Hoe ver is het college op dit moment met het opstellen van een nieuwe jeugdnota?
  3. In hoeverre is het college bereid de deadline van 1 maart 2021 te halen en hier prioriteit aan te geven?

 • 3

  Op 19 januari 2021 lazen we een artikel[1] over de noodopvang op de Monchyschool in Arnhem. Daar behoort kennelijk meer dan 85% van de kinderen tot de groep ‘kwetsbare leerlingen’ waardoor de school heeft besloten om een reguliere openstelling te hanteren. De directeur en de medewerkers claimen dat de onderwijskansen voor deze kinderen zwaarder wegen dan de zorgen voor Corona. Volgens de VNG heeft de gemeente een coördinerende rol bij het verzorgen van noodopvang voor kwetsbare leerlingen. GroenLinks vindt het belangrijk dat scholen op een gelijke wijze omgaat met de maatregelen voor kwetsbare leerlingen.
  GroenLinks heeft daarom de volgende vragen:
  1.    Op welke manier is het college betrokken bij het vaststellen van het label “kwetsbare leerlingen”?
  2.    De beslissing van de school om reguliere openingstijden en fysiek onderwijs te hanteren ligt niet in lijn met het uitgangspunt van het ministerie van OCW noch de Algemene Onderwijsbond (AOB). Hoe treedt het college op bij deze ontwikkeling om toch fysiek onderwijs te hanteren?
  3.    En op welke wijze treedt het college op wanneer er stadsbreed andere scholen met overwegend kwetsbare leerlingen zijn die geen volledige openstelling kunnen regelen?
  ________________________________________
  [1] https://www.gelderlander.nl/arnhem/op-deze-arnhemse-school-zitten-bijna-alle-leerlingen-in-de-noodopvang-onlinelessen-waren-ramp~a99cbe08/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

 • 4

  Onze fractie ontving bijgaand bericht over het innemen van de WMO pas indien men minder dan 12 keer per jaar gebruik maakt van de AVAN taxi en de gevolgen daarvan. Naar aanleiding van onze tweets over onze vragen ontvingen we diverse reacties van gebruikers, die tegen problemen aanlopen. Ook werden we geattendeerd op het ongevraagde advies van de APCG, die wijst op de problemen die zich voor doen en aangeeft dat deze regeling niet in lijn is met het VN verdrag handicap, dat stelt dat gelijkwaardige participatie noodzakelijk is .  Het is duidelijk dat de regeling van nu vervoer moeilijker toegankelijk en duurder maakt.
  Onze vragen:
  1. Herkent het college de signalen dat het intrekken van de WMOpas dergelijke grote gevolgen heeft voor deze groep met vaak een laag inkomen en weinig eigen mobiliteit?
  2. Wat is de achtergrond van deze maatregel en strookt deze met het VN verdrag Handicap?
  3. Het betreft hier mensen die relatief weinig van de voorziening gebruik maken, maar het wel heel moeilijk gemaakt wordt zelfstandig te functioneren. Wat gaat de wethouder doen om dit te repareren?


 • 5

  Op het talud aan de Onderlangs, onder het perceel Utrechtseweg 101, zijn bomen gekapt. Dit gebied heeft de bestemming "park", wat betekent dat er niet gekapt had mogen worden. Onze fractie wil weten hoe dit heeft kunnen gebeuren, wat de gemeentelijke rol was en wat er nu wordt gedaan. We danken het college voor de raadsbrief dd 19 januari (zaaknummer 543127) waarin een en ander wordt uiteengezet. Maar deze brief geeft ons nog onvoldoende inzicht in de toedracht. Het kan toch niet zo zijn dat er door een particulier zomaar in openbaar gebied gekapt kan worden,  zonder medeweten van de gemeente. In de Gelderlander viel te lezen dat de betrokken ondernemer stelde dat er overleg heeft plaatsgevonden over kap, dat er zelfs "gezamenlijk gearceerd is".  Daarom hebben wij de volgende vragen:

  1. In de Gelderlander viel te lezen dat de ondernemer in de veronderstelling was dat er vergunningvrij gekapt kon worden, terwijl er wel contact geweest is met de gemeente over de werkzaamheden. Kunt u dat verklaren?
  2. Was het college cq de portefeuillehouder op de hoogte van de afspraken waarover in de raadsbrief wordt gesproken t.a.v. het aanleveren van een plan door Best Invest en zijn deze op schrift gesteld? Zo ja kunt u deze dan aan de raad zenden?
  3. Omwonenden hebben de gemeente gealarmeerd. Wij zijn benieuwd hoe en hoe snel de alarmopvolging heeft plaatsgevonden en of er eerder had kunnen worden ingegrepen, zodat de schade geheel of gedeeltelijk voorkomen had kunnen worden. Kunt u een tijdlijn van de gebeurtenissen geven?

 • 6

  Door de coronacrisis is het leven van veel mensen veranderd. Mensen zijn meer thuis en er zijn minder ontmoetingen met anderen. Een dier in je nabijheid kan dan voor afleiding of troost zorgen. Daarnaast is nu de avondklok afgeroepen waarbij het uitlaten van een hond één van de uitzonderingen is om toch nog even ‘s avonds de deur uit te mogen.
  Platforms die vrijwillige uitlaat regelen voor honden waarvan het baasje dat zelf niet kan, zien een enorme groei van het aantal aanmeldingen. Ook bij de asielen zijn honden en katten ‘niet aan te slepen’
  De fractie van Arnhem Centraal en de Partij voor de Dieren maken zich zorgen dat de vraag naar huisdieren impulsief en van tijdelijke aard is, en op termijn deze dieren weer bij het asiel terecht komen. Zeker nu de aanschaf van een hond een oneigenlijk middel kan zijn om de avondklok te omzeilen. Dit lijkt ons niet in het belang van de handhaving en al helemaal niet in het belang van de honden. Immers de aanschaf van een hond of welk dier dan ook, dient nimmer impulsief plaats te vinden, laat staan dat deze aanschaf bedoeld is om wettelijke regels te omzeilen
  Daarom hebben we de volgende vragen aan het college.
  1.    Deelt het college de mening van Arnhem Centraal en de Partij voor de Dieren dat het aanschaffen van een hond ten einde de avondklok regels te omzeilen ongewenst is?
  2.   Is het college het met de fractie van Arnhem Centraal en Partij voor de Dieren eens dat het voorkomen van deze vorm van dierenmisbruik belangrijk is ?
  3.   Is het college bereid op korte termijn al het mogelijke te doen om deze vorm van dierenmisbruik te voorkomen, bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met asielen om een verplichte wachttermijn in te stellen in het geval van de gewenste aanschaf van een hond?